Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΜΕΤΑδρασης”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΜΕΤΑδρασης”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011280

Ειδικός στόχος:

2- Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προϋπολογισμός:

391185 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1611202

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ στην Αθήνα, για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025. Η ΜΕΤΑδραση εισήγαγε το 2018 ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο δίκτυο παιδικής προστασίας και εξατομικευμένης φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται, παραμένουν και αιτούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα. Η Δράση αφορά ειδικότερα ασυνόδευτους ανήλικους 16 ετών και άνω, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (Άρθρο 66ΚΖ παρ. 3 Ν.4939/2022) για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη Δράση. Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα δικαιώματα, τις προοπτικές, τους στόχους τους και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, με στόχο την αυτονόμησή τους και την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Μέσω της ημιαυτόνομης διαβίωσης προωθείται η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των ωφελούμενων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η καλλιέργεια των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, η κοινωνικοοικονομική, πολιτική ένταξη και η δυναμική συμμετοχή τους.

Η Μονάδα ΕΔΗΔ θα έχει αρχικά δυναμικότητα 16 ατόμων, ενώ εντός εξαμήνου θα ξεκινήσει και η λειτουργία του 5ου διαμερίσματος το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, όπως ορίζεται και στην περίπτωση Ε2 περ. 3 της Πρόσκλησης (σελ. 7). Τα υπάρχοντα διαμερίσματα βρίσκονται στην Αθήνα σε περιοχές όπου εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα ΜΜΜ και σε άλλες υπηρεσίες.

Σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα θα φιλοξενούνται 4 ωφελούμενοι, ενώ τα αγόρια θα φιλοξενούνται σε διαφορετικά διαμερίσματα από τα κορίτσια. Η δυναμικότητα κάθε δωματίου θα είναι 2 άτομα το μέγιστο. Παρέχεται παράλληλα (και συντηρείται διαρκώς) επαρκής επίπλωση (κλίνες, αποθηκευτικοί χώροι για προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμό κλπ.), κοινόχρηστη επίπλωση (τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες κλπ.), καθώς και επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ).

Στα ΕΔΗΔ θα απασχολείται ομάδα υποστήριξης όπως αυτή ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με την απαιτούμενη αναλογία, ήτοι:

 1. Συντονιστής
 2. Κοινωνικoί Λειτουργοί
 3. Ψυχολόγος
 4. Νομικός Σύμβουλος/Δικηγόρος
 5. Εκπαιδευτικός
 6. Υπεύθυνοι Καθημερινής Φροντίδας
 7. Διερμηνείς από την ομάδα διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης

Το προσωπικό λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση σε ζητήματα σχετικά με την Πολιτική Παιδικής Προστασίας της ΜΕΤΑδρασης και θέματα που αφορούν γενικότερα τις βασικές έννοιες και αρχές παιδικής προστασίας. Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο της ειδικότητάς του, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών της ΜΕΤΑδρασης.

Τα εποπτευόμενα διαμερίσματα παρέχουν ασφαλή στέγαση και σίτιση καθώς και ένα σύνολο εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά, μέχρι την εξασφάλιση της ομαλής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία:

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παραπομπή
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Νομική συνδρομή
 • Εκπαίδευση και προώθηση της ένταξης
 • Επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην εργασία
 • Διερμηνεία
 • Παροχή οικονομικού βοηθήματος
 • Παροχή πακέτου υποδοχής
 • Ειδικές ανάγκες υποδοχής
 • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
 • Συνδεσιμότητα Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες συνοδείας και μεταφοράς σε υπηρεσίες, όπου απαιτείται
 • Συμμετοχή σε πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο