Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Θεσσαλονίκη για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Θεσσαλονίκη για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011336

Ειδικός στόχος:

2 Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

413996 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314057

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/05/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για το διάστημα από 01/06/2024 έως και 31/05/2025.

Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη υλοποίησης, ένα (1) Ε.Δ.Η.Δ. θα είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και το Παράρτημα IV αυτής.

Καθ’όλη την διάρκεια της διαμονής των ανηλίκων στα ΕΔΗΔ , τα ΕΔΗΔ παρέχουν υπηρεσίες τηρώντας στο ακέραιο την υπ’αριθμ. 138529 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1615/Β/17-03-2023) με τίτλο «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων» είναι οι εξής:

α)Στέγαση
β)Σίτιση
γ)Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
δ)Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
ε)Νομική συνδρομή
στ)Εκπαίδευση και προώθηση της ένταξης
ζ)Επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην εργασία
η)Διερμηνεία
θ)Παροχή οικονομικού βοηθήματος
ι)Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
ια)Παροχή πακέτου υποδοχής
ιβ)Είδη ένδυσης και υπόδησης
ιγ)Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
ιδ)Συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο
ιε)κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής

Η μονάδα ΕΔΗΔ λειτουργεί με στελέχωση από:

– τη Διεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας ΕΔΗΔ, η οποία αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων που εργάζονται μέσα στη Μονάδα ΕΔΗΔ αποτελείται από: το Συντονιστή, το Διοικητικά Υπεύθυνο, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, τους Ψυχολόγους, τους Εκπαιδευτικούς, τους Διερμηνείς, τους Υπεύθυνους καθημερινής φροντίδας, τον καθαριστή και το Νομικό.
– την Ομάδα Υποστήριξης και εποπτείας της Μονάδας ΕΔΗΔ, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία, καθοδήγηση, έλεγχο και αξιολόγηση της Μονάδας ΕΔΗΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και έγκαιρη κάλυψη όλων των αναγκών των ανηλίκων και της Μονάδας ΕΔΗΔ. Επίσης είναι αρμόδια για την αναγκαία οικονομική, προμηθειακή και διοικητική υποστήριξη στη Μονάδα ΕΔΗΔ. Αποτελείται από: την Υπεύθυνη Υλοποίησης ΕΔΗΔ, την Οικονομικά Υπεύθυνη, την Υπεύθυνη Προμηθειών.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο