Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων

Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6004436

Ειδικός στόχος:

«1.1 - Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων»

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

7129134 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/02/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με 180 υπαλλήλους απασχόλησης ορισμένου χρόνου κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υπάλληλοι αυτοί θα απασχοληθούν κυρίως στα περιφερειακά κέντρα της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) Λέσβου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου, στo Κέντρo Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου και στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υποστηρίζοντας τον συντονισμό αυτής με τα περιφερειακά κέντρα της Υπηρεσίας.

Η δράση αυτή στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές που συνεχίζουν να καταφθάνουν στην Ελληνική Επικράτεια και συνεπώς στην άμεση και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα. Δεδομένης της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, της γεωγραφικής θέσης της χώρας, αλλά και της ανάγκης βιώσιμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης καλείται να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα ως προς την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

Οι εν λόγω υπάλληλοι, θα ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΥΠΥΤ, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 106/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες της, και σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμού Λειτουργίας αυτών, αλλά και τον ν. 4939/2022. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι θα διεκπεραιώνουν διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και θα συνεπικουρούν διοικητικά την εύρυθμη λειτουργία τόσο της κεντρικής υπηρεσίας, όσο και των ΚΥΤ/ΚΕΔ με στόχο την υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο (Οδηγία 2013/33 ΕΕ).

Συγκεκριμένα, η κατανομή των θέσεων αποτυπώνεται ως εξής: 38 θέσεις στο ΚΕΔ Λέσβου, 29 θέσεις στο ΚΕΔ Χίου, 24 θέσεις στο ΚΥΤ Φυλακίου, 28 θέσεις στο ΚΕΔ Σάμου, 24 θέσεις στο ΚΕΔ Λέρου, 8 θέσεις στο ΚΕΔ Κω και 29 θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υ.Μ.Α.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που θα προσληφθεί είναι οι εξής:
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Νομικής, ΠΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων), ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ
Μηχανολόγων-Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδισμού,
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Οδηγών.

Αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα αναφέρουμε τα εξής:
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού: 36 θέσεις
ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση
ΠΕ Νομικής : 1 θέση
ΠΕ Πληροφορικής : 3 θέσεις
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού : 8 θέσεις
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών : 1 θέση
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1 θέση
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 6 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής : 8 θέσεις
ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού : 1 θέση
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού : 98 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτρολόγων : 7 θέσεις
ΔΕ Υδραυλικών : 6 θέσεις
ΔΕ Οδηγών : 3 θέσεις

Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν μέσω της Δράσης, θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν διετή αποδεδειγμένη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ως προς την εκτέλεση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Επίσης, σημαντική αποτελεί η καλή ικανότητα χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους διερμηνείς που απασχολούνται εντός των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Παραδοτέα πράξης:

Αναφορικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες ως την πραγματοποίηση των προσλήψεων τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π1.1: Δημοσίευση προκήρυξης
Π 1.2: Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης σε εφημερίδες
Π 1.3: Σχέδια σύμβασης

Σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π.2.1 Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου
Π.2.2 Μηνιαία Παρουσιολόγια

Σχετικά με τη Δημοσιότητα και Επικοινωνία της Δράσης τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π 3.1: Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης σε εφημερίδες
Π 3.2: Αφίσες – Πινακίδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο