Προμήθεια πλωτών μέσων για εσωτερικά ύδατα (λίμνες) με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης και εκπαίδευση χειριστών στη χρήση των παλαιών και των νέων πλωτών μέσων με απόκτηση διπλώματος

Προμήθεια πλωτών μέσων για εσωτερικά ύδατα (λίμνες) με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης και εκπαίδευση χειριστών στη χρήση των παλαιών και των νέων πλωτών μέσων με απόκτηση διπλώματος

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_029

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5117

Προϋπολογισμός:

3000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια πλωτών μέσων με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης για την επιτήρηση του ποτάμιου τμήματος του Έβρου, στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, οι οποίες θα επιτρέπουν τη βέλτιστη επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτών καθώς και στην εκπαίδευση χειριστών στη χρήση των παλαιών και των νέων πλωτών μέσων με απόκτηση διπλώματος.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 25/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο