Διασύνδεση των Συνοριακών Σημείων Εισόδου και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUIs καθώς και με τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, ETIAS, VIS και Διαλειτουργικότητα

Διασύνδεση των Συνοριακών Σημείων Εισόδου και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUIs καθώς και με τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, ETIAS, VIS και Διαλειτουργικότητα

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_017

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1788

Προϋπολογισμός:

7000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση στοχεύει στην χρηματοδότηση δράσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δικτυακής διασύνδεσης των δύο κέντρων δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές μέσω των NUIs (National Uniform Interface) (ΕΕS – ETIAS – VIS – Interoperability) και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του EES με το VIS. Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί αφορά στις υπηρεσίες και τη συντήρηση του δικτύου που θα χρησιμοποιείται για την διασύνδεση των Εθνικών Συνοριακών Σημείων Εισόδου και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUIs (National Uniform Interface) καθώς και με τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, ETIAS, VIS και Διαλειτουργικότητα.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη7.000.000,00

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 02/06/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο