Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους

Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001100

Σχετικοί δείκτες:

O.1.7 Αριθμός χερσαίων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός:

13932000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1011808

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

29/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της δράσης είναι η Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών στην επιτήρηση τομέων ευθύνης-συνόρων και την εκτέλεση περιπόλων για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης εισόδου στη χώρα και συναφώς την αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Η δράση εστιάζει στην ενίσχυση/επαύξηση της ικανότητας επιτήρησης και συναφώς αποτροπής της παράνομης εισόδου στη χώρα, επικεντρώνοντας προς τούτο στην ενίσχυση των διατιθέμενων μέσων περιπόλων-επιτήρησης των χερσαίων συνόρων αυτής και ταυτόχρονα και της ΕΕ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής επιχειρείται η ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με οχήματα επιτήρησης παντός εδάφους τύπου PICK-UP και SUV, προκειμένου να ανταποκρίνονται οι Φορείς του αποτελεσματικά σε σχετικές αποστολές επιτήρησης ακόμη και στις πλέον ιδιαίτερες εδαφολογικές συνθήκες δράσης/περιπολίας, εξυπηρετώντας σε αδρές γραμμές τις παρακάτω επιχειρησιακές ανάγκες:

– Επιτήρηση τομέων ευθύνης-συνόρων
– Εκτέλεση περιπολιών για τον εντοπισμό παράνομης εισόδου στη χώρα
– Εκτέλεση περιπολιών για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα
– Αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Οι υπόψη στόχοι, εκτιμάται ότι δύναται να επιτευχθούν μέσω των παρακάτω Τμημάτων του Υποέργου 1:

Τμήμα 1: Προμήθεια 206 οχημάτων επιτήρησης τ.PICK-UP
Η προμήθεια των υπόψη οχημάτων επιτρέπει τη διεξαγωγή περιπολιών επιτήρησης ακόμη και σε δύσβατα ή ιδιαίτερης μορφολογίας εδάφη, ενώ ο ανοικτός χώρος στο πίσω μέρος του οχήματος (καρότσα) καθιστά εφικτή παράλληλα τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών.

Τμήμα 2: Προμήθεια 92 οχημάτων επιτήρησης τ.SUV
Η προμήθεια των υπόψη οχημάτων επαυξάνει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες, επιτρέποντας την κίνηση ακόμη και σε δύσβατες περιοχές, καθώς και τη μεταφορά πληρώματος περιπόλων με ασφάλεια.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Πράξης ανά Τμήμα συνοψίζονται στα εξής:

Τμήμα 1: Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης τ.PICK-UP
Προμήθεια 206 οχημάτων επιτήρησης τ.PICK-UP

Τμήμα 2: Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης τ.SUV
Προμήθεια 92 οχημάτων επιτήρησης τ.SUV

Μετάβαση στο περιεχόμενο