«Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6000960 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027»

«Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6000960 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000960

Ειδικός στόχος:

Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Σχετικοί δείκτες:

O.3.3 - Αριθμός εξαρτημάτων εξοπλισμού που αγοράστηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

850000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012500

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

16/09/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την συγκεκριμένη Δράση αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία αποτελεί και στόχο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2019 και αποτελεί μέρος της αντίστοιχης Εθνικής στρατηγικής.
Η εν λόγω προμήθεια εστιάζει στην αντικατάσταση των αντίστοιχων ειδών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος θεωρείται αναγκαίος για την άσκηση των αστυνομικών του καθηκόντων. Στόχος της Υπηρεσίας είναι να εφοδιάσει τα στελέχη με νέο εξοπλισμό αντικαθιστώντας τον ήδη υπάρχον (πεπαλαιωμένος).
Η εν λόγω πράξη διακρίνεται σε δύο υποέργα :
α) στην προμήθεια ειδών αυτοπροστασίας (κράνη, ασπίδες, κλπ) και
β) στην προμήθεια ειδών αστυνομικής εξάρτυσης (ζώνες, θήκες, ράβδοι, χειροπέδες, κλπ).

Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της Πράξης αποτελούν είδη αυτοπροστασίας και αστυνομικής εξάρτυσης με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αποτελεσματικότερη ενάσκηση των καθηκόντων τους καθώς και στην επαύξηση των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προκλήσεων και
εγκληματικών απειλών. Ειδικότερα:
α) Υποέργο 1: Προμήθεια ειδών αυτοπροστασίας (κράνη, ασπίδες, κλπ) και
β) Υποέργο 2: Προμήθεια ειδών αστυνομικής εξάρτυσης (ζώνες, θήκες, ράβδοι, χειροπέδες, κλπ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο