Προώθηση της συνεργασίας και των δράσεων ενημέρωσης της Δ.Ο.Α.

Προώθηση της συνεργασίας και των δράσεων ενημέρωσης της Δ.Ο.Α.

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_004

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9573

Προϋπολογισμός:

300000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και των ενεργειών ενημέρωσης της ΔΟΑ για την ενίσχυση της καταπολέμησης του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, και ειδικότερα της καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών εταίρων στα κράτη μέλη.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο