Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000663

Δικαιούχος/οι:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)

Προϋπολογισμός:

15448632 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1090228

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, καθώς και για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξή της σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής και διαχείρισης των Προγραμμάτων Τ.Α.Μ. Ε.Υ. 2021-2027 σε όλο το εύρος αυτής (προγραμματισμός, σχεδιασμός, ενεργοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα).
Ειδικότερα, η Υπηρεσία θα υποστηριχθεί μέσω των παρακάτω ενδεικτικών ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
Υποέργο 1: Ανάπτυξη ικανοτήτων και Τεχνική Βοήθεια της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (αγορά λογισμικού/πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού/πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των ΤΑΜΕΥ και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προμήθεια έτοιμων λογισμικών/βιβλίων και συγγραμμάτων που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων ή την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας ή και των δικαιούχων των ΤΑΜΕΥ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, Δαπάνες που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας, Δαπάνες εκπαίδευσης και μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών, που μετακινούνται στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ (πλην επιτόπιων επαληθεύσεων το οποίο καλύπτεται από το υποέργο 2). Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής), έξοδα δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών, γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, όπως δαπάνες καθαριότητας των χώρων στέγασης, δαπάνες φωτοαντιγράφησης, σάρωσης εγγράφων, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών, δικαστικών επιμελητών, έξοδα μεταφράσεων, συνδρομής σε έντυπα ή εφημερίδες, εκτυπώσεων, επισκευής των εγκαταστάσεων, κΆ). Επίσης περιλαμβάνει αμοιβές προσωπικού (ειδικό επίδομα άρθρου 48 του ν 4686/2020., αποζημίωση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, υπερωρίες, μισθοδοσίες προσωπικού ορισμένου χρόνου, έξοδα κινητής τηλεφωνίας και κάθε άλλου είδους μισθολογικών ή μη
μισθολογικών παροχών. Επίσης περιλαμβάνει δαπάνες μικρού ταμείου.
Υποέργο 2: Έξοδα παρακολούθησης και ελέγχου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών, που μετακινούνται για διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ή άλλων λόγων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τον σχεδιασμό ή τον προγραμματισμό δράσεων/προγραμμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αλλαγής πτήσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης, που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής)
Υποέργο 3: Οριζόντια Υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ 2027-2029 (υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης της υπηρεσίας και των δικαιούχων των ΤΑΜΕΥ που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και εφόσον εκ της φύσεώς τους χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης είτε ως προς την απαιτούμενη τεχνογνωσία είτε ως προς τους απαιτούμενους πόρους που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία)
Υποέργο 4: Τεχνική Υποστήριξη για το κλείσιμο της περιόδου 2021-2027 (παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολογήσεων για το κλείσιμο των ΤΑΜΕΥ ή για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου, διενέργεια ελέγχων από εξωτερικούς συνεργάτες)
Υποέργο 5: Τεχνική Υποστήριξη για αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ 2027-2029 (εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των ΤΑΜΕΥ και έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος, )
Υποέργο 6: Δράσεις Ενημέρωσης, δημοσιότητας και επικοινωνίας 2027-2029 (ενέργειες ενημέρωσης, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως περιγράφεται στους κανονισμούς)

Παραδοτέα πράξης:

Π.1.1 Καταστάσεις φύλλων υπολογισμού για: (α) Καταβολή ειδικού επιδόματος του άρθρου 48 του Ν. 4686/2020 όπως ισχύει για τους υπηρετούντες υπαλλήλους της Υπηρεσίας (και για όσους έχουν αποχωρήσει), (β) αποζημίωση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, υπερωρίες, μισθοδοσίες προσωπικού ορισμένου χρόνου και (γ) έξοδα κινητής τηλεφωνίας και κάθε άλλου είδους μισθολογικών ή μη μισθολογικών παροχών ή κινήτρων απόδοσης και επίτευξης στόχων.
Π.2.1 Βεβαιώσεις παρακολούθησης: Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των εκάστοτε σεμιναρίων ή τα αναφερόμενα στη σύμβαση ή απόφαση ανάθεσης.
Π.2.2 Αριθμός και ημέρες μετακινήσεων: Ο αριθμός και οι ημέρες μετακινήσεων που τεκμηριώνονται με βάση τα παραστατικά μετακίνησης, διαμονής (τιμολόγια, αποκόμματα των εισιτηρίων (οποιοδήποτε μέσου), αποκόμματα διοδίων σε μετακίνηση με ιδιόκτητο ή νοικιασμένο Ι.Χ, και Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι μετακινήθηκε ο υπάλληλος με Ι.Χ., κ.λ.π.), καθώς και τα ημερολόγια κίνησης των στελεχών, και οι αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης.
Π.3.1 Τα αναφερόμενα στη σύμβαση ή απόφαση ανάθεσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο