Προμήθεια καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 18 μέτρων και ταχύτητας άνω των 60 κόμβων

Προμήθεια καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 18 μέτρων και ταχύτητας άνω των 60 κόμβων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001564

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.6- Αριθμός θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

45000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο της Δράσης εστιάζει στην προμήθεια δέκα καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών άνω των 18 μέτρων για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα εν λόγω περιπολικά θα διατεθούν στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές της χώρας, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες περιπολιών και τη συνδρομή σε προκύπτοντα περιστατικά έρευνας – διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της χώρας, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λόγω της εκτεταμένης χρήσης και καταπόνησης των υφιστάμενων περιπολικών σκαφών, είναι αδήριτη ανάγκη η απόκτηση νέων σκαφών, για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω της δυνατότητας καταδίωξης σε υψηλότερες ταχύτητες για τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος. Παράλληλα, με την αριθμητική και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων.

Παραδοτέα πράξης:

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με την ολοκλήρωση της Δράσης θα παραλάβει δέκα (10) καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη για την κάλυψη των αναγκών του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο