Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6012141 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6012141 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6012141

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.10 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

719822 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο του έργου είναι ένα «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών – τμήμα 1 της Δομής Λέσβου( Βάστρια), σύμφωνα με την υπ.αρ. 30/2021 σύμβαση «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών»-Τμήμα 1” .
Συγκεκριμένα για την εν λόγω Δομή, στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες και εξοπλισμός:
• Κάμερα Περιμετρικής Προστασίας με ιστό επί τσιμεντένιου φράχτη
• Μεγάφωνα Αναγγελίας
• Ιστός Κάμερας ΙΡ
• Μεταγωγέας Ιστού
• Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού
• Καλώδια Οπτικών Ινών & Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου επί έτοιμης σχάρας
• Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας από σχάρα έως κιβώτιο συνδέσεων ιστού
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• Επιπλα & Μηχανές Οικίσκου
• Rack Τοποθέτησης Εξοπλισμού
• UPS
• Εξοπλισμός Διασύνδεσης και Κυβερνοασφάλειας
• Κεντρικό Switch
• Η/Υ ΚΔΣ Δομής
• Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου ΚΔΣ Δομής
• Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας ΚΔΣ Δομής
• Καταγραφικό Τύπου NVR
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• Τοπικό Λογισμικό VMS (video Management System)
• Χειριστήριο ΡΤΖ Καμερών
• Ακτινοσκοπική Συσκευή (Χ-Ray)
• Μαγνητική Πύλη
• Ψηφιακό θερμόμετρο
• Οικίσκος Ακτινοσκοπικών Ελέγχων
• Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου
• Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• Μονάδα PLC
• Εξοπλισμός Διασύνδεσης (interface)
• Εργασίες Καλωδίωσης
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• Κάμερα ΙΡ
• Ιστός Κάμερας ΙΡ
• Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού
• Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου
• Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• Κάμερα ΙΡ
• Ιστός Κάμερας ΙΡ
• Κιβώτιο Συνδέσεων Ιστού
• Εργασίες Καλωδίωσης Δικτύου
• Εργασίες Καλωδίωσης Τροφοδοσίας
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• ΣμηΕΑ -α
• ΣμηΕΑ -β
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης
• (Smart Patch Panels & Monitoring)
• Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης

Με την εν λόγω δράση, θα χρηματοδοτηθεί η επέκταση της προαναφερόμενης σύμβασης 30/2021, κατά 12 μήνες, σύμφωνα άλλωστε με το περιεχόμενο του υπ.αρ. 146502/16.05.2024 εγγράφου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με θέμα “Αίτημα αλλαγής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των υπηρεσιών της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομή Μυτιλήνης στη θέση Βάστρια για το Υποέργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΥΤ» ΑΑ 1 της Πράξης «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» με κωδικό ΟΠΣ «5074879», όπως επισυνάπτεται.

Παραδοτέα πράξης:

Ως παραδοτέο της πράξης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέσβου μέσω Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ.αρ. 30/2021 σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί.
Τα υποσυστήματα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση είναι τα εξής:
• Υποσύστημα Ακτινοσκοπικών Συσκευών, Μαγνητικών Πυλών και Θερμογραφίας
• Υποσύστημα Σηματοδότησης Τεχνικών Βλαβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Δομών
• Υποσύστημα Ανάλυσης Συμπεριφοράς Δομών
• Υποσύστημα Επιτήρησης Εισόδου – Εξόδου Δομών
• ΣμηΕΑ (Drone)
• Υποσύστημα Καλωδιακής Διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο