Ενιαίο Σημείο Επαφής (SPOC) II

Ενιαίο Σημείο Επαφής (SPOC) II

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_015

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10233

Προϋπολογισμός:

720000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αναβάθμιση του SPOC ως το μοναδικό Ενιαίο Κέντρο Διαχείρισης Διεθνών Επιχειρησιακών Πληροφοριών που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διανέμει κατάλληλα τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες που αφορούν θέματα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, αποτρέποντας τη διασπορά πληροφοριών μέσω διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας και τη συνεπαγόμενη απώλεια κρίσιμων πληροφοριών για μεγάλο μέρος των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο