Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας ΕΔΗΔ στην Αθήνα “ΣΤΗΡΙΖΩ τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και Άνω”

Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας ΕΔΗΔ στην Αθήνα “ΣΤΗΡΙΖΩ τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και Άνω”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011234

Ειδικός στόχος:

2- Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Προϋπολογισμός:

415410 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050185

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας 5 διαμερισμάτων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), δυναμικότητας 4 ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο τον φορέα Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025.

H ΑΜΚΕ «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη»/ICSD αναλαμβάνει τη λειτουργία μίας Μονάδας με την ονομασία «ΣΤΗΡΙΖΩ τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και Άνω», πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους ανήλικους άνω των 16 ετών (ΕΔΗΔ), παρέχοντας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138529/23 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων» (Β’ 1615), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 111204/2024 (Β’ 2118) απόφασης: χώρους στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους με πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες διερμηνείας, υλικές παροχές, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλές ατομικής υγιεινής & καθαριότητας,καθοδήγηση&υποστήριξη στην σίτιση, υπηρεσίες υγείας & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής & συνδρομής, υπηρεσίες εκπαίδευσης&προώθησης της ένταξης, υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης&πρόσβασης στην εργασία, παροχή οικονομικού βοηθήματος πακέτων υποδοχής,υπηρεσίες συνοδείας&μεταφοράς σε υπηρεσίες,συμμετοχή σε πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα.

Κάθε Ε.Δ.Η.Δ. φιλοξενεί μέχρι 4 ασυνόδευτους ανήλικους, ενώ σε κάθε υπνοδωμάτιο φιλοξενούνται μέχρι 2 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Τα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα χρησιμοποιούνται ως Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους για τη μετάβαση τους στην ενηλικίωση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής ενός σταθερού πλαισίου υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66ΚΖ του ν.4939/2022 Α΄111).

Παρέχοντας ένα κατάλληλο πλαισίο φιλοξενίας και φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους άνω των 16 ετών με σκοπό τη σταδιακή αυτονόμησή τους και την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Σκοπός της πράξης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας & προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει στη σταδιακή αυτονόμηση τους, με την παροχή ενός κατάλληλου πλαισίου φιλοξενίας και φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους άνω των 16 ετών με σκοπό τη σταδιακή αυτονόμησή τους και την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Στόχος της πράξης είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων & η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη & τη σταδιακή αυτονόμηση τους, μέσω της παροχής ενός σταθερού πλαισίου υποστήριξης χωρίς εικοσιτετράωρη παρουσία προσωπικού εντός του Ε.Δ.Η.Δ., η ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανηλίκων και η ενίσχυση της αυτάρκειας και της ικανότητας λήψης αποφάσεων.

Τα διαμερίσματα βρίσκονται εντός της πόλης των Αθηνών, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους,έχουν γεωγραφική εγγύτητα και διαθέτουν την ίδια ομάδα υποστήριξης, διασφαλίζοντας έτσι την εύκολη μετάβαση της ομάδας υποστήριξης των ωφελούμενων. Τα εποπτευόμενα Ε.Δ.Η.Δ. είναι πλήρως οργανωμένα και λειτουργικά, κατάλληλα στελεχωμένα με το απαιτούμενο προσωπικό. Επιπλέον διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που ορίζονται σχετικά με την λειτουργία τους, καθώς πληρούν και τις ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ. Από τα πέντε (5) Ε.Δ.Η.Δ. το ένα (1) είναι προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα “Ε) Διευκρινήσεις” της πρόσκλησης AMIF_025, με αριθμ. πρωτ. 125404/16-04-2024 (ΑΔΑ: 9Β964ΜΔΨΟ-ΣΡΔ)του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στο συνημμένο Παράρτημα ΙV.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο