Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»

Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001953

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8,O.1.8.1 - Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
R.1.19 - Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά τη δραστηριότητα κατάρτισης αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός:

1091254 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012504

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την υπ’ αριθ. ΗΟΜΕ-Funds/2022/26 [αριθ. πρωτ. Ares (2022)3018098-13/04/2022] πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα Κράτη – Μέλη να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης για συμμετοχή στην Ειδική Δράση «Support to comply with the implementation of the relevant interoperability legal framework», για την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Ε.. Την 31/05/2023 υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο “Enhancement of the Hellenic Police CApacity for the successful implementation of the Interoperability framework (ECAI)», η οποία εν συνεχεία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ref. Ares (2022) 5729064 από 12/08/2022 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ειδική Δράση στοχεύει στην υποστήριξη των Κρατών Μελών προκειμένου να συμμορφωθούν με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της διαλειτουργικότητας (Κανονισμοί (ΕΕ) 2019/817 και 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και αφορά στην προετοιμασία των τελικών χρηστών και στον ειδικό ρόλο που θα έχουν τα γραφεία SIRENE κατά τη μεταβατική περίοδο. Συγκεκριμένα, έχουν συμπεριληφθεί τα κάτωθι έργα:
α) Η διεξαγωγή εκπαιδεύσεων των τελικών χρηστών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα νέων εργαλείων και αλλαγών στη σχετική νομοθεσία
β) Η ανάπτυξη και επικαιροποίηση των κατάλληλων εγχειριδίων διαδικασιών, αναφορικά με περιπτώσεις διαλειτουργικότητας.
γ) Η ενίσχυση του Τμήματος SIRENE με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η ανακαίνιση των σχετικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων/ρομποτικών εργαλείων ή/και τεχνητής νοημοσύνης
Πιο συγκεκριμένα, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολούνται με τα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά: Διεύθυνση Πληροφορικής, γραφεία SIRENE και SPOC της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας) σχετικά με τα νέα εργαλεία αλλά και τις νομοθετικές τροποποιήσεις για τη διαλειτουργικότητα αυτών των συστημάτων. Επιπροσθέτως, σχεδιάζεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων εγχειριδίων διαδικασιών καθώς και η συχνή επικαιροποίηση
αυτών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται εν συνεχεία από τους τελικούς χρήστες με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαλειτουργικών συστημάτων.
Απώτερος σκοπός των ανωτέρω θα είναι ο αποτελεσματικότερος συνοριακός, διαβατηριακός και αστυνομικός έλεγχος με τη χρήση των διαλειτουργικών συστημάτων.
Όσον αφορά στο γραφείο SIRENE, δεδομένου ότι ο ρόλος τους θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικός στην επίλυση των λεγόμενων «κίτρινων συνδέσμων» κατά τη μεταβατική περίοδο, η δράση στοχεύει στην κατά το μέγιστο δυνατό ενίσχυσή τους, μέσω των εξής παρεμβάσεων:
i) Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εργαλείων ή/και τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αναλάβουν το σημαντικό διοικητικό φόρτο του προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία SIRENE. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω προσωπικό να διατίθεται κατά προτεραιότητα στη διαχείριση και επίλυση των «κίτρινων συνδέσμων» καθώς και με εργασίες συσχετιζόμενες με άλλα ζητήματα διαλειτουργικότητας. Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής (η/υ, servers κλπ) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του γραφείου SIRENE.
ii) Ανακαίνιση των χώρων του γραφείου SIRENE με στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος εργασιακός χώρος και να μπορεί να φιλοξενήσει επιπλέον προσωπικό (όπως απαιτείται).
iii) Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Δράσης είναι τα κάτωθι:
Π.1.1. Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εργαλείων/ ανάπτυξη εφαρμογής.
Π.1.2. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Π.2.1. Τεχνικές Παρεμβάσεις στο γραφείο SIRENE.
Π.3.1. Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.
Π.4.1. Εκπαίδευση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα διαλειτουργικότητας.
Π.4.2. Εγχειρίδια διαδικασιών για την εφαρμογή των διαλειτουργικών συστημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο