Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου – Α΄ Φάση

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου – Α΄ Φάση

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001604

Ειδικός στόχος:

1.1 – Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη,
R.1.18 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και από αξιολογήσεις τρωτότητας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

33957192 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1011801

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

17/07/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας οκτακοσίων (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου. Ειδικότερα, θα επιτευχθεί η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας κατά την Α’ και Β’ ανανέωση της ετήσιας θητείας του υπόψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών έκαστο έτος, χρόνος κατά τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων και τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας μεταγωγής από το ανωτέρω προσωπικό.
Σημειώνεται ότι, οι υπόψη Σ.Φ.Ο.Χ. ασκούν καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων αλλοδαπών ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών.

Παραδοτέα πράξης:

Το παραδοτέο της δράσης θα είναι η καταβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων, για οκτακόσιους (800) Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών έκαστο έτος, που θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων και τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας μεταγωγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο