Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας

Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001575

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

21500000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1011799

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

06/07/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2023

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η εν λόγω δράση, υλοποιείται με σκοπό την επίτευξη της πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Π.Ε. Ροδόπης και Καβάλας, την εκπαίδευσή τους και την προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών, καθώς και των αντίστοιχων δαπανών για δέκα (10) Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι τυχόν θα προσληφθούν προκειμένου επιτευχθεί, τόσο η κάλυψη κενών θέσεων που θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσο και σε συμμόρφωση της Διοίκησης σε σχετικές Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία κλήσης επιλαχόντων και η υποχρεωτικότητα αυτής ρυθμίζεται από το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ΄ από 31-12-2019 (Β΄ 4937) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». Επιπλέον η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται με αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων απορρέει από το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Ν. 3068/2002.
Ειδικότερα, η υπόψη δράση θα αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) έργα, με περιεχόμενο αυτών την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, την προμήθεια υλικών (ατομικά εφόδια, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, υλικά δημοσιότητας) καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και δημοσιότητας ως εμφαίνεται στο Τμήμα “ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης – Ωριμότητα Πράξης”, τα οποία θα υλοποιηθούν από τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Κλάδων/ Α.Ε.Α. (Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, Υποστήριξης, Τεχνικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Πολιτικού Προσωπικού και Αστυνομικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α.), τη Σχολή Αστυφυλάκων και τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, στα οποία εντάσσονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων, καθώς και τις αρμόδιες Διευθύνσεις /Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.
Επισημαίνεται ότι, το υπόψη προσωπικό, κατόπιν της εκπαίδευσης την οποία θα λάβει, θα κατανεμηθεί στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Καβάλας, [εκατό (100) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και πενήντα (50) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας] με δυνατότητα διάθεσης για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής αλλοδαπών κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών, καθήκοντα τα οποία προκύπτουν από το Ν. 2622/98 (ΦΕΚ Α’ 138/25-6-1998), ως τροποποιήθηκε και ισχύει και με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των ανωτέρω Διευθύνσεων Αστυνομίας, για την βελτίωση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε θέματα ελέγχου και φύλαξης συνόρων στην Π.Ε. Ροδόπης και Π.Ε. Καβάλας.

Παραδοτέα πράξης:

Η δράση «Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας», αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) έργα, με τα κάτωθι παραδοτέα, ανά έργο:

Έργο 1ο: «Πρόσληψη και ανανέωση της ετήσιας θητείας συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου»

Παραδοτέο του υπόψη έργου, αποτελεί η πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι θα κατανεμηθούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Καβάλας, με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των ανωτέρω Διευθύνσεων Αστυνομίας, για την βελτίωση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε θέματα ελέγχου και φύλαξης συνόρων στην Π.Ε. Ροδόπης και Π.Ε. Καβάλας.

Έργο 2ο: «Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου»

Παραδοτέο του υπόψη έργου, αποτελεί η εκπαίδευση των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου για τις Περιφέρειες Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας, στις καθοριζόμενες, από την Υ.Α. 6500/1/22-δ΄ (Φ.Ε.Κ. Β΄ 51/20-01-2020) «Τροποποίηση της 7001 /12/782-μβ’/25- 09-1998 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων» (Β’ 1061)» θεματικές ενότητες, με σκοπό τη βέλτιστη κατάρτιση αυτών, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης άσκησης των καθηκόντων τους

Έργο 3ο: «Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού»

Παραδοτέο του υπόψη έργου, αποτελεί η πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού η οποία θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.
Παραδοτέα των υπόλοιπων έργων αποτελούν η προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, η χορήγηση των απαραίτητων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών, καθώς και η προμήθεια υλικών και η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη της δημοσιότητας της δράσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο