1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Παρασκευή 16/12/2022

Πρόσκληση

Δια της παρούσης σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η 1η Συνεδρίαση της ΕπΠα ΤΑΜΕΥ
θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης
την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες θα συνδεθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams με χρήση της σύνδεσης που θα κοινοποιηθεί στους ορισμένους εκπροσώπους τους.
Η ώρα ελέγχου συνδεσιμότητας έχει ορισθεί στις 9.45 π.μ. και η ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ..
Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης επισυνάπτεται. Το υλικό του φακέλου της 1ης Συνεδρίασης θα κοινοποιηθεί στους ορισμένους εκπροσώπους των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δίαυλος.

Για την καλύτερη διοργάνωση της Συνεδρίασης, παρακαλούμε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Γραμματεία της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. (ma@migration.gov.gr) το συνημμένο Δελτίο Ορισμού Συμμετέχουσας/Συμμετέχοντα, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως την Δευτέρα, 12.12.2022 πέρας εργασιών.

Ο Πρόεδρος της EπΠα ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027
Πάτροκλος Γεωργιάδης
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση: 744297-9.12.2022

Οδηγίες σύνδεσης

Ενόψει της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027, αποστέλλονται οδηγίες για τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα Webex μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η συνεδρίαση:

 1. Όλες/οι οι συμμετέχουσες/οντες για να συνδεθούν πρέπει στο Username να αναγράψουν Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα.
 2. Κατόπιν της σύνδεσης θα πρέπει να αναγραφεί στο Chat Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και η ένδειξη «ΕΝΑΡΞΗ» για τον έλεγχο της απαρτίας.
 3. Στην πλατφόρμα κατόπιν της σύνδεσης, σας δίνεται η δυνατότητα διερμηνείας με εναλλαγή γλώσσας ελληνικών/αγγλικών και αγγλικών /ελληνικών. Το κανάλι ήχου μπορεί ο κάθε συμμετέχοντας να το αλλάξει/διαχειριστεί αντίστοιχα πατώντας το εικονίδιο earth icon κάτω αριστερά (παρακολούθηση από Η/Υ) ή το Interpretation (παρακολούθηση από κινητό).
 4. Μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα παρέμβασης, ενδιαφερόμενες/οι από τους φορείς των Μελών της Επιτροπής, εφόσον τους προωθηθεί ο παρόν σύνδεσμος.

---------------------------------------------

Honorable Members of the Monitoring Committee,

In view of the 1st Meeting of the Monitoring Committee of the Migration and Home Affairs Funds Programs 2021-2027, instructions can be found below for your connection to the Webex platform through which the meeting will be held:

 1. All participants to log in must enter their Name and Title in the Username field.
 2. After connecting, in the Chat each Member of the Committee should write in the Chat her/his Name, Title and the indication "START" to check the quorum.
 3. On the platform after the connection, you are given the possibility of interpretation with Greek/English and English/Greek language switching options. The audio channel can be changed/managed by each participant by pressing the earth icon at the bottom left (from PC) or Interpretation (from mobile).

Other officers from the public bodies of the Committee Members can follow the work of the 1st Meeting of the Monitoring Committee as observers without the right to intervene, provided that this link is forwarded to them.

Ημερήσια διάταξη

11.45 – 12.00: Έλεγχος συνδεσιμότητας
12.00: Έναρξη Συνεδρίασης
1. Έναρξη συνεδρίασης και έλεγχος απαρτίας
2. Τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
4. Συζήτηση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
5. Παρουσίαση 1ης Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027 και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων.
6. Παρουσίαση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων
7. Παρουσίαση της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
8. Τοποθετήσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης & Συζήτηση
9. Παρουσίαση του Σχεδίου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων της 1ης Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έγκριση από το σώμα

Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση

α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1

Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Πρόεδρος ΕπΠα

ΝΑΙ

2

Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Αναστάσιος Μαντάγαρης

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

3

Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ηρακλής Μοσκώφ

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

4

Ειδικός Γραμματέας Εμπλεκόμενων Φορέων

Σταύρος Παπαϊωάννου

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

5

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Αθανάσιος Οπριανός

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

6

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Χάρις Κατσούλη

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

7

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών

Αλίκη Κουτσομητοπούλου

Αναπληρώτρια

ΝΑΙ

8

Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Αθηνά Φωκά

Αναπληρώτρια

ΝΑΙ

9

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας

Γεώργιος Σταμάτης

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

10

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Μαρία Κουλουμπή

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

11

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης

Ηρακλής Μουρελάς

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

12

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Ιωάννης Φίρμπας

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

13

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

Λεονάρδος Καντσός

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

14

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Αικατερίνη Χατζηνικολάου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

15

Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ουρανία Σταυροπούλου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

16

Γενική Διεύθυνση ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Φλωρεντία Βοκοτούζη

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

17

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιωάννης Φίρμπας

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

18

Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Θεοφάνης Παπαδόπουλος

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

19

Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Ευαγγελή Καραγιάννη

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

20

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

21

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μαρία Κωστοπούλου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

22

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εμμανουέλα Κουρούση

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

23

ΜΟΔ ΑΕ

Μαρία Δημητριάδη

Αναπληρώτρια

ΝΑΙ

24

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και  Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Καλυψώ Γούλα

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

25

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εύα Τζαβαλά

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

26

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ)

Δημήτριος Πέτροβιτς

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

27

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Δημήτρης Λογαράς

Αναπληρωματικός

ΝΑΙ

28

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Φανή Καραμήτσα

Τακτικό Μέλος

ΟΧΙ

29

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σοφία Γαβαλά

Τακτικό Μέλος

ΟΧΙ

30

Γενική Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Castro Fernandez Esteban Alberto

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

 

Βίντεο Συνεδρίασης

Πρακτικά Συνεδρίασης - Ελληνικά

Γεωργιάδης: Λοιπόν ελπίζω να ακουγόμαστε από όλους. Καταρχήν καλή σας μέρα. Ελπίζω να ακουγόμαστε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο chat μπορείτε να μας στείλετε, αν υπάρχει πρόβλημα στον ήχο εννοώ μπορείτε να μας το στείλετε και να το εντοπίσουμε. Μαζί μου έχω, αριστερά μου τη γενική διευθύντρια την κυρία Βοκοτούζη και δεξιά μου τον διευθυντή της διαχειριστικής αρχής τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και να πω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Και με βάση τους Κανονισμούς της προγραμματικής αυτής περιόδου κατά την πρώτη συνεδρίαση είναι απαραίτητη η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής μας και επίσης η έγκριση της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων ένταξης πράξεων, προκειμένου να εκδοθούν οι προσκλήσεις στη νέα προγραμματική περίοδο. Να πω στο σημείο αυτό ότι η δυνατότητα που είχαμε είναι να συστήσουμε για να συγκαλέσουμε την επιτροπή παρακολούθησης εντός τριμήνου από την έγκριση των Ταμείων για τη νέα προγραμματική περίοδο και μιλάμε για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Εξωτερικών Συνόρων και Εσωτερικής Ασφάλειας. Η επιλογή που έγινε είναι να συγκαλέσουμε αυτήν την πρώτη επιτροπή πολύ γρήγορα έτσι ώστε να επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα τα οποία μας αφορούν ειδικά κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην επόμενη. Έτσι ώστε στις 17, αν δεν με απατά η μνήμη μου, Ιανουαρίου να συγκαλέσουμε εκ νέου τη συγκεκριμένη επιτροπή για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε πολύ πιο σύντομα το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. Να πω ότι υπάρχει διαθέσιμη διερμηνεία στα αγγλικά μέσω του ειδικού καναλιού στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης για όσους παρακολουθούν και γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Επίσης ότι η ενημέρωση των μελών της επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στην οποία και θα αναρτώνται και αναρτώνται όλα τα έγγραφα. Να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται για λόγους επείγουσας ανάγκης ώστε να εκδοθούν οι προσκλήσεις άμεσης προτεραιότητας. Και να επαναλάβω ότι στις 17 Ιανουαρίου 2023 θα τεθούν συνολικά οι ανάγκες των προσκλήσεων για το επόμενο έτος και τα επόμενα χρόνια. Να σας ενημερώσω επίσης ότι το σχήμα διαχείρισης για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει φυσικά τη διαχειριστική μας αρχή η οποία είναι η υπηρεσία που υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Προγράμματα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και εξωτερικών συνόρων και είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση τους. Είναι ο ενδιάμεσος φορέας η ΥΔΕΑΠ που είναι ουσιαστικά ο φορέας που υπάγεται και αποτελεί οργανική μονάδα μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα στην Ελληνική Αστυνομία. Και η διαχειριστική αρχή θα εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης στην ΥΔΕΑΠ, έχοντας πάντα βεβαίως την τελική ευθύνη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι επίσης και η αρχή ελέγχου, οι ελεγκτές μας δηλαδή η Ε.Δ.ΕΛ. που είναι η εθνική δημόσια αρχή που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διαχειριστική αρχή και μεταξύ άλλων είναι αρμόδια κάθε χρόνο για την κατ' έτος έκδοση της γνώμης για το ότι η διαχειριστική μας αρχή έχει τη διαχειριστική ικανότητα για τη διαχείριση των ταμείων. Στο σημείο αυτό και βλέποντας ότι ήδη έχω φτάσει τους 47 participants να διαπιστώσουμε την απαρτία για τη σημερινή μας συνεδρίαση και να προχωρήσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης μας που αφορά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τα οποία έχουν αναρτηθεί όλα στο ηλεκτρονικό σύστημα ΔΙΑΥΛΟΣ προ ολίγων ημερών. Άρα λοιπόν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μας έχουν να κάνουν με 1) την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας επιτροπής παρακολούθησης και πιθανές παρατηρήσεις που μπορεί να υπάρχουν από τα μέλη μας 2) την παρουσίαση των προγραμμάτων της πρώτης εξειδίκευσης για το 2021-2027 και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων, κάτι το οποίο θα το παρουσιάσει ο κύριος Παπαδόπουλος ως διευθυντής της διαχειριστικής αρχής 3) την παρουσίαση και έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων. Η εισήγηση και η παρουσίαση θα γίνει από την κα Βοκοτούζη, τη γενική μας διευθύντρια. Αφού τελειώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια θα πρέπει να σας κάνουμε μία παρουσίαση της Ειδικής Επιτροπής για τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί επιτροπή συμμόρφωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ήδη έχει επιλεγεί ο Fundamental Rights Officer για τα Ταμεία μας και για την επόμενη προγραμματική περίοδο ο οποίος παρίσταται σήμερα εδώ και θα υπάρξει ανάλογη ενημέρωση. Και επίσης στο τέλος θα κάνουμε την παρουσίαση του σχεδίου αποφάσεων και συμπερασμάτων της πρώτης συνεδρίασης, ούτως ώστε να υπάρξει η τελική έγκριση από το σώμα. Τώρα όπως προβλέπει ο Κανονισμός των Ταμείων, σας το είπα και στην αρχή, η χώρα μας έπρεπε σε τρεις μήνες από την έγκριση των Προγραμμάτων να θεσπίσει την επιτροπή παρακολούθησης. Οι άμεσες ανάγκες που ετέθησαν και από τη διαχειριστική αρχή αλλά και από την πολιτική ηγεσία, μας οδήγησαν στο να συγκροτήσουμε πολύ πιο γρήγορα την επιτροπή παρακολούθησης, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε και πολύ πιο γρήγορα τα Ταμεία ώστε να καλυφθούν και οι άμεσες ανάγκες. Να σημειώσω ότι η επιτροπή παρακολούθησης συγκροτήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με υπουργική απόφαση και η ολοκλήρωση της έγκρισης των ταμείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε περίπου δύο με δυόμισι εβδομάδες πριν από τη σημερινή ημέρα. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να το τρέξουμε πιο γρήγορα. Στην πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να θεσπιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και αυτό φέρνουμε προς ψήφιση. Εγώ να σημειώσω προτού γίνει η αναλυτική του παρουσίαση ότι σε αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας επιδιώκουμε να συμμορφωθούμε με όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής επιτροπής, του Κανονισμού 1060/2021. Έχει ήδη συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού σας τον παρουσιάσουμε. Θεωρούμε ότι διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Θεωρούμε ότι θεσπίζεται ένα συνεκτικό και πλήρες πλαίσιο παρακολούθησης των θεμάτων αρμοδιότητας της επιτροπής παρακολούθησης. Επιδιώκουμε με τον κανονισμό αυτόν να διευκολύνουμε όλα τα μέλη να συμμετέχουν σε αυτή, μέσω και της πρόβλεψης της εξ αποστάσεως συμμετοχής. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει παρέχοντας διερμηνεία ούτως ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση και όχι μετά από κάποιες ημέρες ή εβδομάδες. Εξειδικεύουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι πλέον απαιτητό αλλά και ορθό. Μία καινοτομία είναι να επιτρέπουμε χωριστές συνεδριάσεις ανά Ταμείο και τη συμμετοχή ειδικών προσκεκλημένων ανά θεματική. Θεσπίζουμε διαδικασίες ενημέρωσης όλων των μελών και του κοινού για τις αποφάσεις της. Κάτι το οποίο μας είχε ζητηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και είχαμε διαπιστώσει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία πιο άμεση ενημέρωση για όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε. Και επιδιώκουμε επίσης να προστατέψουμε την όλη διαδικασία από περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό. Τον Κανονισμό Λειτουργίας λοιπόν αναλυτικότερα θα τον παρουσιάσει ο κύριος Παπαδόπουλος και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο η κυρία Βοκοτούζη για τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων. Αφού τελειώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια θα περάσουμε στην ενημέρωση σχετικά με την επιτροπή και τον νέο Fundamental Rights Officer τον κύριο Σολκίδη, ούτως ώστε να έχουμε όλοι γνώση για το τι ακριβώς επιδιώκουμε να κάνουμε και πώς δομείται η μια προγραμματική περίοδος. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να στέλνετε ερωτήματα στο chat και βεβαίως στο τέλος θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν, να μπορέσουν να τοποθετηθούν ή να ρωτήσουν ή να παρέμβουν για το οτιδήποτε. Κύριε Παπαδόπουλε.

Παπαδόπουλος: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής θα ξεκινήσω με μία αναλυτική παρουσίαση του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης. Μετά θα σας παρουσιάσω σύντομα τα Ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου και τονίζω το σύντομα διότι αναλυτικά θα τα παρουσιάσουμε στη 2η επιτροπή παρακολούθησης στις 17 Ιανουαρίου. Και θα μιλήσω στο τέλος και για τις πρώτες προσκλήσεις που θα βγάλει η διαχειριστική αρχή το αμέσως προσεχές διάστημα που θα καλύψει τις πρώτες ανάγκες που ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής νωρίτερα. Λοιπόν έχουμε καταρχήν 3 Ταμεία και μία επιτροπή παρακολούθησης. Η Ελλάδα έχει επιλέξει για τα 3 Ταμεία, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, όπως είναι οι επίσημες ονομασίες τους, να έχει μία επιτροπή παρακολούθησης. Όπως είπε και ο πρόεδρος εμείς κινηθήκαμε άμεσα, όχι εντός των τριών μηνών που λέει ο Κανονισμός. Ήδη δηλαδή το τελευταίο ταμείο εγκρίθηκε στις 30/11 και εμείς συνεδριάζουμε ήδη σήμερα. Έχει εκδοθεί η απόφαση σύστασης της επιτροπής παρακολούθησης στις 7 Δεκεμβρίου και σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση. Οι βασικές απαιτήσεις όπως τις ανέφερε και ο πρόεδρος -να μην τα επαναλάβω και εγώ- είναι οι προβλέψεις για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων που είναι στο άρθρο 38 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Και φυσικά ως προς τη σύνθεση της επιτροπής έχουμε καλύψει όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργίας και η υπουργική απόφαση συγκρότησης προβλέπουν ότι μπορούν να γίνουν θεματικές συνεδριάσεις για κάθε ταμείο ή για κάθε θέμα που σημαίνει ότι μπορούν να προσκαλούνται σε αυτές εξειδικευμένοι ομιλητές ή συμμετέχοντες. Τα καθήκοντα που έχει αυτή η επιτροπή είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του οριζόντιου Κανονισμού. Ουσιαστικά εξετάζει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που έχουν ληφθεί. Εξετάζει τη συμβολή του προγράμματος για την αντιμετώπιση προκλήσεων, την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τον τρόπο που υλοποιούνται οι δράσεις επικοινωνίας και προβολής. Ήδη στις 17 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης θα γίνει και event ενεργοποίησης των Ταμείων το οποίο θα είναι μέρος των δράσεων επικοινωνίας που θα κάνουν τα Ταμεία για τη νέα περίοδο. Εξετάζει την πρόοδο προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας. Την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων που ειδικά στα δικά μας Ταμεία είναι σημαντικά ως προς τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο θα παρουσιαστεί εκτενέστερα αργότερα. Και φυσικά εξετάζει την πρόοδο στην ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των εταίρων και των δικαιούχων. Επίσης εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια το οποίο είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα παρουσιάσει η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης αργότερα. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων κατά την περίοδο υλοποίησης και κάθε φυσικά τροποποίηση των προγραμμάτων όπως αυτά έχουν εγκριθεί. Μπορεί να διατυπώνει συστάσεις η επιτροπή στη διαχειριστική αρχή σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου στους δικαιούχους. Και φυσικά έχει δικαίωμα να πληροφορείται για όλες τις παρεμβάσεις των προγραμμάτων κατόπιν αιτήματος της. Έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην εφαρμογή καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων δεδομένων. Επίσης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν προβλεφθεί στην υπουργική απόφαση της σύστασης οι διαδικασίες αναφορών όπως αυτές προβλέπονται και στον 4960, αλλά αυτές θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Σε σχέση με τα δικαιώματα των ΑμΕΑ η διαχειριστική αρχή πρέπει ετησίως τουλάχιστον να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για μη συμμόρφωση με την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, που εντοπίζονται από την εθνική αρχή διαφάνειας ή τις αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου κατόπιν καταγγελιών. Σας έχουμε βάλει στο ΔΙΑΥΛΟ που είναι το επίσημο Portal με το οποίο σε αυτήν την προγραμματική περίοδο θα ανταλλάσσονται τα έγγραφα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης. Ήδη έχουμε ανεβάσει εκεί το σχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε σήμερα. Αποτελείται από 12 άρθρα. Να πω ότι προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουν οι επιτροπές που μπορεί να συγκληθεί με πρωτοβουλία του προέδρου είτε κατόπιν αιτημάτων του 1/3 των μελών. Οι συνεδριάσεις γίνονται είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης όπως είναι η σημερινή για παράδειγμα ή και μικτές. Προβλέπεται η ύπαρξη διερμηνείας για να διευκολύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων όπως ορίζει ο οριζόντιος Κανονισμός. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής και μπορεί οι συνεδριάσεις να χωρίζονται είτε οριζόντια για όλα τα θέματα των 3 Ταμείων, είτε ανά Ταμείο ξεχωριστά για λόγους που αφορούν κάθε φορά τα θέματα τα οποία συζητούνται. Εντός 10 εργάσιμων ημερών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων στέλνονται μέσω του ΔΙΑΥΛΟΥ στα μέλη η ημερήσια διάταξη, οι προσκλήσεις και τα σχετικά εισηγητικά έγγραφα. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής προβλέπεται ότι πρέπει να καλείται ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και φυσικά ο Πρόεδρος ανάλογα με το θέμα που συνεδριάζεται μπορεί να καλεί όποιον κρίνει ότι σχετίζεται με το θέμα που συζητείται. Για τη λήψη των αποφάσεων προβλέπεται απαρτία 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου Και εφόσον δεν πληρούται η απαρτία τότε προβλέπεται έκδοση νέας πρόσκλησης εντός ενός μήνα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε μπορεί να λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης με ομοφωνία. Υπάρχει η δυνατότητα γραπτής διαδικασίας, δηλαδή να μην συνεδριάσει η επιτροπή, αλλά να σταλούν οι αποφάσεις μέσω του συστήματος ΔΙΑΥΛΟΣ. Αυτό θα γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις γιατί προκρίνουμε την κανονική συνεδρίαση. Και φυσικά προβλέπεται η ανάρτηση των αποφάσεων εκτός από τον ΔΙΑΥΛΟ και στη Διαύγεια και στο site της διαχειριστικής αρχής για να υπάρχει διαφάνεια και για να γνωρίζουν όλοι οι δικαιούχοι και το κοινό τις αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή. Υπάρχουν προβλέψεις σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας, υποχρέωση αμεροληψίας και φυσικά προβλέψεις ώστε να απέχουν από τη συνεδρίαση πρόσωπα στα οποία συντρέχει σε αυτούς σύγκρουση συμφερόντων. Γραμματεία της επιτροπής, χρέη γραμματείας έχει η διαχειριστική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη να συντάξει τα πρακτικά και να τα κοινοποιήσει, να απομαγνητοφωνήσει τις συσκέψεις και να τηρεί τα αρχεία της συνεδρίασης της Επιτροπής. Προχωρώντας στο επόμενο θέμα θα κάνω μία πολύ πολύ σύντομη παρουσίαση των 3 Ταμείων. Εδώ βλέπετε τον προϋπολογισμό που έχει να διαχειριστεί η υπηρεσία μας μαζί με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΥΔΕΑΠ, γιατί μέρος αυτών των Ταμείων θα εκχωρηθεί σε αυτούς για διαχείριση, στην ΥΔΕΑΠ δηλαδή. Η αναλυτική παρουσίαση θα γίνει τον Ιανουάριο. Ωστόσο μπορούμε να πούμε, εδώ βλέπετε τα γραφήματα, είναι 2 δις τα χρήματα που έχει η χώρα μας στα ταμεία αυτά. Το μπλε χρώμα είναι η κοινοτική συμμετοχή, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόκκινο χρώμα είναι η εθνική συμμετοχή. Και φυσικά το πράσινο, αυτά τα μικρά ποσά είναι έξτρα χρηματοδοτήσεις που έχουμε πετύχει ήδη μέσω προτάσεων σε ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού μέσω του Ταμείου. Αυτά όλα είναι χρήματα που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας ήδη και θα εξειδικευτούν από αυτήν την επιτροπή, από τη διαχειριστική αρχή εννοώ και θα παρουσιάζονται κατά καιρούς και στην επιτροπή παρακολούθησης για όλη την προγραμματική περίοδο. Ως προς το πρώτο ταμείο που είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έχουμε ήδη ξαναπεί πολλές φορές και στο πλαίσιο του διαλόγου κατά τη διάρκεια κατάρτισης των Ταμείων ότι τα χρήματα των Ταμείων δεν φτάνουν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Ειδικά στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης αυτό είναι πιο έντονο, καθώς καλύπτεται πολύ μικρό μέρος των αναγκών. Ωστόσο έχουμε αποφασίσει ότι θα καλύψουμε ανάγκες διερμηνείας, το facility management του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετακινήσεις πολιτών τρίτων χωρών, προσωπικό ορισμένου χρόνου, νομική συνδρομή, το ESTIA για το 2022, δράσεις για τα ασυνόδευτα, το CASH, δράσεις ένταξης, το HELIOS Junior, την Επιτροπεία, την ενίσχυση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα κέντρα λήψης βιομετρικών και φυσικά αναγκαστικές και εθελούσιες επιστροφές.

Γεωργιάδης: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μία λίγο πιο αναλυτική περιγραφή αυτών των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν και όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει το καθένα. Όπως ξέρετε πρώτη υποδοχή και άσυλο χωρίς διερμηνεία δε μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη ένα διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώνεται και έχουμε εξασφαλίσει ότι για τα επόμενα χρόνια δε θα έχουμε προβλήματα για τους ανθρώπους που είναι αιτούντες άσυλο στα θέματα της διερμηνείας και στα κέντρα φιλοξενίας αλλά και στην Υπηρεσία Ασύλου. Σε αυτό που λέμε Facility management συμπεριλαμβάνονται στην πραγματικότητα τρεις δράσεις. Δηλαδή είναι η δράση της φύλαξης, η δράση της καθαριότητας και η δράση της συντήρησης όλων των κέντρων φιλοξενίας που διαθέτουμε σε οποιονδήποτε τύπο. Και εκεί ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχουμε εξασφαλίσει μια συνέπεια και συνέχεια χωρίς να επαναλαμβάνουμε διαγωνισμούς κάθε 6 μήνες ή κάθε χρόνο και χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να προβαίνουμε όπως στο παρελθόν σε απευθείας αναθέσεις για να επιλύουμε προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί. Για αυτό και έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς πλαίσιο, συμφωνιών - πλαίσιο. Σε σχέση με τις μετακινήσεις αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος. Η μετακίνηση είναι κάτι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση όλων των ωφελουμένων αλλά και για τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Ενώ όπως γνωρίζουμε πλέον οι περισσότεροι εξασφαλίζουμε και τη μισθοδοσία του προσωπικού ορισμένου χρόνου, των συμβασιούχων μας ορισμένου χρόνου, προσωπικό χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να εργαστούμε και να δουλέψουμε. Η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση αποτελεί υποχρέωση της χώρας αλλά και όλων των χωρών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, ενώ σε ό,τι αφορά στα διαμερίσματα φιλοξενίας υπάρχει η απόφαση ότι το ESTIA ολοκληρώνει την πορεία του. Άρα μιλάμε για το ESTIA του 2022. Αλλά συνεχίζουμε και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για τις δομές των ασυνόδευτων ανηλίκων. Παράλληλα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το CASH, δηλαδή αυτήν την ανταποδοτικότητα αν θέλετε προς τους αιτούντες άσυλο πληρώνοντας τους σε χρήμα κάποιες από τις ανάγκες τους. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στη νέα προγραμματική περίοδος σε δράσεις κοινωνικής ένταξης και παράλληλα διαπιστώνοντας μία ανάγκη [00:56:43], βεβαίως τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου, εντάσσουν το πρόγραμμα HELIOS Junior στο AMIF το οποίο θα αφορά μια ενταξιακή δράση για νέους ανθρώπους από 18 έως 23 αν δεν με απατά η μνήμη μου ετών. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις δομές των ασυνόδευτων ανηλίκων και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα κενό, σε ένα limbo. Για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δώσουμε όπως τέθηκαν οι προτεραιότητες ιδιαίτερη σημασία, για το πώς δηλαδή θα ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία. Ένα ζήτημα που μας έχει τεθεί επίσης από την Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων είναι το ζήτημα της Επιτροπείας που πλέον περιέρχεται στα χέρια της και άρα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο μας. Στα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι όπως δουλεύει σήμερα το σύστημα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και έτσι αποδεχτήκαμε μία πρόταση που έχει να κάνει με τη δημιουργία ειδικών κέντρων λήψης βιομετρικών και επιδόσεων, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και τέλος κάτι το οποίο συζητείται ούτως ή άλλως σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, η ενίσχυση κυρίως των εθελούσιων επιστροφών αλλά και των αναγκαστικών που εκτελεί η ΕΛ.ΑΣ. Συγνώμη που ήθελα λίγο να είμαι πιο αναλυτικός κ. Παπαδόπουλε. Μπορείτε να προχωρήσετε.

Παπαδόπουλος: Αλίμονο πρόεδρε, ευχαρίστως. Το δεύτερο Ταμείο είναι το BMVI που το λέμε εν συντομία. Εδώ τώρα έχουμε δράσεις που αφορούν τη φύλαξη συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων. Συνοριοφύλακες για την αστυνομία, το facility management για τις δομές που είναι στο σύνορα δηλαδή στα ΚΥΤ και στον Έβρο και στη Μαλακάσα και στα Διαβατά. Το προσωπικό ορισμένου χρόνου στη διαδικασία πιστοποίησης. Προμήθεια σκαφών, εναέριων μέσων, οχημάτων για την επιτήρηση συνόρων. Πληροφοριακά συστήματα επιτήρησης συνόρων, το ΕΣΟΘΕ, τεχνική υποστήριξη του VIS και EES. Λειτουργικές δαπάνες για την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το Υπουργείο Εξωτερικών και την  ΥΠΤ. Και φυσικά field workers και VΙSA officers για το Υπουργείο Εξωτερικών. Γενικά έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε τις περισσότερες ανάγκες για τη φύλαξη συνόρων. Το Ταμείο επέτρεψε την κάλυψη σχεδόν όλων των αναγκών για την πολιτική θεωρήσεων γιατί υπήρχε εκεί μεγάλος προϋπολογισμός. Ωστόσο στη διαχείριση των συνόρων έχουμε κάποιες ανάγκες ακόμα που έχουμε προς κάλυψη και για αυτό στοχεύουμε σε προτάσεις μέσω του θεματικού μέσου για να τις καλύψουμε γιατί είναι άμεσης προτεραιότητας για τη χώρα. Και τρίτο το μικρό ταμείο, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου έχει προβλέπονται μηχανισμοί αναφοράς και παραπομπής για την προστασία θυμάτων εμπορίας. Το αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης και ταυτοποίησης αποτυπωμάτων. Ανταλλαγή πληροφοριών με το ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας. Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών, την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος έξυπνης αστυνόμευσης και πολλές άλλες δράσεις μικρές που είναι αδύνατον να παρουσιαστούν σε μία τόσο έτσι περιεκτική και σύντομη παρουσίαση όπως είναι η σημερινή. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις των Ταμείων για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. Όπως είπαμε όμως ο λόγος που έπρεπε άμεσα να συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή είναι για να καλύψουμε πολύ σημαντικές και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν για τις 17 Ιανουαρίου που θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής που θα παρουσιάσουμε όλο τον προγραμματισμό μας. Οπότε αυτές οι ανάγκες θα σας τις αναλύσω ποιες είναι τώρα ανά Ταμείο. Για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης είναι το πρόγραμμα ESTIA προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα αυτό ήδη τρέχει και είναι στη λήξη του και θα βγει σύντομα μια πρόσκληση για να καλύψει αυτές τις δαπάνες που έχουν γίνει από αυτό το πρόγραμμα. Είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Είναι όπως είπε ο Πρόεδρος η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην υποδοχή. Στη συνέχεια διαγωνισμούς συμφωνίας-πλαίσιο που έχει ολοκληρωθεί. Οπότε το Υπουργείο πρέπει άμεσα να ξεκινήσει την υλοποίηση αυτής της δράσης από τις αρχές Ιανουαρίου γιατί κάπου εκεί τελειώνει η διερμηνεία στην Υπηρεσία Ασύλου που έχει τώρα. Μετά συνεχίζουμε, η μεταφορά δικαιούχων στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου που είναι και αυτό άμεσης προτεραιότητας καθώς λήγει η χρηματοδότηση και αυτή 31/12/2022 με το προηγούμενο πρόγραμμα. Η παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS που είναι μία δράση που τρέχει ήδη και θα τελειώσει στους επόμενους μήνες και πρέπει να μπει στο AMIF. Είναι και αυτό πρώτη προτεραιότητα. Και φυσικά το facility management το οποίο αφορά υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης για κάθε τύπο δομών, περιφερειακό γραφείο, όλα τα πάντα, για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου αυτό είναι μεγάλου προϋπολογισμού. Είναι 121 εκατομμύρια στο σύνολο του για το AMIF. Κυρίως ο μεγάλος προϋπολογισμός είναι στο Intervention Code υποδοχή. Και είναι το HELIOS Junior το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος της επιτροπής νωρίτερα που είναι ένας ενταξιακός μηχανισμός για δύο χιλιάδες πολίτες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και για δύο-τρία χρόνια ακόμα. Είναι και δυο ειδικές δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα που η μία αφορά υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θύματα ανθρώπινης εμπορίας και η άλλη αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε θύματα εμπορίας. Και είναι επιπλέον χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Ταμείου που πετύχαμε στο πλαίσιο προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν το BMVI, οι πρώτες προτεραιότητες είναι παροχή facility management στις περιοχές που είναι επιλέξιμες όπως είπα πριν από το BMVI. Τις ανέφερα προηγουμένως. Επίσης για τα ίδια σημεία διερμηνεία για την ΥΠΥΤ. Το πρόγραμμα Reaction το οποίο είναι μία ειδική δράση στο πλαίσιο του BMVI που έχουμε παρουσιάσει ήδη σαν Υπουργείο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το οποίο έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη στη φύλαξη συνόρων. Και λειτουργικές δαπάνες του Λιμενικού Σώματος το οποίο είναι 15.600.000. Ναι είναι για το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή. Είναι συντήρηση μέσων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων. Και για τα τρία Ταμεία η εξειδίκευση περιλαμβάνει την τεχνική βοήθεια και των τριών Ταμείων, η οποία είναι το σύνολο της τεχνικής βοήθειας που είναι επιλέξιμη και η υπηρεσία μας και οι ενδιάμεσοι φορείς του σχήματος. Οπότε με αυτό κλείνει η εισήγηση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.

Γεωργιάδης: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε. Κυρία Βοκοτούζη.

Βοκοτούζη: Καλησπέρα και από εμένα. Καλή αρχή στην προγραμματική περίοδο να ευχηθώ σε όλους. Είναι μία προγραμματική περίοδος που την περιμέναμε μετά από ένα κενό 2 ετών στη χρηματοδότηση. Και συγχαρητήρια και για την προσπάθεια που όλοι μαζί, τα συναρμόδια υπουργεία, καταφέραμε να καλύψουμε αυτό το κενό με μεγάλες προσπάθειες της χώρας και να είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινάμε την ανάλυση της νέας προγραμματικής με έργα ώριμα ήδη προς ένταξη. Και ακριβώς αυτή η ωριμότητα που είναι αποτέλεσμα της πολλής και καλής δουλειάς που έχει γίνει από τα συναρμόδια υπουργεία οδήγησαν σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης, με ήδη ένα πλήθος έργων έτοιμα να προκηρυχθούν, να βγουν προσκλήσεις και να ενταχθούν στο πολυετές. Τα έργα είναι αυτά που παρουσίασε ο κύριος Παπαδόπουλος και οι βασικές αρχές του προγράμματος και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής έχουν παρουσιαστεί ήδη από τον πρόεδρο. Οπότε εγώ θα περιοριστώ να πω τα κριτήρια. Τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια ένταξης των δράσεων πράξεων. Γιατί συνήθως τα σφάλματα προκύπτουν από τα technicalities, όπως και οι περισσότερες καθυστερήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ένταξη των έργων. Η βασική καινοτομία και θέλω να την εξηγήσω είναι ότι πλέον όλα τα έργα που εντάσσονται, όλες οι προσκλήσεις που δημοσιεύονται, πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό της υπηρεσίας. Αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνέβαινε στα άλλα Ταμεία. Είναι κάτι καινούργιο για τα δικά μας Ταμεία, αλλά αυτό δείχνει και την ωριμότητα αυτών των χρηματοδοτικών πόρων που είναι πιο κοντά στο καθεστώς που έτσι και αλλιώς διέπει τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις τόσο καιρό. Αυτό λοιπόν που αλλάζει τώρα είναι ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μία λίστα -να τα λέω λίγο πιο απλά γιατί τις μεθοδολογίες δύσκολα τις κρατάει ο απλός νους- πρέπει να υπάρχει μία λίστα με τις δράσεις που θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε αποφασίσει ότι θα γίνεται ανά τρίμηνο. Θα ξεκινήσει η διαδικασία τους, είναι ώριμα και μπορούν να ξεκινήσει η διαδικασία τους ένταξης στο πρόγραμμα. Επίσης πρέπει να προαποφασίζεται και να εγκρίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης που αποκτά έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο σε αυτήν την προγραμματική περίοδο, η μεθοδολογία, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αυτές θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν στο πολυετές. Οι προσκλήσεις λοιπόν που σήμερα παρουσιάζονται εδώ είναι όλες προσκλήσεις που θα ενταχθούν με άμεση αξιολόγηση. Άμεση αξιολόγηση σημαίνει ότι η πρόσκληση θα ορίζει ένα σαφές ημερολογιακό σημείο που θα μπορεί ο πιθανός δικαιούχος να υποβάλλει το αίτημά του για χρηματοδότηση. Θα ορίζει και πότε λήγει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος. Επιτρέπει όμως αφ' ής στιγμής υπάρχει υποβεβλημένο αίτημα, άμεσα να αξιολογείται και να εντάσσεται χωρίς να χρειαστεί να ολοκληρωθεί ο χρόνος αναμονής που θα ορίζεται με την πρόσκληση. Επίσης στις συγκεκριμένες προσκλήσεις που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στην εξειδίκευση  και τις έχουμε προς έκδοση είναι όλες προσκλήσεις οι οποίες απευθύνονται σε Υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα να υλοποιούν τις συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι από το νομικό πλαίσιο προκύπτει ότι τη συγκεκριμένη υπηρεσία προς τους επωφελούμενους έχει την υποχρέωση να την παρέχει αυτή η Υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη για τις υπηρεσίες διερμηνείας που ανέφερε και ο Πρόεδρος και μετάφρασης, την αρμοδιότητα να την παρέχουν έχουν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Υπηρεσία Ασύλου και η πρόσκληση θα εκδοθεί απευθυνόμενη προς αυτές τις Υπηρεσίες. Είναι ένα παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε τι λέμε. Παρότι όμως υπάρχει αυτός ο περιορισμός στο ποιος είναι ο δικαιούχος, δε σημαίνει ότι η Υπηρεσία αυτή δεν πρέπει να αποδείξει ότι είναι ώριμη να αναλάβει το έργο και ότι έχει τη διοικητική ικανότητα να υλοποιήσει το φυσικό αντικείμενο. Αυτό είναι μία προϋπόθεση η οποία είναι μέσα στα κριτήρια διότι πρέπει να διασφαλίζεται το πρόγραμμα, ότι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν αυτή τη δράση θα μπορούν να φέρουν εις πέρας τον προϋπολογισμό που θα αναλάβουν να διαχειριστούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός της δράσης χρειάζεται να τεκμηριώνεται και να τεκμηριώνεται με τρόπο που να είναι επαληθεύσιμος και σωστός. Ξέρω ότι για τους περισσότερους αυτό είναι δεδομένο γιατί το έχετε κάνει ήδη αρκετές φορές και το ξέρετε. Παρόλα αυτά πρέπει να είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός που δίνεται χρειάζεται να προκύπτει με έναν τρόπο που να είναι λογικός να βγάζει δηλαδή νόημα και να είναι ο απολύτως απαραίτητος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο σε αυτά που αξιολογούνται. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι και τα βασικά. Ότι κυρίως το κόστος, αυτό είναι το βασικό, ότι θα υποβληθεί σε αξιολόγηση και ότι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν το αντικείμενο και ότι έχουν και τη νομική υπόσταση και την αρμοδιότητα για να το κάνουν αυτό. Αυτές οι πρώτες προσκλήσεις, όπως αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο, είναι πρόσκληση που έπρεπε να βγουν για διάφορους λόγους, κυρίως για την άμεση ικανοποίηση των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν στους επωφελούμενους. Η νέα μεγάλη διαφορά είναι ότι θα πρέπει κατά την υποβολή των προσκλήσεων να διασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι. Αυτό επίσης είναι κάτι καινούργιο για τα δικά μας ταμεία. Ευτυχώς έχουμε κοντά μας τον κύριο Σολκίδη που είναι ο νέος Fundamental Rights Officer και θα εξηγήσει σε λιγάκι τι σημαίνει όλο αυτό για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αναφέρθηκαν και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα υποβληθεί, ουσιαστικά πρόκειται για ένα checklist που θα έρθει να συμπληρώσει ο φορέας, το οποίο checklist επίσης έχει και αυτό την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Και θα πρέπει να έχει στο μυαλό του να αναπτύξει και εσωτερικά έναν τρόπο παρακολούθησης ότι αυτοί οι όροι τηρούνται. Τηρείται δηλαδή η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα πρόσβασης ή ότι τηρείται ο Xάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανάπηρα άτομα. Και επίσης κάτι που ξεχνάνε πολλοί, ότι ο τρόπος συμβασιοποίησης γίνεται με σεβασμό στο νομικό πλαίσιο που για εμάς εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι ουσιαστικά τα βασικά κριτήρια. Η άμεση αξιολόγηση είναι πάντα λίγο πιο εύκολη από όσο είναι η συγκριτική. Θα προκύψουν μεγάλες ευκαιρίες και για προσκλήσεις με τη συγκριτική αξιολόγηση, αλλά αυτά θα παρουσιαστούν στην επόμενη Επιτροπή παρακολούθησης που θα λάβει χώρα στις 17 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ.

Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βοκοτούζη. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε έναν διάλογο για όσους επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Βλέπω απλά ένα ερώτημα, μου το κλείσατε, από την κυρία Κουρούση από την ΕΥΣΕΚΤ. Απλά πριν ληφθεί ο λόγος από όποιον επιθυμεί, βλέπω ένα ερώτημα για ποιες από τις δράσεις του ΤΑΜΕ που αναφέραμε, θα υπάρχει συνέχιση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου μέσα στο 2023 και μετά και όχι μόνο αναδρομική κάλυψη των δαπανών που έχουν ήδη γίνει, όπως το ESTIA που λήγει. Στην πραγματικότητα όλα τα προγράμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη θα συνεχιστούν, με την εξαίρεση του ESTIA όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και από την πολιτική ηγεσία ότι λήγει. Δηλαδή όλα τα προγράμματα τα οποία είναι και υπό τη σημερινή μας κρίση και προς έγκριση, είναι προγράμματα τα οποία ήδη τρέχουν. Από τη ερμηνεία, από τις μεταφορές, η προσπάθεια που κάνουμε για τη μετάβαση από το πρόγραμμα PHILOS στο πρόγραμμα Ιπποκράτης -δεν αναφέρθηκε ότι θα λέγεται έτσι- που αφορά στην παροχή ουσιαστικά για ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και περίθαλψης στους αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνται στα κέντρα. Αυτό που στην πραγματικότητα διακόπτεται και ολοκληρώνεται μάλλον είναι το πρόγραμμα φιλοξενίας κατά το μέρος που αφορά σε διαμερίσματα. Με μία υποσημείωση σε αυτό: ότι έχει ήδη αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία και μας έχει κατατεθεί ως αίτημα στη διαχειριστική αρχή, η ύπαρξη ενός νέου μικρού και ευέλικτου στεγαστικού προγράμματος που αφορά αποκλειστικά πλέον ευάλωτες περιπτώσεις φιλοξενούμενων, ευάλωτα άτομα και τα οποία για αντικειμενικές συνθήκες θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε άλλου τύπου δομές. Δηλαδή σε δομές που δεν έχουν να κάνουν με τα κέντρα φιλοξενίας και αυτή θα είναι μία από τις πρώτες προσκλήσεις η οποία θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα για τα οποία μιλάμε συνεχίζονται είτε υπό την ίδια ονομασία, είτε υπό διαφορετική. Τώρα θα παρακαλούσα αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο, η γραμματεία να μας βοηθήσει σε αυτό, ούτως ώστε να κλείνουμε σιγά-σιγά το πρώτο μέρος της επιτροπής μας. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Τότε να προχωρήσουμε στην έγκριση των πεπραγμένων όπως αναλύθηκαν μέχρι στιγμής και αμέσως μετά να περάσουμε στο σημαντικό θέμα που πρέπει όλοι να είμαστε ενήμεροι για να έχουμε στο μυαλό μας τι καινούργιο αλλάζει και τι μπαίνει σε αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Α, ο κ. Οπριανός από την ΥΔΕΑΠ. Ελάτε κύριε Οπριανέ. Ο κ. Οπριανός είναι ο διευθυντής της ΥΔΕΑΠ.

Οπριανός: Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, καλησπέρα σας. Σε όλους τους συμμετέχοντες εύχομαι με τη σειρά μου καλή προγραμματική περίοδο να έχουμε και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους μας και στις οικογένειές μας. Να κάνω μία επισήμανση, ότι συμμετέχω και ως αναπληρωτής του κυρίου Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπορούσε να παρευρίσκεται και έχετε τους χαιρετισμούς του. Όσον αφορά τη συζήτηση για να μην σπαταλώ και πολύ τον πολύτιμο σας χρόνο, σαν ΥΔΕΑΠ μας ενδιαφέρει ο ορισμός πρέπει να πω ως ενδιάμεσος φορέας. Και μια επισήμανση όσον αφορά την τεχνική βοήθεια των Ταμείων, αν θα υπάρχει μετέπειτα εξειδίκευση και ορισμός όσον αφορά για τα Ταμεία που θα κληθούμε ενδεχομένως να χειριζόμαστε. Αυτό ήθελα κυρίως να πω και να επισημάνω. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους σας και σας ευχαριστώ για το χρόνο.

Γεωργιάδης: Εμείς ευχαριστούμε κ. Οπριανέ. Τα σημειώνετε για να δώσουμε μια συνολική απάντηση σε ερωτήματα που πιθανόν τίθενται. Βλέπω επίσης έχει ζητήσει τον λόγο η κυρία Κουτσομητοπούλου. Είναι η διευθύντρια της Γ4 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κουτσομητοπούλου: Καλημέρα. Απλώς ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών του κυρίου Λαλάκου, ο οποίος και αυτός λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπορεί να παρακολουθήσει σήμερα τη συνεδρίαση. Την ικανοποίηση που επιτέλους εγκρίθηκε το εθνικό μας πρόγραμμα. Τις ευχαριστίες προς το Υπουργείο Μετανάστευσης το οποίο κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να αρχίσουμε να λειτουργούμε. Θέλω να πω ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα για τις υπηρεσίες μας και την εφαρμογή της πολιτικής μας για την έκδοση θεωρήσεων η χρηματοδότηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για τα ηλεκτρονικά μας συστήματα αλλά και για την υποβοήθηση και στελέχωση των προξενικών γραφείων στον τομέα της χορήγησης θεωρήσεων. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήδη έχει προγραμματισθεί η επόμενη συνεδρίαση τον Ιανουάριο, διότι έχουμε και εμείς κάποια ώριμα προγράμματα και πολύ επείγοντα. Κυρίως όσον αφορά το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων μας το VIS, διασύνδεση του, συντήρηση του καθώς και το πρόγραμμα Field workers για την υποστήριξη των προξενικών αρχών για την έκδοση θεωρήσεων σε τρίτες χώρες. Περιμένουμε με ανυπομονησία και την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτά ήθελα να πω.

Γεωργιάδης: Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Βοκοτούζη θέλετε λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Οπριανός να σχολιάσετε ή να το σχολιάσω εγώ; Ναι, θα γίνει άμεσα η εκχώρηση, ο ορισμός της ΥΔΕΑΠ ως ενδιάμεσης αρχής. Είναι η πρώτη μας επιτροπή ούτως ή άλλως σήμερα. Και φυσικά η διαχειριστική αρχή και τα στελέχη της και η Γενική Διευθύντρια είναι στη διάθεσή σας για να συνεννοηθείτε σε οτιδήποτε χρειάζεστε εξ απόψεως τεχνικής βοήθειας. Η τεχνική βοήθεια θέλω να πω εξ αφορμής είναι για όλους. Δεν είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται αποκλειστικά ένας άνθρωπος ή μία υπηρεσία. Η τεχνική βοήθεια είναι για όλους, για να βοηθηθούμε όλοι και να βοηθηθούν όλοι οι φορείς να εκτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα. Κατά συνέπεια πολύ δε περισσότερο και η ΥΔΕΑΠ η οποία θα είναι και η ενδιάμεση αρχή. Στην περίοδο αυτή θα είναι και η μοναδική ενδιάμεση αρχή όπως το γνωρίζουμε όλοι. Ωραία. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε -και δε βλέπω κάποιον άλλον που θέλει να μιλήσει- τη διαδικασία, να προχωρήσουμε και να παρακαλέσω τη γραμματεία να συνδεθούμε με την κυρία Ελεάννα Θεωνά. Η κυρία Θεωνά είναι η σύμβουλος στο υπουργείο μας και σύμβουλος του Υπουργού και είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος χειρίστηκε από τη μεριά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όλη τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού παρακολούθησης σε σχέση με τη συμμόρφωση των δράσεων με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως ανέφερε και η κα Βοκοτούζη πριν. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς καλούμεθα από εδώ και μπρος να κάνουμε, εντός του πλαισίου της επιτροπής αυτής αλλά και εντός του πλαισίου της ανάδειξης του κ. Σολκίδη... 

Θεωνά: ...είναι σε πολλούς άξονες η χώρα σε σχέση με τον μηχανισμό τον οποίο έχουμε στήσει. Αυτή τη στιγμή αποτελούμε σαν χώρο πολυεπίπεδο με αρκετούς άξονες ο οποίος θα διασφαλίζει και διασφαλίζει αυτή τη στιγμή την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτές οι δύο αρχές, η αρχή διαφάνειας και το γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη μπορούν να λειτουργήσουν και μεμονωμένα. Αλλά ωστόσο μπορούν να έχουν και ένα interaction ως προς την πληροφορία αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο misuse το οποίο μπορεί να καταγγείλει ο οποιοσδήποτε. Εάν κριθούν αυτές οι πληροφορίες ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, έχουν και οι δύο το δικαίωμα να κάνουν investigation και εάν όντως βρεθούν ευρήματα και το τελικό Report κρίνεται απαραίτητο, οδηγείται στη δικαιοσύνη. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα τρίπτυχο στάδιο ελέγχου, από τον εσωτερικό έλεγχο που είναι πάλι ανεξάρτητος από τις ανεξάρτητες αρχές  και το οποίο οδηγείται στη δικαιοσύνη. Αυτό το τρίπτυχο έρχεται και επικοινωνεί απευθείας με τη νέα επιτροπή η οποία έχει συσταθεί και έχει περάσει με νομοθεσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Task force committee for fundamental rights compliance. Αυτή έρχεται η επιτροπή και είναι μέσα στο monitoring committee το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γεωργιάδης. Συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη ο Γενικός Γραμματέας της αστυνομίας και υπάρχει εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωπος της ανεξάρτητης αρχής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και φυσικά θεσμοθετήθηκε και η θέση του κυρίου Σολκίδη που είναι ο νέος FRO, Fundamental Rights Officer στο Ministry of Migration. Αυτή η επιτροπή είναι σε απόλυτη συνεργασία με το τρίπτυχο το προηγούμενο το οποίο αναφέραμε πριν. Και ο κ. Σολκίδης έρχεται να ενώσει την Επιτροπή αυτή, δηλαδή γίνεται δέκτης όλων των καταγγελιών, τις εξετάζει και είναι σε επικοινωνία και άμεση επαφή και λειτουργία με την Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την οποία θα κληθεί να κάνει φυσικά και training στα οποία θα παρακολουθεί η Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σε επαφή με το integrity advisor του Υπουργείου Mετανάστευσης και Ασύλου και φυσικά είναι σε άμεση επικοινωνία -και θα το πω στη συνέχεια αυτό- με τον Frontex compliant mechanism, ο οποίος φυσικά και ο Frontex διαθέτει έναν FRO ο οποίος ελέγχει κατά πόσο η χώρα μας και γενικότερα όλα τα operations, θαλάσσια ή χερσαία, έχουν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο EU Charter. Επίσης το νέο το οποίο υπάρχει και ήδη έχουν τοποθετηθεί είναι οι δύο νέοι liaison officer της αστυνομίας και του λιμενικού που σημαίνει τι λοιπόν; Ότι η task force, ο Γενικός Γραμματέας της Αστυνομίας έχει άμεση επαφή με το liaison officer της Αστυνομίας και επίσης του Λιμενικού αντίστοιχα το ίδιο. Και έρχονται και είναι σε άμεση επαφή με τον κύριο Σολκίδη και με το FRO του Frontex. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε και το εξής: ότι η χώρα μας το Σεπτέμβριο βρέθηκε σε μία νέα πρόκληση. Πέρα από το adoption των ταμείων και την έγκριση του μηχανισμού έπρεπε να καταθέσει και implementation plan για τη Frontex, γιατί θα έπρεπε και εκεί να μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε όλο το σύστημα και όλο τον μηχανισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε comply με τα Fundamental rights. Οπότε το implementation plan της χώρας μας για το Frontex είναι άρρηκτα επίσης συνδεδεμένο με το Task Force Committee. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και έχουμε ένα διαρκές progress report ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, τόσο των συνεδριάσεων της Task Force όσο και των αποτελεσμάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντική και η θέσπιση του και νομικά και σαν θεσμός και πηγαίνει τη χώρα μας σε μία νέα εποχή, όπου εκτός από την επιχειρησιακή ικανότητα την οποία διαθέτουμε, αυτή τη στιγμή διασφαλίζεται και η απόλυτη συμμόρφωση με το EU Fundamental Rights Charter. Ο κ. Σολκίδης ορίστηκε, έγιναν συνεδριάσεις της επιτροπής. Ορίστηκε μέσα από μία διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης. Διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα τα οποία θα διασφαλίσουν τη θέση του και τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι εδώ μαζί μας για να σας τον παρουσιάσουμε. Έχει όλη την εμπειρία η οποία απαιτείται και μπορεί νομίζω ο ίδιος να συστηθεί. 

Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε την κυρία Θεωνά για την ενημέρωση που μας παρείχε. Κύριε Σολκίδη θέλετε για λίγο να πάρετε το λόγο; Να μας συστηθείτε όπως είπε η κυρία Θεωνά γιατί από εδώ και μπρος θα σας βλέπουμε μάλλον αρκετά συχνά.

Σολκίδης: Κύριε γενικέ σας ευχαριστώ πολύ, όπως και την κυρία Θεωνά για όλα όσα ειπώθηκαν. Αυτό που έχω διαπιστώσει το λίγο διάστημα που βρίσκομαι εδώ είναι ότι έχει γίνει ένα καταπληκτικά μεγάλο έργο, μία μεγάλη προσπάθεια που όμοια της αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω ότι μιλώντας με την Frontex μου είπαν ότι καμία άλλη χώρα δεν είναι στο επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στο θέμα της θεσμοθέτησης του Fundamental Rights Officer ή της αντίστοιχης επιτροπής. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει ένα βήμα που θα το ζηλέψουν οι άλλες χώρες και θα μας χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο και ως case study για το πώς θα επιτύχουν πέραν των επιχειρησιακών επιτυχιών στο πεδίο, αλλά και στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι με τη συνεργασία όλων των φορέων η Ελλάδα θα επιτύχει. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν πρωτοπόρο στον τομέα αυτό και ευελπιστώ στη συνεργασία όλων. Σας ευχαριστώ πολύ.

Γεωργιάδης: Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σολκίδη. Να λήξουμε λοιπόν τη συνεδρίαση και να αναφέρω ότι οι αποφάσεις που λάβαμε σήμερα θα αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής. Στη διεύθυνση εν πάση περιπτώσει migration.gov.gr/ma/. Και επίσης στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ την οποία θα σας παρακαλέσω από εδώ και μπρος να τη χρησιμοποιούμε όλοι. Είναι μία προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε και να έχετε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία. Και επίσης να μπορούμε να λειτουργούμε με όρους διαφάνειας σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων που μας έχει εμπιστευτεί η Ευρώπη, ο ελληνικός λαός, αλλά και οι ευρωπαϊκοί λαοί εν τω συνόλω τους. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες της διαχειριστικής αρχής και τους συμβούλους μας, την κα Βοκοτούζη και τον κύριο Παπαδόπουλο και όλους τους υπόλοιπους που παρίστανται εδώ. Και στις 17 του Γενάρη να είμαστε πάλι όλοι εδώ έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο η οποία θα αποδειχθεί πολύ κρίσιμη για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα ζητήματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου αν θέλετε της διαχειριστικής αυτής αρχής. Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά.

Πρακτικά Συνεδρίασης - Αγγλική μετάφραση

Georgiades: Well I hope everyone can hear us. First of all, good morning. I hope we are being heard. If there is a problem you can post it the chat, if there is a problem in the chat you can send us, if there is a problem in the sound I mean you can send it to us and we can track it down. I have with me, to my left, the general manager, Mrs Vokotouzi, and to my right, the director of the managing authority, Mr Papadopoulos. I would first of all like to thank you all for being here today and to state that we are at the first meeting of the Monitoring Committee for the 2021-2027 programming period. And according to the regulations of this programming period, during the first meeting it is necessary to approve the operating rules of our committee and also to approve the evaluation methodology and the criteria for the inclusion of operations in order to issue the calls in the new programming period. Let me mention at this point that the option we had is to set up to convene the monitoring committee within three months of the adoption of the funds for the new programming period, and we are referring to the asylum and immigration, external borders and internal security funds. The choice has been made to convene this first committee very quickly so that we can resolve important problems that concern us especially during the transition from the previous programming period to the next one. So that on 17 January, if I remember correctly, we can reconvene this committee so that we can plan the whole programming period much more quickly. Let me say that there is an interpretation in English available through the dedicated channel on the teleconference platform for those who are watching and are familiar with the English language. Also that the information of the members of the committee on the agenda items is exclusively through the DIAYLOS platform where all documents will be posted and uploaded. I would like to emphasise once again that today's meeting is being held as a matter of urgency so that calls can be issued on a first come, first served basis. And to reiterate that on January 17, 2023, the overall needs of the invitations for next year and the years to come will be set. Let me also inform you that the management scheme for the period 2021-2027 includes of course our Managing Authority which is the agency that submits to the European Commission the TAME-TEA and Internal Security programmes and is responsible for their proper implementation. It is the intermediate body, the YDEAP, which is essentially the body that is subordinate and is an organic unit within the Ministry of Citizen Protection and in particular the Hellenic Police. And the managing authority will delegate management responsibilities to the Hellenic Civil Protection Agency, always having of course the final responsibility before the European Commission. And it is also the audit authority, our auditors, that is the NAO, which is the national public authority that operates independently of the managing authority and is responsible, among other things, for issuing the annual opinion that our managing authority has the management capacity to manage the funds. At this point and seeing that I have already reached 47 participants to establish the quorum for our meeting today and proceed to approve the agenda of our meeting which concerns the rules of procedure, all of which have been posted on the online system DIAYLOS a few days ago. Therefore, the items on our agenda have to do with 1) the approval of the internal rules of procedure of the monitoring committee and possible comments that may be made by our members 2) the presentation of the programs of the first specialization for 2021-2027 and the proposed timetable of the planned invitations, which will be presented by Mr. Papadopoulos as the director of the managing authority 3) the presentation and approval of the methodology and criteria for the evaluation of operations. The introduction and presentation will be made by Mrs. Vokotouzi, our general manager. After we finish these two parts we have to give you a presentation of the special committee regarding the compliance with the fundamental rights. This is something we should all be aware of, that there is now a human rights compliance committee in the Department of Immigration and Asylum and a Fundamental rights officer has already been selected for our funds and for the next programming period who is attending the meeting and there will be a corresponding briefing. Also, in the end, we will present the draft of the decisions and conclusions of the first meeting, so that there will be the final approval by the committee. Now as per the regulation of the fund, I mentioned it at the beginning, our country had to establish the monitoring committee within three months from the approval of the programmes. The immediate needs raised by both the managing authority and the political leadership led us to set up the monitoring committee much more quickly in order to activate the funds much more quickly so that the immediate needs could be met. I should note that the monitoring committee was set up only last week by a ministerial decision and the completion of the approval of the funds by the European Commission took place about two to two and a half weeks before today. So what we have tried to do is to run it faster. In the first session we have to adopt the operating rules and that is what we are bringing to the vote. I should note before I go into detail that in this operating regulation we are seeking to comply with all the requirements of the European Commission's regulation, the Regulation 1060/2021. It has already been discussed with the European Commission before we present it to you. We believe that transparency and democratic decision-making are ensured. We consider that a coherent and comprehensive framework for monitoring the issues under the responsibility of the monitoring committee is established. With this regulation we seek to make it easier for all members to participate in it, also through the provision for remote participation. We are trying to facilitate the European Commission to participate by providing interpretation so that there is immediate feedback and reporting and not after a few days or weeks. We are specifying the procedures for monitoring compliance with fundamental rights, as is now required and appropriate. One innovation is to allow separate meetings per fund and the participation of special guests per topic. We are establishing procedures to inform all members and the public of its decisions. Something we were asked for in the previous programming period and we realised that we could have a more direct briefing on all the issues we are discussing. And we also seek to protect the whole process from cases of conflict of interest with a more effective mechanism. So the Rules of Procedure will be presented in more detail by Mr Papadopoulos and then Mrs Vokotouzi will speak on the criteria for the evaluation of operations. After we have finished these two parts, we will move on to the information on the committee and the new fundamental rights officer, Mr Solkidis, so that we all have knowledge of what exactly we are trying to do and how a programming period is structured. In any case, you can send questions in the chat and of course afterwards everyone will be given the opportunity to place themselves or to ask questions or to intervene on anything. Mr Papadopoulos.

Papadopoulos: Good evening to everyone. Well, as the chairman of the committee said, I will start with a detailed presentation of the rules of procedure of the Monitoring Committee. Then I will briefly present the funds for the new programming period and I emphasise the word briefly because we will present them in detail at the 2nd Monitoring Committee on 17 January. And I will also talk in the end about the first calls that the managing authority will issue in the very near future, which will cover the first needs that the chairman of the committee mentioned earlier. So, first of all we have three funds and a monitoring committee. Greece has chosen for the 3 funds, the Asylum, Migration and Integration Fund, the Facility for Financial Support for Border Management and Visa Policy and the Internal Security Fund as they are officially called, to have a monitoring committee. As the President said, we acted immediately, not within the three months as the regulation states. So the last fund was already approved on 30/11 and we are already meeting today. The decision to set up the monitoring committee was issued on 7 December and today is the first meeting. The basic requirements as the President has mentioned - let not repeat them - are the provisions on the prevention of conflicts of interest, which are in Article 38(2) of the regulation. And, of course, regarding the composition of the committee, we have met all the requirements of the regulation as set out in Article 39(1). I should note at this point that the rules of the procedure itself and the ministerial decision on constitution provide that thematic meetings can be held for each fund or for each topic which means that specialist speakers or participants can be invited to such meetings. The tasks of this committee are those set out in Article 40(1) of the horizontal regulation. In essence, it reviews the progress of the programme, examines all issues affecting the performance of the programme and any measures that have been taken. It examines the contribution of the programme to addressing challenges, the progress made, how communication and promotion activities are implemented. Already on 17 January as part of the second meeting there will be an activation event for the funds which will be part of the communication activities that the funds will do for the new period. It reviews the progress towards the implementation of strategic operations. The fulfilment of the necessary preconditions which especially in our funds are important in terms of compliance with the Charter of Fundamental Rights, which will be presented in more detail later. And of course it examines the progress made in developing the administrative capacities of partners and beneficiaries. It also approves the methodology and criteria which is the next topic that the Head of the Directorate General will present later. It approves the annual performance reports during the implementation period and any physical modification of the programmes as approved. The Committee may make recommendations to the Managing Authority on reducing the administrative burden on beneficiaries. And of course, it has the right to be informed of all the interventions of the programmes on request. It has the right of access to all documents relating to the implementation as well as the implementation of the actions, subject to the institutional framework on confidentiality and protection of sensitive data. Also, in relation to fundamental rights, the ministerial decision of the recommendation has provided for petition procedures as provided for in 4960, but these will be presented in more detail. Let us not repeat them. In relation to the rights of persons with disabilities, the managing authority must at least annually inform the monitoring committee of non-compliance with accessibility for persons with disabilities identified by the national transparency authority or the authorities of the management and control system following complaints. We have put you on the DIAYLOS which is the official portal through which, in this programming period, documents will be exchanged in the context of the monitoring committee meetings. We have already uploaded the draft which we will vote on today. It consists of 12 articles. Let me say that it foresees the way in which the committees meet which can be [00:47:17] at the initiative of the chairman or at the request of 1/3 of the members. Meetings are either in person or by teleconference, as is the case today for example, or mixed. Provision shall be made for interpretation to facilitate the European Commission's attendance at meetings as required by the horizontal regulation. The President shall set the agenda on the basis of a proposal from the managing authority and meetings may be divided either horizontally for all the issues of the three funds or separately for each fund for reasons relating to the issues to be discussed. Within 10 working days, unless there are exceptional circumstances, the agenda, invitations and the relevant explanatory documents shall be sent to the members via the DIAYLOS site. The meetings of the Committee shall be attended by the person responsible for the protection of fundamental rights in the Ministry of Immigration and Asylum. And of course, depending on the subject being discussed, the Chairman may invite anyone he considers relevant to the matter being discussed. A quorum of 60% of the voting members is required to take decisions and if the quorum is not met then a new invitation is issued within one month. Decisions are taken by absolute majority, but this does not mean that they cannot be taken in a spirit of consensus by unanimity. There is the option of a written procedure, i.e. not to hold a meeting of the committee, but to send the decisions via the DIAYLOS system. This will only be done in exceptional circumstances because we prefer the regular meeting. And, of course, it is envisaged that the decisions will be posted not only on the DIAYLOS system but also on Diavgeia and on the website of the managing authority, so that there is transparency and so that all the beneficiaries and the public are aware of the decisions taken by this committee. There are provisions relating to the code of conduct, the obligation of impartiality and, of course, provisions to ensure that persons who have a conflict of interest are excluded from the meeting. The secretariat of the committee is provided by the managing authority, which is responsible for drafting and sharing the minutes, transcribing the proceedings and keeping the records of the committee's meetings. Moving on to the next issue, I will give a very brief presentation of the 3 funds. Here you can see the budget that our department has to manage along with the intermediary management body, EDPD, because part of these funds will be assigned to them for management, to EDPD that is. The detailed presentation will be made in January. However, we can say, here you see the graphs, that our country has 2 billion in these funds. The blue colour is the community contribution, the contribution of the European Union. The red colour is the national contribution. And of course the green, these small amounts are extra funding that we have already achieved through proposals for specific actions under the thematic fund. This money is all money that has been approved for our country already and will be specialised by this committee, by the managing authority I mean, and will be presented from time to time to the monitoring committee as well for the whole programming period. With regard to the first fund, which is the asylum, migration and integration fund, we have already said many times before and in the context of the dialogue during the preparation of the funds that the money in the funds is not enough to cover all the needs. This is particularly evident in the Asylum, Migration and Integration Fund, where only a very small part of the needs are covered. However, we have decided that we will cover interpretation needs, the facility management of the Ministry of Immigration and Asylum, movements of third country nationals, temporary staff, legal assistance, ESTIA for 2022, actions for unaccompanied minors, CASH, integration actions, HELIOS Junior, the Guardianship, the strengthening of decentralised administrations, biometrics centres and of course forced and voluntary returns.

Georgiades: At this point I would like to give a more detailed description of the priorities that have been set so we can all understand what each one means. As you know, first admission and asylum without interpretation cannot work. So we have a tender under way which is being completed and we have ensured that for the next few years we will not have any problems in terms of interpretation for people who are asylum seekers, both in the reception centres and in the asylum service. What we call facility management actually includes three actions. That is the action of guarding, the action of cleaning and the action of maintaining all the accommodation centres that we have in any type of accommodation centre. And there, as the Ministry of Immigration and Asylum, we have ensured consistency and continuity without repeating tenders every six months or every year and without being obliged, as in the past, to make direct awards to solve problems until the tenders are completed. That is why we have moved to framework tenders, framework agreements. In relation to the transfers, Mr Papadopoulos mentioned. Movement is essential for the service of all beneficiaries and also for the Dublin Regulation. While, as most of us now know, we are also ensuring the salaries of our temporary staff, our temporary contract staff, staff without whom we cannot work and operate. Legal assistance and representation is an obligation of the country and of all countries to safeguard the rights of asylum seekers, and as far as the accommodation apartments are concerned, it has been decided that ESTIA is coming to an end. So we are talking about the ESTIA of 2022. But we continue to ensure funding for the unaccompanied minors' structures. At the same time we are trying to ensure CASH, that is this reciprocity if you wish towards asylum seekers by paying them in cash for some of their needs. In the new programming period we have given particular attention to social inclusion actions and at the same time, seeing a need [00:56:43], of course, the recommendations of the Ministry's services, they are including the HELIOS Junior programme in the AMIF which will be an inclusion action for young people from 18 to 23 years old if my memory serves me right. In other words, people who leave the unaccompanied minors' institutions and suddenly find themselves in a vacuum, in a limbo. We should pay particular attention to these people, as the priorities have been set, that is, how they will be integrated into Greek society. An issue that has also been put to us by the special secretariat [00:57:29] is the issue of the Guardianship, which is now coming into its hands and therefore has to be financed from our fund. Regarding the issues of legal immigration, it was found by the relevant services that given the way the system currently works, there are huge delays, and so we accepted a proposal that has to do with the creation of special biometric and performance centres so that the procedures can be speeded up. And finally, something that is being discussed anyway throughout the European continent, which is the strengthening of mainly voluntary returns but also forced returns carried out by the Hellenic Police. I apologise for wanting to be a little more analytical, Mr Papadopoulos. You may proceed.

Papadopoulos: Of course, Mr. President, with pleasure. The second fund is the BMVI as we call it briefly. Right now we have actions relating to border management and visa policy. Border guards for the police, facility management for the structures located at the borders, i.e. at the border control centres in Evros, Malakasa and Diavata. The temporary staff in the certification process. Supply of boats, air assets, vehicles for border surveillance. Border surveillance information systems, the ESOTHE, technical support for VIS and EES. Operational expenditure for the Greek Police, the Coast Guard, the Ministry of Foreign Affair. And of course field workers and VISA officers for the Ministry of Foreign Affairs. Generally we have tried to cover most of the needs for border surveillance. The fund allowed us to cover almost all the needs for visa policy because there was a big budget there. However, we still have some needs in border management that need to be met and that is why we are looking for proposals through the thematic instrument to cover them because they are an immediate priority of the country. And thirdly, the small fund, the Homeland Security Fund, where reporting and referral mechanisms have been provided for the protection of trafficking victims. The automated fingerprint recognition and identification system. Information exchange with the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Actions to prevent and combat drug trafficking, the upgrading and expansion of the smart policing system and many other small actions that are impossible to present in a presentation as comprehensive and brief as this one. These are the main guidelines for the funds for the entire programming period. But as we said, the reason why this Committee had to meet immediately is to meet very important and urgent needs that cannot wait until 17 January when the second meeting of the Committee will take place and in which we will present all of our programming. So I will break those needs down for you by fund. The ESTIA programme for the Asylum, Migration and Integration Fund has a budget of €37 million. This programme is already running and is coming to an end, and a call will soon be launched in order to cover the costs incurred by this programme. This process is already under way. It is, as the President said, the provision of interpretation services in the asylum service and in the reception area. Then framework agreement tenders that has been completed. So the ministry needs to immediately start implementing this from the beginning of January because that's when the interpretation services currently in the asylum service ends. Then we move on, the transfer of beneficiaries under the Dublin Regulation which is also an immediate priority as the funding for this also expires on 31/12/2022 under the previous programme. The health intervention under the PHILOS programme which is an action that is already running and will come to an end in the next few months and has to go into AMIF. This is also a first priority. And of course the facility management which is about security services, cleaning, maintenance for all types of structures, regional office, everything, for the Ministry of Immigration and Asylum, which is a big budget. It's 121 million in total for AMIF. The big budget is mostly in the Intervention [01:03:36] reception. And there's the HELIOS Junior, that was mentioned by the chairman earlier, which is an integration mechanism for two thousand citizens turning 18 and for two or three more years. There are also two specific actions that have already been approved and need to be implemented immediately, one of which is support services for victims of human trafficking and the other is training seminars on how to provide services for victims of trafficking. And it's additional funding from the Fund's budget that we have achieved in the context of European Union calls. So the BMVI, the first priorities are providing facility management in the areas that are eligible as I said before BMVI. I mentioned them earlier. Also on the same points interpretation for the YPT. The Reaction programme which is a special action under the BMVI that we have already presented as a Ministry at the Thessaloniki International Fair which has to do with artificial intelligence in border management. And operational expenditure of the Coast Guard which is 15.600.000. Yes it is for the Coast Guard, Greek Coast Guard. It's for the maintenance of assets operating in the context of maritime border management operations. And the specificity includes the technical assistance of all three funds, which is the total technical assistance that is eligible, our agency and the intermediaries of the scheme. So that concludes my submission. Thank you so much for your attention.

Georgiades: Good. Thank you, Mr Papadopoulos. Mrs. Vokotouzi.

Vokotouzi: Good evening from me as well. I would like to wish everyone a good start to the programming period. It is a programming period that we have been waiting for after a 2-year gap in funding. I would also like to congratulate all the ministries involved for the effort that we, together, have made to fill this gap that the country had so that we are now ready to start the analysis of the new programming period with projects that are already ready for inclusion. And it is precisely this maturity, which has been achieved thanks to a lot of good work by the ministries concerned, that has led to this first meeting of the Monitoring Committee, with a number of projects already ready to be announced, to be invited and to be included in the multiannual programme. The projects are those presented by Mr Papadopoulos and the basic principles of the programme and the rules of procedure of the Commission have already been presented by the Chairman. So I will limit myself to saying the criteria. The evaluation methodology and the criteria for the inclusion of actions in the operations. Because usually mistakes arise from technicalities, as do most delays, at least as far as the inclusion of projects is concerned. The main innovation, and I want to explain it, is that from now on all the projects that are included, all the calls that are published, must be included in the programming of the service. This is something that was happening anyway in the other funds. It is something new for our funds, but it also shows the maturity of these funds, which are closer to the regime that has governed the European funds for a long time anyway. So what is changing now is that there must always be a list - to put it a little more simply because methodologies are difficult for the average person to keep track of - there must always be a list of the actions we want in the next period of time, and we have decided that this period of time will be done on a quarterly basis. We will start their process, they have matured and we can start the process of including them in the programme. The methodology, i.e. the way in which they will be evaluated and integrated into the multiannual programme, must also be pre-decided and approved by the Monitoring Committee, which is taking on an even more active role in this programming period. So the calls that are presented here today are all calls that will be included by direct evaluation. Direct evaluation means that the call will set a clear calendar point at which the potential beneficiary can submit its request for funding. It will also define when the possibility to submit a request will end. But it will allow, as soon as there is a submitted request, for it to be immediately evaluated and included without the need to complete the waiting period set out in the call. Also, in the specific calls that we have currently included in the specificity and that we have to issue calls are all calls that are addressed to the services that have the competence to implement the specific actions. This means that according to the legal framework, it follows that the specific service to the beneficiaries has the obligation to be provided by this service. For example, for the interpretation and translation services that the President has mentioned, the first reception service and the asylum service are responsible for providing them, and the invitation will be issued to these services. This is an example so that you can understand what we are saying. But although there is this restriction on who the beneficiary is, it does not mean that this service does not have to demonstrate that it is mature enough to take on the project and that it has the administrative capacity to implement the physical object. This is a condition that is within the criteria because it is necessary to ensure that the programme, that the people who will undertake to implement this action will be able to carry out the budget that they will undertake to manage. Another very important point to mention is that the budget for the action needs to be documented and documented in a way that is verifiable and correct. I know that for most people this is a given because you have already done it several times and you are familiar with it. However, it must be clear that the budget that is given needs to be derived in a way that is reasonable, that is to say that it makes sense and that it is the absolute minimum necessary. And this is an important criterion in what is being evaluated. So I think these are the key points. So I think these are the key points. That mainly the cost, that's the key thing, that it will be [01:12:33] under evaluation and that the people who take over have to prove that they are able to implement the item and that they have both the legal standing and the authority to do that. These first invitations, as the chairman mentioned, are invitations that had to go out for a number of reasons, mainly to meet the immediate needs of the services that need to be provided to the beneficiaries. The new big difference is that when the invitations are issued, it should be ensured that the necessary conditions are met. This is also something new for our funds. Fortunately, we have Mr Solkidis with us, who is the new fundamental rights officer, and he will explain in a moment what all this means for the new programming period. They were also mentioned by Mr Papadopoulos. In terms of how it will be submitted, it is basically a checklist that the institution will come in and fill out, which checklist also has the concept of a declaration of responsibility. And the institution should also have in mind to develop an internal way of monitoring that these conditions are met. That is, the accessibility of people with disabilities or accessibility problems or that the charter of fundamental rights and the UN Convention on Disabled Persons are being respected. And also something that many people forget, that the way of contracting is done with respect to the legal framework, something that is still very important for us. These are essentially the basic criteria. The direct assessment is always a little bit easier than the comparative one. There will also be great opportunities for invitations with the benchmarking, but these will be presented during the next Monitoring Committee which will take place on 17 January. Thank you.

Georgiades: Many thanks to Mrs Vokotouzi. I would now like to move on to a dialogue for those who wish to speak. I just see a question, you have turned it off, from Mrs Kourousi from the EYSEKT. Just before the floor is taken by whoever wishes to speak, I see a question about which of the TAME actions that we have mentioned, there will be a continuation of the implementation of the physical object into 2023 and beyond and not just retroactive coverage of expenditures that have already been made, such as ESTIA which is expiring. In fact all the programmes that are currently underway will continue, except for ESTIA which has already been announced by the political leadership that it is expiring. That is, all the programmes which are both under our current discretion and for approval are programmes which are already running. From the interpretation, from the transfers, the effort that we are making to move from the PHILOS program to the Hippocrates program-it was not mentioned that it would be called that-which is essentially the provision of medical assistance and care for asylum seekers housed in the centers. What is actually being discontinued and is probably being completed is the accommodation programme as far as the apartments are concerned. With a footnote to that: that the existence of a new small and flexible housing programme has already been decided by the political leadership and has been submitted to us as a request to the managing authority, which is exclusively for the most vulnerable cases of guests, vulnerable persons, who for objective reasons should be accommodated in other types of structures. That is to say, in structures that have nothing to do with accommodation centres and this will be one of the first calls which will be issued in the next few days. So all the other topics that we are talking about are going to continue either under the same name or under a different name. Now, if anyone would like to speak, I would like to ask the secretariat to help us with this, so that we can slowly close the first part of our Committee. We have nothing at the moment. Then let's move on to approving the activities as analysed so far and then immediately move on to the important issue that we all need to be aware of so that we can keep in mind what is new and what is being changed and what is being introduced in this new programming period in relation to human rights. Ah, Mr. Oprianos from the European Development Programme Management Service (EDPMS). Come in, Mr. Oprianos. Mr. Oprianos is the director of the Hellenic Human Rights Department.

Oprianos: Good evening. I don't know if you can hear me, good evening. I would like to take my turn and wish to all participants a good programming period and a happy holiday season, a Merry Christmas to all of you and to your families. Let me emphasize that I am also participating as a deputy to the Honourable Secretary General of Public Order who, due to unfinished business, could not be present and have his regards. As far as the debate is concerned, in an effort to not waste too much of your valuable time, we, as the EDPMS, are interested in the definition I must say as an intermediary body. And a remark in terms of the technical assistance of the funds, whether there will be subsequent specificity and definition in terms of the funds that we may be asked to handle. This is what I mainly wanted to say and point out. I wish you all well and thank you for your time.

Georgiades: Thank you Mr. Oprianos. You can write them down so we can give an overall answer to any questions that may arise. I see that Mrs Koutsomitopoulou has also asked for the floor. She is the Director of the G4 Directorate of the Ministry of Foreign Affairs.

Koutsomitopoulou: Good morning. I just wanted to convey the greetings of the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Lalakos, who, due to his unresolved obligations, is also unable to attend the meeting today. The satisfaction that our national programme has finally been approved. Thanks to the Ministry of Immigration which is moving very quickly to get us up and running. I would like to say that this funding is very, very important for the Ministry of Foreign Affairs and in particular for our services and the implementation of our visa policy, especially for our electronic systems, but also to assist and staff the consular offices in the area of visa issuance. And we are very pleased that the next meeting in January has already been scheduled, because we also have some mature and very urgent programmes. Mainly concerning our visa issuing system VIS, its interconnection, its maintenance and the Field workers programme to support consular offices in issuing visas to third countries. We look forward to the next meeting of the Commission and thank you very much. That is all I had to say.

Georgiades: Thank you. Mrs. Vokotouzi, do you want to make a comment on what Mr. Oprianos said or do you want me to comment on it? Yes, there will be an immediate assignment, the designation of the EDPMS as an intermediate authority. Today is our first committee anyway. And of course the managing authority and its staff and the director general are available to you for consultation on anything you need in terms of technical assistance. By the way, technical assistance is for everybody. It is not something that is handled exclusively by one person or one service. Technical assistance is for everyone, to help everyone and to help all the agencies to carry out the projects in the best possible way. Consequently, much more so for the EDPMS, which will also be the intermediate authority. In this period it will also be the only intermediate authority, as we all know. Good. So having completed - and I do not see anyone else who wants to speak - the procedure, let us move on and I would like to ask the Secretariat to connect us with Mrs Eleanna Theona. Mrs. Theona is our ministry adviser and minister's adviser, and is the person who handled on behalf of the Ministry of Immigration and Asylum the whole process of setting up this monitoring mechanism in relation to the compliance of actions with fundamental human rights, as Mrs. Vokotouzi mentioned earlier. And she is the person who will explain to us exactly what we are called upon to do from now on, within the framework of this committee and within the framework of the nomination of Mr. Solkidis...

Theona: ...the country is on many axes in relation to the mechanism we have set up. At the moment we are somethink like a multi-level space with several axes which will ensure and is currently ensuring the protection of human rights. These two principles, the transparency principle and the office of the Citizens' Advocate can also function in isolation. But nevertheless they can also have an interaction in terms of information if there is a complaint of a misuse which can be reported by anyone. If that information is deemed to need further investigation, they both have the right to investigate and if indeed there are findings and the final report is deemed necessary, it is taken to the courts. So we therefore have a three-stage audit, from internal audit which is again independent of the independent authorities and which is taken to the judiciary. That triple stage communicates directly with the new committee that has been set up and has passed through legislation by the Department of Immigration, the Task force committee for fundamental rights compliance. That committee is coming up and is within the monitoring committee that we are currently monitoring. It is chaired by the secretary general, Mr. Georgiades. The secretary general of police is participating as an equal member and there is a representative of the Coast Guard, a representative of the independent transparency authority and of course the position of Mr. Solkidis has been established who is the new FRO, fundamental rights officer in the ministry of migration. This committee is in full cooperation with the tripartite committee that we mentioned before. And Mr. Solkidis comes to join this commission, that is, he becomes the receiver of all the complaints, he examines them and he is in communication and direct contact and function with the human rights commission with which he will of course be invited to train that the human rights commission will attend. He is in contact with the integrity advisor of the Ministry of Immigration and of course he is in direct contact - and I will talk about this later - with the frontex compliant mechanism, which, of course, has an FRO who checks whether our country and all operations in general, maritime or land, respect human rights and the EU Charter. Also the new thing is that there are two new liaison officers for the police and the coastguard, which means what? That the task force, the secretary general of the police has direct contact with the liaison officer of the police and also of the Coast Guard as well. And they are in direct contact with Mr Solkidis and the FRO of the Frontex. We should also stress this: that our country faced a new challenge in September. In addition to the adoption of the funds and the approval of the mechanism, we had to submit an implementation plan for frontex, because we had to be able to show that we have the whole system and the whole mechanism needed to be able to comply with the fundamental rights. So our country's implementation plan for frontex is also inextricably linked to the task force committee. We are in constant communication and we have a constant progress report on the implementation of the programme, of the task force meetings as well as the results. It is a very important step for our country. It has been a difficult undertaking. Its legal and institutional establishment is very important and it takes our country into a new era, where apart from the operational capacity that we have, we are now ensuring full compliance with the EU Fundamental rights charter. Mr Solkidis has been appointed and meetings of the committee have been held. He was appointed through an open call process. He possesses all the guarantees that will ensure his position and the challenges he is called upon to face. He is here with us so that we can introduce him to you. He has all the required experience and I think he could introduce himself.

Georgiades: We thank Mrs Theona for the information that she provided us with. Mr Solkidis, would you like to take the floor for a moment? Please introduce yourself, as Mrs Theona said, because from now on we will probably be seeing you quite often.

Solkidis: General, thank you very much, as well as Mrs Theona for everything that has been mentioned. What I have seen in the short time I have been here is that there has been an amazingly great work, a great effort, the like of which does not exist in the European Union at the moment. I have to tell you that when I spoke to Frontex, I was told that no other country is at the level that we currently are at in terms of the institutionalisation of the Fundamental Rights Officer or the corresponding committee. I think that Greece has taken a step that other countries will envy and will use us as a model and as a case study on how to achieve not only operational success in the field, but also in defending fundamental rights. I am absolutely convinced that with the cooperation of all institutions, Greece will succeed. It is something we need. The Ministry of Immigration has been a pioneer in this area and I hope for everyone's cooperation. Thank you very much.

Georgiades: We thank you, Mr Solkidis. Let us therefore close the meeting and report that the decisions we have taken today will be posted immediately on the website of the managing authority. In any case, at migration.gov.gr/ma/. And also on the DIAYLOS platform, which I would ask you all to use from now on. This is an attempt that we are making so that we can all have direct information and communication. And also to be able to operate in terms of transparency in relation to the management of the money that Europe, the Greek people and the European people as a whole have entrusted in us. Thank you. I would like to thank all the partners of the managing authority and our consultants, Mrs Vokotouzi and Mr Papadopoulos and everyone else present here. And on 17 January we will all meet here again so that we can complete this planning process for the next programming period, which will be crucial in terms of how we manage the issues that are within the scope, if you like, of this managing authority. Thank you everyone, take care.

Παρουσιάσεις ομιλητών

Παρουσίαση του Θεοφάνη Παπαδόπουλου, Προϊσταμένου της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ:

1rst MC 2021-2027

Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης
 1. Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου 2022 διαδικτυακά (μέσω τηλεδιάσκεψης/πλατφόρμα Webex), δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 744297/09.12.2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέστησαν εκπρόσωποι 27 μελών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 30 μελών, καθώς και 3 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο συμμετεχόντων (Παράρτημα 1).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη η Ημερήσια Διάταξη της 1ης Συνεδρίασης με τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έναρξη συνεδρίασης και έλεγχος απαρτίας
 2. Τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 4. Συζήτηση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
 5. Παρουσίαση 1ης Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027 και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων.
 6. Παρουσίαση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων
 7. Παρουσίαση της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 8. Τοποθετήσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης & Συζήτηση
 9. Παρουσίαση του Σχεδίου Αποφάσεων και Συμπερασμάτων της 1ης Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έγκριση από το σώμα

Κατόπιν της εισαγωγικής ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής, ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., κος Θεοφάνης Παπαδόπουλος παρουσίασε εν συντομία το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. παρουσίασε τα εγκεκριμένα Προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI) της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 καθώς και την 1η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027 και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων.

Επιπλέον, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. παρουσίασε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια ένταξης πράξεων των προσκλήσεων της 1ης εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027.

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, κα Ελεάννα Θεωνά, παρουσίασε τον μηχανισμό προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έως σήμερα έργο της Ειδικής Επιτροπής. Έπειτα, τον λόγο έλαβε ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, κ. Κωνσταντίνος Σολκίδης.

Ακολούθησε συζήτηση και οι τοποθετήσεις των κάτωθι μελών:

 • κ. Αθανάσιος Οπριανός, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντής της ΥΔΕΑΠ και εκπρόσωπος του ΓΓ Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 • κα Αλίκη Κουτσομουτοπούλου ως εκπρόσωπος του ΓΓ Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατόπιν της συζήτησης η επιτροπή αποφάσισε:

 1. Ομόφωνα την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 1ης Συνεδρίασης
 2. Ομόφωνα την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027.
 3. Ομόφωνα την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 36 του ν. 4914/2022.

Συνημμένα:

Απόφαση: ΨΑΒΚ46ΜΔΨΟ-ΓΘΡ

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑ: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης: Συν 3 Μεθοδολογία Νοε 2022