Ένταξη της Πράξης «Επέκταση και αναβάθμιση κέντρων δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών που) του Υπουργείου Εξωτερικών που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6011310 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Επέκταση και αναβάθμιση κέντρων δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών που) του Υπουργείου Εξωτερικών που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6011310 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011310

Ειδικός στόχος:

2 Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων

Σχετικοί δείκτες:

O.2.6 Αριθμός υποδομών που συντηρήθηκαν/επισκευάστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός:

2000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

05/05/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

05/05/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει δύο Κέντρα Δεδομένων. Το κύριο Data Center είναι εγκατεστημένο στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα ενώ το εφεδρικό Dis) του Υπουργείου Εξωτερικών πουas) του Υπουργείου Εξωτερικών πουter Recovery Site είναι εγκατεστημένο στην Θεσσαλονίκη. Στα ανωτέρω Κέντρα Δεδομένων φιλοξενούνται τα Turnkey Acces) του Υπουργείου Εξωτερικών πουs) του Υπουργείου Εξωτερικών που Point (TAP) και National Uniform Interface (NUI) τα οποία θα διασυνδέσουν το Εθνικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) με το Κεντρικό Σύστημα EES. Σε επόμενη φάση και τα Συστήματα ETIAS, VIS καθώς και τα συστήματα Διαλειτουργικότητας (Interoperability) θα έχουν μοναδική διασύνδεση προς
τα αντίστοιχα κεντρικά συστήματα μέσω των NUIs) του Υπουργείου Εξωτερικών που. Τα TAPs) του Υπουργείου Εξωτερικών που και τα NUIs) του Υπουργείου Εξωτερικών που αποτελούν εξοπλισμό που παρέχεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό eu-LISA.
Υποχρέωση του κάθε κ-μ είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών φιλοξενίας που θα εξασφαλίζουν διαθεσιμότητα 99,99% (High availability) του ανωτέρω εξοπλισμού. Στα Κέντρα Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών φιλοξενείται το σύνολο του εξοπλισμού (s) του Υπουργείου Εξωτερικών πουervers) του Υπουργείου Εξωτερικών που, Biometric Matching Sys) του Υπουργείου Εξωτερικών πουtem, δικτυακός εξοπλισμός κλπ.) ) που υποστηρίζει το Εθνικό Visa Information System καθώς και ο εξοπλισμός του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS που διασυνδέει τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές σε όλο τον κόσμο με το Εθνικό και Κεντρικό VIS.
Επιπλέον, στα Κέντρα Δεδομένων του ΥΠΕΞ θα φιλοξενηθεί μέχρι το τέλος του 2024 ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ETIAS καθώς και για την διασύνδεση των Συνοριακών Αρχών, των Αρχών Μετανάστευσης και των υπόλοιπων Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με το ETIAS, σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό (EE) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η Δράση καλύπτει την ανάγκη επέκτασης των Κέντρων Δεδομένων προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν τον καινούργιο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2024 για την διασύνδεση του Εθνικού EES και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUI και τα Κεντρικά Συστήματα EES και ETIAS. Η επέκταση θα καλύψει επιπλέον και την φιλοξενία των προαναφερόμενων συστημάτων.
Εκτός από την χωρική επέκταση, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων ψύξης, ηλεκτροδότησης και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε τα Κέντρα Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνεχούς λειτουργίας (24x7x365) και την υποχρέωση πολύ υψηλής διαθεσιμότητας
(99,99%), όπως απαιτείται για τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, VIS, ETIAS και Interoperability με προοπτική τουλάχιστον δεκαετίας.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης περιγράφονται κατωτέρω :
– Μελέτη Εφαρμογής
– Κατασκευαστική διαμόρφωση για τη στέγαση του Κέντρου Δεδομένων, του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του Κέντρου Διαχείρισης με βάση προδιαγραφές ασφαλούς φυσικής πρόσβασης, ασφάλειας δεδομένων, αδιάλειπτης λειτουργίας, πυρασφάλειας, κλπ.
– Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών υποδομής όδευσης καλωδιώσεων και η δρομολόγηση οπτικών καλωδιώσεων και καλωδιώσεων χαλκού από τους υπάρχοντες χώρους όπου υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα στο νέο Κέντρο Δεδομένων
– Εκσυγχρονισμός συστημάτων ψύξης, ηλεκτροδότησης και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενα Κέντρα Δεδομένων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη
– Προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων πληροφορικής, εξοπλισμού αδιάλειπτης λειτουργίας, ηλεκτρικών παροχών ρεύματος και των αντίστοιχων ηλεκτρολογικών πινάκων, υποδομής δομημένης καλωδίωσης, συστημάτων CCTV και BMS, εξοπλισμού κλιματισμού και εξαερισμού, εξοπλισμού για γενικό φωτισμό και φωτισμό ασφαλείας, εξοπλισμού ελεγχόμενης
φυσικής πρόσβασης και συναγερμού, συστήματος πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και συστήματος υγρανίχνευσης κλπ..
– Θέση σε δοκιμαστική – πιλοτική λειτουργία όλων των ανωτέρω και η θέση σε παραγωγική λειτουργία.
– Μεταφορά – μετεγκατάσταση μέρους της πληροφοριακής υποδομής από το υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων στους χώρους του νέου Κέντρου Δεδομένων.
– Παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της ΣΤ2 Διεύθυνσης Πληροφορικής.
– Πλήρη χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού, οπτικών συνδέσεων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων, συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας, οδεύσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, οδεύσεων των συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης σε hard copy και ηλεκτρονική μορφή.
– Πλήρη πιστοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής που να αποδεικνύει την συμφωνία της εγκατάστασης με τα πρότυπα θα αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο