Ειδική Δράση “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”

Ειδική Δράση “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6005579

Ειδικός στόχος:

1 - Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.10 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν,
O.1.5-O.1.5.1 Αριθμός εναέριων οχημάτων που αποκτήθηκαν εκ των οποίων αριθμός μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που αποκτήθηκαν,
O.1.8 - O.1.8.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
R.1.18 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και από αξιολογήσεις τρωτότητας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων

Δικαιούχος/οι:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός:

3056000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

161060006

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Ειδική Δράση REACTION αποσκοπεί στην ενσωμάτωση, επικύρωση και επίδειξη μιας πλήρως λειτουργικής, νέας γενιάς, ολιστικής πλατφόρμας επιτήρησης και προειδοποίησης για τα σύνορα, η οποία παρέχει επίγνωση της κατάστασης σε απομακρυσμένες, μεθοριακές περιοχές, ως αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη επισήμανση κρίσιμων καταστάσεων. Το
REACTION θα διασυνδεθεί επίσης στις ήδη εγκατεστημένες πλατφόρμες πληροφοριών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και το Φυλάκιο (Έβρος) για προληπτικές δράσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων τριών επιτυχημένων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων (CERETAB, AIDERS και ROBORDER), θα αξιοποιηθεί μια ποικιλία μη επανδρωμένων οχημάτων και σχετικός επιχειρησιακός εξοπλισμός, με τη χρήση ενός απλουστευμένου σχήματος διοίκησης. Οι εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης για ανίχνευση, αναγνώριση και ταξινόμηση θα ενισχύουν τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων οχημάτων με ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης που βασίζεται σε βελτιωμένα πολυτροπικά μοντέλα συγχώνευσης δεδομένων. Επιπλέον, θα ενσωματωθούν καινοτόμες λύσεις προς διευκόλυνση της συλλογής πληροφοριών για συμβάντα υψηλής επικινδυνότητας στα οποία εμπλέκονται μετανάστες. Μια
βελτιωμένη πλατφόρμα διοίκησης και ελέγχου θα διαμορφωθεί για την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών σε πραγματικό/σχεδόν πραγματικό χρόνο. Το REACTION θα αξιοποιήσει αλγορίθμους συγκεκριμένων εφαρμογών και μια νέα πλατφόρμα χαρτογράφησης για την αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που συλλέγουν οι Αρχές Επιβολής του Νόμου (ΑΕΝ) μέσω μιας ποικιλίας αισθητήρων (οπτικών, θερμικών και πολυφασματικών καμερών, LIDAR κ.ά.) και τη μετατροπή των δεδομένων αυτών σε πληροφορίες χρήσιμες για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και τη βελτίωση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τα δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές (υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης περιοχών, ραντάρ και μη επανδρωμένα οχήματα) θα ενσωματωθούν –με την αξιοποίηση του (βελτιωμένου) Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στο έργο ANDROMEDA (GA: 833881) καθώς και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων– σε εξελιγμένα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) που θα επιτρέπουν στις αρχές ξηράς και ακτοφυλακής να λαμβάνουν όλες τις  επιπρόσθετες, απαραίτητες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τους. Για την παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος (Επιπέδου Τεχνολογικής Ετοιμότητας TRL-8), θα καθοριστούν πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη αντίστοιχα προηγούμενων έργων, τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τα κενά που εντοπίστηκαν σε αυτά, ενώ θα αξιοποιηθούν σε δοκιμές ρεαλιστικών συνθηκών πεδίου, σε πραγματικές μεθοριακές περιοχές.

Η παρούσα πρόταση αφορά το σκέλος εργασιών που θα πραγματοποιηθούν απο τους φορείς υλοποίησης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα απο το Συντονιστή της Ειδικής Δράσης, τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους εταίρους: Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Παραδοτέα πράξης:

ΠΕ1
Π1.1: «Εγχειρίδιο διαχείρισης έργων και διασφάλισης ποιότητας», Επικεφαλής: ΥΜΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π1.2: «Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» Επικεφαλής: ΥΜΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π1.3: «Έκθεση δημόσιας δραστηριότητας» Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσιο
Π1.4: «Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Επικεφαλής: ΥΜΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό

ΠΕ2
Π2.1: «Καθορισμός περιπτώσεων χρήσης και απαιτήσεων χρηστών». Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π2.2: «Έκθεση σχετικά με το νομικό, δεοντολογικό πλαίσιο και το πλαίσιο ασφαλείας της REACTION». Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π2.3: «Εγχειρίδιο τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας». Επικεφαλής: ΥΔΕΑΠ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο δημοσιότητας: Εμπιστευτικό

ΠΕ3
Π3.1: «Αυτόνομη πλοήγηση συστημάτων RPAS» Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π3.2: ««Έκθεση σχετικά με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό εναέριας επιτήρησης». Επικεφαλής:ΕΚΠΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσιο

ΠΕ4
Π4.1: «Βελτιωμένα εργαλεία ταξινόμησης κρίσεων και επίγνωσης καταστάσεων». Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεσης, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π4.2: «Έκθεση διοίκησης και ελέγχου». Επικεφαλής: ΚΙΟΣ-ΠΚΥ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό

ΠΕ5
Π5.1: «Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική». Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π5.2: «Ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήματος REACTION». Επικεφαλής: ΚΙΟΣ ΠΚΥ, Κατηγορία: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π5.3: «Αναφορά διαλειτουργικότητας για σύνδεση με παλαιά συστήματα». Επικεφαλής: ΠΑΔΑ. Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π5.4: «Έκθεση σχετικά με τη δοκιμή του συστήματος, την ανάπτυξη στο πεδίο και την επικύρωση». Επικεφαλής: ΥΔΕΑΠ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό

ΠΕ6
Π6.1: «Υλικό διάδοσης και δραστηριότητες πρώτης αναφοράς». Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσια
Π6.2: «Τελική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης». Επικεφαλής: ΥΔΕΑΠ, Κατηγορία: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσια
Π6.3: «Σχέδιο εκμετάλλευσης». Επικεφαλής: ΥΔΕΑΠ, Κατηγορία: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό
Π6.4: «Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα». Επικεφαλής: ΥΜΑ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο