Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα (e-surveillance)

Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα (e-surveillance)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_033

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

7252

Προϋπολογισμός:

35370000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Ειδική δράση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/04/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η Ειδική Δράση «Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα e-surveillance)» προβλέπει την προμήθεια είκοσι επτά (27) κινητών μονάδων διαχείρισης συμβάντων (MIMCs) για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων επιτήρησης και επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 35.370.000 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 21/03/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/04/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο