Προμήθεια οχημάτων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Προμήθεια οχημάτων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_027

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5072

Προϋπολογισμός:

56212546 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με την προμήθεια διαφόρων τύπων οχημάτων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 56.212.546,25€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 25/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο