«Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)»

«Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6012085

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.10 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός:

3254000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/07/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδίου (ETIAS) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα η δημιουργία του οποίου ορίζεται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2018/1240 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Το σύστημα ETIAS θα παρέχει άδεια ταξιδιού για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, με τη βοήθεια της οποίας θα εξετάζεται εάν η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών δεν ενέχει ή δεν πρόκειται να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Το ETIAS αποτελείται από ένα πληροφοριακό σύστημα μεγάλης
κλίμακας, το σύστημα πληροφοριών ETIAS, την κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS.
Η Εθνική Μονάδα ETIAS είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την εξέταση αιτήσεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή όχι, την ακύρωση ή την ανάκληση αδειών ταξιδιού, καθώς και για την έκδοση αδειών ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όταν εμφανίζεται ένδειξη για χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Στο σύστημα ETIAS θα πρέπει να έχουν πρόσβαση Συνοριακές Αρχές προκειμένου ενισχυθούν οι συνοριακοί έλεγχοι και εντεταλμένες εθνικές Αρχές για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την σύσταση, λειτουργία και παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και πόρων στην Εθνική Μονάδα ETIAS προκειμένου εκτελέσει τα καθήκοντά της εντός των απαιτούμενων χρόνων, την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS (watching list), την οργάνωση και διαχείριση της πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου προσωπικού και Αρμόδιων Εθνικών Αρχών στο σύστημα ETIAS, την εκπαίδευση του προσωπικού, την κατάρτιση πλάνου ασφάλειας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Δράση θα καλύψει:
α) την προμήθεια και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (λογισμικού και εξοπλισμού) το οποίο μέσω των NUI θα υλοποιεί όλες τις λειτουργίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες της Εθνικής Μονάδας ETIAS, την δημιουργία και διαχείριση της λίστας επιτήρησης ETIAS, τις διεπαφές για την πρόσβαση των Συνοριακών, Αρχών Μετανάστευσης και Εντεταλμένων Εθνικών Αρχών στα δεδομένα του συστήματος ETIAS, την διαλειτουργικότητα του ETIAS με άλλα συστήματα εθνικά και ευρωπαϊκά,τα οπτικοακουστικά μέσα Εθνικής Μονάδας ETIAS και Προξενικών Αρχών. Επίσης περιλαμβάνεται εκπαίδευση προσωπικού μονάδας ETIAS, Συνοριακών και Προξενικών Αρχών, σχέδια ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο θα διευκολύνει την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της (λήψη απόφασης, ανάλυση κινδύνων κα) με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων του ETIAS.
β) την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για 22 θέσεις εργασίας (γραφεία και τραπέζια εκτυπωτών δικτύου, καρέκλες εργασίας, καρέκλες, επισκεπτών, ερμάρια, ράφια) καθώς και ορισμένα αξεσουάρ (καλόγηρους και υποπόδια) για την εθνική μονάδα ΕΤΙΑΣ.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Δράσης αφορούν στα κάτωθι:
– Μελέτη Εφαρμογής
– Προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την Εθνική Μονάδα ETIAS και το πληροφοριακό σύστημα ETIAS.
-Προμήθεια λογισμικού συστήματος και σχετικών αδειών χρήσης.
-Προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού εφαρμογών και ενσωμάτωσή του στις NUI, το οποίο θα υλοποιεί όλες τις απαιτούμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και για όλους τους χρήστες του συστήματος ETIAS.
– Υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του ETIAS με άλλα συστήματα καθώς και ενσωμάτωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας που σχετίζονται με το σύστημα ETIAS στην εθνική υποδομή μέσω της προμήθειας και ανάπτυξης εξοπλισμού και λογισμικού.
-Λογισμικό και εξοπλισμός για συστήματα λήψη απόφασης, εκτίμηση κινδύνων, ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιες Εθνικές Αρχές, Εθνικές Μονάδες ETIAS άλλων κ-μ, Κεντρική Μονάδα ETIAS(Frontex), Europol κ.α και οποιουδήποτε άλλου εργαλείου θα διευκολύνει την πραγματοποίηση των καθηκόντων της Εθνικής Μονάδας ETIAS με χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών, ΑΙ κλπ.
-Συστήματα και εργαλεία παρακολούθησης απόδοσης (SLAs) των παρεχόμενων υπηρεσιών.
– Εργαλεία διαχείρισης, καταγραφής και ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτημένου προσωπικού στο σύστημα ETIAS.
– Εργασίες δοκιμών ορθής λειτουργίας και συμβατότητας με κεντρικό σύστημα ETIAS.
-Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος και εφαρμογών για τα οπτικο-ακουστικά μέσα (συστήματα τηλεδιάσκεψης, λογισμικό τηλεδιάσκεψης, άδειες χρήστης κλπ) για την Εθνική Μονάδα ETIAS και τις Προξενικές Αρχές με χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως ορίζονται από την εκτελεστική πράξη της Επιτροπής.
-Υλοποίηση δοκιμών των εργαλείων και εγκατάσταση αυτών.
– Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης από καταστροφή, σχεδίου ασφαλείας καθώς και μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις συστάσεις ασφαλείας του ευρωπαϊκού οργανισμού eu-LISA.
-Εκπαίδευση υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, χρηστών και διαχειριστών Προξενικών και Συνοριακών Αρχών, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού, in situ εκπαίδευση
-Εγχειρίδια με λεπτομερή περιγραφή και τεκμηρίωση της υλοποίησης όλων των λειτουργιών και εξοπλισμού.
-Εγγύηση καλής λειτουργίας παρεχόμενου λογισμικού και εξοπλισμού.
-Υπηρεσίες Νομικής υποστήριξης λειτουργιών Εθνικής Μονάδας ETIAS.
-Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για 22 θέσεις εργασίας (γραφεία και τραπέζια εκτυπωτών δικτύου, καρέκλες εργασίας, καρέκλες επισκεπτών, ερμάρια, ράφια) καθώς και ορισμένα αξεσουάρ (καλόγηρους και υποπόδια).

Μετάβαση στο περιεχόμενο