Προμήθεια Μέσων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης

Προμήθεια Μέσων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_012

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1244

Προϋπολογισμός:

17153000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της πράξης είναι η προμήθεια Μέσων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών στην επιτήρηση τομέων ευθύνης-συνόρων για την αποτροπή και εντοπισμό παράνομης μετανάστευσης και την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 17.153.000€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 05/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο