Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων

Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001950

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη,
R.1.19 Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά τη δραστηριότητα κατάρτισης αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

300000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

16/10/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στην εκπαίδευση και στην διαρκή επιμόρφωση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιχειρούν στο πεδίο, και ιδιαίτερα στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου, καθώς και αυτών που πρόκειται να αναπτυχθούν σε Επιχειρήσεις του FRONTEX στην αλλοδαπή στο πλαίσιο του Μόνιμου Σώματος (Standing Corps) Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.Σκοπός της πράξης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του φορέα, που απορρέουν από το κεκτημένο Schengen και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των μηχανισμών αξιολόγησης “Schengen Evaluation” και “Vulnerability Assessment”, αντίστοιχα. Ειδικότερα αφορά στην εκπαίδευση, την περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Μαΐου 2024, αριθμού στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , σε 22 εκπαιδευτικές σειρές των 15 με 20 ατόμων, που θα
παρακολουθήσουν σεμινάρια διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστο.
Οι θεματικές ενότητες ορίζονται ως ακολούθως:
1. Οριζόντιες:
• Ευρωπαϊκό Σύστημα Συνοριοφύλαξης – 2 σεμινάρια
• Θεμελιώδη Δικαιώματα – 2 σεμινάρια
• Ανάλυση Κινδύνου – 2 σεμινάρια
2. Ανά προφίλ των συνοριοφυλάκων – ακτοφυλάκων του Μόνιμου Σώματος, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν με την αριθ. 05/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του FRONTEX:
• Αξιωματικός Υποστήριξης και Αξιωματικός Υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης μέσων και logistics – 2 σεμινάρια
• Αφενημερωτής (debriefer) – 3 σεμινάρια
• Εμπειρογνώμονας ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων – 1 σεμινάριο
• Εμπειρογνώμονας κλεμμένων οχημάτων – 1 σεμινάριο
• Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων – 2 σεμινάρια
• Εμπειρογνώμονας διασυνοριακού εγκλήματος – 2 σεμινάρια
• Αξιωματικός επιτήρησης θαλασσίου πεδίου – 3 σεμινάρια
• Αξιωματικός Λειτουργιών Ακτοφυλακής – 2 σεμινάρια

Παραδοτέα πράξης:

Παροχή τεχνογνωσίας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους
αντικειμένων που άπτονται της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι θα μισθωθεί αίθουσα για τις
ανάγκες της εν λόγω εκπαίδευσης και θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό (διεπαφές (USB) και μπλοκ σημειώσεων) με την ολοκλήρωση της,
καθώς και πτυχία – βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο