Ειδική Δράση PROTECDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones

Ειδική Δράση PROTECDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones

Κωδικός Πράξης/MIS:

6006975

Ειδικός στόχος:

3- Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Σχετικοί δείκτες:

O.3.1- Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
O.3.2- Αριθμός προγραμμάτων ανταλλαγών / εργαστηρίων / επισκέψεων μελέτης,
O.3.3- Αριθμός εξαρτημάτων εξοπλισμού που αγοράστηκαν,
O.3.5- Αριθμός στοιχείων υποδομής / εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ασφάλεια / εργαλείων / μηχανισμών που κατασκευάστηκαν/αγοράστηκαν/αναβαθμίστηκαν,
R.3.11- Αριθμός υποδομών ζωτικής σημασίας / δημόσιων χώρων με νέες/προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις που προστατεύουν έναντι κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια,
R.3.12- Αριθμός συμμετεχόντων που θεωρούν την κατάρτιση χρήσιμη για την εργασία τους,
R.3.13- Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά την αποχώρησή τους από την κατάρτιση αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός:

168888 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012504

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το έργο στοχεύει στην παροχή μιας ολιστικής ροής εργασιών για την ανάπτυξη σεναρίων απειλών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, μεθοδολογιών ανάλυσης κινδύνου δημόσιων χώρων και ευπάθειας για αυτές τις απειλές, εισαγωγή νέων λύσεων Counter-UnmannedAircraftSystem (CUAS) που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα, ασκήσεις πεδίου με χρήση των προτεινόμενων νέων λύσεων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για τη διατήρηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.
Το έργο θα βασιστεί στη γνώση των εταίρων της κοινοπραξίας (Κυπριακή Αστυνομία-Επικεφαλής Εταίρος, Ελληνική Αστυνομία, Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων & Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» – Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) από λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με τις τεχνολογίες CUAS, με απώτερο στόχο την υλοποίηση του κύριου αντικειμένου του έργου, το οποίο βασίζεται στους τέσσερις (4) παρακάτω στρατηγικούς πυλώνες:
1) Ανάπτυξη σεναρίων απειλών
2) Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ανίχνευσης, παρακολούθησης και ειδοποίησης και ενσωμάτωσης
3) Δοκιμήπεδίου (Field Testing)
4) Εκπαίδευση Αρχών Επιβολής του Νόμου

Υλοποιώντας τις δραστηριότητες των ως άνω στρατηγικών πυλώνων, το έργο PROTECDOME θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος CUAS, στην ενίσχυση της ικανότητας των Αρχών Επιβολής του Νόμου στη χρήση της τεχνολογίας CUAS, στην ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων, καθώς και στην πραγματοποίηση περαιτέρω δοκιμών και ενοποίησης της τεχνολογίας CUAS με εναρμονισμένο τρόπο.
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της εν λόγω δράσης, οι εταίροι της κοινοπραξίας και κυρίως οι Αρχές Επιβολής του Νόμου θα είναι σε καλύτερη θέση να κατανοήσουν απειλές από μη συνεργαζόμενα drone και να λάβουν τα σχετικά αντίμετρα (non-cooperating drone threats and the counter-measures) που μπορούν να εφαρμοστούν για την προστασία των δημόσιων χώρων και των κρίσιμων υποδομών.
Επί του παρόντος, τα μέτρα ασφαλείας στους λεγόμενους «ευάλωτους στόχους» αποτελούνται κυρίως από κάμερες παρακολούθησης και προσωπικό ασφαλείας που προστατεύουν αυτές τις περιοχές από απειλές. Το σύστημα PROTECDOME στοχεύει στη δημιουργία ενός αυτόνομου αντι-drone συστήματος που χρησιμοποιεί αλγόριθμους για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναγνώριση των εχθρικών drones.
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη εξουσιοδοτημένων λειτουργιών των UAS αυξάνεται, η προστασία των προσβάσιμων από το ευρύ κοινό κρίσιμων υποδομών, δημόσιων χώρων και τουριστικών περιοχών από κακόβουλες ενέργειες και τρομοκρατικές επιθέσεις, έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, η λύση του PROTECDOME και τα επιμέρους παραδοτέα του έργου δύναται να αξιοποιηθούν σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας όπως, για παράδειγμα, αεροδρόμια και λιμάνια, σε κυβερνητικά κτίρια όπως η Βουλή των Ελλήνων, το Προεδρικό Μέγαρο, Υπουργεία, κλπ., καθώς επίσης και σε άλλες κρίσιμες υποδομές στους τομείς άμυνας, ενέργειας, μεταφορών και υγείας
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Επιπροσθέτως, πέραν των επίσημα χαρακτηρισμένων κρίσιμων υποδομών, τα αποτελέσματα του PROTECDOME μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε εμπορικά κέντρα, πάρκα ή άλλους χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα, παρέχοντας προστασία στους πολίτες απέναντι σε τυχόν σοβαρές απειλές με χρήση drone.

Παραδοτέα πράξης:

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει συνολικά έξι (06) Δραστηριότητες (activities), οι οποίες απαρτίζονται από είκοσι τρέις (23) Υπο-δραστηριότητες (sub – activities), όπως αναλύεται και στην υποβληθείσα πρόταση (βλ. “1. Design, organization and management/ B) Quality and Content of the project/ Application Form «PROTECTDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones»”σελ.16 – 33).
Οι Δραστηριότητες και Υπο-δραστηριότητες, με τα αντίστοιχα παραδοτέα, στα οποία έχει συμβολή, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, ο Φορέας μας αποτυπώνονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο με τίτλο: “Παραδοτέα”.

Π.1.1 Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου και διασφάλισης ποιότητας
Π.1.2 Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και θέματα ΔΔΙ
Π.1.3 Έκθεση δημόσιας δραστηριότητας
Π.2.1 Υλικό διάδοσης και δραστηριότητες πρώτης αναφοράς
Π.2.2 Τελική αναφορά για τις δραστηριότητες διάδοσης
Π.2.3 Σχέδιο εκμετάλλευσης
Π.2.4 Ανάλυση αγοράς & επιχειρηματικά μοντέλα
Π.3.1 Δυνατότητες UAS και CUAS
Π.3.2 Σενάρια απειλών, ορισμός περίπτωσης χρήσης και απαιτήσεις χρήστη
Π.3.3 Εγχειρίδιο Τυπικών Διαδικασιών Λειτουργίας
Π.3.4 Έκθεση για το νομικό, ηθικό και ασφαλές πλαίσιο της PROTECDOME
Π.4.1 Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική
Π.4.2 Βελτίωση πλαισίου CUAS AI
Π.4.3 Παρακολούθηση UAS και ιχνηλάτηση
Π.4.4 Ανάπτυξη και ενοποίηση του συστήματος PROTECDOME
Π.4.5 Πλαίσιο οπτικής ανάλυσης με μόχλευση AI
Π.5.1 Σενάρια ασκήσεων πεδίου
Π.5.2 Έκθεση εργαστηρίου σεναρίων
Π.5.3 Έκθεση σχετικά με τη δοκιμή συστήματος, την ανάπτυξη πεδίου και την επικύρωση
Π.6.1 Εκπαιδευτικό υλικό CUAS / διαφάνειες
Π.6.2 Δραστηριότητες κατάρτισης των ειδικών
Π.6.3 CUAS white paper

Μετάβαση στο περιεχόμενο