Εθνική Νομοθεσία

Εθνική Νομοθεσία

Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο

  • νόμος 4914/2022

Ν.4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

  • Υπουργική Απόφαση

Αρ.269397 (ΦΕΚ 3400/Β/19.05.2023): Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμ_μάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσω_τερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσω_τερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρημα_τοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προ_γραμματική περίοδο 2021-2027.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο