Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6012177

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη,
R.1.18 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και από αξιολογήσεις τρωτότητας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1297864 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1011801

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

27/05/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού – Ειδικών Φρουρών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β’ Δωδεκανήσου (Νήσοι Λέρος και Κω), με σκοπό τη φύλαξη, ασφάλεια και αντιμετώπιση  καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ), στα οποία παραμένουν/φιλοξενούνται μετανάστες και πρόσφυγες, που εισέρχονται με παράνομο τρόπο στην ελληνική επικράτεια.
Στο Κεφ. Β’ «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» του Ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’- 51 / 03-04-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.», περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος, η αποστολή, η διάρθρωση και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εν λόγω Υπηρεσία.
Η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει το έργο των Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με τη διάθεση αστυνομικού προσωπικού και Ειδικών Φρουρών, για την αποτελεσματική διεκπαιρέωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών και ειδικότερα ως προς το σκέλος της ταυτοποίησης υπηκοότητας (screening), καταγραφής αυτών [ήτοι, δακτυλοσκόπηση (με χρήση των σταθμών Eurodac) – καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Ελληνικής Αστυνομίας «Χαρτογράφηση κυκλοφορίας Αλλοδαπών»] και της ενημέρωσης (debriefing).
Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 παρ.1 του ως άνω Νόμου.
Οι υφιστάμενες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ), οι οποίες λειτουργούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βρίσκονται εγκατεστημένες, στα κάτωθι σημεία:
•           Νήσος Λέσβος (Δ.Α. Λέσβου)
•           Νήσος Χίος (Δ.Α. Χίου)
•           Νήσος Σάμος (Δ.Α. Σάμου)
•           Νήσος Κως (Δ.Α. Β’ Δωδεκανήσου)
•           Νήσος Λέρος (Δ.Α. Β’ Δωδεκανήσου)
Το αστυνομικό προσωπικό – Ειδικοί Φρουροί που θα αποσπάται- μετακινείται προσωρινά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β’ Δωδεκανήσου (Νήσοι Λέρος και Κως), ως ενισχυτική δύναμη, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας δράσης, θα διατίθεται προς εκτέλεση, κατά περίπτωση, των κάτωθι καθηκόντων:
•           Την ασφάλεια των φιλοξενούμενων αξιωματούχων εντός των χώρων των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ),
•           Τη διενέργεια ελέγχων κατά την είσοδο/ έξοδο από τις εγκαταστάσεις των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ),
•           Τη  διενέργεια περιπολιών εντός των εγκαταστάσεων των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ),
•           Την εν γένει φύλαξη των εγκαταστάσεων των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ), καθώς και την τήρηση της τάξης και ασφάλειας εντός αυτών.
•           Την εν γένει διατήρηση της τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομές (ΚΕΔ) και εκτός αυτών
Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί, οι οποίοι θα αποσπαστούν- προσωρινά μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, θα εκτελούν καθήκοντα:
-Συντονιστή, του συνόλου των αστυνομικών δυνάμεων της Δ.Α. στην οποία έχουν αποσπαστεί- μετακινηθεί προσωρινά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, προκειμένου εξασφαλίζεται η ομαλή υλοποίησή της, ενώ σε περίπτωση όπου προκύψουν προβλήματα- δυσλειτουργίες, κατά την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον κ. Διευθυντή της οικείας Δ.Α., θα ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. προκειμένου λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ενώ ο δεύτερος Αξιωματικός, ο οποίος θα αποσπαστεί- μετακινηθεί προσωρινά στη Δ.Α. Σάμου, θα αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου του Κλιμακίου Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας στην Κ.Ε.Δ. Σάμου.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της εν λόγω δράσης, είναι:

-Η απόσπαση- προσωρινή μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού – Ειδικών Φρουρών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες, για φύλαξη, ασφάλεια και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) που εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Δ.Α.) Λέσβου, Σάμου, Χίου και Β’ Δωδεκανήσου.

– Η απόσπαση- προσωρινή μετακίνηση Ανώτερων Αξιωματικών, για το συντονισμό του συνόλου των αστυνομικών δυνάμεων, της Δ.Α. στην οποία έχουν αποσπαστεί- μετακινηθεί προσωρινά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο