Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000743

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8.1 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

3000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

14/09/2022

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του στο τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, κρίθηκε απαραίτητο τα στελέχη που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες να πραγματοποιούν την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση που θα πιστοποιεί και την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα και Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου. Τα εν λόγω στελέχη θα επανδρώσουν Λιμενικές Αρχές και πλωτά επιχειρησιακά μέσα των περιοχών του ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, με απώτερο σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων κατά τις διενεργούμενες επιχειρήσεις.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι η Πράξη περιλαμβάνει (α) την πρακτική άσκηση 95 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το χρονικό διάστημα 22/09/2022-19/12/2022, (β) την πρακτική άσκηση 95 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το χρονικό διάστημα 15/07/2023-17/12/2023 (γ) την πρακτική άσκηση 100 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το χρονικό διάστημα 15/07/2024-17/12/2024, (δ) την πρακτική άσκηση τριών ομάδων αποτελούμενων από 58 Δοκίμους Σημαιοφόρους έκαστη, για χρονικό διάστημα 30-40 ημερών κατά τα έτη 2023-2024-2025.

Παραδοτέα πράξης:

Παροχή τεχνογνωσίας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Συνολικά 290 Δόκιμους Λιμενοφύλακες και 174 Δόκιμους Σημαιοφόρους) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων, τόσο στις Λιμενικές Αρχές όσο και στα πλωτά επιχειρησιακά μέσα της παραμεθορίου, που άπτονται της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο