Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία μιας Μονάδας Πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω στην Λέσβο – 2024”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία μιας Μονάδας Πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω στην Λέσβο – 2024”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011303

Ειδικός στόχος:

2 Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

Ο.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός:

415410 €

Κωδικός Δικαιούχου:

4041110

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ στην περιοχή της Λέσβου, για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025.

Τα 5 διαμερίσματα έχουν επιλεγεί ώστε να πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Τα διαμερίσματα βρίσκονται εντός της πόλης της Λέσβου, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, διασφαλίζοντας την εύκολη μετάβαση της ομάδας υποστήριξης των ωφελούμενων. Ένα διαμέρισμα της Μονάδας είναι πλήρως προσβάσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στην Εγκύκλιο ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’αρ. οικ. 42382/16.07.2013.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των διαμερισμάτων είναι στέγαση, υποστήριξη και επίβλεψη στους τομείς της υγιεινής και καθαριότητας, υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, διερμηνεία, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προετοιμασία των γευμάτων, στη διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης, στην χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες λειτουργίας που ορίζονται στην πρόσκληση υπ’ αρ. πρωτ. 125404/16.04.2024 (ΑΔΑ:9Β9646ΜΔΨΟ-ΣΡΔ).

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της Δράσης είναι η προετοιμασία και η παροχή των κατάλληλων εφοδίων για την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ωφελούμενων και η επιτυχής ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων υποστηρίζεται από ομάδα υποστήριξης ωφελούμενων από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία Μονάδας Ε.Δ.Η.Δ. “Α’ Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης”, δυναμικότητας 20 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, την Πρόσκληση και τον συνημμένο σε αυτή οδηγό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο