Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_006

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10033

Προϋπολογισμός:

29313169 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

26/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, βάσει της υπ’ αριθ.: 115/2021 από 03-08-2021 Σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η Πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, συνοδευόμενου από το αναγκαίο λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΣΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού ΣΕΕ (σύνδεση Αστυνομικών Υπηρεσιών με εθνική διεπαφή).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο