Ειδική Δράση “Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

Ειδική Δράση “Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002910

Ειδικός στόχος:

1 - Ανταλλαγή πληροφοριών

Δικαιούχος/οι:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός:

960000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314100

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/02/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/01/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και του προσεταιρισμού (grooming) των παιδιών (ΣεΚαΕΠ-π), μέσω της αξιοποίησης αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών, της ανάπτυξης νέων εργαλείων και της δημιουργίας συνεργειών
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Στρατηγική ΕΕ COM(2020)607, Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1232 και COM/2022/209 final). Η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί υπό το συντονισμό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
(ΕΛ.ΑΣ.), συγκεκριμένα την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων (ΥΠΠΑ) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, το Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΗΕ) και το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) και θα έχει διάρκεια
24 μήνες.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
α. η πρακτική διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ, των Εθνικών Αρχών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των φορέων υλοποίησης σχετικών έργων στην ΕΕ για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της διαδικτυακής ΣεΚαΕΠ-π, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό, την αναφορά και την απομάκρυνση διαδικτυακού υλικού ΣεΚαΕΠ-π και
β. η συμβολή στον καθορισμό σαφών υποχρεώσεων κάθε Αρχής και Φορέα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προστασία των παιδιών, για την έγκαιρη και συστηματική πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ΣεΚαΕΠ-π, ιδίως των διαδικτυακών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Κέντρου της ΕΕ.
Για την επίτευξη των στόχων θα υλοποιηθεί εντός δύο ετών, σειρά δραστηριοτήτων, όπως:
1. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Δεδομένων,
2. Διεξαγωγή μελετών για την προετοιμασία λειτουργίας βάσης δεδομένων hashes ή άλλου τύπου δεικτών που σχετίζονται με διαδικτυακό υλικό ΣεΚαΕΠ-π,
3. Διασύνδεση και συστηματική συνεργασία με Φορείς στην ΕΕ που υλοποιούν σχετικά έργα για την ανάπτυξη εργαλείων για την πρόληψη της ΣεΚαΕΠ-π στην ΕΕ, την αξιοποίησή τους από άλλα κράτη και από το μελλοντικό Κέντρο της ΕΕ,
4. Ανάπτυξη μιας Annotated Hash Database που θα συγκεντρώνει hashes και annotations με βάση το σχήμα οντολογίας ΣεΚαΕΠ-π ή άλλους σχετικούς δείκτες με τη συνδρομή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, της Ελληνικής Γραμμής του INHOPE, και τις υπηρεσίες για την προστασία των παιδιών,
5. Δημιουργία Υπηρεσίας Ελέγχου Hashes για τη διασύνδεση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων υπηρεσιών, τον έλεγχο των εντοπιζόμενων αρχείων ΣεΚαΕΠ-π και την ομαλή συνεργασία της υπό ανάπτυξη Annotated Hash Database και της σχετικής βάσης δεδομένων που θα διατηρείται από το μελλοντικό Κέντρο της ΕΕ.,
6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων των συνεργαζόμενων μερών που θα συμμετέχουν ως πηγές πληροφορίας για τη βάση δεδομένων των δεικτών ΣεΚαΕΠ-π. Πιλοτική εφαρμογή της Annotated Hash Database και της σχετικής υπηρεσίας ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες, συλλογή hashes ή/και άλλων δεικτών υλικών ΣεΚαΕΠ-π με τη συνδρομή των συνεργαζόμενων
μερών, αξιολόγηση της λειτουργικότητας της βάσης και υποβολή εκθέσεων,
7. Δημιουργία Οδηγού λειτουργίας της υπηρεσίας ελέγχου hashes και προσθήκης annotations με βάση το σχήμα αναφοράς (οντολογία ΣεΚαΕΠ-π). Υλοποίηση σειράς εργαστηρίων για την εκπαίδευση ~100 επαγγελματιών πρώτης γραμμής,
8. Δράσεις ενίσχυσης συνεργειών και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, όπως η διοργάνωση συνεδρίου και ανακοινώσεις σε εθνικές ή/και διεθνείς συναντήσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του, και
9. Συντονισμός και επιστημονική επίβλεψη, τεχνική και οικονομική διαχείριση, επικοινωνία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης, υποβολή περιοδικών εκθέσεων/ τεχνικών δελτίων και διοργάνωση συναντήσεων της κοινοπραξίας.

Η τροποποίηση αφορά το πλάνο χρηματοδότησης της πράξης, την αλλαγή κωδικού φορέα στο ΟΠΣ και την προσθήκη ΣΑΕ για το ποσό που αναλογεί στο φορέα Ελληνική Αστυνομία (1011809), ενώ το φυσικό κι οικονομικό αντικείμενό της πράξης δεν μεταβάλλεται.

Παραδοτέα πράξης:

ΠΕ0
A.0.1. Υποβολή εκθέσεων αναφοράς εξαμηνιαίας προόδου από όλους τους Εταίρους (για τους μήνες M6, M12, M18, M24 υλοποίησης του Έργου).
ΠΕ1
Α.1.1. Διαμόρφωση συστάσεων για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης δεδομένων όλων των εμπλεκόμενων μερών (συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, κοινή χρήση και διαγραφή), εναρμονισμένο με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
ΠΕ2
Α.2.1. Έκθεση αποτελεσμάτων ανασκόπησης Εθνικού και Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη και τη διατήρηση βάσης δεδομένων δεικτών ΣεΚαΕΠ-π και λήψη μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που εμπλέκονται σε περιστατικά ΣεΚαΕΠ.
Α.2.2. Έκθεση αποτελεσμάτων ανασκόπησης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των περιστατικών ΣεΚα συνολικά και των περιστατικών ΣεΚαΕΠ-π ειδικότερα.
Α.2.3. Έκθεση αποτελεσμάτων διερεύνησης της Εθνικής νομοθεσίας για τον προσδιορισμό ελλείψεων σε θέματα διαχείρισης διαδικτυακής ΣεΚα-π.
Α.2.4. Έκθεση αποτελεσμάτων ανασκόπησης υφιστάμενων συστημάτων ταξινόμησης τύπων και μορφών ΣεΚα-π και ΣεΚαΕΠ-π.
Α.2.5. Έκθεση αποτελεσμάτων διερεύνησης πιθανών δεικτών (εκτός των hashes), για την διευκόλυνση των Παρόχων Υπηρεσιών διαδικτύου στη διαδικασία εντοπισμού περιστατικών ΣεΚαΕΠ-π διαδικτυακά.
Α.2.6. Έκθεση αποτελεσμάτων διερεύνησης υφιστάμενων πρακτικών των Παρόχων Υπηρεσιών διαδικτύου για τον εντοπισμό υλικού ΣεΚαΕΠ-π και εργαλείων πρόληψης που απευθύνονται σε εν δυνάμει δράστες/-τριες.
Α.2.7. Έκθεση πεπραγμένων από σειρά συνεργειών με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και προγράμματα στην ΕΕ στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την υποστήριξη της καταπολέμησης της ΣεΚαΕΠ-π (σε συνεργασία με το ΠΕ3) ΠΕ3
Α.3.1. Ανάπτυξη και λειτουργία Annotated Hash Database για ΣεΚαΕΠ-π: απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή και πόροι (περιλαμβανομένων υλισμικού/hardware και λογισμικού/softawre).
Α.3.2. Ανάπτυξη και λειτουργία Υπηρεσίας ελέγχου της βάσης δεδομένων ΣεΚαΕΠ-π (Hash Checking Service):
απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή (περιλαμβανομένων υλισμικού/hardware και λογισμικού/softawre).
Α.3.3. Ανάπτυξη οντολογικού μοντέλου για την ακριβή περιγραφή των εννοιών της ΣεΚαΕΠ-π και των μεταξύ τους σχέσεων.
Α.3.4. Έκθεση αποτελεσμάτων για τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων σχετικών με τη ΣεΚαΕΠ-π βάσεων δεδομένων.
Α.3.5. Ανασκόπηση σύγχρονων επιτευγμάτων και προκλήσεων σε θέματα δεικτών υλικού ΣεΚα-π, καναλιών διανομής και εφαρμογών εντοπισμού υλικού και της χρήσης τους.
Α.3.6. Διοργάνωση υποστηρικτικών μελετών, σεμιναρίων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνικής υποδομής και τον προσδιορισμό πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
ΠΕ4
Α.4.1. Δημιουργία ευρετηρίου ενδιαφερόμενων μερών-δυνητικών πηγών πληροφορίας για τους δείκτες ΣεΚαΕΠ-π.Α.4.2. Οδηγός προς ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή πληροφοριών στη βάση δεδομένων των δεικτών ΣεΚαΕΠ-π.
Α.4.3. Έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας της βάσης δεδομένων (Annotated Hash Database) ΣεΚαΕΠ-π. ΠΕ5
Α.5.1. Συστάσεις για την υιοθέτηση ενιαίου συστήματος ταξινόμησης και καταγραφής ΣεΚαΕΠ-π και για την βέλτιστη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κέντρου, Εθνικών αρχών & Ιδιωτικού Τομέα.
Α.5.2. Συστάσεις για την ανάπτυξη ενός ελάχιστου συνόλου δεικτών και διαδικασιών για την προστασία, τη διακυβέρνηση και τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων των θυμάτων περιστατικών ΣεΚαΕΠ-π και των χρηστών/τριών διαδικτυακών υπηρεσιών.
Α.5.3. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο