Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια”

Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6003448

Ειδικός στόχος:

3 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

372667 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314059

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια” θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία, σε διάστημα 24 μηνών. Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων με την ενίσχυση του μηχανισμού εντοπισμού και βοήθειας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (κυρίως γυναίκες και παιδιά) και τη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρχών των χωρών προέλευσης (Βουλγαρία, Ρουμανία) και τη χώρα εντοπισμού (Ελλάδα). Στην Ελλάδα η πράξη θα υλοποιηθεί από την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Συντονιστής Φορέας) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στη Βουλγαρία από την Κρατική Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας και την Α21, ενώ θα κληθούν να συμμετάσχουν και φορείς της Ρουμανίας απο τον Συντονιστή της πράξης την ΆΡΣΙΣ.

Οι εταίροι της πράξης θα πραγματοποιήσουν έρευνα μικτών μεθόδων (έρευνα πεδίου και γραφείου) για να προσδιορίσουν την πραγματικότητα της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. Με βάση τα αποτελέσματά της, οι εταίροι του έργου θα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν σε ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας που θα συντονίζει τις υποστηρικτικές τους δραστηριότητες προς (δυνητικά) θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αφού εκπαιδευτεί το σχετικό προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή του νέου Πρωτοκόλλου, θα ακολουθήσει μια περίοδος πιλοτικής εφαρμογής και τα αποτελέσματα που θα αντληθούν θα κοινοποιηθούν σε όλους τους σχετικούς επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό.

Στόχος της πρότασης είναι η παροχή βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο φύλο και στο παιδί. Η Ειδική Δράση θα συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, διότι θα μελετήσει τις υπάρχουσες πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου και των υφιστάμενων υπηρεσιών, και θα τις βελτιώσει μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα αναφέρει λεπτομερώς ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται από κάθε εμπλεκόμενη χώρα (χώρα προέλευσης ή χώρα προορισμού), ένα σύστημα που θα δοκιμαστεί κατά την πιλοτική εφαρμογή. Αναμένεται ότι συνολικά τουλάχιστον 300 (δυνητικά) θύματα εμπορίας ανθρώπων θα ωφεληθούν από την Ειδική Δράση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα εμπορίας ανθρώπων ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θυμάτων, η Ειδική Δράση περιλαμβάνει την οργάνωση και την υλοποίηση μελέτης στην αρχή του έργου.

Η παρούσα πρόταση αφορά τις εργασίες/δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν οι δυο εταίροι της Ελλάδας (ΑΡΣΙΣ και ΕΚΚΑ). Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 0 – Διαχείριση έργου/προετοιμασία
ΠΕ 1 – Έρευνα Πεδίου
ΠΕ 2 – Μελέτη για τις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων τα τελευταία τρία χρόνια
ΠΕ 3 – Μελέτη για το νομικό πλάισιο και τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων
ΠΕ 4 – Διακρατικές Επισκέψεις
ΠΕ 5 – Διακρατική Διάσκεψη για δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
ΠΕ 6 – Εθνικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
ΠΕ 7 – Πιλοτική Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
ΠΕ 8 – Εκδηλώσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης

Παραδοτέα πράξης:

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα θύματα εμπορίας μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού εντοπισμού και βοήθειας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (κυρίως γυναίκες και παιδιά) και τη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρχών των χωρών προέλευσης (Βουλγαρία, Ρουμανία ) και τη χώρα εντοπισμού (Ελλάδα).

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην Ελλάδα, το έργο θα υλοποιηθεί από δύο εταίρους: την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (συντονιστής έργου), που είναι οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), που είναι αρμόδιος κυβερνητικός φορέας, που έχει την διαχείριση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (EMA). Ο EMA αποτελείται τόσο από κυβερνητικούς όσο και από μη κυβερνητικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων γραφείων επτά διαφορετικών υπουργείων και 51 διεθνών και ελληνικών μη κυβερνητικών οργανισμών, γεγονός που θα επιτρέψει μια πολυϋπηρεσιακή, διεπιστημονική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου.

Στη Βουλγαρία, το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί από δύο εταίρους: την Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία του Παιδιού, η οποία είναι μια κυβερνητική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των παιδιών, και την A21, η οποία είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της σωματεμπορίας και στενός εταίρος της βουλγαρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου της Κρατικής Υπηρεσίας.

Στη Ρουμανία, το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί από τον συντονιστή του έργου (ΑΡΣΙΣ) σε συνεργασία με ρουμανικούς φορείς. Αν και η κοινοπραξία του έργου δεν περιλαμβάνει εταίρους από τη Ρουμανία, διάφορες ρουμανικές οντότητες στον κυβερνητικό και μη κυβερνητικό τομέα θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου. Δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Έρευνα πεδίου, δηλαδή καταγραφή ύποπτων θυμάτων εμπορίας μέσω ομάδων εργασίας στο δρόμο (ΑΡΣΙΣ).
2. Μελέτη για τις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων τα τελευταία τρία χρόνια (όλοι οι εταίροι). Οι ελληνικές οντότητες θα επικεντρωθούν σε περιπτώσεις εισερχόμενων θυμάτων, ενώ οι βουλγαρικές οντότητες θα επικεντρωθούν στην εξερχόμενη κίνηση.
3. Μελέτη για το νομικό πλαίσιο και τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται για θύματα εμπορίας ανθρώπων (ΑΡΣΙΣ, Α21).
4. Διακρατικές επισκέψεις (όλοι οι εταίροι). Μια 7μελής ομάδα από την Ελλάδα (τόσο η ΑΡΣΙΣ όσο και η ΕΚΚΑ) θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία προκειμένου να συζητήσει τα ευρήματα της μελέτης. Η ίδια ομάδα θα συντονιστεί με αρμόδιους φορείς της Ρουμανίας προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα παρόμοιο ταξίδι στη Ρουμανία. Κάθε ταξίδι θα διαρκέσει τρεις ημέρες.
5. Διακρατική διάσκεψη για τη δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που θα υπαγορεύει την προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των εταίρων (όλων των εταίρων). Εκπρόσωποι από τη Βουλγαρία θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα (6-7 εκπρόσωποι από κάθε χώρα) για ένα τριήμερο συνέδριο υψηλού επιπέδου. Θα προσκληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι ρουμανικών φορέων.
6. Εθνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας (όλοι οι εταίροι). Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα με τουλάχιστον 25 συμμετέχοντες το καθένα. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι αστυνομικοί, υπάλληλοι του τομέα της δικαιοσύνης (ιδίως της Εισαγγελίας), στελέχη του ΕΚΚΑ και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών. Στις προπονήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τη Βουλγαρία. Θα προσκληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι ρουμανικών φορέων.
7. Πιλοτική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου (όλοι οι εταίροι).
8. Εκδηλώσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης (όλοι οι εταίροι). Ένα διακρατικό συνέδριο και ένα εθνικό συνέδριο για την ενημέρωση των σχετικών επαγγελματιών σχετικά με το Πρωτόκολλο και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη φάση υλοποίησης (συνολικά τρία σεμινάρια διάδοσης).

Μετάβαση στο περιεχόμενο