Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001643

Σχετικοί δείκτες:

O.2.5 Αριθμός συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός:

8000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

08/05/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης αναβάθμισης λογισμικού, διασύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων και υπηρεσιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του SLA (Service Level agreement – Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών), που στοχεύουν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και άρτιας λειτουργίας του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων (N-VIS) μέχρι το τέλος του 2029 καθώς και την αναβάθμισή αυτού σύμφωνα με ό,τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός VIS. Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και άρτια λειτουργία του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (N-VIS).

Παραδοτέα πράξης:

Π1: Μελέτης εφαρμογής (1 μήνας)
Π2.1 Προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού στις Αρχές Εξωτερικού και στην ΚΥ
Π.2.2 Προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέου λογισμικού και αναβάθμιση υπάρχοντος λογισμικού συστήματος για Αρχές Εξωτερικού και Κ.Υ
Π3: Υλοποίηση νέας εφαρμογής χρήστη
Π4: Υλοποίηση αλλαγών (νέα ICD) λόγω νέου Κανονισμού VIS και Κανονισμών Διαλειτουργικότητας
Π5: Τριμηνιαίες Αναφορές (με ανάλυση ανά μήνα) σχετικά με την κάλυψη απαιτήσεων SLA του N-VIS.
Π6:Τριμηνιαίες Αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης, εγγύησης και συντήρησης, που αφορούν σε:

  • Εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης υλισμικού – Hardware και λογισμικού (upgradedversions, securityupdates, patches).
  • Έλεγχος εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού
  • Αντικαταστάσεις εξοπλισμού λόγω φθορών αστοχιών, κ.λπ.).
  • Αναφορές επικαιροποίησης των μερών του υλικού, αναβαθμίσεις. Π7:
  • Επικαιροποίηση μεταβολών /επανεκδόσεων /τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού, όποτε αυτό απαιτείται εντός ενός μηνός από την υλοποίησή τους
Μετάβαση στο περιεχόμενο