Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011328

Ειδικός στόχος:

2 Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

366470 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5040714

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 18 θέσεων, από τον φορέα ΚΕΑΝ στην Αθήνα για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης AMIF_025 “Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)” του Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στα εποπτευόμενα διαμερίσματα θα διαμένουν Ασυνόδευτοι Ανήλικους, ηλικίας 16 ετών και άνω, ως εξής: σε τέσσερα Εποπτευόμενα Διαμέρισμα τα θα διαμένουν τέσσερις (4) Ασυνόδευτοι Ανήλικοι και στο τελευταίο δύο ασυνόδευτοι ανήλικοι, με συνολικό αριθμό ωφελούμενων στη Μονάδα, δεκαοκτώ (18) ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει στη σταδιακή αυτονόμησή τους. Βασικός στόχος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμησή τους. Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου φιλοξενίας προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας αυτοσυντήρησης.

Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας και είναι αιτούντες ή δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα αυτοσυντήρησης, αυτοεξυπηρέτησης και ανάληψης περαιτέρω ευθυνών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή ασφαλούς στέγασης, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, πρόσβαση σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες διερμηνείας, αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγόντων περιστατικών. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την κτιριακή διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη δυνατότητα φιλοξενίας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στο ένα (1) εκ των πέντε εποπτευόμενων διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Η δράση συμβάλλει μέσω της παροχής ασφαλούς και υγιεινής στέγασης και διαβίωσης άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων, μέσω της παροχής υποστηρικτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ωφελούμενων και στην εξάλειψη του αποκλεισμού τους.

Μέσω της ανάπτυξης πολλαπλών δράσεων και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (εκπαίδευση, υγεία, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία, κ.λπ) καθώς και το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας και εποπτείας, η υλοποίηση της δράσης δίνει έμφαση στη χάραξη στόχων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων κάθε εφήβου, με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Επιπλέον, οι δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, τόσο στοχευμένα σε ειδικές ομάδες, όσο και στον ευρύτερο πληθυσμό, θα συνεισφέρουν στην ενεργοποίηση/κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών φορέων/οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, όπως επίσης και στη δημιουργία κουλτούρας αλληλεγγύης και στήριξης ευπαθών ομάδων.

Τα εποπτευόμενα διαμερίσματα θα λειτουργήσουν βάσει της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 138529/2023 Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ 1615/Β/17-3-2023).

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία μίας Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), δυναμικότητας 18 ασυνόδευτων ανηλίκων, σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, την Πρόσκληση και τον συνημμένο σε αυτή οδηγό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο