Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με Κωδικό ΟΠΣ 6007062 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με Κωδικό ΟΠΣ 6007062 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6007062

Ειδικός στόχος:

3 Επιστροφή

Σχετικοί δείκτες:

Ο.3.6 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Προϋπολογισμός:

2315093 €

Κωδικός Δικαιούχου:

10339

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 8038/23/22-ρκη’ (Β’7573) παρατάθηκε η λειτουργία προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης αλλοδαπών για το έτος 2024. Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. με το άρθρο 47 του ν.4461/2017 έχει αναλάβει την υποχρέωση εξασφάλισης της παροχής φροντίδας υγείας, ιατροφαρμοακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα κράτησης αλλοδαπών.
Οι κυριότεροι στόχοι της προτεινόμενης για χρηματοδότηση πράξης είναι:
• Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και πρόληψης στους μετανάστες που διαβιούν στα Προ.Κ.ε.Κ.Α.
• Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχουν περιέλθει.
• Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των μεταναστών, των υπαλλήλων και την ευρύτερη κοινότητα.
• Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω υπηρεσιών με τη βοήθεια διερμηνέων, έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των κρατουμένων και στην ορθή διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή τους στα Κέντρα Κράτησης.
• Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική περίθαλψη στα Προ.Κε.Κ.Α., τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης, η ΑΕΜΥ Α.Ε. θα υλοποιήσει τον κατάλληλο μηχανισμό για την υγειονομική υποστήριξη των αλλοδαπών που κρατούνται στα Προ.Κε.Κ.Α. στην Ελληνική Επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, δια μέσου της συγκεκριμένης δράσης, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Παρανεστίου Δράμας θα λειτουργήσουν αυτόνομες δομές παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, που θα στελεχωθούν με ιατρούς, νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς, για την καθημερινή παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών του τομέα τους. Οι δομές αυτές θα έχουν τον χαρακτήρα Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) και θα εξοπλισθούν με αναλώσιμο υγειονομικό, φαρμακευτικό και λοιπό απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Τέλος, θα δημιουργηθεί ο κατάλληλος κεντρικός μηχανισμός εποπτείας και διοίκησης των μονάδων αυτών απ’ ευθείας από την ΑΕΜΥ Α.Ε. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει συντονιστές ειδικοτήτων και διοικητικούς και οικονομικούς επιστήμονες, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα της πράξης να είναι το καλύτερο δυνατό.

Παραδοτέα πράξης:

ΕΡΓΟ 1: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:
Π1.1.1:Στελέχωση Ομάδας Έργου – Προσωπικού, Π1.1.2: Αριθμός ωφελούμενων, Π1.2.1: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.3.1: Φυματίνη (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.4.1: Υγειονομικό υλικό (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.5.1: Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.6.1: Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής) , Π1.7.1: Υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.8.1: Αναλώσιμα οδοντιατρείων(Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής), Π1.9.1: Εξοπλισμός και εργαλεία οδοντιατρείων (Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής)

ΕΡΓΟ 2: Ψυχολογική υποστήριξη:
Π2.1.1: Στελέχωση Ομάδας Έργου (στελέχωση προσωπικού – 8 ψυχολόγοι), Π2.1.2: Αριθμός ωφελούμενων

ΕΡΓΟ 3: Κοινωνική υποστήριξη:
Π3.1.1: Στελέχωση Ομάδας Έργου (στελέχωση προσωπικού 8 κοινωνικοί λειτουργοί), Π3.1.2: Αριθμός ωφελούμενων

ΕΡΓΟ 4: Υπηρεσίες Διερμηνείας:
Π4.1.1: Στελέχωση Ομάδας Έργου – (στελέχωση προσωπικού – 11 διερμηνείς/διαπολιτισμικοί μεσολαβητές), Π4.1.2: Μηνιαία αναφορά διερμηνέων (καθημερινή καταγραφή των υπηρεσιών διερμηνείας που παρασχέθηκαν από τον κάθε διερμηνέα/ διαπολιτισμικό μεσολαβητή)

ΕΡΓΟ 5: Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος:
Π5.1.1 Στελέχωση Ομάδας Έργου – Προσωπικού, Π5.1.2 Αναφορές πορείας υλοποίησης, Π5.2.1 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Π5.3.1 WMS Λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης, Π5.3.2 MIS Λογισμικό Λογιστικής παρακολούθησης, Π5.3.3 HRM Λογισμικό μισθοδοσίας, Π5.4.1 Δαπάνες Μετακίνησης, Π5.5.1 Δράσης δημοσιότητας, Π5.6.1 Αποδεικτικά εκπαίδευσης προσωπικού, Π5.7.1 Αναλώσιμα εκτυπωτών – μελάνια, Π5.7.2 Χαρτί – γραφική ύλη, Π5.7.3 ταχυδρομικά τέλη, Π5.7.4 Επισκευές και Συντηρήσεις, Π5.7.5 Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας, Π5.7.6 Αναπλήρωση οξυγόνου, Π5.8.1 Δικόγραφα, γραμματεία δικηγορικών Συλλόγων, παραστάσεις δικηγόρων.

ΕΡΓΟ 6: Προμήθεια φαρμάκων: Π6.1 Φάρμακα

Μετάβαση στο περιεχόμενο