Προμήθεια φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Προμήθεια φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_028

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5071

Προϋπολογισμός:

7000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης μικρής εμβέλειας (μη ψυχόμενου τύπου), φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης μεγάλης εμβέλειας (ψυχόμενου τύπου), δίκυαλων νυχτερινής όρασης με βαλλιστικό κράνος με δυνατότητα προσαρμογής αυτών και μονόκυαλων νυχτερινής όρασης με βαλλιστικό κράνος με δυνατότητα προσαρμογής αυτών, το σύνολο των οποίων θα διατεθούν στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.), για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 7.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 25/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο