Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες

Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000816

Ειδικός στόχος:

Κοινή πολιτική θεωρήσεων

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός μελών προσωπικού που τοποθετούνται σε προξενεία σε τρίτες χώρες

Δικαιούχος/οι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός:

9000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/05/2022

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό “field workers” των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής αιτήσεων Θεώρησης Schengen από τρίτες χώρες και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω :
α) της χρηματοδότησης αποσπάσεων προσωπικού (έξοδα μετακίνησης, καταβολή Επιδόματος Αλλοδαπής Υπηρεσίας και τα συν αυτώ υπολογιζόμενα επιδόματα). Ειδικότερα :
-Έως 350 αποσπάσεις υπαλλήλων κυρίως από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη αλλά και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με εκτιμώμενη διάρκεια απόσπασης έως έξι μήνες (ενδεικτικά οι τρίτες χώρες αφορούν τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής κ.α.) και
β) της χρηματοδότησης προσλήψεων επιτόπιου προσωπικού (Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου). Ειδικότερα : Έως 250 προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών, έως οκτώ μηνών, σε περιόδους αιχμής, των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες (ενδεικτικά οι τρίτες χώρες αφορούν τη Ρωσία, την Τουρκία, την Αλβανία, κ.α.).
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δράσης εντοπίζονται στην επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης σε όλα τα στάδια αυτής – παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος στοιχείων, καταχώρηση δεδομένων, έκδοση VISA – για την γρήγορη και έγκαιρη εξυπηρέτηση (αποφυγή αύξησης του χρόνου χορήγησης Θεωρήσεων που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο) των ξένων επισκεπτών της χώρας μας.

Παραδοτέα πράξης:

Α. Πακέτο Εργασίας

Για τους υπαλλήλους που αναμένεται να αποσπαστούν για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εξωτερικής Υπηρεσίας:
– Διοικητική Πράξη Απόσπασης υπαλλήλων σε Προξενικές Αρχές.
– Μισθολογική κατάσταση.
– Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης), υπογεγραμμένο από τον αποσπασμένο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
– Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.
– Δικαιολογητικά μετακινήσεων

Β. Πακέτο Εργασίας

Για το επιτόπιο προσωπικό για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εξωτερικής Υπηρεσίας:
– Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επιτόπιου προσωπικού σε Προξενικές Αρχές.
– Μισθοδοτική Κατάσταση.
– Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης), υπογεγραμμένο από τον απασχολούμενο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
– Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο