Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα

Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_034

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

7275

Προϋπολογισμός:

1000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση πράξεων για τον εκσυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών μέσω της ανακαίνισης τμημάτων θεώρησης εισόδου επιλεγμένων Προξενικών Αρχών, ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.000.000 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 06η/03/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 28η/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο