Ειδική Δράση PROTECTDOME: Θόλος προστασίας δημόσιων χώρων από κακόβουλα drones

Ειδική Δράση PROTECTDOME: Θόλος προστασίας δημόσιων χώρων από κακόβουλα drones

Κωδικός Πράξης/MIS:

6006951

Ειδικός στόχος:

3- Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Σχετικοί δείκτες:

O.3.1- Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
O.3.2- Αριθμός προγραμμάτων ανταλλαγών / εργαστηρίων / επισκέψεων μελέτης,
O.3.3- Αριθμός εξαρτημάτων εξοπλισμού που αγοράστηκαν,
O.3.5- Αριθμός στοιχείων υποδομής / εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ασφάλεια / εργαλείων / μηχανισμών που κατασκευάστηκαν/αγοράστηκαν/αναβαθμίστηκαν,
R.3.11- Αριθμός υποδομών ζωτικής σημασίας / δημόσιων χώρων με νέες/προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις που προστατεύουν έναντι κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια,
R.3.12- Αριθμός συμμετεχόντων που θεωρούν την κατάρτιση χρήσιμη για την εργασία τους,
R.3.13- Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά την αποχώρησή τους από την κατάρτιση αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προϋπολογισμός:

335.333 €

Κωδικός Δικαιούχου:

10115066

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Καθώς ο αριθμός των μη εξουσιοδοτημένων λειτουργιών των UAS αυξάνεται, η προστασία προσβάσιμων από το κοινό ζωτικής σημασίας υποδομών (π.χ. αεροδρόμια και λιμάνια καθώς και άλλα κυβερνητικά κτίρια), δημόσιοι χώροι (π.χ. εμπορικά κέντρα) και τουριστικές περιοχές (π. Επί του παρόντος, τα μέτρα ασφαλείας σε αυτούς τους λεγόμενους «μαλακούς στόχους» αποτελούνται κυρίως από κάμερες παρακολούθησης και προσωπικό ασφαλείας που προστατεύουν αυτές τις περιοχές από απειλές. Το σύστημα PROTECDOME στοχεύει στη δημιουργία ενός αυτόνομου συστήματος αντι-drone επίγνωσης της κατάστασης που χρησιμοποιεί αλγόριθμους για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναγνώριση των κακόβουλων drones. Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του έργου PROTECDOME μπορούν να προσδιοριστούν ως: (1) Ανάπτυξη σεναρίων απειλών για επιθέσεις κακόβουλων drone σε δημόσιους χώρους καθώς και ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας που θα βοηθήσει τους χειριστές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την πρόληψη αυτής της αναδυόμενης απειλής. (2) Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ανίχνευσης, παρακολούθησης και ειδοποίησης και ενοποίηση με εργαλεία επίγνωσης της κατάστασης για τη βελτίωση της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. (3) Επικύρωση και επίδειξη του αντίκτυπου της προτεινόμενης λύσης σε επιχειρησιακά σενάρια και (4) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σενάρια απατεώνων απειλών από drone. Με αυτόν τον τρόπο, το PROTECDOME θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα και την επίγνωση της κατάστασης έναντι των κακόβουλων drones και θα επιτρέψει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τη δοκιμή και την επικύρωση αυτών των εργαλείων για τη διευκόλυνση της προστασίας του δημόσιου χώρου.

Παραδοτέα πράξης:

Π1.1: «Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου και διασφάλισης ποιότητας», Επικεφαλής: CP, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π1.2: «Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και ζητήματα ΔΔΙ» Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση. Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό,
Π1.3: «Έκθεση δημόσιας δραστηριότητας» Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Δημόσιο
Π2.1: «Υλικό διάδοσης και δραστηριότητες πρώτης αναφοράς» Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Δημόσιο
Π2.2: «Τελική αναφορά για τις δραστηριότητες διάδοσης» Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Δημόσιο
Π2.3: «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» Υπεύθυνος: ΕΚΕΤΑ, Είδος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π2.4: «Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα» Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π3.1: “UAS και CUAS δυνατότητες” Επικεφαλής: Ελληνική Αστυνομία (HP), Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π3.2: «Σενάρια απειλών, ορισμός περίπτωσης χρήσης και απαιτήσεις χρήστη» Επικεφαλής: CP, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π3.3: «Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας» Επικεφαλής: HP, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π3.4: «Έκθεση για το νομικό, ηθικό πλαίσιο και το πλαίσιο ασφαλείας της PROTECDOME» Επικεφαλής: HP, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π4.1: «Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική» Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π4.2: «Βελτίωση πλαισίου CUAS AI” Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π4.3: «Παρακολούθηση και παρακολούθηση UAS» Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π4.4: «Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστήματος PROTECDOME» Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π4.5: «Πλαίσιο οπτικής ανάλυσης με μόχλευση AI». Επικεφαλής: ΕΚΕΤΑ, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π5.1: «Σενάρια ασκήσεων πεδίου». Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π5.2: «Έκθεση εργαστηρίου σεναρίων». Επικεφαλής: CP, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π5.3: «Έκθεση σχετικά με τη δοκιμή συστήματος, την ανάπτυξη πεδίου και την επικύρωση». Επικεφαλής: HP, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π6.1: “CUAS εκπαιδευτικό υλικό / διαφάνειες” Επικεφαλής: KIOS-UCY, Τύπος: Video/slides, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π6.2: «Δραστηριότητες κατάρτισης εμπειρογνωμόνων» Επικεφαλής: HP, Τύπος: Έκθεση, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό
Π6.3: «CUAS white paper» Επικεφαλής: CP, Τύπος: Αναφορά, Διαχ. Επίπεδο: Εμπιστευτικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο