Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις Νέες Ψυχοτροπικές Ουσίες με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA), μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις Νέες Ψυχοτροπικές Ουσίες με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA), μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_009

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8753

Προϋπολογισμός:

1035500 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Οι Προτεινόμενες Λύσεις/Δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίηση των Νέων Ψυχοτροπικών Ουσιών μέσω του εξοπλισμού του εργαστηρίου με νέα αναλυτικά εργαλεία καθώς και εκπαιδεύσεις του αρμόδιου προσωπικού σε αυτές καθώς και σε ήδη εφαρμοζόμενες τεχνικές.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο