Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000447

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.2 Αριθμός υποδομών που συντηρήθηκαν/επισκευάστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

5200000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

08/02/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/08/2030

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση αποτελείται από πέντε (5) υποέργα, τα οποία στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με απώτερο στόχο την πλήρη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, τα υποέργα είναι τα εξής:
1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εβδομήντα (70) πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (προμήθεια ανταλλακτικών κύριων μηχανών και ηλεκτρονικών υλικών των συστημάτων παρακολούθησης αυτών), με προϋπολογισμό 2 εκατ. € : Πρόκειται για την προμήθεια ανταλλακτικών Κυρίων Μηχανών (Κ/Μ) καθώς και ηλεκτρονικών υλικών των συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών για τα πλωτά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση τριακοσίων είκοσι (320) χερσαίων μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών) (προϋπολογισμός 300.000 €): Πρόκειται για την προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών επισώτρων για τα χερσαία μέσα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία λόγω της εντατικής και εκτεταμένης χρήσης τους, έχουν συμπληρώσει πολλές ώρες λειτουργίας με αποτέλεσμα την ανάγκη χρήσης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών στην αποκατάσταση βλαβών.
3. Εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης Κύριων Μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 090 με προϋπολογισμό 1 εκατ. €. Η Δράση αφορά στην εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης επιπέδου QL4 (W6 – Γενικής επισκευής) και του ηλεκτρονικού ελέγχου για τις δύο (02) κύριες μηχανές του Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης/ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 090. Η εν λόγω συντήρηση συνιστά τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διαδικασία διατήρησης της λειτουργικής και κατ’ επέκταση επιχειρησιακής ικανότητας του εν λόγω πλοίου. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο αξιοποιείται και αυτό στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων για τον έλεγχο – παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών. Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συντηρήσεις, η συγκεκριμένη συνίσταται στην υποχρεωτική πλήρη αποσυναρμολόγηση της ίδιας της μηχανής, ως κύριου συστατικού μέρους του κάθε σκάφους, και στον αντίστοιχο έλεγχο της κατάστασης της όταν πληρωθούν οι όροι (ώρες λειτουργίας ή ηλικία) που προδιαγράφει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
4. Τεχνική υποστήριξη-αναβάθμιση τριών (03) X-Ray Vans με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. €, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουν στην επιχειρησιακή ικανότητα ανταπόκρισης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων, και κατ’ επέκταση την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του.
5. Τεχνική υποστήριξη-αναβάθμιση δυο (02) οχημάτων SUV (προϋπολογισμός 400.000 €), εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους, στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Προμήθεια ανταλλακτικών κυρίων μηχανών MTU και ηλεκτρονικών υλικών των συστημάτων παρακολούθησης των πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υποέργο 2: Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών επισώτρων για τα χερσαία μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία λόγω της εντατικής και εκτεταμένης χρήσης τους έχουν συμπληρώσει πολλές ώρες λειτουργίας με αποτέλεσμα την ανάγκη χρήσης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών στην αποκατάσταση βλαβών.

Υποέργο 3: Εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης Κύριων Μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 090.

Υποέργο 4: Εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης του εξοπλισμού τριών (03) Χ-ray Vans.

Υποέργο 5: Εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης του εξοπλισμού δύο (02) οχημάτων τύπου SUV.

Μετάβαση στο περιεχόμενο