Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου Μέρος Α’

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου Μέρος Α’

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001516

Σχετικοί δείκτες:

O.1.3 Αριθμός κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

18547453 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

30/09/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η κάλυψη των δαπανών των υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων, σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις ΚΕΔ Νήσων από το Εθνικό Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η εν λόγω παροχή πραγματοποιείται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ.αρ. 26/2021 Σύμβασης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ.αρ. 2373/17.02.2021 Διακήρυξη για τη Σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο με αυξ. Αριθμό 1/2021, τετραετούς διάρκειας για την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία».
Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως αρμόδια αρχή υποδοχής, σύμφωνα με τον ν. 4939/2022, οφείλει να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαμένουν στις περιφερειακές της υπηρεσίες με σκοπότην διεξαγωγή των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά τη χρηματοδότηση των δαπανών των εκτελεστικών συμβάσεων των εξής Τμημάτων της ως άνω Σύμβασης για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται ειδικά στα υποέργα και ξεκινούν από 01.10.2021 μέχρι τις 31.07.2023:
Τμήμα 1 «Βόρεια Ελλάδα» (μόνο το ΚΥΤ Φυλακίου)
Τμήμα 3 «ΠΕ Λέσβου»
Τμήμα 4 «ΠΕ Χίου»
Τμήμα 5 «Σάμου»
Τμήμα 6 «Λοιπά νησιά»

Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της πράξης είναι οι υπηρεσίες παροχής μαζικής σίτισης (catering), ήτοι συστηματική επί καθημερινής βάσεως παρασκευή και διάθεση γευμάτων (τουλάχιστον δύο, γεύμα και δείπνο) για την κάλυψη των αναγκών πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις ΚΕΔ Νήσων για τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (γευμάτων) γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος ποσότητας και ποιότητας και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής γευμάτων με παρατηρήσεις –απόρριψης γευμάτων) κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
Η διαδικασία παραλαβής που εφαρμόζεται για το Παραδοτέο της προτεινόμενης πράξης, περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρα 6 «Διαδικασία παραλαβής παραδοτέων εκτελεστικών συμβάσεων» της υπ.αρ. 262484/22-9-2021 με αυξ. αριθμό 26/2021 (ΑΔΑΜ: SYMV009246455 2021-09-22).

Μετάβαση στο περιεχόμενο