Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 1”

Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 1”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011313

Ειδικός στόχος:

2 Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ

Προϋπολογισμός:

408604 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6313071

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας 5 διαμερισμάτων ΕΔΗΔ, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο τον φορέα ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην Αθήνα για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025.

Η Μονάδα βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και πλησίον πληθώρας μέσων Μ.Μ.Μ., σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και χώρων δραστηριοτήτων και αναψυχής, σύμφωνα με την Πρόσκληση AMIF 025. Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 1615_Β_17-3-2023, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Μονάδα ΕΔΗΔ θα λειτουργήσει φιλοξενώντας ασυνόδευτα ανήλικα ηλικίας 16-18 ετών (μέχρι την ενηλικίωσή τους). Η λειτουργία της Μονάδας είναι σε 24ώρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, προσφέροντας υπηρεσίες κάλυψης βασικών αναγκών (στέγαση, διατροφή κλπ), εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής πληροφόρησης και υποστήριξης από έμπειρο προσωπικό, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια και προστασία των ανηλίκων, την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και την συνολική προετοιμασία για την ενήλικη ζωή τους. Η λειτουργία της Μονάδας έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ένταξης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας-στόχου και στις ανάγκες κάθε ατόμου χωριστά, με σκοπό να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των φιλοξενούμενων ι εφήβων, να βελτιώνει τις συνθήκες πρόσβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στη διαδικασία ασύλου και στα δικαιώματά τους γενικότερα και να ενισχύει το άτομο και την ανάπτυξή του.

Σκοπός είναι η προετοιμασία του ασυνόδευτου ανηλίκου ατόμου για την ανεξάρτητη ζωή και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μέσα από την υποστηριζόμενη σταδιακή αυτονόμησή τους (YA 138529/2023) μέσω κυρίως της υποστήριξης και καθοδήγησης για θέματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και κοινωνικών σχέσεων.

Στο πλαίσιο του έργου στο οποίο αναφέρεται ο παρών Κανονισμός και σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση Κωδικό: AMIF_025/16.04.24 για την υλοποίηση των Δράσεων «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους/ες 16 ετών και άνω (SILS)» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, το έργο αναφέρεται στη φιλοξενία και υποστήριξη συγκεκριμένου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων 16 ετών και άνω σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού. Στα εποπτευόμενα διαμερίσματα παρέχονται εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων εφήβων ηλικίας άνω των 16 ετών, καθώς και προετοιμασία για τη σταδιακή αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη, προσαρμοσμένες ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, στο πλαίσιο της μετάβασης προς την ενηλικότητα και την αυτονόμηση. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην ωρίμανση ώστε κάθε φιλοξενούμενο παιδί να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του, τη χειραφέτηση του ατόμου και έμμεσα, στην καταπολέμηση των
παραγόντων που αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία Μονάδας ΕΔΗΔ TEEN SPIRIT APARTMENTS 1 δυναμικότητας 20 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο