2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Τρίτη 17/1/2023

Πρόσκληση

Δια της παρούσης σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η 2η Συνεδρίαση της ΕπΠα ΤΑΜΕΥ
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.01.2023
στο Ζάππειο Μέγαρο

Η ώρα προσέλευσης/ελέγχου συνδεσιμότητας έχει ορισθεί στις 11:00 και η ώρα έναρξης στις 12:00.
Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης επισυνάπτεται. Το υλικό του φακέλου της 2ης Συνεδρίασης θα κοινοποιηθεί στους ορισμένους εκπροσώπους των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δίαυλος.
Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα διατίθεται υλικό σε έντυπη μορφή.
Εναλλακτικά, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης διαδικτυακά, με χρήση της σύνδεσης που θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους τους.
Παρακαλούμε όπως η σχετική ενημέρωση περί συμμετοχής του/των εκπροσώπου/ων εκάστοτε φορέα με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. (ma@migration.gov.gr), το αργότερο έως την Πέμπτη 12.01.2023 πέρας εργασιών.

Ο Πρόεδρος της EπΠα ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027
Πάτροκλος Γεωργιάδης
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση: Πρόσκληση 2η ΕπΠα

Οδηγίες σύνδεσης

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο δια ζώσης στο Ζάππειο Μέγαρο, εντούτοις δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως. Προς το σκοπό αυτό, αποστέλλεται ο παρακάτω σύνδεσμος σύνδεσης και οδηγίες προς τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης: 

https://us02web.zoom.us/j/86753863627?pwd=NGJ1anJrSHp2WDRhQ0JCdktDbm1ndz09

 1. Κατόπιν της σύνδεσης στην πλατφόρμα θα πρέπει να αναγραφεί στο Chat Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και η ένδειξη «ΕΝΑΡΞΗ» για τον έλεγχο της απαρτίας. 
 2. Στην πλατφόρμα, κατόπιν της σύνδεσης, σας δίνεται η δυνατότητα διερμηνείας με εναλλαγή γλώσσας ελληνικών/αγγλικών και αγγλικών /ελληνικών. 
 3. Μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα παρέμβασης, ενδιαφερόμενες/οι από τους φορείς των Μελών της Επιτροπής, εφόσον τους προωθηθούν οι κάτωθι σύνδεσμοι: 
 1. GR: https://www.youtube.com/watch?v=OIUhAaq1bQ0
 2. EN: https://www.youtube.com/watch?v=K5bvPGuIxYA

-------------- 

The 2nd Meeting of the Monitoring Committee of the Migration and Home Affairs Funds 2021-2027 Programs will be held live tomorrow at Zappeio Megaro. with the possibility to participate remotely if needed. For this reason, the following link and instructions are sent to Members who wish to participate in the works of the Committee through teleconference: 

https://us02web.zoom.us/j/86753863627?pwd=NGJ1anJrSHp2WDRhQ0JCdktDbm1ndz09

 1. After connecting to the platform, each Member should indicate in the Chat her/his Name, Title and the indication "START" to check the quorum. 
 2. On the platform after the connection, you are given the possibility of interpretation from Greek to English and from English to Greek.
 3. Other officers from the public bodies of the Committee Members can follow the works of the 2nd Meeting of the Monitoring Committee as observers without the right to intervene, provided that these links are forwarded to them.:
 1. GR: https://www.youtube.com/watch?v=OIUhAaq1bQ0
 2. EN: https://www.youtube.com/watch?v=K5bvPGuIxYA
Ημερήσια διάταξη
 1. Έναρξη, έλεγχος απαρτίας, Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης, Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης
 2. Τοποθέτηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα την Κοινωνική Ένταξη
 3. Τοποθέτηση του Fundamental Rights Officer της Frontex σχετικά με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 4. Παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ):
  1. Της πορείας υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την Εταιρική Σχέση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (παρ. 2(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  2. Της εξειδίκευσης των Προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων (παρ. 2(θ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  3. Της στρατηγικής επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας έτους 2023 (παρ. 2(στ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  4. Της αναφοράς σχετικά με την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων (παρ. 2(η) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  5. Των μέτρων που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων (παρ. 2(β) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
 1. Παρουσίαση από τον Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα (ΥΔΕΑΠ) του ρόλου του Ενδιάμεσου φορέα και των δράσεων που θα διαχειριστεί στο πλαίσιο της 2ης Εξειδίκευσης Δράσεων
 2. Παρουσίαση από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΥΔ-ΜΕΥ της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων (παρ. 3(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238)) για:
  1. το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) 2021-2027
  2. το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/BMVI) 2021-2027
  3. το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) 2021-2027
 1. Τοποθέτηση Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λοιπών μελών
 2. Παρουσίαση του Σχεδίου Αποφάσεων
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1 

Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Πάτροκλος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος ΕπΠα 

ΝΑΙ 

2 

Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

Εμμανουήλ Λογοθέτης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

3 

Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Ηρακλής Μοσκώφ 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

4 

Ειδικός Γραμματέας Εμπλεκόμενων Φορέων 

Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

5 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 

Μιχαήλ Καραμαλάκης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

6 

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης 

Χάρις Κατσούλη 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

7 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών 

Τρισεύγενη Γαϊτάνη

Αναπληρώτρια 

ΝΑΙ 

8 

Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Διονύσης Χριστοφίλης 

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

9

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Εμμανουήλ Κουτουλάκης

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

10

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας 

Γεώργιος Σταμάτης 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

11

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης 

Ηρακλής Μουρελάς 

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ 

12 

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 

Ιωάννης Φίρμπας 

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ 

13

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής 

Λεονάρδος Καντσός 

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ 

14 

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Αικατερίνη Χατζηνικολάου 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

15 

Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Ουρανία Σταυροπούλου 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

16 

Γενική Διεύθυνση ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Φλωρεντία Βοκοτούζη 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

17 

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Ιωάννης Φίρμπας 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

18

Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Θεοφάνης Παπαδόπουλος 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

19

Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

Ιωάννης Γραβιάς 

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ 

20

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

Αθανάσιος Οπριανός 

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ 

21 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Ιουλία Κονδύλη 

Αναπληρώτρια

ΝΑΙ 

22 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Εμμανουέλα Κουρούση  

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

23 

ΜΟΔ ΑΕ 

Μαρία Δημητριάδη 

Αναπληρώτρια 

ΝΑΙ 

24 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Εύα Τζαβαλά 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

25 

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ) 

Γεώργιος Βλάχος

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

26

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Λεοντίου Γεωργία

Αναπληρώτρια

ΟΧΙ

27

Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Δημοσθένης Αβρακιώτης 

Αναπληρωτής 

ΟΧΙ 

 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

28

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας 

Στεφανία Ξεναρίου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

29

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και  Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Καλυψώ Γούλα 

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

30

Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Δημήτριος Λογαράς

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

Βίντεο Συνεδρίασης
Πρακτικά Συνεδρίασης - Ελληνικά

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Κύριε πρόεδρε της κυβερνήσεως, κύριοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, κ. υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, αγαπητά στελέχη των φορέων του συστήματος διαχείρισης των ταμείων μετανάστευσης και ασύλου, κυρίες και κύριοι με ικανοποίηση παρουσιάζουμε σήμερα τα τρία νέα ταμεία. Τα ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της νέας προγραμματικής περιόδου τα οποία ξεκινούν ουσιαστικά από τον Ιανουάριο του 2023 δηλαδή από αυτόν το μήνα. Η ασφάλεια μας ενώνει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της πολιτικής μας στη νέα προγραμματική περίοδο. Ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας και φυσικά ασφάλεια για τους πρόσφυγες. Και αυτό σημαίνει απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και ο ορισμός του υπεύθυνου προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Υπουργείο μας, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνεργασία με την ειδική επιτροπή για τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα που συστάθηκε πρόσφατα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντικείμενο του θα αποτελεί η παρακολούθηση των διαδικασιών και της εφαρμογής της εθνικής ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των συνόρων, της υποδοχής και της χορήγησης διεθνούς προστασίας, ειδικά μάλιστα σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα τρία ταμεία λοιπόν τα οποία αντιμετωπίζονται ενιαία τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη αφορούν στην αντιμετώπιση εν γένει του μεταναστευτικού ζητήματος, την εσωτερική ασφάλεια και την ελεύθερη διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ταμεία αυτά λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά καθώς αντιμετωπίζουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου ζητήματος με ενιαία στρατηγική και στόχευση. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2022, η απορρόφηση ανά εθνικό πρόγραμμα υπολογίζεται ως εξής: Για το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης στο 87%, για το Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας στον κλάδο ασφάλεια στο 76,2%, ενώ για το Ταμείο εσωτερικής ασφαλείας με θέμα τα σύνορα στο 70,8%. Με βάση τις προβλέψεις των πληρωμών έως και 31/12/2023 η απορρόφηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει πάνω από 99%. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 τα Ταμεία εσωτερικών υποθέσεων θα αποτελούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων και τρίτον το ταμείο εσωτερικής ασφαλείας. Το ταμείο ασύλου και μετανάστευσης έχει ως βασικό του στόχο να συμβάλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση και ενίσχυση και ανάπτυξη μίας κοινής πολιτικής για το άσυλο και μίας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων έχει ως βασικό του στόχο την ισχυρή, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας, τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την κοινή πολιτική θεωρήσεων για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδίων. Τέλος το Ταμείο εσωτερικής ασφαλείας έχει ως βασικό του στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του κυβερνοεγκλήματος, την παροχή βοήθειας και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Από τις 15 Ιουλίου του 2021, οπότε και θεσπίστηκαν οι ειδικοί κανονισμοί των τριών ταμείων, το γραφείο του υπουργού -ο ίδιος ο κύριος Μηταράκης-, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής μέσω της διαχειριστικής αρχής ήταν σε συνεχή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κείμενα των Ταμείων. Η τελική έγκριση η οποία επήλθε το Νοέμβριο του 2022 δικαίωσε τη διαπραγματευτική ομάδα με την έγκριση προγραμμάτων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί η χώρα μας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα του ταμείου αυτού την πλήρη τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών, τόσο εκείνων που περνούν παράνομα τα σύνορα μας όσο και εκείνων που το κάνουν νόμιμα. Η στρατηγική αυτή επιλογή ουσιαστικά μεταφράζεται σε παροχή ποιοτικών συνθηκών υποδοχής, δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου, νομική συνδρομή και εκπροσώπηση στον δεύτερο βαθμό, ενημέρωση για τα δικαιώματα όσων βρίσκονται στη διαδικασία ασύλου, αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλους, γρήγορες και δίκαιες διαδικασίες για τη νόμιμη μετανάστευση και αποτελεσματική κοινωνική ένταξη. Ειδική μέριμνα έχει γίνει για τις ευάλωτες ομάδες με έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα. Επιπλέον σε όσους πολίτες τρίτων χωρών τελεσιδίκως δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου διεθνούς προστασίας η χώρα μας διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες επιστροφής και επανεισδοχής ενώ δίνονται ισχυρά κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν οικειοθελώς. Ως προς το Ταμείο συνόρων η χώρα μας αύξησε τον προϋπολογισμό με το 3% που μεταφέρθηκε από το ΕΣΠΑ σε αυτό και ευχαριστούμε για αυτό το Υπουργείο ανάπτυξης. Επενδύουμε στρατηγικά στην ανεύρεση επιπλέον πόρων από το θεματικό μέσο παρά το 1,4 δις που έχει ως προϋπολογισμό. Με βασική στόχευση την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, την αποτροπή των παράνομων διελεύσεων στα σύνορα και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος από το Ταμείο αυτό, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τα σημεία του συνοριακού ελέγχου, να διασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή του Eurosur, να ενισχύσει τις επιχειρήσεις επιτήρησης, να βελτιώσει τη συνεργασία με τον frontex, να προωθήσει δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, να αποτρέψει τις μη εξουσιοδοτημένες εισόδους, να ενισχύσει την κοινή πολιτική θεωρήσεων, να αναπτύξει το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων (το γνωστό VIS) σε πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφορικής, να εκσυγχρονίσει τις προξενικές αρχές, να ψηφιοποιήσει τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων και να αυξήσει την προξενική κάλυψη. Ακούγεται φιλόδοξο αλλά είναι εφικτό. Τέλος το Ταμείο εσωτερικής ασφαλείας θωρακίζει και διασφαλίζει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 2125 [00:15:53], ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών, βελτιώνει το δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για τα ναρκωτικά μέσω της Εuropol, δημιουργεί δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, βελτιώνει την ικανότητα διερεύνησης και καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο κυρίως στο Deep and Darkweb και παρέχει υποστήριξη σε θύματα trafficking. Με τα τρία ταμεία που αναφέραμε η χώρα μας θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος, του μεταναστευτικού ζητήματος και της εσωτερικής ασφαλείας. Με την ίδρυσή τους καλύπτουμε ήδη περίπου το 30% των συνολικών μας αναγκών μέχρι το 2029. Παράλληλα στοχεύουμε στην εύρεση νέων πόρων μέσω προτάσεων για ειδικές δράσεις από το θεματικό μέσο των ταμείων μέσω της έγκρισης εκτάκτων επιχορηγήσεων και φυσικά μέσω της ανεύρεσης πόρων από άλλα ταμεία. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πετύχαμε αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων κατά έξι ακόμα περίπου εκατομμύρια ευρώ μέσω του θεματικού μέσου των ταμείων. Πιο συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί 6 προτάσεις για ειδικές δράσεις που υποβάλαμε, με κυριότερες τη δράση για την προστασία των θυμάτων trafficking, τη δράση REACTION για τη χρησιμοποίηση μέσων τεχνητής νοημοσύνης για τη φύλαξη των συνόρων και της πρότασης για την ενδυνάμωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Σήμερα ξεκινάμε και επίσημα τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει ήδη φυσικά πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης των ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών υποθέσεων τον Δεκέμβριο που μας πέρασε του 2022, όπου υπήρξε και η πρώτη εξειδίκευση των εθνικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Εκεί εξειδικεύτηκαν 10 δράσεις ως προς το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης προϋπολογισμού 247 εκατομμυρίων ευρώ, 5 δράσεις ως προς το μέσο για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων προϋπολογισμού 135 εκατομμυρίων ευρώ και μία δράση ως προς το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί εδώ σε αυτό το χώρο και η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης ούτως ώστε να προχωρήσουμε άμεσα και στη δεύτερη εξειδίκευση των προγραμμάτων. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η διαχειριστική αρχή, ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης η ΥΔΕΑΠ από τη μεριά της Ελληνικής Αστυνομίας, η Αρχή Ελέγχου η Ε.Δ.ΕΛ., η Αρχή πιστοποίησης και όλοι οι φορείς υλοποίησης έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και την περίοδο αυτή. Πιστεύω ότι όλοι μαζί και πάλι θα τα καταφέρουμε και θα φέρουμε αυτό το δύσκολο έργο εις πέρας. Καλή αρχή σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Συντονίστρια: Κύριε γενικέ σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Σε αυτό το σημείο θα υποδεχτούμε την κυρία Beate Gminder, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της γενικής διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της task force για τη διαχείριση της μετανάστευσης η οποία θα απευθύνει ένα χαιρετισμό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Beate Gminder: Αγαπητέ πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς και αγαπητοί συνάδελφοι είναι τιμή και χαρά για εμένα να είμαι εδώ σήμερα ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής και με την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της task force για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Είχαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για τη μετανάστευση. Συμμετείχαν η frontex, η Εuropol και τα κράτη-μέλη και είστε στην πρώτη γραμμή της προόδου. Έχουμε την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η μείωση της υπερπληθώρας κόσμου στις διάφορες δομές, την επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της κατάστασης των μη συνοδευόμενων ανηλίκων. Έχετε δουλέψει όλοι πολύ σκληρά για να πετύχετε όλους αυτούς τους στόχους και έχετε δώσει πολλές ώρες, πολύ ενθουσιασμό. Πολλές φορές διαφωνήσαμε γιατί πιστεύατε ότι πηγαίναμε εμείς πολύ αργά. Η προηγούμενη γενιά των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στην Ελλάδα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να θέσει τα θεμέλια για την πρόοδο που έχει γίνει σήμερα. Θέλουμε να δώσουμε στην Ελλάδα τα μέσα που χρειάζεται για να συνεχίσει και να διασφαλίσουμε ότι οι προηγούμενες επενδύσεις που έχουμε κάνει έπιασαν όντως τόπο. Υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη, θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να προστατεύει τα σύνορα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε να είμαστε πλήρως διαφανείς, να λογοδοτούμε και να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε αυτό το ταμείο λοιπόν λειτουργούμε στρατηγικά προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βλέπουμε σήμερα στα σύνορα, όχι μόνο τώρα αλλά και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαμάχες και προβλήματα στη χώρα τους. Και προχωρώντας και πέρα από αυτό θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τι θα κάνουμε ως προς το δημογραφικό. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια. Θέλουμε ισότητα στον κόσμο και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε κάθε μέρα στην κοινωνία μας. Ο πρόεδρος της επιτροπής ήδη ανακοίνωσε τις δεξιότητες για το 2023 και πιστεύει ότι θα είναι ένας καταλύτης, θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τη χώρα και θα βελτιώσουν την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Και πρέπει να περάσουμε από την ad hoc την ανταπόκριση σε λύσεις. Η Ευρωπαϊκή λύση λοιπόν είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας και με τους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό ως Ένωση. Επίσης χρειάζονται βελτιώσεις και σε άλλους τομείς όπου θα πρέπει να λάβουμε επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της επιτροπής και να σας διαβεβαιώσω για τη συνεχή μας υποστήριξη τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ.

Συντονίστρια: Στο σημείο αυτό ήρθε η στιγμή να μας μιλήσει για όλα όσα έγιναν αυτά τα τρία χρόνια στο Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου ο αρμόδιος Υπουργός κ. Νότης Μηταράκης τον οποίο και καλώ στο βήμα για να λάβει το λόγο. Κύριε Υπουργέ.

Νότης Μηταράκης: Κύριε πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι στην Βουλή και στην κυβέρνηση, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά, δεν σας κρύβω ότι με συγκίνηση σας υποδέχομαι σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, στην τρίτη επέτειο ίδρυσης του Υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας στο Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου, όλους όσους μας βοηθήσατε τα τελευταία τρία χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Όσους μας βοηθήσατε στην αντιστροφή των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία. Επιτρέψτε μου κύριε πρόεδρε να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και σε όλους τους συνεργάτες. Θυμάμαι την απόφασή σας να ιδρύσετε το Υπουργείο τον Ιανουάριο του 2020 καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των προηγούμενων ετών είχαν δημιουργήσει έντονες πιέσεις και στα νησιά μας και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Θυμάμαι μου είπατε να το κάνουμε σωστά, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματικότητα, διορθώνοντας πιθανές δομικές αστοχίες. Σήμερα που η μεταναστευτική κρίση βιώνεται σε πρωτόγνωρα μεγέθη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει περιορισμένες επιπτώσεις. Κυρίες και κύριοι τις πρώτες εβδομάδες του 2020 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αφενός τις επιπτώσεις των ιδιαίτερα αυξημένων ροών της περιόδου 2015-2019 και αφετέρου την υβριδική απειλή στον Έβρο και στα νησιά μας. Ενώ το Υπουργείο έπρεπε αμέσως να αποκτήσει δομή και οργάνωση. Με ταχύτατες κινήσεις να στηρίξουμε την υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης, να στηρίξουμε την υπηρεσία ασύλου και την αρχή προσφυγών, να δημιουργήσουμε την τεχνική υπηρεσία, τη νομική υπηρεσία, τη διεύθυνση διεθνών σχέσεων. Με ταχύτατες κινήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και στην κεντρική υπηρεσία και στις δομές, με ανάληψη της διοίκησης των δομών από τις ΜΚΟ. Σε δύσκολες στιγμές όπως τα γεγονότα στον Έβρο και τα νησιά, στον εμπρησμό της Μόρια, ανταποκριθήκαμε στις πιο ακραίες συνθήκες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποστολής με την ουσιαστική καθοδήγηση και στήριξη του πρωθυπουργού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ της 1ης Μαρτίου του 2020 όταν αποφασίστηκε η μέγιστη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, αλλά και στη Μόρια 2,5 χρόνια πριν, όπου αποφύγαμε μία ανθρωπιστική κρίση σε εποχή πανδημίας και η κρίση έγινε ευκαιρία. Ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας για τους ωφελούμενους, το προσωπικό μας και την τοπική κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή κυρίες και κύριοι βάλαμε δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Μετά την έκρηξη αφίξεων της περιόδου 2015-2019, το 2021 είχαμε τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας και σταθερά χαμηλές και το 2022. Αποτέλεσμα: αντί για 92.000 διαμένοντες σε 121 δομές σε όλη τη χώρα, σήμερα να φιλοξενούμε 14.000 σε 33 δομές. Παρουσία του πρωθυπουργού παραδώσαμε την έκταση στο Βαθύ Σάμου, την έκταση στον Ελαιώνα στους οικείους δήμους. Ομοίως στη Μόρια στο Δήμο Μυτιλήνης. Την ώρα όμως που η Ελλάδα καταγράφει μία αξιοσημείωτη πρόοδο αυτό δεν είναι κανόνας για την Ευρώπη. Αλλά οι αφίξεις το 2022 στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 5% των συνολικών αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το 2015 οι αφίξεις στην Ελλάδα αποτελούσαν το 75% των αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήσαμε σε 7 βασικές δράσεις, χάρη στις οποίες μπορέσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μας επέτρεψε να βάλουμε τις βάσεις για βιώσιμο έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. 1) Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας τα οποία είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρηματοδότηση των ταμείων μετανάστευσης που διαχειρίζεται το Υπουργείο. Αποδείξαμε δε πως η προστασία των συνόρων είναι αυτή που αποτρέπει την απώλεια ανθρώπινων ζωών στα σύνορα και μπορεί να συνάδει με την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 2) Μπορέσαμε να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες ασύλου, να επιταχύνουμε το διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα στα κυκλώματα λαθροδιακινητών. 3) Κατασκευάσαμε κλειστές ελεγχόμενες δομές και ήδη λειτουργούν στη Σάμο, στην Κω και στη Λέρο. Έπονται οι δομές στη Λέσβο και στη Χίο και ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου στον Έβρο, επιτρέποντας με ασφάλεια την καταγραφή των αιτούντων συμβάλλοντας σε αποτελεσματικές διαδικασίες, προβλέποντας κλειστές δομές για όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και μετατρέποντας όλες τις δομές της χώρας από άναρχες δομές σε ελεγχόμενες δομές. 4) Προχωράμε σύμφωνα με το νόμο σε απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βελτιώνοντας τη νομοθεσία, τις διαδικασίες για εθελοντικές και αναγκαστικές επιστροφές, ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη frontex και προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες επιστροφών όπως πρόσφατα με το Μπαγκλαντές. 5) Αυστηροποιήσαμε τη νομοθεσία μας. Χαρακτηρίσαμε την Τουρκία ασφαλή χώρα καθώς είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση της Τουρκίας να παράσχει όπου απαιτείται διεθνή προστασία, αλλά και να εφαρμόζει την κοινή δήλωση του 2016 αποτρέποντας παράνομες ροές από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 6) Θέσαμε κανόνες στη δράση των ΜΚΟ, αξιολογικά κριτήρια για την εγγραφή τους στο μητρώο ΜΚΟ καθώς και των μελών τους στο αντίστοιχο μητρώο. Και 7) Κάναμε έναν εξορθολογισμό των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως κίνητρο παράνομων αφίξεων στην Ευρώπη. Το έργο μας περιλαμβάνει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ενισχύσαμε 41 Δήμους με 100 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις και τέλη, στηρίξαμε 134 τοπικά έργα υποδομών, μονιμοποιήσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν δομές, ενισχύσαμε μέσα του ΕΟΤ τουριστικά αυτά τα νησιά. Υλοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων, αντιμετωπίσαμε το οξύ ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων, ανοίξαμε τις πόρτες της χώρας στους εκτοπισμένους από την Ουκρανία και παίξαμε καταλυτικό ρόλο και στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σημαντικό, δώσαμε έμφαση στη διαφάνεια, καταργώντας την ειδική νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας αναθέσεις, προχωρώντας σε ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς-πλαίσιο, τη βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική, με συστηματική ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, με την ενεργοποίηση και την ορθή λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης που συνεδριάζει ξανά σήμερα. Η έγκριση των ταμείων μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της περιόδου 2021-2027 προβλέπει δράσεις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων και με τη στήριξη του ΕΣΠΑ 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια των συνόρων μας. Κυρίες και κύριοι το μεταναστευτικό δεν τελειώνει και αποτελεί συγχρόνως πρόκληση και ανάγκη. Η χώρα μας εφαρμόζει μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Δίνουμε έμφαση στη μετανάστευση με κανόνες, με κριτήρια σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και είμαστε συγχρόνως σθεναρά απέναντι στα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν και εκμεταλλεύονται ανθρώπους μέσω της παράνομης μετανάστευσης. Προχωράμε στην αλλαγή του κώδικα μετανάστευσης για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όπου χρειάζεται εργατικό δυναμικό είτε στον πρωτογενή τομέα είτε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής ειδίκευση όπως στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Αλλά και επενδυτικό κοινό που αναγνωρίζει τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας. Έχουμε ήδη να δείξουμε επιτυχημένα project και ήθελα για ένα δευτερόλεπτο να αναφερθώ στη μεταφορά του softwarehouse, διεθνούς πολυεθνικής από την Αγία Πετρούπολη και την Αττάλεια στη Θεσσαλονίκη όπου ήδη 500 μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι οικογένειές τους έχουν μετακομίσει και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη. Μπορέσαμε να αδειοδοτήσουμε με τις διαδικασίες fast-track τις απαραίτητες άδειες παραμονής για να μπορέσουμε να συναγωνιστούμε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεκδικούσαν την ίδια επένδυση. Η χώρα μας συνάπτει διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες με σκοπό αφενός τη στόχευση σε συγκεκριμένο κοινό από αυτές τις χώρες, αφετέρου στην ενίσχυση των επιστροφών όσων έχουν έρθει παράνομα στη χώρα μας. Και θεσπίσαμε όπως γνωρίζετε μία καινοτόμα άδεια παραμονής εποχική για μέχρι 9 μήνες ανά έτος και ως 5 έτη. Στη μάχη την ίδια στιγμή για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Μάρτιο του 2021 συγκαλέσαμε στην Αθήνα την πρωτοβουλία ΜΕD-5 μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κύπρο, μία συνάντηση που έγινε πλέον θεσμός. Συντονισμένα οι χώρες πρώτης υποδοχής διεκδικούμε μέτρα έμπρακτης και δεσμευτικής αλληλεγγύης, καθώς και τη δημιουργία -και αυτό είναι ελληνική θέση- ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου προστασίας που θα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αναγνωρισμένων προσφύγων, όπως αποφάσισε και το συμβούλιο υπουργών στην περίπτωση της Ουκρανίας. Παράλληλα η χώρα μας είναι συνιδρυτής της διαδικασίας του Βίλνιους τον Ιανουάριο του 2022 μαζί με την Αυστρία, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Στο Βίλνιους 16 κράτη-μέλη, η πλειοψηφία των κρατών-μελών, επιβεβαίωσαν τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών μας συνόρων, καθώς και την ανάγκη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της κατασκευής τεχνητών εμποδίων στα εξωτερικά σύνορα. Και τον επόμενο μήνα εδώ στην Αθήνα η Ελλάδα θα φιλοξενήσει 27 υπουργούς Εσωτερικών υποθέσεων στη δεύτερη διάσκεψη της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται δύσκολες αλλά και αποτελεσματικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Εμείς, η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση για το μέλλον. Η γεωγραφική μας θέση σε συνδυασμό με εξωτερικές απειλές δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε πρόκληση που θα προκύψει στο μεταναστευτικό. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό και πάνω από όλα σχέδιο και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

Συντονίστρια: Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι σας καλώ να υποδεχτούμε στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο είναι τιμή να έχουμε μαζί μας. Κύριε πρόεδρε ο λόγος σε εσάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Υπουργέ, κυρία αναπληρώτρια Υπουργέ, κυρία υφυπουργέ, κύριοι υφυπουργοί, κύριοι γενικοί, κύριοι ειδικοί γραμματείς, φίλες και φίλοι, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού μας ύστερα από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης υπάρχουν πολλά πεδία που δηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα από το χθες. Ανάμεσα στα πρώτα όμως συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα το μεταναστευτικό γιατί εκεί άλλαξαν όλα. Το διοικητικό χάος που επικρατούσε μέχρι το καλοκαίρι του 2019 διαδέχτηκε ένα αποτελεσματικό Υπουργείο, το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου. Και θυμάμαι πολύ καλά την απόφαση την οποία πήραμε τότε να ιδρύσουμε το Υπουργείο αυτό. Θεωρώ ότι το έργο το οποίο σας παρουσίασε ο υπουργός αλλά και ο γενικός γραμματέας δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή αυτή. Ταυτόχρονα όμως εκτός από τη δημιουργία του Υπουργείου θωρακίσαμε τα σύνορά μας στον Έβρο και αυτά που τάχα δεν υπήρχαν υψώθηκαν επιτέλους στη θάλασσα του Αιγαίου. Ενώ τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε σύγχρονες δομές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα να επαναλάβω όσα βίωσε από πρώτο χέρι ο λαός μας στις μεταναστευτικές εισβολές τον Μάρτιο του 2020. Θυμήθηκε ο υπουργός αυτό το κρίσιμο ΚΥΣΕΑ το οποίο έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου αυτού του έτους, όταν πήραμε την πολιτική απόφαση να θωρακίσουμε τα σύνορά μας και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο προκειμένου να αποτρέψουμε αυτήν την εργαλειοποίηση κατατρεγμένων ανθρώπων που κατά δεκάδες χιλιάδες επιχείρησαν τότε να εισβάλουν στη χώρα μας από τα βορειοανατολικά μας σύνορα. Ήταν λοιπόν αυτή μία βόμβα την οποία απασφάλισε η αποφασιστική ετοιμότητα της πολιτείας, αλλά και η ενότητα των πολιτών ειδικά των ακριτών μας στον Έβρο αλλά και στα νησιά μας. Θα επισημάνω ωστόσο την τεράστια σημασία που είχε εκείνες τις ώρες η επίσημη και επί του πεδίου καθιέρωση των συνόρων μας ως των ανατολικών ορίων της Ευρώπης. Και θυμάμαι πως 48 ώρες μετά την πρώτη αποτροπή αυτής της εισβολής βρέθηκαν στα σύνορά μας στον Έβρο όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, πρόεδρος του Συμβουλίου, προεδρεύων του Συμβουλίου, πρωθυπουργός της Κροατίας αλλά και ο Νταβίντ Σασόλι πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ο οποίος δεν είναι σήμερα πια μαζί μας. Και βέβαια μετά από αυτήν την αποτελεσματική άμυνα την οποία υψώσαμε ακολούθησε ένα πολύ σημαντικό έργο. Ένα έργο το οποίο αποτυπώνεται στα στοιχεία, αποτυπώνεται όμως και στην καθημερινότητα, ειδικά των ακριτικών περιοχών μας. Πέρσι για παράδειγμα εισήλθαν στη χώρα μας 17 χιλιάδες μετανάστες. Μόνο το 2015 είχανε εισέλθει παραπάνω από 900.000. Tο νούμερο το οποίο ακούσατε είναι ενδεικτικό. To 2015 το 75% των παράνομων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν μέσα από την Ελλάδα. Πέρυσι ήταν μόλις το 5%. Στον ίδιο χρόνο απετράπησαν περί τις 250.000 παράνομες είσοδοι στα χερσαία σύνορα και σχεδόν 45.000 στα θαλάσσια σύνορα μας. Ταυτόχρονα ανέπνευσαν και τα νησιά μας. 40.000. 40.000 βρισκόντουσαν στα νησιά του Αιγαίου το 2019. Σήμερα εκεί είναι μόλις 5.000 και βέβαια αποσυμπίεση υπήρξε σε όλη τη χώρα. Από τους 92.000 μετανάστες του 2019 υποχωρήσαμε σε κάτι λιγότερο από 15.000 που βρίσκονται πια όλοι σε κλειστές ελεγχόμενες δομές, αλλά και αυτές οι δομές μειώνονται διαρκώς. 121 ήταν το 2019, 33 είναι σήμερα με τις εκτάσεις να αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες όπως έγινε πρόσφατα στον Ελαιώνα, πριν από ένα χρόνο περίπου στη Σάμο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα διαμερίσματα τα οποία είχαν δεσμευθεί και τα οποία στο εξής θα διατίθενται για τη στέγαση ευάλωτων συμπολιτών μας. Με άλλα λόγια η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συνδυάζεται με ωφέλιμες λύσεις σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Γιατί θυμίζω ότι εκτός από τα ζητήματα της στέγης καταφέραμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διατήρηση του χαμηλού φόρου προστιθέμενης αξίας στα πέντε νησιά τα οποία φιλοξενούν σήμερα δομές υποδοχής μεταναστών. Κονδύλια άνω των 100 εκατομμυρίων έχουν διατεθεί στους 41 δήμους που υποδέχθηκαν τέτοιες δομές. Είναι χρήματα τα οποία διατέθηκαν σε δρόμους, έργα φωτισμού, έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης και καθώς σταδιακά οι μετανάστες μειώνονται, οι υποδομές αυτές μένουν σε δημόσια χρήση. Άλλωστε αξίζει να σημειώσουμε ότι 15.000 άνθρωποι έχουν μετεγκατασταθεί ή έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στις χώρες τους. Ενώ παραπάνω από 200.000 εκκρεμή αιτήματα ασύλου κληρονόμησε η κυβέρνησή μας το 2019, σήμερα αυτά είναι λιγότερα των 20 χιλιάδων. Θερμά συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου που μπόρεσαν απλοποίησαν τη διαδικασία και έφεραν εις πέρας την επίλυση αυτού του πολύ μεγάλου εκκρεμούς προβλήματος που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω κυρίες και κύριοι; 1) Ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με μέθοδο αλλά και με τόλμη στην αποτελεσματική διαχείριση της πρόκλησης του μεταναστευτικού. Κρατά ασφαλή τα ανατολικά εθνικά και Ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι στις παράνομες ροές και απέναντι στους άθλιους εμπόρους ζωών και ελπίδων. Για αυτό και τώρα επεκτείνει τον αποτρεπτικό φράχτη του Έβρου, ενισχύοντας τις μεθοριακές της δυνάμεις. Προστατεύει όμως και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσων περνούν στην επικράτεια σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Κάνετε μία σύγκριση σας παρακαλώ πολύ της αθλιότητας η οποία υπήρχε στη Σάμο. Ένας καταυλισμός ο οποίος με το ζόρι σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί χίλιους ανθρώπους, κάποια στιγμή έφτασε να φιλοξενεί 7000. 7 χιλιάδες. Συγκρίνετε αυτήν την κατάσταση με την υπερσύγχρονη δομή η οποία χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς πόρους που λειτουργεί σήμερα στη Σάμο. Θέλω να τονίσω ότι προτεραιότητα της χώρας μας παραμένει πάντα και πρώτα και πάνω από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, το αγαθό της ζωής. Οι ελληνικές δυνάμεις, κυρίως το λιμενικό μας, έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θα χάνονταν στα νερά του Αιγαίου, εκεί που τους στέλνουν έρμαια του καιρού οι συμμορίες της απέναντι όχθης. Και έχει δίκιο ο υπουργός όταν λέει ότι η αυστηρή αλλά δίκαιη προστασία των συνόρων είναι τελικά μία πολιτική η οποία προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Γιατί όσο αποτρέπονται αυτές οι ροές τόσο λιγότεροι άνθρωποι στατιστικά θα βρίσκονται στη θάλασσα, άρα τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν τελικά τη ζωή τους. Θέλω να κάνω μία ειδική μνεία σε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο κληρονομήσαμε από την "δήθεν" προοδευτική διακυβέρνηση του 2015-2019 και αναφέρομαι στο δράμα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, όταν ιδρύσαμε ειδική γραμματεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την Ειρήνη την Αγαπηδάκη και με την απόλυτη υποστήριξη του υπουργείου και του υπουργού αλλά και της υφυπουργού της Σοφίας της Βούλτεψη το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Παραπάνω από 1.500 από αυτά τα προσφυγόπουλα έχουν μετακινηθεί σε άλλες χώρες, πολλά έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους. Όσα παραμένουν εδώ είναι όλα σε ασφαλείς δομές, εκπαιδεύονται με την ευθύνη της πολιτείας και κατά την άποψή μου αυτοδικαίως όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια εκπαίδευσης να μπορούν να παραμείνουν στη χώρα μας και εφόσον το επιθυμούν να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι σε αυτήν την πολιτική την οποία ακολουθήσαμε που όπως σας είπα είναι δίκαιη αλλά ταυτόχρονα και αυστηρή, σίγουρα δεν χωρούν ετικέτες και προελεύσεις. Την ίδια ώρα που η χώρα δεχόταν πρωτοφανείς πιέσεις από την Τουρκία, εμείς μόνοι σηκώσαμε το χέρι μας και είπαμε ναι είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε ευάλωτες γυναίκες από το Αφγανιστάν. Δεν το έκαναν άλλες χώρες. Εμείς το κάναμε. Σχεδόν χίλιες γυναίκες, ήρθαν οι περισσότερες στην Ευρώπη μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Όπως φιλοξενήσαμε και εμείς χιλιάδες Ουκρανούς πρόσφυγες θύματα της ρωσικής εισβολής. Έχουμε εκπονήσει το μεγαλύτερο κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Υποδεχτήκαμε 600 παιδιά πέρσι από τη δοκιμαζόμενη χώρα για διακοπές στον τόπο μας. Ήταν πολύ όμορφες οι εικόνες αυτών των παιδιών που ήρθαν με τον πόνο χαραγμένο στα πρόσωπά τους, αλλά έφυγαν με περισσότερο χαμόγελο και περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον τους. Τέταρτο σημείο το οποίο θέλω να αναδείξω είναι η σημασία της πανευρωπαϊκής συνεργασίας. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο υπουργός. Μπορεί να πρωτοστατούμε σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε μόνοι. Και τελικά έχω πει πολλές φορές ότι η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος πρέπει και μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή. Έχουν γίνει βήματα, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Μετέχουμε όμως στο σχήμα ΜΕD-5 με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο για τη μετανάστευση στη Μεσόγειο. Μετέχουμε στην πρωτοβουλία του Βίλνιους, δίπλα σε 16 ακόμα χώρες που ζητούν την αποτελεσματική και ασφαλή φύλαξη των συνόρων μας. Και σε μία περίοδο διεθνούς αστάθειας το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε στοίχημα διαρκείας καθώς οι μορφές και οι εντάσεις του θα μεταβάλλονται συνέχεια και θα απαιτούν συνέχεια νέες πρωτοβουλίες. Συνεπώς η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ετοιμότητα πρέπει να είναι σταθερές, με τις χώρες πρώτης υποδοχής σε προτεραιότητα. Και θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο και την εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικοί οι πόροι οι οποίοι διατίθενται πια μέσα από την κοινή ομπρέλα αυτή των ταμείων για την μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση, είναι πολύ σημαντικό όμως να αναδείξουμε και την γεωπολιτική θα έλεγα διάσταση του προβλήματος. Διότι δυστυχώς οι εξ ανατολών γείτονές μας συχνά μετατρέπουν τον ανθρώπινο πόνο σε μοχλό εξυπηρέτησης εθνικών αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Και θα το πω καθαρά οι σαφείς αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδυναμώνονται όταν δεν εφαρμόζονται. Η Άγκυρα οφείλει να τηρεί τα συμφωνηθέντα και οφείλει να συμμορφωθεί με την Κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας του 2016. Να είμαι ειλικρινής είναι φορές που η συνεργασία με την Τουρκία είναι καλή, είναι άλλες φορές που δεν είναι τόσο καλή, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας ή συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Και βέβαια είναι και απολύτως αναγκαίος πλέον ένας μηχανισμός που θα ρυθμίζει τις μετεγκαταστάσεις των αιτούντων ασύλου, την μετακίνηση εντός Ένωσης όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας, κάτι που άλλωστε συνέβη και με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι αυτά τα 3,5 χρόνια και ειδικά τα τρία χρόνια από τη σύσταση του Υπουργείου δεν θωρακίσαμε όνο τη χώρα και την Ευρώπη. Θωρακίσαμε θα έλεγα και τους ίδιους τους μετανάστες οι οποίοι γίνονται θύματα των λαθροδιακινητών. Και είναι καιρός πάντως να δούμε υπεύθυνα και μερικές άλλες πτυχές του προβλήματος όπως τη δράση ορισμένων, λίγων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν υπηρετούν το ρόλο τους. Νομίζω μάλιστα πως λέει πολλά το γεγονός ότι στο Εθνικό Μητρώο το οποίο οργανώσαμε εγκρίθηκαν 81 φορείς, απορρίφθηκαν όμως και πολλοί ακόμα και κάποια στιγμή θα πρέπει να διαχωριστεί η ήρα από το σιτάρι. Όπως πρέπει να εντοπίζουμε τη διαφορά μεταξύ των οικονομικών μεταναστών, των παράνομων οικονομικών μεταναστών και των αληθινών προσφύγων που δικαιούνται διεθνή προστασία. Έτσι πρέπει να αποκαλύπτονται και όσοι επωφελούνται με ύποπτα παιχνίδια σε τόσο λεπτά ζητήματα. Είναι κάτι που διαπιστώθηκε πρόσφατα όταν κάποιοι έστησαν μία ανθελληνική πλεκτάνη με δήθεν θύματα σε ελληνικό έδαφος. Ένα ψέμα το οποίο διήρκησε επί εβδομάδες το οποίο δυστυχώς απεδείχθη φτηνή και ύπουλη προπαγάνδα, με ανύπαρκτη τη μικρή Μαρία που τάχα έχασε τη ζωή της από τσίμπημα σκορπιού. Σημειώνω ότι αν και διεθνή μέσα βρήκαν έστω και αργά το θάρρος να ανασκευάσουν τα σχετικά ρεπορτάζ που αναπαρήγαγαν, κάποιοι στην πατρίδα μας δυστυχώς δεν είχαν το σθένος να αρθρώσουν μία απλή συγνώμη αφού διέσυραν τη χώρα με χυδαία fake news. Και είναι ακριβώς αυτό που δείχνει το μέγεθος αλλά και τη σύνθετη διάσταση του προβλήματος. Διότι το μεταναστευτικό αναδεικνύεται δυστυχώς σε πεδίο παραγωγής μύθων και fake news. Προσέξτε αυτά εξάγονται στο εξωτερικό ως δήθεν αλήθειες, γράφονται σε μέσα του εξωτερικού και στη συνέχεια επανεισάγονται στη χώρα μας ως αντιπολιτευτικά επιχειρήματα. Την έχουμε δει πολλές φορές αυτήν την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Κι όμως η Ελλάδα δεν αποτελεί σήμερα μόνο το ανατολικό φυλάκιο της Ευρώπης. Αποτελεί και μία δημιουργική κυψέλη ενσωμάτωσης όλων όσοι δικαιούνται, μπορούν και θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους στην πατρίδα μας. 42 χιλιάδες μετανάστες έχουν παρακολουθήσει επαγγελματικές συμβουλευτικές συνεδρίες, περισσότεροι από 9.000 συμμετείχαν σε μαθήματα κοινωνικής ένταξης, 15.000 αφού μάθουν τη γλώσσα μας μπορούν να ενταχθούν σε νέα προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να βρουν δουλειά στη νέα τους πατρίδα. Προσέξτε βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που ξέρουμε ότι ο πρωτογενής μας τομέας, οι κατασκευές, ο τουρισμός έχουν μεγάλη ανάγκη από προσωπικό, όπως και πολλές επιχειρήσεις αιχμής. Για το πρώτο η χώρα μας συνάπτει ήδη συμφωνίες συνεργασίας με τρίτα κράτη ώστε να γίνει πράξη αυτό το οποίο είπε και η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής. Οργανωμένοι δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις επιχειρήσεις αιχμής αρκεί να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο υπουργός, το παράδειγμα της μετακόμισης του κέντρου της Deutschetelekom, κέντρο λογισμικού από την Αγία Πετρούπολη και την Αττάλεια στη Θεσσαλονίκη. Εκεί εργάζονται ήδη 500 μηχανικοί υπολογιστών που έφτασαν στη χώρα μας από το εξωτερικό με διατυπώσεις fast track. Κλείνω λοιπόν απευθύνοντας και πάλι συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας στους πρωταγωνιστές αυτού του μεγάλου επιτεύγματος. Ο υπουργός μου είχε πει όταν του ανέθεσα την αποστολή του Υπουργείου ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι δεν θα άντεχε ούτε ένα μήνα. Το λέω αυτό διότι θέλω να θυμηθείτε την ασφυκτική πίεση κάτω από την οποία βρεθήκαμε το Φεβρουάριο του 2020. Και όμως τα καταφέραμε, μετατρέψαμε το άγος του μεταναστευτικού σε παράσημο εθνικής ευθύνης και δημιουργικότητας. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό μεγάλο ευχαριστώ στους ένστολους της συνοριοφυλακής, του στρατού, κυρίως όμως στα πληρώματα του Λιμενικού κ. Αρχηγέ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο προστατεύετε τα θαλάσσια σύνορά μας και τα ίδια εύσημα πρέπει να αποδώσουμε και σε όσους βρίσκονται νυχθημερόν στα δύσκολα σύνορα του Έβρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στα στελέχη που αγκαλιάζουν τους μετανάστες, που διαχειρίζονται με ανθρωπιά και με αξιοπρέπεια τα αιτήματά τους. Σε όλους όσοι φροντίζουν για την ενσωμάτωση τους. Η ενσωμάτωση θα είναι η μεγάλη πρόκληση σε ένα βαθμό της επόμενης τετραετίας. Όπως και στο υπουργείο βέβαια που συντονίζει όλη αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια. Και για αυτό και πιστεύω ότι η διάθεση παραπάνω από δύο δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων είναι και με τον τρόπο τους μία επιβράβευση, μια αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ υπάρχει ένας σοβαρός και αξιόπιστος συνομιλητής ο οποίος μπορεί να διαχειρίζεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα αυτούς τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε κάνει πολλά σε αυτόν τον τομέα, αν υπάρχει όμως ένας τομέας κυβερνητικής πολιτικής όπου μπορούμε να πούμε με συνέπεια "το είπαμε και το κάναμε" είναι ο τομέας της μετανάστευσης. Μένουν πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά με σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια αυτόν τον δρόμο θα βαδίσουμε για ακόμα περισσότερες εθνικές και Ευρωπαϊκές επιτυχίες. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Συντονίστρια: Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα στην αίθουσα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του περιστυλίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης. Σας ευχαριστούμε.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Σας καλωσορίζουμε στην 2η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης για τα Ταμεία Ασύλου και Εσωτερικών υποθέσεων. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και σήμερα έχουμε κανονίσει να κάνουμε τρία πράγματα. Εκτός από το τρίτο που είναι τα θέματα της επιτροπής που θα τεθούν υπόψη σας προς έγκριση, έχουμε μαζί μας την υφυπουργό του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου την κυρία Σοφία Βούλτεψη και βουλευτή στο νότιο τομέα Αθηνών. Όπως ίσως παρατηρήσατε και στο προηγούμενο event για την επέτειο των τριών ετών του υπουργείου μας, η προτεραιότητα που πλέον δίνουμε αφού ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα, είναι ο τομέας της κοινωνικής ένταξης και των ασυνόδευτων ανηλίκων -άλλωστε αυτό ειπώθηκε και δια στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού- και για την επόμενη κυβερνητική μας περίοδο. Η κυρία  Βούλτεψη είναι αρμόδια για το ζήτημα αυτό και την παρακαλέσαμε να έρθει μαζί μας να μας εισηγηθεί σχετικά με τα ζητήματα της κοινωνικής ένταξης. Κυρία Βούλτεψη έχετε το λόγο. 

Σοφία Βούλτεψη: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ, κύριε Υπουργέ και ισχύουν όλες οι προηγηθείσες προσφωνήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας, μαζί μας. Και ξεκινάω λέγοντάς σας ότι κάθε άλλο παρά τυχαία συνδυάσαμε τη σημερινή εκδήλωση για τα τρία χρόνια από την -σε νέες βάσεις- ίδρυση του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου με την παρουσίαση των ταμείων μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Όπως είχα την ευκαιρία πολλές φορές να πω εντός και εκτός συνόρων, ο ίδιος ο τίτλος με τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου αποτελεί μία ακόμη ευρωπαϊκή παραδοξότητα, αφού βρισκόμαστε ήδη στο 2023. Παρόλα αυτά dear Beate ας δούμε και την καλή πλευρά. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στην Ελλάδα να αποδείξει για άλλη μία φορά πως μπορεί να αντιμετωπίζει τις κρίσεις στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Αυτά τα χρόνια έστω και με δυσκολίες χρηματοδότησης που προανέφερα, καταφέραμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική που καθόρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνοψίζεται στην ταυτόχρονη προστασία και των συνόρων και των ανθρώπων. Ο στόχος έχει επιτευχθεί χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες περισσότερων του ενός υπουργείων και πλέον μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας που δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω της εκ μέρους της Τουρκίας εργαλειοποίησης των προσφύγων και των μεταναστών. Όπως έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει και πάλι εντός και εκτός συνόρων και προς πάσα κατεύθυνση στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλάμε γενικώς περί μεταναστευτικών ροών, που πράγματι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία ειδική συνθήκη διότι μία αναθεωρητική δύναμη χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μέρος του οπλοστασίου της, ως τμήμα της επιθετικής και απειλητικής ρητορικής της. Παρόλα αυτά θέσαμε σε εφαρμογή την πολιτική της παράλληλης προστασίας συνόρων και ανθρώπων και τα καταφέραμε. Κάθε άλλο παρά τυχαία το 2020 όταν δεχτήκαμε την απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας στον Έβρο με εντολή του πρωθυπουργού ιδρύθηκε και η Ειδική Γραμματεία προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, που ήδη μετρά μεγάλες επιτυχίες, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη επιχείρηση εντοπισμού παιδιών που ζούσαν σε επισφαλή συνθήκες περνώντας από την απόλυτα επιτυχημένη μετεγκατάσταση παιδιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καταλήγοντας στη δημιουργία του μηχανισμού επείγουσας ανταπόκρισης που έχει σώσει πολλά αθώα πλάσματα. Γιορτάζουμε επομένως φέτος και τα τρία χρόνια από την ίδρυση της ειδικής γραμματείας. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για την εμπνευσμένη και δημιουργική συμβολή της πρώτης γραμματέως Ειρήνης Αγαπηδάκη που έστησε την ειδική γραμματεία από την αρχή, βάζοντας τα σωστά θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε τώρα επεκτείνοντας τις δράσεις μας με καινούργιες ιδέες και με επικεφαλής το σημερινό γραμματέα τον Ηρακλή τον Μοσκώφ τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ. Ένα χρόνο αργότερα στον ανασχηματισμό του Ιανουαρίου του 2021 δημιουργήθηκε στο υπουργείο μας και θέση υφυπουργού με αρμοδιότητα την ένταξη και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Μία αποστολή που ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει και στην οποία αρωγούς έχω τόσο τον ειδικό γραμματέα κύριο Μοσκώφ, όσο και τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου τον Πάτροκλο Γεωργιάδη και τον Μάνο Λογοθέτη, τον ειδικό γραμματέα εμπλεκομένων φορέων Βαγγέλη Κωνσταντίνου και τις υπηρεσιακές γραμματείς μας τη Φωτεινή Κουλούρη μέχρι πρόσφατα και τη Ράνια Σταυροπούλου που την διαδέχθηκε. Ό,τι πετυχαίνουμε το λέω και το ξαναλέω και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Υπουργό, ό,τι πετυχαίνουμε είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και εγώ πιστεύω στη συλλογική δουλειά. Πολύ περισσότερο που το προσφυγικό είναι πολυπαραγοντικό. Η αποστολή του καθενός μας δεν μπαίνει σε κουτάκια, η δουλειά του ενός επηρεάζει τον άλλο και απαιτείται οριζόντια συνεργασία. Καθώς η πολιτική προστασίας των συνόρων έχει αποδώσει καρπούς μπορούσαμε πλέον να μιλούμε για ένταξη και να εφαρμόζουμε ενταξιακές πολιτικές. Αν και δυστυχώς η μέχρι σήμερα θητεία μου συνέπεσε με ανυπαρξία, ελλιπή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πολλές φορές χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσουμε, να επινοήσουμε λύσεις και να καταφύγουμε σε εθνική χρηματοδότηση -δημόσια ευχαριστούμε το Υπουργείο των οικονομικών- μία προσπάθεια στην οποία είχαμε στο πλευρό μας τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνή οργανισμό μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τη Unicef. Είχαμε τη συμπαράσταση της DG HOME και της ΕΟΑΜ. Είχαμε την κατανόηση των εταίρων μας μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παρόλα αυτά λοιπόν και με τη συμβολή όλων, καταφέραμε έστω και ακροβατώντας να διατηρήσουμε ζωντανά τα ενταξιακά μας προγράμματα και να δημιουργήσουμε νέα. Πολύ περισσότερο που στο μεταξύ προέκυψε και η προσφυγική κρίση από την Ουκρανία, οπότε πραγματικά χρειάστηκε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανταποκριθούμε σε μία τόσο αιφνιδιαστική κρίση όπως αυτή που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είχαμε ως εργαλείο τη νέα εθνική στρατηγική για την ένταξη που προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για την ενταξιακή διαδικασία που έχουμε επιλέξει. Μία διαδικασία που στοχεύει στην πραγματική ένταξη και όχι στη δημιουργία παραλλήλων κοινωνικών συστημάτων, γκέτο, περιθωριοποίησης, ριζοσπαστικοποίησης και τελικά εγκληματικότητας με σοβαρές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Μέχρι σήμερα έχουμε αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήρως και έχουμε βάλει στις ράγες ένα σύστημα που με την έναρξη επιτέλους του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος θα βοηθήσει να μπούμε σε έναν ενάρετο και αποτελεσματικό ενταξιακό κύκλο. Μπορούμε πλέον να διαπιστώνουμε τη χρησιμότητα της ανάμιξης διαφορετικών εργαλείων που συνδυάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν και να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και να αυξηθεί έτσι στο έπακρο η αποτελεσματικότητα τους ως προς τον επιδιωκόμενο ενταξιακό στόχο. Στο πλαίσιο της νέας αυτής προγραμματικής περιόδου 2021-2027 το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου μέσω της διεύθυνσης κοινωνικής ένταξης έχει υποβάλει από τον Απρίλιο του 2021 προτάσεις προς ένταξη τόσο στο Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο όσο και στο ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (το ΤΑΜΕ) τα οποία αποτελούν και τις κύριες χρηματοδοτικές πηγές για τη δημόσια πολιτική κοινωνικής ένταξης. Οι εν λόγω προτάσεις ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ σχετίζονται συνολικά με 23 δράσεις οι οποίες κατανεμήθηκαν ανά ταμείο με βάση τις επιλεξιμότητες των προαναφερθεισών χρηματοδοτικών πηγών, καθώς και των σχετικών αναγκαίων πρόσφορων όρων οι οποίοι τίθενται στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού των ταμείων. Ειδικά ως προς το ΤΑΜΕ προτάθηκαν δράσεις που σχετίζονται με την πρώιμη ένταξη, pre - integration και ευθυγραμμίζονται με τη νέα εθνική στρατηγική του 2021, αλλά και με το νέο σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής επιτροπής που δίνει έμφαση στην έγκαιρη δράση. Αυτό που ονομάζουμε εμείς στο υπουργείο early action. Για τους πολίτες τρίτων χωρών η άσκηση της δημόσιας πολιτικής κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα ασκείται μέσω των κανόνων δικαίου και των νομοθετημάτων μας, αλλά και με την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής μας. Αυτή η εθνική στρατηγική εκπονείται από το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου και εφαρμόζεται με τη συνεργασία φορέων και υπηρεσιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πολιτική ένταξης η οποία υπάγεται πλέον στον αρμόδιο για την κοινωνική ένταξη υφυπουργό μετανάστευσης και ασύλου, έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την υλοποίηση της ενταξιακής πολιτικής καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και τη συνεργασία με υπουργεία, φορείς αυτοδιοίκησης, διεθνείς οργανισμούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της ένταξης. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω μερικές σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά το 2019 ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα έχουν ήδη σχεδιαστεί και αναμένουν την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που ξεκινά. Έχουμε λοιπόν όπως σας είπα δημιουργήσει τη νέα εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης η οποία έχει δημοσιευθεί από τον Νοέμβριο του 2021. Αφορά στην ένταξη των αιτούντων άσυλο και των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας και εισάγει και μία καινούργια διαδικασία προένταξης για όσους διαθέτουν προσφυγικό προφίλ. Έτσι λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της περιέχει την προένταξη των αιτούντων άσυλο. Αυτή περιλαμβάνει προάσπιση δικαιωμάτων και προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και του κράτους δικαίου. Και βέβαια πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας. Έχουμε την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων κοινωνικής προστασίας που πλέον πρέπει να διευκολύνονται και σε ενταξιακά προγράμματα επαγγελματικής απασχόλησης. Και έχουμε και έναν τρίτο πυλώνα που είναι η πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης με ενίσχυση των μηχανισμών αναφοράς και βέβαια υπάρχει ως τέταρτος σημαντικός πυλώνας η παρακολούθηση και η εποπτεία της ενταξιακής πορείας. Το εμβληματικό όπως ξέρετε σχέδιό μας, ενταξιακό σχέδιο μας, είναι το πρόγραμμα HELIOS. Αυτό αφορά στην υποστήριξη της μετάβασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από το στάδιο της υποδοχής στη διαδικασία της ένταξης. Υλοποιείται από το διεθνή οργανισμό μετανάστευσης και τους εταίρους του με χρηματοδότηση από το υπουργείο μας. Αφορά πλέον το πρόγραμμα, πέραν των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και στους Ουκρανούς δικαιούχους στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς προσωρινής προστασίας μετά την έναρξη του πολέμου. Σκοπός του προγράμματος αυτού του οποίου υπεύθυνη αρχή είναι η διεύθυνση κοινωνικής ένταξης του υπουργείου μας, είναι η ένταξη δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας μέσω της επιδότησης στέγασης που είναι πολύ σημαντικό, μέσω μαθημάτων ένταξης που περιλαμβάνουν και μαθήματα Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων Ελληνικού πολιτισμού, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, με κύκλους μαθημάτων, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας όπου προβλέπονται και εκεί ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης και συστηματική παρακολούθηση της ενταξιακής διαδικασίας των ωφελουμένων, όπως και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτήν τη φάση το πρόγραμμα υλοποιείται όπως σας είπα με χρηματοδότηση του υπουργείου μας μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ σχεδιάζεται από τη διεύθυνση κοινωνικής ένταξης σε συνεργασία με την ειδική υπηρεσία συντονισμού παρακολούθησης δράσεων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. Μία δεύτερη δράση είναι η προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή χώρα η οποία χρησιμοποιεί κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης για την ένταξη. Η υλοποίηση της δράσης έχει ξεκινήσει ήδη από το 2022. Σκοπό έχει να εκπαιδευτούν πρόσφυγες και νόμιμοι μετανάστες σε κρίσιμους τομείς της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι χρειάζονται εργαζόμενους όπως είναι ο αγροτικός, ο τουριστικός, ο κατασκευαστικός, η μεταποίηση. Θα διαρκέσει αυτή η δράση τρία χρόνια, θα κοστίσει 36 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορεί να εξυπηρετήσει έως 18 χιλιάδες δικαιούχους. Τα υποέργα της δράσης συνδέονται με οκτώ διαφορετικούς τομείς. Σας ανέφερα ήδη τους τέσσερις εμβληματικούς, αλλά βέβαια περιλαμβάνει και την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία με την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών. Σε όλους αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται όλα αυτά τα υποέργα και υπάρχει και χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων. Πρέπει να σας πω ότι είναι μία δύσκολη δουλειά, μία δύσκολη εξίσωση για την οποία χρειάστηκε να καταναλώσουμε άγνωστο αριθμό εργατοωρών και για την οποία δούλεψαν και δουλεύουν η Διεύθυνση κοινωνικής ένταξης με επικεφαλής τον Νάσο Βιτσεντζάτο, η Δρ. Καλλιόπη Σαΐνη και το σύνολο των υπηρετούντων στη Διεύθυνση κοινωνικής ένταξης και στο γραφείο μου. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σημαντική εμβληματική δράση μας που είναι η κοινωνική ένταξη πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Είναι το πρόγραμμα HELIOS Junior. Έκανε αναφορά και ο πρωθυπουργός προηγουμένως, τα παιδιά τα οποία ενηλικιώνονται και αυτή η δράση την οποία ονομάσαμε HELIOS Junior θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης. Θα αφορά 2.000 άτομα για περίπου τρία χρόνια και θα είναι παιδιά τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Άλλη δράση είναι η προώθηση της ένταξης των παιδιών μέσω του αθλητισμού. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή. Φοιτητές της σχολής επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους και έρχονται συνεχώς σε επαφή με τα παιδιά και τους δίνουν, τους προσφέρουν τη χαρά του αθλητισμού. Το μνημόνιο συνεργασίας μας με την Ολυμπιακή επιτροπή υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2021 και μέχρι τον Ιούνιο του 2022 είχαν επωφεληθεί ήδη 700 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Υπάρχουν τα μνημόνια συνεργασίας για δράσεις κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, άλλα μνημόνια, τα οποία το ένα αφορά το μνημόνιο μας με τη Unicef το οποίο επίσης εκτελείται. Ονομάζεται "όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση" και ουσιαστικά λειτουργεί ως μία γέφυρα μεταξύ της άτυπης εκπαίδευσης και της τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της μετάβασης των παιδιών στο δημόσιο σχολείο. Ένα άλλο μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει είναι αυτό μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού μετανάστευσης και του Υπουργείου μας. Αφορά σε θέματα αυτόνομης διαβίωσης των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα και έχουμε συμφωνήσει να συντονίζουμε τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο πάντα του δυνατού. Αλλά εμείς καταφέρνουμε με τον κύριο Ρόκο και τα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό αφορά σε μία προσπάθεια επίτευξης της μέγιστης συνεργασίας και της εξάλειψης περιττών αλληλοεπικάλυψεων, γραφειοκρατικών εμποδίων και άλλων τέτοιων δυσλειτουργιών. Έχουμε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που σκοπός του είναι η περαιτέρω στήριξη των ενταξιακών δράσεων της κυβέρνησης και ο σχεδιασμός νέων πιλοτικών πρωτοβουλιών σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τη Μαρία-Κλάρα Μαρτίν η οποία έχει προχωρήσει μάλιστα και σε μία πρωτοποριακή χαρτογράφηση δεξιοτήτων των προσφύγων και είναι ένα εγχείρημα που θα ενισχυθεί και θα αξιοποιηθεί. Έχουμε μνημόνιο συνεργασίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το Καποδιστριακό για ένα πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την εξοικείωση στον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου και με το Πάντειο που θα επεκτείνουμε και τη συνεργασία μας κυρίως όσον αφορά σε θέματα εξοικείωσης με την ισότητα των φύλων -πολύ σημαντικό για τους δικούς μας πληθυσμούς- και την πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από την ενδοοικογενειακή και κάθε μορφή βίας. Να πω επίσης για να μη σας κουράσω ότι έχουμε πάρει δύο τεχνικές βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημόσια ευχαριστώ γιατί ήταν τεχνικές βοήθειες back-to-back, η μία πάνω στην άλλη και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε να εγκριθούν αυτές οι βοήθειες, μία από τις οποίες αφορά και τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Το περίφημο UN DESA program. Και θέλω να πω, να σημειώσω ότι ως υποστήριξη στις πολιτικές μας και στις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για την ένταξη, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο. Το πρώην EASO που τώρα λέγεται EUAA. Για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή αυτού του σημαντικού οργανισμού περιλήφθηκε η παροχή προσωπικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας στον τομέα της προ-ένταξης. Έχουμε επίσης κάνει σημαντικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και το trafficking, με σημαντική συμμετοχή πρεσβειών και διεθνών οργανισμών. Σκεφτείτε ότι την άσκηση μας στη Σάμο την παρακολούθησαν συνολικά σχεδόν 6.000 άτομα από 11 χώρες. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για την άσκηση Μέδουσα 2022 όπου έλαβαν μέρος πάνω από 800 άτομα σε 22 Ευρωπαϊκές τοποθεσίες, έξι διπλωματικές αποστολές και 15 ελληνικές εθνικές αρχές και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Φίλες και φίλοι θέλω ολοκληρώνοντας αυτήν την απολογιστική παρέμβαση μου να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Beate Gminder, την EUAA και την Ina Gregory, τον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης και τον Τζανλούκα Ρόκο, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τη Μαρία Κλάρα Μαρτίν, τη Unicef και τον Λουτσιάνο Καλεστίνι. Όλους τους συνεργάτες μας, όλους τους γραμματείς του υπουργείου μας, τους επικεφαλής και τα στελέχη όλων των διευθύνσεων του υπουργείου μας και όλων των υπηρεσιών και βέβαια τον φίλο Υπουργό Νότη Μηταράκη. Η συνέχεια πιστεύω ότι θα προχωρήσει σε λιγότερο δύσβατα μονοπάτια και θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε πολύ την υφυπουργό κα Βούλτεψη για όσα μας είπε και μας ενημέρωσε και απολογιστικά αλλά και για το τι πρόκειται να γίνει ως προς την εξειδίκευση του νέου προγράμματος 2021-2027 που θα είναι 2023-2029. Όπως ίσως ακούσατε στο υπουργείο μας πλέον λειτουργεί επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα με επικεφαλής τον κ. Σολκίδη που είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος θα τρέχει όλα αυτά τα ζητήματα. Ο νέος FRO δηλαδή. Εδώ λοιπόν σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον επικεφαλής του γραφείου για τα θεμελιώδη δικαιώματα του οργανισμού frontex, τον κύριο Jonas Grimheden. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και θα τον καλέσουμε λίγο να μας εξηγήσει κάτι που αφορά στην επιτροπή μας, αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης. Να μας εξηγήσει λίγο τις νέες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη νέα προγραμματική περίοδο σε σχέση με τη συμμόρφωση τη δική μας στον τομέα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Grimheden έχετε το λόγο.

Jonas Grimheden: Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί υπουργοί, μέλη της επιτροπής κυρίες και κύριοι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θα μιλήσω στα αγγλικά και ζητώ συγνώμη για αυτό και ευχαριστώ τους διερμηνείς για τις υπηρεσίες τους. Το άρθρο 39 των διατάξεων του κανονισμού για τα ταμεία λέει ότι φυσικά συνεργαζόμαστε, το ξέρουμε αυτό ήδη, ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ήδη το κάνουμε αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που συμβαίνει. Θέλω να μιλήσω για τρία πράγματα. Για τα ταμεία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη frontex και θα ξεκινήσω με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί λοιπόν τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σημαντικά; Φυσικά το καταλαβαίνουμε, είναι σαφές, αλλά θα πω κάποια πράγματα. Η διαχείριση των συνόρων πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια τους και για αυτό χρειαζόμαστε φυσικά να υπάρχει και ένας μηχανισμός για την προστασία των ανθρώπων. Η διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες που επιτρέπουν τη μετακίνηση του πληθυσμού και υπηρεσίες οι οποίες συμμορφώνονται με το εθνικό, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σημαντικά λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος στο οποίο αναφερόμαστε. Κάποιοι από εσάς θυμάστε ίσως την πράξη της Ευρώπης 35 χρόνια πριν, όπου τότε εξαλείφθηκαν τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν από αυτήν την πλευρά των νομικών υποχρεώσεων η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι υποχρέωση όλων μας γιατί μας επηρεάζουν όλους μας. Και αυτό ήθελα να πω για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα μιλήσω αργότερα για τα ταμεία. Τώρα θέλω να μιλήσω για τη frontex. Πριν 20 μήνες περίπου ξεκίνησα ανέλαβα τα καθήκοντά μου με βάση τον κανονισμό του 2019 που μου δίνει φυσικά μεγάλη ελευθερία και πολλούς πόρους. Και θα επιστρέψω κιόλας σε αυτό. Θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη στη διαχείριση των συνόρων και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο κανονισμός λοιπόν που αφορά τα Ευρωπαϊκά σύνορα μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αναφέρει ως σημαντικά στοιχεία για την πραγματική διαχείριση των συνόρων. Αυτό είναι από τον κανονισμό της frontex. Ο κανονισμός λοιπόν είναι πολύ σαφής ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και όχι μόνο για τη frontex αλλά και για τα κράτη-μέλη και αφορά τόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο και το διεθνές δίκαιο. Και θέλω επίσης να πω ότι ο κανονισμός ο οποίος διέπει τη λειτουργία της διαφύλαξης των συνόρων αναφέρει πολλές φορές τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δέκα φορές για να είμαι πιο σαφής. Και ο κανονισμός της frontex λοιπόν τα αναφέρει, νομίζω δεν θα το βρείτε, μιλάμε για περισσότερες από 200 φορές. Άρα δεν κάνει απλώς μία αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ έντονη η παρουσία τους στον κανονισμό της. Και προχωράω, να ξέρετε δεν έχω πολλά ακόμη να πω, η διαχείριση των συνόρων κατά τη frontex έχει δημιουργηθεί μία πολύ καλή στρατηγική περίπου ένα χρόνο πριν. Πέρα από διάφορες πράξεις που υπήρχαν για τον ίδιο τον οργανισμό, υπήρχαν και 10 στόχοι για τα κράτη-μέλη ως προς τη διαφύλαξη των συνόρων. Συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που θα διασφαλίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά κατά τις ενέργειες και τις εργασίες της frontex και μιλάμε επίσης για στόχους οι οποίοι διέπονται και από το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές στρατηγικές για τη διαφύλαξη των συνόρων. Το τρίτο που θέλω να πάω τα ταμεία, να μιλήσω για τα ταμεία. Ο κοινός κανονισμός είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τη δουλειά που πρέπει να κάνει η επιτροπή ως προς αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η χρηματοδότηση και τα ταμεία. Μιλάμε επίσης για τις οριζόντιες συνθήκες και δεν αφορά μόνο την επιτροπή. Μιλάμε για άλλες υποχρεώσεις, για το πώς αξιοποιούνται οι πόροι από τα ταμεία. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ γιατί θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Έχουμε δύο συνθήκες, οριζόντιες συνθήκες. Το πρώτο είναι η συμμόρφωση με τη Χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνει 50 διατάξεις που εκτείνονται σε όλα τα δικαιώματα πολιτικά, οικονομικά δικαιώματα. Μιλάμε για ένα πολύ προηγμένο νομικό κείμενο. Ο κανονισμός επίσης απαιτεί αναφορές στην επιτροπή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και παρομοίως η Διεθνής σύμβαση για τα άτομα με αναπηρίες που αποτελεί Ευρωπαϊκό δίκαιο και επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με αυτή τη σύμβαση λοιπόν αναφέρονται μετρήσιμοι στόχοι, δεδομένα και συμμόρφωση. Και εδώ και πάλι υπάρχει απαίτηση να υπάρχει κάποια ρύθμιση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και χαίρομαι που υπάρχει η συγκεκριμένη επιτροπή για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο υπουργείο. Φυσικά υπάρχουν διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία, για καταγγελίες. Και θα ήθελα να κλείσω με μερικές προτάσεις και παραδείγματα ενδεχομένως. Θέλω να κρατήσετε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη σύνδεσή τους με τη frontex και τα ταμεία υπό το πρίσμα του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και των εθνικών δικαίων. Οπότε να τελειώσω με δύο πράγματα. Το πρώτο, δεδομένου ότι τα ταμεία πρέπει η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται εστιάζοντας στα θεμελιώδη δικαιώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση στις εργασίες με την frontex, με τις επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να βλέπουμε τι λείπει. Συνεργασία με τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή, ενδεχομένως και με τη δική μου υπηρεσία. Πράγματα που βλέπουμε πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, να τα αξιολογούμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τα ταμεία. Ακόμη όμως και από άλλα στελέχη των ταμείων, από υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου, τη Εuropol, θα πρέπει όλοι να λαμβάνονται υπόψη και να συμμετέχουν. Η Ελλάδα επίσης έχει λάβει πρωτοβουλίες και συμβάλει και πρέπει να συμβάλει στα σημαντικά ζητήματα που βλέπουμε να συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και ένα από αυτά τα βήματα είναι πραγματικά η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα που υπάρχει ήδη. Και δεύτερο, ο εθνικός χρηματοδοτικός μηχανισμός. Υπάρχει φυσικά μία τεράστια πρόοδος από την προηγούμενη κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης να διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τα σύνορα πραγματικά δεσμεύονται με βάση τους πόρους που έχουν και τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα deadline στις 16 Μαρτίου για την συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη για την παροχή εργασίας και αποτελέσματος σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η frontex έχει λοιπόν τη στρατηγική της και αυτή ακολουθούμε και ελπίζω οι ελληνικές αρχές πραγματικά να δουν αυτήν την ευκαιρία και να δημιουργήσουν κάτι, να καταλήξουν σε κάτι δημιουργικό. Και επίσης τον μηχανισμό παρακολούθησης, και αυτός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να τον έχουμε υπόψη μας. Είναι ένα πραγματικά θετικό στοιχείο που έχουμε στα χέρια μας. [01:32:40] Επιτροπή της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν σημαντικές αναφορές του 2020. Όλοι οι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Κροατία για παράδειγμα μπόρεσε και παρείχε εκπαίδευση σχετικά με αυτό και είδε τα αποτελέσματα που είχε αυτή η εκπαίδευση και αυτό είναι σημαντικό για την Επιτροπή. Για τις καταγγελίες και τα ζητήματα που εκκρεμούν, όταν προσδιορίζονται τότε να ξέρετε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των ταμείων. Επομένως λοιπόν υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των ταμείων, κοινές αξίες, κοινά όρια και είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί μας επιτρέπουν να προλαμβάνουμε παραβιάσεις και να έχουμε μέτρα πρόληψης. Δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα που αφορά μόνο εμένα ή τον κ. Σολκίδη. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας, ένα ζήτημα που αφορά την επιτροπή, την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη frontex. Και κάπως έτσι θα κλείσω την ομιλία μου. Ευχαριστώ.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση και την παρουσίαση. Προχωρούμε τώρα διαδοχικά θα μιλήσει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής. Θα ακολουθήσει η κυρία Βοκοτούζη η προϊσταμένη της Γενικής διεύθυνσης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.  Ακολούθως θα παρέμβει η κυρία Βόλφοβα από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κλείσει ο κύριος Οπριανός από τον ενδιάμεσο φορέα από την ΥΔΕΑΠ. Ο κ. Παπαδόπουλος θα εισηγηθεί επί της πορείας υλοποίησης των ταμείων 2021-2027 το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την εταιρική σχέση των ταμείων μετανάστευσης και ασύλου. Θα εισηγηθεί για την εξειδίκευση των προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων. Θα εισηγηθεί για τη στρατηγική επικοινωνίας των ταμείων για το τρέχον έτος. Θα εισηγηθεί επί της αναφοράς σχετικά με την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 737910/2022 το οποίο έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β 6238΄. Και θα εισηγηθεί επίσης επί των μέτρων που έχει λάβει η διαχειριστική αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων. Οπότε κύριε Παπαδόπουλε μπορείτε να ξεκινήσετε.

Θεοφάνης Παπαδόπουλος: Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για μία διαχειριστική να ανακοινώνει μέσα από μία εκδήλωση σαν κι αυτή την έναρξη μιας προγραμματικής περιόδου που διαπραγματεύτηκε και πέτυχε να φέρει εις πέρας και πολύ μεγάλη χαρά να γίνεται αυτό σε ένα χώρο σαν το Ζάππειο. Το πρώτο θέμα που θα εισηγηθώ είναι καταρχήν ως προς την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων. Είναι όπως είπε και ο γενικός γραμματέας και αναφέρθηκε και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας, σήμερα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ενεργοποιηθούν γρήγορα τα ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων για τη χώρα. Όπως έχει ήδη ειπωθεί και σε προηγούμενες συνεδριάσεις και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, τα ταμεία αυτά τα διαπραγματευόμαστε από το 2021 και εγκρίθηκαν όπως ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2022. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός λέει ότι σε τρεις μήνες πρέπει να συγκληθεί η επιτροπή παρακολούθησης. Εμείς είμαστε ήδη χωρίς να έχει περάσει το τρίμηνο στη δεύτερη συνεδρίαση που σημαίνει ότι έχουμε δυνατά τις μηχανές, όχι μόνο να εγκρίνουμε τα ταμεία αλλά και για να προχωρήσει η υλοποίηση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς πολιτικής. Οι αναγκαίοι όροι που είναι ένα από τα θέματα της εισήγησης μου οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρώνονται σε όλη την πορεία, σε όλη την προγραμματική περίοδο είναι τρεις. Είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων, είναι η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και είναι φυσικά και ο σεβασμός στα θέματα ατόμων με αναπηρία. Εμείς καταφέραμε μία θετική αξιολόγηση διότι αυτά που έχει προβλέψει η χώρα μας και για τους τρεις όρους θεωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πληρούνται. Αυτό βέβαια είναι ρόλος αυτής εδώ της επιτροπής να το παρακολουθεί αυτό στην πορεία της προγραμματικής περιόδου. Σήμερα εγώ σαν διαχειριστική αρχή οφείλω να πω ότι ακόμα δεν έχει παρατηρηθεί καμία καταγγελία για παραβίαση κάποιου πρόσφορου όρου διότι είναι τυπικά αυτό που πρέπει να ειπωθεί στην επιτροπή παρακολούθησης. Βέβαια ακόμα είναι μπροστά μας μία ολόκληρη προγραμματική περίοδος. Πιστεύουμε ότι θα κυλήσει ομαλά και θα έχουμε όλα αυτά που πρέπει, όλα τα εχέγγυα και για τους τρεις πρόσφορους όρους που πρέπει να παρακολουθεί αυτή η επιτροπή. Στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο τα ταμεία, όχι όπως τα ανέφερε αναλυτικά ο Πρόεδρος, αλλά πολύ συνοπτικά. Μιλάμε για τρία ταμεία όπως αποτελούν τα ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, με προϋπολογισμό δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός των οποίων βρίσκεται στο ταμείο συνόρων. Και φυσικά το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης με προϋπολογισμό 525 εκατομμυρίων που όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια το μεγάλο μέρος είναι η κοινοτική συμμετοχή και ένα 25% είναι οι εθνικοί πόροι. Το επόμενο θέμα που θέλω να παρουσιάσω είναι το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και η πορεία που έχουμε ξεκινήσει σε σχέση με τη διαβούλευση. Είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής να διαβουλεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου με τους φορείς που αποτελούν το σύστημα και τους δικαιούχους. Εμείς και πριν την έναρξη των ταμείων, έχοντας σαν στόχο το να φτιάξουμε ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος, αποφασίσαμε να ανοίξουμε το διάλογο και ήδη ξεκινήσαμε με τους φορείς του δημοσίου και καλέσαμε όλους για συζήτηση και έχουμε λάβει από όλους τους φορείς τις απόψεις τους και τις μελετάμε. Ήδη σε δύο με τρεις εβδομάδες θα ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. Εν τω μεταξύ αυτήν την περίοδο τρέχει και η διαβούλευση με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που αποτελούν την εταιρική σχέση και τους διεθνείς οργανισμούς. Αναμένουμε τις απόψεις τους μέχρι τέλος του Ιανουάριο και θα τις λάβουμε υπόψη μας. Οπότε στόχος για μας είναι γρήγορα να φτιάξουμε ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο θα ξεκινήσει ως βάση από το προηγούμενο που έχουμε, βελτιώνοντας ό,τι προβληματικά σημεία έχουμε διαπιστώσει από την εμπειρία του 2014-2020 και ακούγοντας φυσικά τις απόψεις όλων των φορέων. Σε σχέση με την εξειδίκευση που είναι θέμα που πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτήν εδώ την επιτροπή. Η εξειδίκευση είναι μία απαίτηση του καινούργιου νόμου ΕΣΠΑ, που μέρος του νόμου είναι και τα δικά μας ταμεία. Έχει να κάνει με το πώς ακριβώς το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε σχέση με την πορεία εξέλιξης. Δηλαδή είναι μία απόφαση που παίρνει η διαχειριστική αρχή και ανακοινώνεται σε αυτήν εδώ την επιτροπή, παρουσιάζεται και έχει φυσικά η επιτροπή αυτή άποψη επί του θέματος, και έχει να κάνει με το ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει η διαχειριστική για το αμέσως προσεχές διάστημα. Αυτό φυσικά είναι μία απόφαση η οποία μπορεί να επικαιροποιείται ανά πάσα στιγμή. Οπότε θα δείτε τώρα τη δεύτερη εξειδίκευση η οποία είναι ενσωματωμένη με την πρώτη, δηλαδή η εξειδίκευση είναι μία απόφαση. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί είναι πάρα πολλές οι δράσεις που θα εγκρίνουμε. Είναι δράσεις για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών. Χωρίζεται ανά ταμείο και ανά στόχο. Στο στόχο 1 που είναι το κοινό Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου εγκρίνουμε τις δράσεις που έχει προτείνει η υπηρεσία ασύλου που είναι οι βασικές ανάγκες για διερμηνεία, για μεταφορές Δουβλίνου, για νομική συνδρομή. Για την υπηρεσία υποδοχής και ταυτοποίησης η ενσωμάτωση στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΤΙΑ που έχει κλείσει και φυσικά ανάγκες διερμηνείας, το Facility management που είναι καθαριότητα, φύλαξη για τις δομές της ενδοχώρας και η σίτιση, όπως και το πρόγραμμα CASH. Επίσης μετακινήσεις πολιτών τρίτων χωρών, υπηρεσίες υγείας, το νέο πρόγραμμα για τις υπηρεσίες υγείας όπως αυτό θα τρέξει μέσα σε αυτό το έτος. Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου για να καλύψουν τις ανάγκες και δράσεις για ευάλωτους. Ένα στεγαστικό πρόγραμμα δράσης για ευάλωτους το οποίο θα λέγεται ΣΤΗΡΙΞΙΣ και το οποίο θα είναι μία πρόσκληση ανοιχτή που θα βγει από τη διαχειριστική αρχή για να υποβάλλουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών προτάσεις. Υπάρχει ειδική δράση που έχει ήδη εγκριθεί για εκπαιδευτικά σεμινάρια από το διεθνή οργανισμό μετανάστευσης. Και φυσικά υπάρχει το πρόγραμμα PHILOS το οποίο τρέχει ήδη και ολοκληρώνεται και είναι το προηγούμενο πρόγραμμα του Ιπποκράτη το οποίο θα είναι η συνέχιση της επείγουσας υγείας. Στο στόχο της νόμιμης μετανάστευσης υπάρχουν δράσεις για τη Διεύθυνση μεταναστευτικής πολιτικής που είναι τα κέντρα λήψης βιομετρικών δεδομένων. 58 κέντρα one stop shop και φυσικά η συντήρηση του ΟΠΣ για τη νόμιμη μετανάστευση. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα που είναι και άμεση προτεραιότητα υπάρχει η επιτροπεία, υπάρχουνε οι δομές επείγουσας φιλοξενίας, η συνέχεια των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων και φυσικά της ημιαυτόνομης διαβίωσης. Για την κοινωνική ένταξη αναφέρθηκαν πριν και από την υφυπουργό. Το HELIOS Jumior που συνεχίζεται και δράση γλωσσικής εκπαίδευσης. Και φυσικά μία ειδική δράση που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης για προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Στο στόχο του επαναπατρισμού έχουμε της υποβοηθούμενες εθελούσιες επιστροφές που θα ξεκινήσουν και αυτές και θα διαδεχθούν το προηγούμενο πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου. Ένα πετυχημένο πρόγραμμα που έτρεξε ο ΔΟΜ. Και στη συνέχεια είναι οι δράσεις που θα ανατεθούν στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην ΥΔΕΑΠ για τις αναγκαστικές επιστροφές, για τις δομές και για τη λειτουργικότητα των ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. (προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης) και υπηρεσίες για τα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ και ένα σύστημα παρακολούθησης που θα φτιαχτεί για τις αναγκαστικές επιστροφές. Για το BMVI εδώ έχουμε εγκρίνει το σύνολο των δράσεων που έχουμε σχεδόν βάλει μέσα στο πρόγραμμα. Νομίζω δεν έχουμε παραλείψει καμία. Είναι η στήριξη των επιχειρησιακών μέσων, προμήθεια ταχύπλοων σκαφών, ενίσχυση της ικανότητας, πλοία πολλαπλής χρήσης, ελικόπτερα. Τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να τα πω όλα αναλυτικά. Επίσης για το Υπουργείο Άμυνας έχουμε οχήματα επιτήρησης παντός εδάφους, επιτήρησης θαλασσίων συνόρων, μη επανδρωμένα σκάφη και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που θα ενισχύσουν την επιτήρηση των συνόρων. Για το Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε πάρα πάρα πολλά συστήματα πληροφοριακά το ETIAS, το VIS, το EES τα οποία και σε αυτή την προγραμματική περίοδο θα χρηματοδοτηθούν και θα καταφέρουμε έτσι σαν χώρα να πληρώσουμε πολύ σημαντικές απαιτήσεις από τους κανονισμούς. Υπάρχει το Reaction το οποίο ήδη το έχουμε ανακοινώσει και στη ΔΕΘ, το οποίο είναι μία ειδική δράση για τεχνητή νοημοσύνη για την επιτήρηση συνόρων και φυσικά δράσεις της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης που είναι για την πιστοποίηση στη διαδικασία συνόρων, που είναι αντίστοιχες της ενδοχώρας, Facility, διερμηνεία και τα λοιπά που καλύπτονται από το BMVI. Δράσεις για την Ελληνική Αστυνομία που θα διαχειριστεί η υπηρεσία διαχείρισης η ΥΔΕΑΠ, ο ενδιάμεσος φορέας. Φαντάζομαι θα τους αναλύσει και η ΥΔΕΑΠ πιο πολύ. Είναι όλες οι ανάγκες που έχει η αστυνομία για τη φύλαξη συνόρων, συνοριοφύλακες, οχήματα, ακόμα και σκάφη για τους λιμένες στα σύνορα του Έβρου. Δεν θα μακρηγορήσω, είναι πάρα πολλές οι δράσεις. Φαντάζομαι θα παρουσιάσει η ΥΔΕΑΠ στη συνέχεια. Και φυσικά μία τελευταία δράση που είναι στο στόχο 1 του BMVI που είναι για τις υποδομές κυβερνοασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα. Στο στόχο 2 που είναι η κοινή πολιτική θεωρήσεων έχουμε όλες τις δράσεις οι οποίες έχουν προταθεί από το υπουργείο εξωτερικών σε σχέση με την πολιτική Visa. Έχουμε δράσεις για field workers, για πληροφοριακά συστήματα και αξιωματικούς ασφαλείας σε προξενεία και ψηφιοποίηση αρχείων. Όλες αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές διότι θα πληρούν προϋποθέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το τρίτο ταμείο που είναι το ταμείο εσωτερικής ασφαλείας είναι ένα ταμείο το οποίο θα διαχειριστεί σχεδόν στο σύνολό του ο ενδιάμεσος φορέας. Έχει πολλές δράσεις σημαντικές, αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διασυνοριακή συνεργασία και την πρόληψη - καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Το λιμενικό σώμα έχει μία δράση που έχει προτείνει, που αφορά προστατευτικό εξοπλισμό και αυτή θα είναι και η μόνη νομίζω δράση που θα διαχειριστεί η υπηρεσία μας στο ταμείο εσωτερικής ασφαλείας. Φαντάζομαι η ΥΔΕΑΠ θα τα πει αυτά αναλυτικότερα στο συνέχεια. Λίγα λόγια για τη στρατηγική επικοινωνίας των ταμείων μας. Σε αυτήν την προγραμματική περίοδο η υπηρεσία μας αποφάσισε να έχει μία πιο στοχευμένη στρατηγική για το πώς διαχειρίζεται την προβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υποχρέωσή μας. Κάναμε μία μελέτη για το ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κατάστασης στη μετανάστευση και στις εσωτερικές υποθέσεις. Δε θα μακρηγορήσω, έχουν αναφερθεί στις ομιλίες σήμερα στο event. Η χώρα μας έχει πολλά δυνατά σημεία να δείξει και λίγα αδύνατα σημεία που έχουν να κάνουν κυρίως με τη γεωπολιτική της θέση και εξωγενείς παράγοντες. Η ευκαιρία των ταμείων μας είναι πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να απαντήσει και μπορεί να απαντήσει στην κάλυψη όλων των ελλείψεων που μπορεί να εμφανίζονται, να υπάρχουν, αλλά και για τη συνέχιση των καλών πρακτικών που υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Οπότε για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα περάσουμε ως μία επικοινωνιακή στρατηγική για το πώς τα ταμεία μπορούν να απαντήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε η στρατηγική τοποθέτηση των ταμείων απαντά ακριβώς σε αυτήν την πολιτική, ότι υπάρχει μία δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική η οποία έχει να κάνει με αποτελεσματική επιτήρηση των συνόρων που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Δίνουμε έμφαση στη νόμιμη μετανάστευση όπως ακριβώς ορίζουν και οι κανονισμοί των ταμείων. Και φυσικά στηρίζουμε την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων και προωθούμε την ουσιαστική ένταξη και ενσωμάτωση. Όλα αυτά φυσικά σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών αξιών, αλληλεγγύης και με έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο. Οι στόχοι μας είναι καταρχήν θα πρέπει να συστηθούν τα νέα ταμεία ως brand. Το ΤΑΜΕΥ να συστηθεί στην κοινή γνώμη, να διαμορφωθεί αυτή η ενιαία ταυτότητα, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης στην ομιλία του την εναρκτήρια, ότι αποτελούν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Δεν είναι τρία ταμεία μόνα τους που το καθένα κάνει κάποια πράγματα. Είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Θα πρέπει να αναδειχτεί ο ρόλος τους και φυσικά η ευρωπαϊκή διάσταση της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Και φυσικά να επικοινωνήσουν όλα τα θετικά αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου. Έτσι λοιπόν να σας εξηγήσουμε και δυο λόγια για το νέο λογότυπο των ταμείων μας. Αποτελείται από την ασπίδα η οποία είναι για την προστασία και την ασφάλεια που είναι ακριβώς η στόχευση των ταμείων. Οι τρεις γραμμές που παραπέμπουν στην ελληνική σημαία και φυσικά είναι και τα τρία ταμεία. Και η δήλωση της διαχειριστικής αρχής "ασφάλεια για όλους", που όπως περιέγραψε και ο Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ασφάλεια για τους πολίτες τρίτων χωρών, για την τοπική κοινωνία, ασφάλεια για την Ευρώπη, ασφάλεια για όλους. Εδώ έχετε δει είναι η πρώτη μας διαφημιστική καμπάνια η οποία τρέχει σε αφίσες, είναι και γύρω μας σήμερα. Είναι η νέα μας οπτική ταυτότητα, η καθεμία για κάθε ένα ταμείο. Και φυσικά τα έντυπα επικοινωνίας τα οποία τα δύο ήδη σας μοιράστηκαν σήμερα. Το ένα για την προηγούμενη περίοδο και το άλλο για τη νέα. Και φυσικά θα έρθει σε μεταγενέστερο χρόνο, το δουλεύουμε αυτό, και ο οδηγός επικοινωνίας που εξηγεί όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι για το πώς θα προβάλλουν τη χρηματοδότηση από τα ταμεία. Αυτή η εκδήλωση σήμερα εντάσσεται στις ενέργειες προβολής και επικοινωνίας της νέας περιόδου. Όπως ανακοινώθηκε θα γίνει και το 2ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για το border management. Θα γίνουν και άλλες δράσεις δημοσιότητας οι οποίες είναι υπό συζήτηση. Τις έχω εδώ σε διαφάνεια αλλά είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζουμε, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Φυσικά η Διαχειριστική συμμετέχει στη ΔΕΘ και θα συνεχίσει η έκδοση του περιοδικού μας "Migration and borders funds review". Και κλείνοντας θα πω ότι η νέα προγραμματική περίοδος ξεκινάει για μας με μία προσπάθεια να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό και είναι απαίτηση της διαχειριστικής να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για το τι μέτρα λαμβάνει για την αποτελεσματική διαχείριση. Και εμείς θα θέλαμε σήμερα να ανακοινώσουμε ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι προσπαθήσαμε να ακούσουμε τους δικαιούχους σε όλα τους τα προβλήματα που έχουν, για αυτό και κάναμε όλες αυτές τις ανοιχτές συζητήσεις. Και για την κατάρτιση των προγραμμάτων και για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και σκοπεύουμε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και φυσικά στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, αλλά και όχι μόνο και εξαντλητικά. Έχουμε ήδη υπογράψει την προηγούμενη εβδομάδα τη συμφωνία - πλαίσιο για τεχνικό σύμβουλο η οποία είναι μία πολύ μεγάλη καινοτομία που αφορά τα δικά μας ταμεία. Καθώς εμείς έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, εκτός από εμάς που το κάναμε τόσο καιρό, αλλά και στους ενδιάμεσους φορείς και τους λοιπούς φορείς του συστήματος αλλά και τους φορείς υλοποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν το οποιοδήποτε γραφειοκρατικό ζήτημα και δε μπορούν να διαχειριστούν κάποια θέματα που αφορούν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ήδη υπογράψαμε τη σύμβαση για τέσσερα χρόνια και είναι μία μεγάλη επιτυχία που το καταφέραμε αυτό και θα μπορέσουμε από δω και πέρα να στηρίξουμε τους φορείς υλοποίησης και με αυτόν τον τρόπο. Και τελευταίο και θα κλείσω, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε από το Εθνικό Κέντρο δημόσιας διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) - το Ινστιτούτο επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) δύο εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί από κοινού με το ΕΚΔΔΑ, τα οποία αφορούν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου από την πλευρά του δικαιούχου. Δηλαδή θα εκπαιδευτούν οι δικαιούχοι δημόσιοι φορείς και τα στελέχη τους για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Είναι τέσσερις κύκλοι σεμιναρίων και ένας κύκλος σεμιναρίων που θα γίνει για τα στελέχη της διαχειριστικής Αρχής και των ενδιάμεσων φορέων σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Είναι ένα μέτρο το οποίο το συμφωνήσαμε μαζί με το ΕΚΔΔΑ και το υλοποιήσαμε και έχει ήδη προχωρήσει. Ήδη τα πέντε πρώτα σεμινάρια θα γίνουν μέσα σε αυτό το έτος. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Το λόγο έχει τώρα η γενική διευθύντρια η κυρία Βοκοτούζη, η κυρία Φλωρεντία Βοκοτούζη, που θα μας παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 737910/2022 η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β' με αριθμό 6238. Κυρία Βοκοτούζη. 

Φλωρεντία Βοκοτούζη: Καλημέρα σε όλους και από μένα. Καλή αρχή στην προγραμματική περίοδο. Όπως ήδη προαναφέρθηκε εμείς προλάβαμε να είμαστε ήδη στη δεύτερη συνάντηση. Και παρότι οι περισσότεροι έχετε ξαναδουλέψει με το εθνικό πρόγραμμα, είναι σημαντικό να πούμε τα κριτήρια αξιολόγησης και τη μεθοδολογία που θα γίνεται αυτή και πώς θα οδηγούμαστε στην επιλογή και έγκριση των πράξεων. Ένας λόγος που αυτό είναι σημαντικό είναι ακριβώς γιατί προηγήθηκε όλη αυτή η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία αναφέρει και όλοι έχουν δώσει τις ευχαριστίες τους, με τη σειρά και εγώ. Επειδή όμως αυτή η χρηματοδότηση ερχόταν με μία λίγο διαφορετική μεθοδολογία γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ένα άλλο κανονιστικό πλαίσιο λιγάκι διαφορετικό από το δικό μας, και εμβόλιμα παρέμεναν κι άλλες πηγές χρηματοδότησης που δεν συνδέονταν με το εθνικό πρόγραμμα. Αυτό είχε οδηγήσει και λίγο τους φορείς να έχουν λίγο μπερδέψει τους τρόπους με τους οποίους επιλέγονται οι προτάσεις. Οπότε είναι καλό να ξαναθυμηθούμε αμιγώς πώς λειτουργεί το εθνικό πρόγραμμα. Παράλληλα θέλω να θυμίσω ότι καλό είναι να μη γίνεται μία σύγχυση με τους κανόνες επιλεξιμότητας και τη μέθοδο αξιολόγησης και τα κριτήρια για να ενταχθεί κάτι στο Εθνικό πρόγραμμα, με τον τρόπο υλοποίησης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, αλλά και με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Και κατ' επέκταση και για τους άλλους φορείς που χρηματοδοτούνται διότι εφόσον χρηματοδοτούνται σε τόσο μεγάλο ποσοστό από δημόσιο χρήμα πρέπει και αυτοί να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες. Οπότε το ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που διέπει το εθνικό πρόγραμμα αυτό δε σημαίνει επ' ουδενί ότι δεν πρέπει να ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό όλοι όσοι χρηματοδοτούνται από τα ταμεία. Ουσιαστικά ο τρόπος αξιολόγησης είναι ή η άμεση αξιολόγηση ή η συγκριτική. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μετά από την συνεδρίαση αυτή εδώ σήμερα θα έχουν επιλεγεί οι προτάσεις που πρόκειται, οι προσκλήσεις ουσιαστικά που πρόκειται να εκδοθούν και σε αυτές θα μπορεί κάποιος να συμμετέχει, είτε με άμεση αξιολόγηση που σημαίνει με απλά λόγια ότι ορίζεται μία ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων και υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ημερομηνία λήξης αλλά και να είναι και ανοιχτή η πρόσκληση. Και οι φορείς μπορούν να καταθέτουν όσο διαρκεί αυτή η πρόσκληση τις προτάσεις τους. Και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να τις υποβάλλουν και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά άμεσα μπορεί η Διαχειριστική να επεξεργάζεται την πρόταση και να προχωράει σε ένταξη. Αυτό είναι ένας πιο γρήγορος ίσως τρόπος, πιο άμεσος, ενδείκνυται όμως περισσότερο για φορείς που ξέρουμε ότι έχουνε στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα την υλοποίηση αυτής της συγκεκριμένης δράσης. Γιατί όταν αυτό μπορεί να αφορά περισσότερους φορείς, είδαμε στο παρελθόν ότι οδήγησε σε γρήγορη εξάντληση του προϋπολογισμού, οπότε άλλες προτάσεις που πολύ γρήγορα επίσης είχαν υποβληθεί δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν και αυτό δημιούργησε μία μεγάλη γκρίνια και στεναχώρια στους φορείς. Για αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις που είναι πολλοί οι φορείς που μπορούν να ζητήσουν τα ίδια χρήματα, επιλέγουμε τη συγκριτική αξιολόγηση. Αυτό είναι καλό γιατί μετά από αυτήν τη διαδικασία, παρότι παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο, μπορεί να βγει μία καλύτερα τεκμηριωμένη πρόταση που έχει ήδη σε πρώιμο στάδιο διαβουλευθεί αρκετά με τη διαχειριστική αρχή, ώστε να ξεκινήσει να υλοποιεί με επιτυχή τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να είναι ξεκάθαρα περιγεγραμμένο το χρονικό σημείο από όπου ξεκινά η υποβολή των προτάσεων και λήγει. Και η αξιολόγηση δεν μπορεί να ξεκινάει πριν να έχει ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος. Από τις προτάσεις που σας έστειλα αργά χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τις δείτε. Στο σύνολό τους ουσιαστικά θα είναι 127 προσκλήσεις και κάποια στιγμή αργότερα θα προστεθούν και άλλες. Από αυτές λοιπόν τις 127 οι 126 έχουν επιλεγεί να αξιολογηθούν με άμεση αξιολόγηση και μόνο μία θα είναι αυτή που θα έχει συγκριτική αξιολόγηση η οποία είναι το πρόγραμμα ΣΤΗΡΙΞΙΣ που αποτελεί συνέχεια μιας καλής πρακτικής που αναπτύχθηκε με το ΕΣΤΙΑ και θα αφορά περιορισμένες θέσεις για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ευαλωτότητα κυρίως για θέματα υγείας αλλά και άλλα. Αυτή θα είναι μία πρόσκληση που θα είναι ανοιχτή σε όλους τους φορείς που έχουν τη διοικητική ικανότητα να τρέξουν κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Σε δεύτερο χρόνο παρόμοιες προτάσεις που θα αφορούν στα ασυνόδευτα ανήλικα κυρίως, θα έρθουν με συγκριτική αξιολόγηση και είναι και ένα πρόγραμμα που θα βγει με τη συνεργασία με την ΥΠΥΤ (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης) που θα αφορά τη μέριμνα εντός των κλειστών κέντρων φιλοξενίας. Αυτό είναι το ένα και βασικό. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο χρειάζεται αυτές να έχουν αξιολογηθεί και να έχουν οδηγήσει σε μία συμφωνία επιδότησης. Βέβαια μόνο από το νούμερο 127 που πρόκειται να αυξηθεί εντός του 2023 καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι μας θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά, αφού μιλάμε ουσιαστικά για καμία ντουζίνα προσκλήσεις μέσα στο ίδιο έτος. Οπότε θα πρότεινα να ξεκινήσετε ήδη από τώρα να μας βοηθάτε, να σας βοηθήσουμε και εμείς να αρχίσει επιτυχώς η ανάλωση. Ενώ από τα άλλα θέματα που πρέπει να πούμε σχετικά με αυτό, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρο σε εσάς η αρμοδιότητα, βάσει της οποίας δύναται μία υπηρεσία -τώρα μιλάω κυρίως για τους φορείς τους δημόσιους- δύναται μία υπηρεσία να υλοποιεί ένα έργο. Είναι αρκετές οι φορές κυρίως λόγω της σπουδαίας αναδιάρθρωσης που έγινε στο μεταναστευτικό όπως περιγράφηκε και από τον Πρωθυπουργό προηγουμένως, που υπηρεσίες έχουν βρεθεί σε ένα δίλημμα και δεν είναι απολύτως σίγουρες ποιος έχει αναλάβει τι. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα που είναι τα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. (προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης) που βρίσκονται [02:05:58]. Στο παρελθόν υπήρχε ένα ζήτημα λόγω της μεταβατικής περιόδου που η αρμοδιότητα έφυγε από τη μία υπηρεσία και πήγε στην άλλη. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές υπάρχει μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων από μία υπηρεσία στην άλλη. Οπότε τώρα που είναι η αρχή της περιόδου είναι καλό να κάτσετε και να αποσαφηνίσετε αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να δηλώνονται στη Διαχειριστική και να τεκμαίρεται με σαφήνεια ο ρόλος του δικαιούχου. Το άλλο που θέλω να πω είναι για τους άλλους χώρους που είναι ιδιωτικοί φορείς ή ΜΚΟ, εφόσον έχουν τις βασικές τους υποχρεώσεις οι οποίες είναι να μετέχουν στο μητρώο των ΜΚΟ. Δεν υπάρχει καμία προτεραιοποίηση του ενός φορέα έναντι του άλλου. Εφόσον έχετε μία πλήρη και τυπικά σωστή πρόταση, αξιολογήστε με τον ίδιο ακριβώς αδιάβλητο τρόπο και μάλιστα έχει έτσι φροντίσει το σύστημα ώστε να υπάρχει η διασφάλιση όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τη δική σας υπόθεση ανεξάρτητα ποιο επίπεδο βρίσκονται, από τον υπάλληλο μέχρι τον γενικό διευθυντή, κατά κανένα τρόπο δεν εκπροσωπούν έναν άλλο φορέα υλοποίησης ή οτιδήποτε. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε τώρα που ξεκινάει ξανά η περίοδος. Οι ανάγκες για χρηματοδότηση είναι πάρα πολλές. Ανέφερε και η κυρία Gminder ότι στο παρελθόν δόθηκαν τρία δισεκατομμύρια και τώρα ξανά έχουμε σχεδόν 2 δις. Παρόλα αυτά οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει ίσως κάποιος δε θέλω να πω τσακωμός, μία παραπάνω διεκδίκηση από κάθε υπηρεσία να πάρει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για τις ανάγκες του δικού του φορέα. Το ότι όμως υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει να χρηματοδοτηθεί το οτιδήποτε. Τα πράγματα που ωριμάζετε σαν προτάσεις και ζητάτε να χρηματοδοτηθούν πρέπει να εμπίπτουν στο πρόγραμμα και να στηρίζουν το γενικότερο που θέλει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της μετανάστευσης. Οπότε δε μπορούμε να ζητάμε να καλύπτουμε αναλώσιμες ανάγκες ή οτιδήποτε, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τους πραγματικούς στόχους του προγράμματος. Πολλές φορές έχουμε κάνει επώδυνες συζητήσεις. Εγώ ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να είμαι ευχάριστη. Τα λέω τσεκουράτα. Εδώ το έχουμε αποφύγει αυτό με τις περισσότερες από τις προτάσεις που έχουμε παρουσιάσει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες, αλλά ειλικρινά χρειάζεται αυτές να είμαι ουσιώδεις για τους επωφελούμενους και να δημιουργούν πράγματα που θα μείνουν και για το μέλλον. Γιατί χρειάζεται με κάθε προγραμματική περίοδο να χτίζουμε σε αυτά που βρήκαμε από την προηγούμενη και να κουβαλάμε μαζί μας μόνο τις καλές πρακτικές. Τώρα ο τρόπος υλοποίησης ακριβώς επειδή έχει παρέλθει μία περίοδος χρηματοδοτικού κενού και μεταφοράς από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, κάναμε δηλαδή funding hopping και πηγαίναμε από [02:09:17] εθνικά προγράμματα σε λίγο ΠΔΕ και δεν ξέρω γω τι. Επίσης μπορεί να έχει αφήσει κάποια κατάλοιπα και να έχουμε ξεχάσει πώς λειτουργεί το εθνικό πρόγραμμα. Για αυτό θα ήθελα να ζητήσω ήδη από την αρχή, ήδη από την πρώτη μέρα υλοποίησης να είστε σε συνεργασία με τα στελέχη της Διαχειριστικής, να βομβαρδίζετε με ερωτήσεις. Καλό θα ήταν να τις στέλνετε όλες συγκεντρωμένα σε ένα mail και να μην ψάχνετε τον κόσμο στα τηλέφωνα. Και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρετε από την αρχή να πάρετε μία σαφή απάντηση για το πώς πρέπει να υλοποιείται το έργο ώστε να αποφεύγουμε σφάλματα στο μέλλον. Ακούγομαι λίγο σαν δασκάλα, το ξέρω αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα πω. Λοιπόν άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι ουσιαστικό για τις προτάσεις είναι η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. Και εγώ αν με ρώταγες πόσα λεφτά θες θα έλεγα ένα αστρονομικό ποσό γιατί έτσι μας έχουν μάθει εμάς οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουμε. Να ζητάμε πάντα παραπάνω, άσε να υπάρχουν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει και όλοι μας έχουμε καταλάβει όταν φτάνει ο Σεπτέμβρης, τρέχουμε να δούμε τι θα μπορέσουμε να προλάβουμε να πληρώσουμε εντός του έτους. Τα χρήματα δε μπορούν να λιμνάζουν γιατί είναι απαραίτητα. Χρήματα θα βρίσκονται εφόσον υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να δίνουμε μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από αυτούς που είναι η υπηρεσία σε ετοιμότητα να απορροφήσει και το ίδιο πηγαίνει και για τον ιδιωτικό φορέα και που ρεαλιστικά φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότερο από τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτό είναι ακόμα κάτι που θα ήθελα να πω. Τώρα κατά τα λοιπά ως προς το θεσμικό πλαίσιο και όλα τα άλλα που πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο υλοποίησης, αυτά θα έχουν περιγραφεί στην πρόσκληση με σαφήνεια. Το νέο ΣΔΕ, τα υποστηρικτικά έγγραφα, όλα όσα θα αναρτώνται. Η διαφάνεια στο Εθνικό πρόγραμμα είναι κάτι που έχει ήδη παγιωθεί από προηγούμενες περιόδους. Δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν μπορεί κάποιος να πει δεν ήξερα ή δεν μου είπαν. Ή και αν δεν σας είπαν υποχρεούμαστε να σας πούμε και εσείς μπορείτε να ζητάτε και να παίρνετε όποια πληροφορία θέλετε. Πάνω σε αυτό ξέρω με σιγουριά και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην υπηρεσία ότι όλοι είναι εκεί για να βοηθήσουν και αν για κάποιο λόγο δε μπορείτε, πάντα μπορείτε να χτυπάτε και τη δική μου πόρτα και της πολιτικής ηγεσίας και να υπάρχει μία βοήθεια σε αυτό. Τώρα το τελευταίο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα ανθρώπινα δικαιώματα εγώ προσωπικά ήμουν λίγο έκπληκτη από την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητάει αυτό το ζήτημα γιατί στο δικό μου το μυαλό ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που είχαμε σαν χώρες, σαν κράτη-μέλη πριν την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ήταν και προαπαιτούμενο για να μπει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν καταλάβαινα αυτήν την υπομονή. Μετά βεβαίως όσο δουλεύαμε με τους συναδέλφους από τις Βρυξέλλες και συζητούσαμε το θέμα, θυμήθηκα διάφορα περιστατικά σεξισμού. Και εγώ η ίδια έχω βιώσει στο χώρο της εργασίας. Θυμήθηκα συναδέλφους μου που ας πούμε δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν μία επιτροπή γιατί ήταν λίγο πιο τρυφεροί από ό,τι περίμενε από έναν άντρα συνάδελφο να είναι. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο φυσικά φυλετικά. Έχουν να κάνουν και με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και πολλά άλλα πράγματα. Θυμήθηκα ότι υπάρχουν συνάδελφοι μου που εργάζονται σε ένα κτίριο που δεν το έχουν δει γιατί δεν υπάρχει ασανσέρ στο κτίριο και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε έχουν μείνει μόνο στο ισόγειο. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μία ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γίνουμε καλύτεροι δημόσιοι υπάλληλοι και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ενσυναίσθηση και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς όλους. Οπότε θα ήθελα να το αντιμετωπίσετε όχι σαν άλλον έναν πονοκέφαλο "ωχ έχουμε να κάνουμε και αυτό" αλλά σαν κάτι ουσιαστικό που μπορεί στο τέλος της περιόδου να έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα για πραγματικά καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και προς εμάς τους ίδιους. Οπότε και ως προς αυτό θα ήθελα να είστε ανοιχτοί, να συνεργάζεστε με τον FRO και τις αρμόδιες υπηρεσίες που και εσείς οι ίδιοι έχετε στα υπουργεία σας. Αυτό βασικά. Και να ευχαριστήσω την επιτροπή που μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε την κυρία Βοκοτούζη. Θα παρακαλέσω τώρα για την παρέμβαση της, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Την κυρία Κατρίνα Βόλφοβα και μετά να ακολουθήσει ο κ. Οπριανός από τη μεριά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατρίνα Βόλφοβα: Καλησπέρα και πάλι. Αγαπητέ πρόεδρε της επιτροπής, αγαπητοί υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω στην επιτροπή παρακολούθησης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να παρευρεθώ σε αυτήν τη συνάντηση από τις Βρυξέλλες και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας και για την καλή συνεργασία σε όλη αυτήν την διαδικασία για τις προσπάθειες που κάνετε στο ζήτημα της μετανάστευσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η επιτροπή παρακολούθησης είναι η συνέχεια όλων αυτών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος μέσω της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών και των συνεργατών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αλλά είναι πολύ καλό οι συναντήσεις να γίνονται και συχνότερα γιατί αυτό δείχνει και τη σημασία που δίνουν τα μέλη της στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν τώρα των ταμείων είναι μέρος του κανονισμού που δίνει ευθύνη στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Αρχή διαχείρισης. Και ο ρόλος της επιτροπής παρακολούθησης είναι πολύ σημαντικός για την οικονομική διαχείριση. Πρέπει να σέβεται τις συνθήκες, τους περιορισμούς που υπάρχουν και να γίνονται όλα εγκαίρως. Ο προϋπολογισμός που έχει δοθεί στην Ελλάδα για αυτήν τη νέα περίοδο χρειάζεται περισσότερη παρακολούθηση για τα έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν αυτήν την περίοδο, όχι μόνο από τη Διαχειριστική αρχή αλλά και από τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης. Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση για την πρόοδο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που τίθενται και ο ρόλος της επιτροπής παρακολούθησης είναι πολύ σημαντικός ως προς αυτό. Η παρακολούθηση δηλαδή της εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του προγράμματος. Και σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή σημαντικών ελληνικών αρχών είναι πολύ πολύ σημαντική για όλη την εκτέλεση του προγράμματος. Σχετικά με την συνεργασία και ειδικά το άρθρο 39 μιλάει για την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων στα προγράμματα και άλλους φυσικά διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους. Ζητείται λοιπόν η συμμετοχή τους στην επιτροπή παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου και αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα εκτελείται, πραγματοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρειάζεται διαφανής διαδικασία προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και ως εκπρόσωποι της επιτροπής σε αυτό το forum θέλουμε να πετύχουμε αυτήν την ενεργό συμμετοχή όλων των μερών στην επιτροπή παρακολούθησης. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την επιτροπή παρακολούθησης στην προετοιμασία των συναντήσεων και στην εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει η επιτροπή παρακολούθησης. Επίσης ενθαρρύνουμε τη διαχειριστική αρχή να συνεχίσει τις καλές πρακτικές που ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς και να εφαρμόσει ό,τι προτάσεις θεωρεί ότι θα αναβαθμίσουν την επιτροπή στο μέλλον και θα εξυπηρετήσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των ταμείων. Σας ευχαριστώ όλους. Εύχομαι να δείτε αυτήν την ευκαιρία για συνεργασία.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι στο σύστημα Δίαυλος, το ηλεκτρονικό σύστημα Δίαυλος στο οποίο έχουν πρόσβαση όλα τα επιτροπής έχουν αναρτηθεί τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022, όπως και η ημερήσια διάταξη της σημερινής δεύτερης επιτροπής. Κατά συνέπεια προχωράμε στην τελευταία εισήγηση από τη μεριά της ΥΔΕΑΠ, της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κ. Οπριανό. Ευχαριστώ.

Οπριανός: Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, κυρία υφυπουργέ, κύριοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας καλησπερίσω. Να ευχηθώ καταρχήν καλή χρονιά, δύναμη, υγεία και τύχη σε όλους μας. Η ΥΔΕΑΠ λοιπόν, η υπηρεσία διαχείρισης ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων συνεστήθη το 2011. Έχει δηλαδή συμπληρώσει πέραν των 10 ετών λειτουργίας, διάστημα επαρκές και στο οποίο έχει φέρει εις πέρας και στο μέγιστο βαθμό ό,τι ήθελε απαιτηθεί και ό,τι έχει ζητηθεί από την υπηρεσία μας. Για τη νέα προγραμματική περίοδο που ανατέλλει πρόκειται να οριστούμε ως ενδιάμεσος φορέας και ως εκ τούτου θα κληθούμε να διαχειριστούμε μέρος των προγραμμάτων των 3 ταμείων. Του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, του ταμείου εσωτερικής ασφαλείας και του ταμείου ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων. Θα κάνω μία σχετικά συνοπτική παρουσίαση των ταμείων, με πρώτο το ταμείο ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων μέσω χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση τους και την πολιτική θεωρήσεων για τη νέα πάντα προγραμματική περίοδο. Ο γενικός στόχος του ταμείου είναι, ως τιτλοφορείται άλλωστε, να χρηματοδοτήσει πολιτικές που έχουν σχέση με τη στήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω δύο ειδικών στόχων. Πρωτίστως με τον πρώτο στόχο της καθεαυτής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και τον έτερο, τον δεύτερο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων σχετικά με τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιωτών οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπόψη ταμείου είναι περί τα 383 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος έτι περαιτέρω κατατμίζεται στην ελληνική αστυνομία και στο Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ελέγχου και επιτήρησης συνόρων με τα ποσά τα οποία βλέπετε. Κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το προαναφερθέν ποσό έχουν να κάνουν με την πρόσληψη προσωπικού και την ετήσια ανανέωση θητείας για τους ΦΟΧ, για τους συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επιτήρησης των συνόρων. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., εγκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης, αντίστοιχο με αυτό το οποίο ήδη υφίσταται και λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα στην περιοχή του Έβρου, στα βόρεια σύνορά μας με την Αλβανία και τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μία προμήθεια μέσων μεταφοράς για σκοπούς διαχείρισης μετανάστευσης, με διάφορα μέσα όπως βλέπετε, οχήματα, πλωτά μέσα για λίμνες και ποτάμια τα οποία σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον αποδίδουν πραγματικά το μέγιστο. Προμήθεια εξοπλισμού γενικότερα για την επιτήρηση των συνόρων, για παράδειγμα κάμερες θερμικής απεικόνισης, τα drones μη στελεχωμένα αεροσκάφη, σύστημα υπερυψωμένης επιτήρησης. Αερόστατα πρακτικά τα οποία θα φέρουν κάποιες κάμερες. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων από το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών που αναπτύσσουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. Κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών της ελληνικής αστυνομίας και του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. όπως προείπα. Και τέλος κάποιες λοιπές δράσεις που στοχεύουν στη συμμόρφωση με τις συστάσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα και λαμβάνουν όποτε ήθελε χρειαστεί, σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος Σένγκεν. Το δεύτερο ταμείο, το ταμείο εσωτερικής ασφαλείας ως φαίνεται και από τον τίτλο του στηρίζει δράσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του χωρών και της χώρας μας ειδικότερα σε σχέση με απειλές που μπορεί να προκύψουν από θέματα τρομοκρατίας, ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και γενικότερα την παροχή βοήθειας και προστασίας σε θύματα εγκληματικών πράξεων. Πραγματώνεται μέσω τριών ειδικών στόχων που έχουν να κάνουν με την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διασυνοριακή συνεργασία και την ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος γενικότερα. Εδώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορούν να είναι το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ως και του Λιμενικού Σώματος, το ΚΕΜΕΑ το κέντρο μελετών ασφάλειας, η εθνική αρχή διαφάνειας, το γραφείο Εθνικού εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, δύο ειδικές δράσεις που έχουν να κάνουν με το Ινστιτούτο ψυχικής υγείας παιδιού και την ΑΡΣΙΣ και τέλος η τεχνική βοήθεια. Το ύψος που θα διαχειριστεί η ΥΔΕΑΠ για χρηματοδότηση είναι 52 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τους δικαιούχους πλην του λιμενικού σώματος. Κάποιες δράσεις ενδεικτικές στο υπόψιν ταμείο. Η πρώτη είναι η δίωξη ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Είναι δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Ο δεύτερος δικαιούχος είναι η Διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών σε σχέση με την επέκταση και αναβάθμιση του αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η αναβάθμιση του κοινού κέντρου επαφής επάνω στον Προμαχώνα από τη Διεύθυνση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Η διαχείριση της ριζοσπαστικοποίησης με την ανάπτυξη κάποιων συστημάτων εκπαίδευσης και συνεργασίας από το Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής αρχής διαφάνειας στους τρεις βασικούς επιχειρησιακούς της πυλώνες, ήτοι την ανίχνευση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Η ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΜΑ, του Εθνικού μηχανισμού αναφοράς και παραπομπή για την προστασία θυμάτων στο γραφείο Εθνικού εισηγητή στο υπουργείο εξωτερικών. Και μία συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ινστιτούτο ψυχικής υγείας παιδιού. Το τρίτο ταμείο, το ευρωπαϊκό ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, ο γενικός στόχος και ο γενικός σκοπός είναι να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινής πολιτικής για το άσυλο και της γενικότερης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, πάντα πλέον σε συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, κανόνες και κανονιστικές πράξεις της χώρας μας και με σεβασμό πάντα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο ειδικός στόχος που πραγματώνεται είναι ο ειδικός στόχος των επιστροφών που στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, την ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπής επιστροφής και επανεισδοχής. Ο προϋπολογισμός στο συγκεκριμένο ταμείο είναι στα 128 εκατομμύρια ευρώ, με δικαιούχους το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Συνήγορο του Πολίτη και την ΑΕΜΥ, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Κάποιες δράσεις ενδεικτικές και στο συγκεκριμένο, στο τρίτο ταμείο. Είναι η πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες τους. Οι δομές και η λειτουργικότητα των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης. Δικαιούχος είναι η Ελληνική Αστυνομία σε συγκεκριμένη δράση. Ο δικαιούχος ο έτερος, ο Συνήγορος του Πολίτη σχετικά με το εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών. Και τέλος η ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών στα προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Βλέπουμε και τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Κύριε Οπριανέ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να δώσουμε το λόγο σε όσους θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχει ζητήσει ο κ. Κουτουλάκης το λόγο από ό,τι ξέρω και να μας βοηθήσουν οι τεχνικοί μας εάν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει διαδικτυακά. Κύριε Κουτουλάκη ξεκινήστε. Ευχαριστούμε πολύ την υφυπουργό κυρία Βούλτεψη, την αποδεσμεύουμε. Μας ανέχτηκε αρκετή ώρα.

Κουτουλάκης: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την άψογη συνεργασία για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εκπροσωπούμε εδώ μαζί με τον πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, τον Διονύση τον Χριστοφίλη -πολύ καλά γνωρίζετε- το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής το οποίο έχει την ευθύνη του συντονισμού και της συνεργασίας με το αρχηγείο του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής το οποίο εκπροσωπεί έναν από τους πιο κρίσιμους επιχειρησιακούς κλάδους, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που πολλάκις αναφέρθηκαν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σήμερα και από τον Υπουργό τον κύριο Μηταράκη. Αυτό που ήθελα να αναφέρω απλώς εισαγωγικά είναι ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής σε συνεργασία με τις υπηρεσίες σας οι οποίες αξίζουν συγχαρητήρια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έναν ανοιχτό ειλικρινή διάλογο όπως ανέφερε και ο κ. Παπαδόπουλος και η κυρία Βοκοτούζη, υποδειγματικής συνεργασίας στον τρόπο κατάρτισης του στρατηγικού αυτού σχεδίου, έχει οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανανέωσης, σημαντικής ανανέωσης και εξοπλιστικής στήριξης του Λιμενικού το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι περνάει μέσα από επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Διότι μιλάμε για προμήθειες, δύσκολες προμήθειες οι οποίες όμως ήδη έχουν δείξει σημαντικά αποτελέσματα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ήδη έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίον ασκείται ο έλεγχος των συνόρων. Αλλά φυσικά με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, διότι η προστασία στα θαλάσσια σύνορα από τις όποιες παρεμβάσεις στο χερσαίο κομμάτια ενέχουν μία δυσκολία και μία ευαισθησία παραπάνω διότι έχεις να κάνεις και με την ίδια τη θάλασσα και έχεις να κάνεις με μη ανθρώπινους παράγοντες που συμβάλλουν και επιτείνουν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για όλους μας. Αυτό σημαίνει ότι με τις επενδύσεις που γίνονται από το Ταμείο εσωτερικών υποθέσεων αυξάνουμε την ασφάλεια εργασίας των στελεχών, αλλά κυρίως την ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα μέσα από όλες αυτές τις δύσκολες διαδικασίες που μαζί διαπιστώνουμε και με τη frontex και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές. Είμαστε εκεί και μάλιστα μία από τις εμβληματικές δράσεις τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στην εξειδίκευση αφορά και την προμήθεια σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό, πλωτών ασθενοφόρων να το χαρακτηρίσουμε έτσι, το οποίο πραγματικά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αλλά και στα πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές σε περιστατικά -που καλό είναι να μη συμβαίνουν αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς βρίσκονται εκεί οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για να αντιμετωπίσουν και να συνδράμουν- υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις οι οποίες ήδη εμπροσθοβαρώς όπως γνωρίζει ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Βοκοτούζη, έχουν λειτουργήσει διότι επισπεύσαμε τις εσωτερικές διαδικασίες. Πολλά συζητάμε για τους διαγωνισμούς, έχουμε βρει έναν πολύ καλό βηματισμό ώστε αυτούς τους πόρους που προφανώς ποτέ δεν είναι αρκετοί αλλά με έναν ρεαλισμό έχουμε καταφέρει να προσδιορίσουμε αυτό που μπορούμε εν τέλει να ικανοποιήσουμε ως προς τη διοικητική διαδικασία και ταυτοχρόνως να μιλάμε για μία ριζική ανανέωση πλωτών, χερσαίων, εναέριων μέσων. Και να μη λησμονήσω εδώ την προσπάθεια η οποία έχει γίνει οργανωμένα και από την πλευρά σας για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και παρεμβάσεων στα θέματα επικοινωνιών και ψηφιοποίησης του τρόπου άσκησης κρίσιμων πολιτικών και υπηρεσιών επιτήρησης. Απλώς θερμές ευχαριστίες. Εμείς είμαστε θεωρούμε ότι είμαστε ο τρίτος εταίρος από ένα ισότιμο εταιρικό σχήμα, ακόμη κι αν δεν ασκούμε διαχειριστική δραστηριότητα και υπηρεσίες. Νομίζω ότι το κάνετε εξαιρετικά και έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα πάνω και στις προσωπικές σχέσεις που έχουν χτιστεί, αλλά κυρίως τις υπηρεσιακές να φέρνουμε αποτελέσματα. Και νομίζω ότι την επόμενη περίοδο που ήδη διανύουμε και χαιρόμαστε που θα είμαστε και από τους πρώτους που θα φέρουμε ενδεχομένως και δαπάνες σημαντικές λόγω των εμπροσθοβαρών δράσεων που έχουμε ήδη τρέξει. Αλλά πέρα από τη διαχείριση είναι και το αποτέλεσμα και στις επισκέψεις και με την κα Gminder φυσικά και με την ομάδα της και στη Μυτιλήνη και σε άλλες περιοχές είναι ορατό το πώς οι πόροι της ευρωπαϊκής επιτροπής και των ταμείων Εσωτερικών υποθέσεων έχουν αντίκρισμα. Και επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της επικοινωνίας και βρίσκομαι εδώ και ως Γενικός Γραμματέας όχι του υπουργείου Ναυτιλίας μόνο αλλά νησιωτικής πολιτικής, πιστέψτε με ότι ο κόσμος και πρέπει να το μάθει και πρέπει να κατανοήσει πώς αυτό έχει βελτιώσει την καθημερινότητα και πώς η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει ένα θεωρητικά αρνητικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα όπως υπήρξε δυστυχώς για τα νησιά μας για πολλά χρόνια, σε μία θετική παρέμβαση αναβάθμισης των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Είμαστε μία υπηρεσία, η ελληνική ακτοφυλακή που συνδράμει μαζί με την frontex στα Ευρωπαϊκά σύνορα. Το κρατάμε αυτό και για ακόμη μία φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Ευχαριστούμε κ. Κουτουλάκη. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε στο τέλος. Ότι ξέρετε πολλές φορές συνηθίζουμε να μιλάμε μόνο για τα κακά του κοινού μας σπιτιού που είναι η Ευρώπη και σπάνια μιλάμε για τα καλά. Το ταμεία αυτά ασύλου και εσωτερικών υποθέσεων είναι μία απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης εντός του πλαισίου της ανακατανομής ενός προϋπολογισμού για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και είναι σκόπιμο τουλάχιστον την προγραμματική περίοδο να πούμε επιτέλους και την αλήθεια για τη θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής μας οικογένειας για να μην γκρινιάζουμε μόνο για ό,τι στραβό γίνεται. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος;

Γαϊτάνη: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, λέγομαι Γαϊτάνη. Εκπροσωπώ σήμερα τον γενικό μας γραμματέα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να συγχαρούμε το Υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου για το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία μαζί σας η οποία βοήθησε ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Θεωρούμε ότι το εθνικό πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε είναι άρτιο και ότι θα καλύψει τις ανάγκες που έχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο VIS. Ακούστηκαν πολύ λίγα λόγια για το πληροφοριακό σύστημα. Είναι ένα μικρό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα έργα, τμήμα του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά θέλω να αναφέρω ότι στο Υπουργείο εξωτερικών έχουμε ένα Success Story. Με ποια έννοια; Κάθε χρόνο το πληροφοριακό μας σύστημα χρειάζεται 800.000 ευρώ για να λειτουργήσει και φέρνει 33 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα από τα προξενικά τέλη για τις θεωρήσεις μόνο. Εν μέσω κορονοϊού η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία τεράστια δυναμική για να ενισχύσουμε την εθνική οικονομία και τον τουρισμό μέσα από το πληροφοριακό σύστημα VIS. Οπότε θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι ναι μεν υπάρχει το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού, παρ' όλα αυτά έχει και μία αναπτυξιακή διάσταση όλο αυτό το πρόγραμμα για όλους τους φορείς, αλλά και για το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και το frontex που είναι σήμερα εδώ ο εκπρόσωπος, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που διαχειριζόμαστε μέσα από τα τεράστια αυτά πληροφοριακά συστήματα. Το VIS, το ETIAS που έρχεται σε λίγο καιρό. Ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κυβερνοασφάλεια στα συστήματά μας και ότι θα καλύψουμε και εμείς αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία τις συστάσεις της αξιολόγησης Σένγκεν. Γιατί είναι προτεραιότητά μας τουλάχιστον στις συστάσεις που είχαμε εμείς ως προς τις προξενικές μας αρχές, το έχουμε ως προτεραιότητα να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά όλα θα καλυφθούν μέσα από αυτές τις σημαντικές επενδύσεις. Ευχαριστούμε πολύ.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Εμείς ευχαριστούμε.

(....): Αν μου επιτρέπετε και μένα. Ξέρω ότι όλοι βιάζεστε και έχουμε ήδη αργήσει. Δεν θα πάρω πολύ το χρόνο σας. Ήθελα απλώς λίγο μιας και βρισκόμαστε σήμερα έτσι δια ζώσης και από κοντά να εξηγήσω λίγο το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε αυτήν τη νέα προγραμματική περίοδο. Εγώ ονομάζομαι Βατζαβαλά για όσους δεν με ξέρετε και εκπροσωπώ την Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εθνικός θεσμός για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων στη χώρα μας. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά, για αυτό δεν χρειάζεται να αναφερθώ εγώ και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ο fundamental rights officer της frontex, ότι οι εθνικοί θεσμοί πλέον έχουν έναν ενισχυμένο ρόλο σε αυτήν τη νέα προγραμματική περίοδο βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού τόσο κατά τη διαβούλευση, υλοποίηση και μετά αξιολόγηση της απορρόφησης των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επομένως εμείς είμαστε εδώ και θα δρούμε αυτοτελώς. Θα συνεισφέρουμε μάλλον με την εμπειρογνωμοσύνη μας ως προς την πλήρωση του αναγκαίου όρου 3 που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι κάτι καινούργιο και αυτό για μας, αυτή η αρμοδιότητα που μας έχει αναθέσει η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη έχουμε μία καλή συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ως προς τη συμμόρφωση με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Και αντιστοίχως είμαστε σε καλή συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οπότε έχουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα θέσουμε υπόψιν και της επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας για την ενίσχυση. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές θεσμικές εγγυήσεις για να υπάρχει μία συμμόρφωση, αλλά ο εχθρός του καλού το καλύτερο και για αυτό είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Είστε πολύ ευγενής, σας ευχαριστώ. Και θα μας δοθεί η ευκαιρία και διμερώς πολύ σύντομα και με την πρόεδρο και με όσους επιθυμούν, μαζί με τη δικιά μας Γενική Γραμματεία να κάνουμε μία συνάντηση και να βάλουμε και μερικά ζητήματα επί τάπητος και τεχνικού περιεχομένου και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεργασία μας σε κάθε επίπεδο. Υπάρχει κάποιος άλλος κυρία/κύριος συνάδελφος;

Βοκοτούζη: Θα ήθελα να πω στη συνάδελφο από το ΥΠ.ΕΞ. (Υπ. Εξωτερικών), ότι όχι μόνο δεν σας έχουμε ξεχάσει αλλά υπάρχει και υποχρέωση στο ταμείο ένα 10% να πάει για τα θέματα της βίζας. Για αυτό εξάλλου και το BMVI έχει μέσα τη λέξη βίζα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ακριβώς αυτό που αναφέραμε για τη σύγκλιση εν πάση περιπτώσει και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς και τα ταμεία. Διότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να ενωθούν όλα τα κράτη-μέλη και να έχουν ένα κοινό σύστημα που αντιμετωπίζουν τις βίζες και αυτό ακριβώς με αυτή την προγραμματική περίοδο θα έρθει και θα εκπληρωθεί. Οπότε όχι μόνο δεν σας έχουμε ξεχάσει, αλλά βασιζόμαστε και σε εσάς που είστε και ένας δραστήριος κλάδος εκεί στο ΥΠ.ΕΞ. και ότι θα κάνουμε ωραία πράγματα.

Πάτροκλος Γεωργιάδης: Από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει; Τώρα μετά την έγκριση των αποφάσεων που λαμβάνουμε σήμερα θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι θα αναρτηθούν αυτές οι αποφάσεις στην ιστοσελίδα της υπεύθυνης αρχής, την οποία νομίζω πια ότι την ξέρετε όλοι και στην πλατφόρμα Δίαυλος. Εδώ μου έχουν εισηγηθεί δύο περιπτώσεις, εγώ θα επιλέξω τη δεύτερη για να σας πω. Είναι το τελικό κείμενο με όσα σχόλια πιθανόν στείλετε θα σταλεί για έγκριση από τα μέλη εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτήν την επιτροπή -πέραν της πρώτης- αυτή τη δεύτερη επιτροπή παίρνονται και αποφάσεις οι οποίες θα δεσμεύσουν τη διαχειριστική αρχή και την πολιτική της χώρας για το ζήτημα αυτό για την επόμενη επταετία. Κατά συνέπεια εγώ θα προτιμούσα να διαβάσετε προσεκτικά τις αποφάσεις και τα κείμενα, έτσι ώστε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη δουλειά μπορούμε. Για όσους με γνωρίζουν σπάνια το κάνω αυτό, αλλά για την περίπτωση αυτή το προτιμώ έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Gminder που ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης μας από το πρωί. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Και την επόμενη φορά η επόμενη επιτροπή που έχω στόχο να την κάνω πριν τις εκλογές, θα φροντίσουμε να είμαστε σε έναν πιο ιδιαίτερο χώρο στο υπουργείο μας που έχουμε ένα ωραίο αμφιθέατρο έτσι ώστε να είμαστε και λίγο πιο ζεστά. Σε ευχαριστώ θερμώς. Να είστε καλά.

Πρακτικά Συνεδρίασης - Αγγλική μετάφραση

Patroclos Georgiadis: Mr. President of the Government, Ministers, Deputy Ministers, Mr. Deputy Minister, dear colleagues, general and special secretaries, dear executives of the migration and asylum fund management system, ladies, and gentlemen, today, with satisfaction we are presenting to you the three new funds. The Migration and Home Affairs Funds of the new programming period which essentially start from January 2023, i.e. from this month. Security unites us.This is the central idea of our policy in the new programming period. Security for the local communities of the country and of course security for refugees. And that means absolute respect for fundamental human rights and international law. To this direction, is the appointment of the fundamental rights protection officer in our Ministry, who will operate in cooperation with the special committee for compliance with fundamental rights recently established, in cooperation with the European Commission. Its object will be to monitor the procedures and implementation of national EU and international legislation in the fields of border protection, reception and granting of international protection, especially in relation to co-financed programs.Therefore, the three funds that are treated uniformly both in our country and in the rest of Europe concern the treatment of the migration issue in general, internal security and freedom of movement within the European Union. These funds complement each other as they address different aspects of the same issue with a single strategy and targeting. At this point, it is important to emphasize that according to the data reported to the European Commission until October 15, 2022, the absorption per national program is calculated as follows: For the Asylum, Migration and Integration Fund at 87%, for the Internal Security Fund in the security sector at 76.2%, while for the Internal Security Fund on borders at 70.8%. Based on the forecasts of payments up to and including 31/12/2023, absorption is estimated to be over 99%. For the new programming period 2021-2027, the Home Affairs Funds will consist of the European Asylum, Migration and Integration Fund, the instrument for financial support to border management and visa policy and thirdly the Internal Security Fund. The main objective of the Asylum and Migration Fund is to contribute to the efficient management of migration flows and to the implementation and strengthening and development of a common asylum policy and a common immigration policy in accordance with the relevant acquis of the European Union. The instrument for financial support for border management and visa policy has as its main objective the strong, effective and integrated border management, ensuring a high level of internal security, facilitating legitimate border crossings, preventing and detecting illegal immigration and cross-border crime and a common visa policy to facilitate legitimate travel. Finally, the main objective of the Internal Security Fund is to ensure a high level of security, to combat terrorism, radicalisation, cybercrime, to assist and protect victims of crime. Since July 15, 2021, when the special regulations of the three funds were adopted, the minister's office - Mr. Mitarachi himself -, the General Secretariat for Migration Policy through the managing authority was in constant negotiation with the European Commission in relation with the texts of the Funds. The final approval that took place in November 2022 vindicated the negotiating team by approving programs worth €2 billion, without this meaning that additional funding will not be needed along the way. Because our country has set as a key priority of this fund the full observance of the European acquis and the guarantee of decent living conditions for all citizens of third countries, both those who cross our borders illegally and those who do so legally. This strategic choice essentially translates into the provision of quality reception conditions, fair and efficient asylum procedures, legal assistance and representation at second instance, information on the rights of those in the asylum process, automated electronic services for all, fast and fair procedures for legal migration and effective social integration. Special care has been taken for vulnerable groups with emphasis on unaccompanied minors. In addition, to those third-country nationals who definitively do not have the characteristics of a beneficiary of international protection, our country ensures decent conditions for return and readmission, while strong incentives are given to those who decide to return voluntarily. Regarding the Border Fund, our country increased the budget with the 3% transferred from the NSRF to it and we thank the Ministry of Development for this.We are strategically investing in finding additional resources from the thematic facility despite its 1.4 billion budget. With the main objective being the free movement of persons, the prevention of illegal border crossings and the prevention of illegal immigration and cross-border crime by this Fund, it is designed to improve border control points, ensure better implementation of Eurosur, strengthen surveillance operations, improve cooperation with Frontex;  promote education and training actions on fundamental rights, prevent unauthorized entries, strengthen the common visa policy, develop the visa information system (known as VIS) in full interoperability with other IT systems, modernize consular posts, digitize the visa issuing process and increase consular coverage. It sounds ambitious but it is doable. Finally, the Internal Security Fund fortifies and ensures the implementation of the national internal security strategy 2125 [00:15:53], strengthens cooperation between law enforcement authorities and the European Union and Member States, improves the network for the exchange of information on drugs through Europol, creates information exchange and cooperation networks, improves the capacity to investigate and combat cybercrime mainly in the Deep and Dark web and  provides support to victims of trafficking. With the three funds we mentioned, our country will be able to respond to the challenges of the migration issue, the migration issue and internal security. With their establishment, we already cover about 30% of our total needs by 2029. At the same time, we aim to find new resources through proposals for specific actions from the thematic facility of the funds through the approval of exceptional grants and of course through the finding of funds from other funds. At this point it is very important to mention that we have achieved an increase in Community funding for national programs by a further six million euros through the thematic facility of the funds. More specifically, 6 proposals for specific actions have been approved, the main ones being the action for the protection of victims of trafficking, the REACTION action for the use of artificial intelligence means to guard the borders and the proposal for the strengthening of the Hellenic Police. Today we officially start the new programming period. Of course, the first meeting of the monitoring committee of the Migration and Home Affairs funds has already taken place in December 2022, where the first specialization of the national programmes of the new programming period took place. It specified 10 actions on the Asylum, Migration and Integration Fund with a budget of EUR 247 million, 5 actions on the instrument for financing border management and visa policy with a budget of EUR 135 million and one action on the Internal Security Fund with a total budget of EUR 2.5 million. Today, the second meeting of the Monitoring Committee will take place here in this place, so that we can proceed immediately with the second specialization of the programs. As it is easily understood, the managing authority, the intermediate management body, the YDEAP on the part of the Hellenic Police, the Audit Authority, the EDEL, the Certifying Authority and all the implementing bodies have to face many challenges during this period as well. I believe that together we will once again succeed and carry out this difficult task. Good start to all, thank you very much for your attention.

Moderator: Sir, thank you very much for a very interesting presentation. At this point we will welcome Beate Gminder, Deputy Director-General of the European Commission's Directorate-General for Migration and Home Affairs and Head of the Task Force on Migration Management, who will deliver a welcome speech on behalf of the European Commission.

Beate Gminder: Dear Prime Minister, Minister, dear ministers, deputy ministers, secretaries-general and dear colleagues it is an honor and a pleasure for me to be here today as a representative of the European Commission and in my capacity as head of the task force on migration management. We had a memorandum of understanding on migration. Frontex, Europol and the member states participated, and you are at the forefront of progress. We have the support of the United Nations, and that includes reducing the overcrowding in the various structures, speeding up asylum procedures, cutting red tape and improving the situation of unaccompanied minors. You have all worked very hard to achieve all these goals and you have given many hours, a lot of enthusiasm. Many times, we disagreed because you thought we were going too late. The previous generation of European Union funds gave Greece more than EUR 3 billion to be able to lay the foundations for the progress made today. We want to give Greece the means it needs to continue and to ensure that the previous investments we have made have really caught on. There is solidarity, there is support, we want to help people protect borders, we want to create jobs, we want to be fully transparent, accountable, and respectful of fundamental rights. In this fund, therefore, we operate strategically to be able to face the challenges that we see today at the borders, not only now but also in the long term. In the short term we need to work together to be able to tackle irregular migration and we are sending a clear message that we are open to people who face conflicts and problems in their own country. And going beyond that we will have to see in the long term what we are going to do in terms of demographics. We see climate change, security. We want equality in the world and that is what we strive to achieve every day in our society. The chairman of the committee has already announced the skills for 2023 and believes that they will be a catalyst, will act as a catalyst for the country and will improve the situation on migration. And we need to move from ad hoc response to solutions. The European solution is therefore necessary in order to be able to restore trust between ourselves and with citizens and to deal with migration as a Union. Improvements are also needed in other areas where we will have to take urgent measures to meet the challenges we have. I want to thank you on behalf of the committee and assure you of our continued support over the years to come. Thank you.

Moderator:At this point, the time has come for the competent Minister, Mr. Notis Mitarakis, to talk to us about everything that has happened during these three years at the Ministry of Migration and Asylum, whom I invite to the podium to take the floor. Minister.

Νotis Mitarakis: Prime Minister, dear colleagues in parliament and in the government, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I do not hide from you, that I welcome you today at the Zappeion Megaron, on the third anniversary of the establishment of the Ministry of Migration and Asylum. I would like to thank from the bottom of my heart all our employees and associates at the Ministry of Migration and Asylum, all those who have helped us over the last three years to face the challenges of the migration crisis. Those of you who helped us reverse the effects of the migration crisis on Greek society. Allow me, Mr President, to thank you personally for the trust you have placed in the political leadership of the Ministry and in all the collaborators. I remember your decision to establish the Ministry in January 2020 as the increased migration flows of previous years had created intense pressures both on our islands and on the mainland. I remember you told me to do it right, emphasizing the need for efficiency, correcting possible structural failures. Today, when the migration crisis is experiencing unprecedented proportions in other countries of the European Union, our country is facing limited impacts. Ladies and gentlemen, in the first weeks of 2020, we had to deal with the effects of the particularly increased flows of the period 2015-2019 and the hybrid threat in Evros and our islands. While the Ministry immediately had to acquire structure and organization. With rapid actions to support the reception and identification service, to support the asylum service and the appeals authority, to create the technical service, the legal service, the international relations directorate. With rapid moves of technological upgrading and strengthening of human resources both in the central service and in the structures, with the management of the structures being taken over by the NGOs.In difficult times such as the events in Evros and the islands, in the arson of Moria, we responded to the most extreme conditions with a high sense of responsibility and mission with the substantial guidance and support of the Prime Minister. I remember characteristically the meeting of the Governmental Council on Foreign Policy and National Defence of March 1, 2020 when the maximum protection of our external borders was decided, but also in Moria 2.5 years ago, where we avoided a humanitarian crisis in a time of pandemic and the crisis became an opportunity. Opportunity to upgrade living and safety conditions for the beneficiaries, our staff, and the local community. From the outset, ladies, and gentlemen, we have set two specific and measurable objectives. Firstly, the substantial reduction of flows and secondly the drastic reduction of the impact of the crisis on local communities. After the 2015-2019 explosion of arrivals, in 2021 we had the lowest flows of the decade and consistently low and in 2022.The result: instead of 92,000 residents in 121 facilities across the country, today we are hosting 14,000 in 33 facilities. In the presence of the Prime Minister, we handed over the land in Vathi, Samos, the land in Eleonas to the relevant municipalities. Similarly in Moria in the Municipality of Mytilene. However, at a time when Greece is recording a remarkable progress, this is not the norm for Europe.But arrivals in 2022 in Greece constitute only 5% of total arrivals in the European Union while in 2015 arrivals in Greece constituted 75% of arrivals in the European Union. We proceeded to 7 key actions, thanks to which we were able to achieve our goals. It has allowed us to lay the foundations for sustainable control of the migration crisis.

1) We effectively guard our borders, which are also the external borders of the European Union, with the funding of the migration funds managed by the Ministry. We have shown that border protection is what prevents the loss of life at the border and can be compatible with respect for fundamental rights. 2) We have been able to digitize asylum procedures, speed up the separation between refugees and economic migrants, thus sending a clear message to smugglers' networks. 3) We have built closed controlled structures and are already operating in Samos, Kos and Leros. Next are the facilities on Lesvos and Chios and the upgrade of the outpost K.Y.T. in Evros is completed, allowing the safe registration of applicants by contributing to effective procedures, providing closed facilities for those who are not in need of international protection and transforming all the structures in the country from unregulated structures to controlled structures. 4) We proceed in accordance with the law with deportations of those who are not entitled to international protection, improving legislation, procedures for voluntary and forced returns, strengthening our cooperation with Frontex and proceeding with bilateral return agreements such as recently with Bangladesh. 5) We tightened up our legislation. We have declared Turkey a safe country as Turkey's obligation to provide international protection where needed is clear, but also to implement the 2016 Joint Statement preventing illegal flows from Turkey to the European Union.6) We have set rules for the action of NGOs, evaluative criteria for their registration in the NGO register as well as their members in the respective register. And 7) We have rationalized the benefits so that they do not act as an incentive for illegal arrivals to Europe. Our work involves supporting local communities. We supported 41 Municipalities with 100 million euros for compensations and fees, we supported 134 local infrastructure projects, we made permanent the island VAT on the Aegean islands that host structures, we strengthened these islands through the Greek National Tourism Organization. We are implementing for the first time in Greece an integration program for recognized refugees, we have addressed the acute issue of unaccompanied minors, we have opened the country's doors to displaced persons from Ukraine and we have played a catalytic role in the relevant decision of the Council of the European Union. Particularly important, we placed emphasis on transparency, abolishing the special SYRIZA legislation for direct awards, proceeding to open international framework tenders, the best European practice, with systematic updating of the competent committee of the Parliament, with the activation and proper operation of the monitoring committee that meets again today. The approval of the migration and home affairs funds for the period 2021-2027 foresees actions of 2.1 billion euros of which with the support of the NSRF 1.4 billion euros for the security of our borders. Ladies and gentlemen, migration does not end and is both a challenge and a necessity. Our country implements a strict but fair immigration policy. We place the emphasis on immigration with rules, with criteria according to our own needs, and at the same time we are strong against smugglers' networks. All those who support and exploit people through illegal immigration. We are proceeding with the change of the immigration code to be able to attract where needed labor either in the primary sector or highly qualified personnel such as in the Telecommunications and IT sector. But also, an investment community that recognizes the prospects of the Greek economy. We already have successful projects to show, and I wanted for a second to refer to the transfer of the software house, an international multinational from St. Petersburg and Antalya to Thessaloniki where already 500 computer engineers and their families have moved and are working in Thessaloniki. We were able to license with the fast-track procedures the necessary residence permits to be able to compete with other European Union countries that were claiming the same investment. Our country concludes bilateral agreements with third countries with the aim of targeting a specific audience of these countries, on the one hand, and enhancing the returns of those who have come to our country illegally, on the other. And as you know, we have introduced an innovative seasonal residence permit for up to 9 months per year and up to 5 years. At the same time, Greece is playing a leading role in the fight against illegal immigration at European level. In March 2021, we convened the MED-5 initiative in Athens together with Italy, Spain, Malta and Cyprus, a meeting that has now become an institution. In a coordinated manner, the first host countries demand measures of practical and binding solidarity, as well as the creation - and this is a Greek position - of a common European area of protection that will allow the free movement within the European Union of recognized refugees, as decided by the Council of Ministers in the case of Ukraine. At the same time, our country is a co-founder of the Vilnius process in January 2022 along with Austria, Poland and Lithuania. In Vilnius, 16 member states, most member states, reaffirmed the importance of protecting our external borders, as well as the need for European Union funding for the construction of artificial barriers at the external borders. And next month here in Athens, Greece will host 27 internal affairs ministers at the second Athens conference. In this context, difficult but effective decisions are required at the level of the European Union, the Council, Parliament and the Commission. Greece, remain vigilant for the future. Our geographical position combined with external threats leaves us no room for complacency. Greece is the border of the European Union and we have a duty to preserve it. We are prepared for any challenge that will arise in the migration issue. We have the infrastructure, we have the know-how, we have the human resources and above all we have the plan and determination. Thank you, good luck.

Moderator: Thank you, Minister. Ladies and gentlemen, I invite you to welcome to the podium the Prime Minister of the Hellenic Republic, Mr Kyriakos Mitsotakis, whom it is an honor to have with us. Mr President, the floor to you.

Kiriakos Mitsotakis: Mr. Minister, Madam Deputy Minister, Madam Deputy Minister, Mr. Deputy Minister, Mr. Deputy Ministers, Mr. General Secretaries, Mr. Special Secretaries, friends, members of the Hellenic Police, the Armed Forces, our Coast Guard, after 3.5 years of government there are many fields that state that Greece has turned the page since yesterday. Among the first, however, is undoubtedly the migration issue because everything changed there. The administrative chaos that prevailed until the summer of 2019 was succeeded by an effective Ministry, the Ministry of Migration and Asylum. And I remember very well the decision we took at the time to establish this Ministry. I believe that the work presented to you by the Minister and the Secretary-General fully justifies this choice.At the same time, however, apart from the creation of the Ministry, we fortified our borders in Evros and those that supposedly did not exist were finally raised in the Aegean Sea. While the disgraces of Moria and Idomeni gave way to modern structures. I don't think I need to repeat today what our people experienced first-hand in the migration invasions in March 2020. The Minister recalled this crucial Governmental Council on Foreign Policy and National Defence, which took place on 1 March of this year, when we took the political decision to shield our borders and to use every means to prevent this instrumentalization of persecuted people who by the tens of thousands then attempted to invade our country from our north-eastern border. So this was a bomb that was unleashed by the decisive readiness of the state, but also by the unity of the citizens, especially our frontiers in Evros and on our islands. I would, however, point out the enormous importance that the official and on-the-spot establishment of our borders as the eastern boundaries of Europe had at that time. And I remember that 48 hours after the first deterrence of this invasion, all the European institutions, President of the European Commission, President of the Council, President-in-Office of the Council, Prime Minister of Croatia and David Sassoli, President of the European Parliament, who is no longer with us today, were at our borders in Evros. And of course, after this effective defense that we raised, a very important project followed. A work that is reflected in the data, but is also reflected in everyday life, especially in our border regions. Last year, for example, 17 thousand immigrants entered our country. In 2015 alone, more than 900,000 had entered. The figure you have heard is indicative. In 2015, 75% of illegal entries into the European Union passed through Greece. Last year it was just 5%. In the same year, some 250,000 illegal entries at the land borders and almost 45,000 at our maritime borders were prevented. At the same time, our islands breathed. 40,000. 40,000 were on the Aegean islands in 2019. Today there are only 5,000 there and of course decompression has occurred throughout the country. From the 92,000 migrants in 2019, we have retreated to just under 15,000 who are now all in closed controlled facilities, but these facilities are also constantly decreasing. 121 was in 2019, 33 are today with the lands attributed to local communities as was recently done in Eleonas, about a year ago in Samos. The same, of course, applies to the apartments which were reserved, and which will henceforth be available for the accommodation of vulnerable fellow citizens. In other words, addressing migration is combined with beneficial solutions on many parallel fronts. Because I would like to remind you that, apart from the issues of housing, we have managed, claimed and succeeded in maintaining the low value added tax on the five islands that currently host migrant reception facilities. Funds of more than 100 million have been allocated to the 41 municipalities that have received such structures. It is money that has been allocated to roads, lighting projects, water supply projects, sewerage projects and as migrants gradually decrease, this infrastructure remains in public use. It is also worth noting that 15,000 people have been relocated or have voluntarily returned to their countries. While more than 200,000 pending asylum applications were inherited by our government in 2019, today these are less than 20 thousand. Warm congratulations to the services of the Ministry of Migration and Asylum who were able to simplify the process and carry out the solution of this very large outstanding problem inherited from the previous government.

What does all this prove, ladies and gentlemen? 1) That Greece plays a leading role with method but also with boldness in the effective management of the migration challenge. It keeps the eastern national and European borders safe against illegal flows and against the wretched traffickers of life and hope. That is why it is now expanding the deterrent fence of Evros, strengthening its border forces. But it also protects the human dignity of those who pass into the territory in modern and safe facilities. Please make a comparison of the misery that existed on Samos. A camp that was forcibly designed to accommodate a thousand people, at some point it came to host 7000. 7 thousand. Compare this situation with the state-of-the-art structure funded by European funds currently operating on Samos. I want to emphasize that the priority of our country always remains and first and foremost the protection of human life, the good of life. The Greek forces, mainly our coast guard, have saved tens of thousands of people who would perish in the waters of the Aegean, where they are sent prey to the weather by the gangs on the opposite bank. And the Minister is right when he says that strict but fair border protection is ultimately a policy that protects human lives. Because the more these flows are prevented, the fewer people statistically will be at sea, so the less likely these people are to eventually lose their lives. I would like to make a special reference to another problem that we inherited from the "supposedly" progressive governance of 2015-2019 and I refer to the drama of unaccompanied refugee children, when we established a special secretariat to address the problem with Irene Agapidaki and with the full support of the ministry and the minister but also the deputy minister of Sofia Voultepsi we solved this issue. More than 1,500 of these refugee children have moved to other countries, many have been reunited with their families. Everything that remains here is all in safe structures, they are trained under the responsibility of the state and in my opinion automatically when they reach the age of 18 they should be given the opportunity if they have completed at least three years of education to be able to stay in our country and if they wish to integrate into Greek society. The third conclusion is that in this policy that we have followed, which, as I said, is fair but at the same time strict, there is certainly no room for labels and origins. At the same time that the country was under unprecedented pressure from Turkey, we alone raised our hand and said yes we are ready to accommodate vulnerable women from Afghanistan. Other countries have not. We did. Almost a thousand women, most of them came to Europe after the Taliban seized power. Just as we hosted thousands of Ukrainian refugees who were victims of the Russian invasion. We have developed the largest camping programme in Europe. We welcomed 600 children for holidays in our country last year from the troubled country. It was wonderful seeing these children who came with pain etched on their faces, leaving with more smiles and more optimism for their future. The fourth point I would like to highlight is the importance of pan-European cooperation. The Minister mentioned this as well. We can be at the forefront of that effort. But we cannot do it alone. And finally, as I have said many times, the response to this problem must and can only be European. Steps have been taken, much more needs to be done. But we are participating in the MED-5 scheme with Spain, Italy, Malta and Cyprus on migration in the Mediterranean. We are participating in the Vilnius initiative, alongside 16 other countries calling for effective and secure management of our borders. And at a time of international instability, migration is becoming a long term gamble as its forms and tensions will keep changing and will require new initiatives. European solidarity and preparedness must therefore be firm, with the countries of first reception as a priority. And I want to congratulate the Ministry and its excellent cooperation with the European Commission. The resources that are now available through this common umbrella of the migration and home affairs funds are important. This dimension is very important, but it is also very important to highlight the geopolitical dimension of the problem. Because, unfortunately, our neighbours from the East often turn human suffering into a lever for serving national and political purposes. And I will say it clearly: the clear decisions of the European Union are weakened when they are not implemented. Ankara must abide by what has been agreed and must comply with the 2016 EU-Turkey Joint Statement. To be honest, there are times when cooperation with Turkey is good, there are other times when it is not so good, but I believe that there is room for improvement in the cooperation between the European Union and Turkey or between Greece and Turkey on the issue of migration management. And of course, it is absolutely necessary to have a mechanism that will regulate the relocation of asylum seekers and the movement within the Union of those who are entitled to international protection, which is what happened with the refugees from Ukraine. Ladies and gentlemen, in these 3.5 years, and especially in the three years since the Ministry was set up, we have not only shielded the country and Europe. I would say that we have also shielded the migrants themselves from becoming victims of the smugglers. And it is about time we looked responsibly at some other aspects of the problem, such as the actions of a few non-governmental organisations that are not serving their role. In fact, I think it says a lot that 81 organisations were approved in the National Register that we arranged, but many more were rejected, and at some point the good will have to be separated from the bad. Just as we need to identify the difference between economic migrants, illegal economic migrants and genuine refugees entitled to international protection. In the same way, those who benefit from suspicious games in such delicate matters must also be exposed. This is something that was seen recently when some people set up an anti-Greek plot with alleged victims on Greek soil. A lie which lasted for weeks and which unfortunately turned out to be a cheap and insidious propaganda, with the non-existent little Maria who supposedly died of a scorpion sting. I note that although international media found the courage, albeit belatedly, to refute the relevant reports that they reproduced, some in our country unfortunately did not have the courage to make a simple apology, since they corrupted the country with vulgar fake news. And this is exactly what shows the magnitude and complexity of the problem. Because unfortunately, the immigration issue is emerging as a field for the production of myths and fake news. Beware, these are exported abroad as alleged truths, written in foreign media and then reintroduced in our country as opposition arguments. We have seen this story repeated many times. Yet Greece is not only the eastern outpost of Europe today. It is also a creative hive of integration for all those who are entitled, able and willing to continue their lives in our country. 42 thousand immigrants have attended vocational counselling sessions, more than 9,000 have participated in social integration courses, 15,000, after learning our language, can join new training programmes in order to find work in their new home country. Beware we are in a situation where we know that our primary sector, construction and tourism are in great need of staff, as are many cutting-edge businesses. For the former, our country is already concluding cooperation agreements with third countries in order to put into practice what the representative of the European Commission said. Organised channels of legal migration to the European Union. For the cutting-edge businesses, I only need to repeat what the Minister said, the example of the relocation of the Deutschetelekom centre, a software centre from St Petersburg and Antalya to Thessaloniki. There are already 500 computer engineers working there who arrived in our country from abroad with fast-track formalities. I will therefore conclude by once again congratulating the protagonists of this great achievement on behalf of all of us. The minister told me, when I gave him the ministry assignment, that many people would bet that it would not last a month. I say that because I want you to remember the suffocating pressure we were under in February 2020. And yet we succeeded, we turned the agony of immigration into a badge of national responsibility and creativity. I would like to say a special thank you to the uniformed members of the Border Guard, the army, but especially to the crews of the Coast Guard, Mr. Chief. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year you protect our maritime borders and we must give the same credit to those who are on the challenging borders of Evros around the clock. But also a huge thank you to the staff who embrace the migrants, who manage their demands with humanity and dignity. To all those who take care of their integration. Integration will be the great challenge to some extent in the next four years. As well as to the ministry, of course, that is coordinating all this highly important effort. And that is why I believe that the allocation of more than two billion euros from the immigration and home affairs funds is also, in its own way, a reward, a recognition by the European Commission that there is a serious and reliable partner here who can manage these very important European resources transparently and efficiently. We have done a lot in this area, but if there is one area of government policy where we can consistently say 'we said we would do it and we did it', this is the area of migration. There is still a lot to do, but with stability, continuity and consistency, we will walk this road to even more national and European successes. Congratulations once more. Thank you very much.

Μoderator: Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, at this point we will take a short break in the room on the right side of the peristyle. This will be followed by the second meeting of the Monitoring Committee. Thank you.

Patroclos Georgiadis: We welcome you to the 2nd meeting of the Monitoring Committee for the Asylum and Home Affairs Funds. Minister, Mr Deputy Minister, thank you very much for being here today. And today we have arranged to do three things. Apart from the third, which is the issues of the committee that will be brought to your attention for approval, we have with us the Deputy Minister of the Ministry of Migration and Asylum, Mrs. Sofia Voultepsi and MP in the southern sector of Athens. As you may have noticed at the previous event for the three-year anniversary of our ministry, the priority we now give after the previous ones have been completed, is the area of social inclusion and unaccompanied minors - after all, this was also said through the prime minister himself - and for our next government period. Mrs Voultepsi is responsible for this matter, and we asked her to join us in suggesting to us on the issues of social inclusion. Mrs Voultepsi, you have the floor.

Sofia Voultepsi. Thank you very much, Mr. General, Mr. Minister, and all the previous addresses apply. Thank you very much for being here with us today, with us. And I start by telling you that we have not accidentally combined today's event for the three years since the establishment of the Ministry of Migration and Asylum on new bases with the presentation of the Migration and Home Affairs Funds of the European Commission for the new programming period 2021-2027.As I have had the opportunity many times to say at home and abroad, the title itself with the definition of the time period is another paradox, since we are already in 2023.However, dear Beate, let's look at the good side. This gave Greece the opportunity to prove once again that it can deal with crises by relying on its own strengths. These years, even with funding difficulties that I mentioned above, we managed to implement the strategy set by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and it summarized in the simultaneous protection of both borders and people. The goal has been achieved thanks to the concerted efforts of more than one ministry and we can now talk about effectively guarding our borders, which are under great pressure due to Turkey's instrumentalization of refugees and migrants. These years, even with the funding difficulties I mentioned above, we managed to implement the strategy set by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and summarized in the simultaneous protection of both borders and people. The goal has been achieved thanks to the concerted efforts of more than one ministry and we can now talk about effectively guarding our borders, which are under great pressure due to Turkey's instrumentalization of refugees and migrants.  As we have repeatedly stressed again within and outside the borders and in all directions in Greece, we cannot talk in general about migratory flows, which existed, exist, and will exist. In Greece we are faced with a special treaty because a revisionist force uses immigration as part of its arsenal, as part of its aggressive and threatening rhetoric. Nevertheless, we have put in place the policy of parallel protection of borders and people and we have succeeded. Far from coincidentally, in 2020, when we accepted the attempt to violate our borders in Evros, by order of the Prime Minister, the Special Secretariat for the Protection of Unaccompanied Minors was established, which is already counting great successes, starting with the largest operation to identify children living in precarious conditions, passing through the absolutely successful relocation of children to other European countries and ending with the creation of the emergency response mechanism that has saved many innocent people. We are therefore celebrating this year all three years since the establishment of the special secretariat. At this point, I would like to thank for the inspired and creative contribution of the first secretary Irene Agapidaki who set up the special secretariat from the beginning, laying the right foundations on which we are now building by expanding our actions with new ideas and headed by the current secretary, Hercules Moskov, whom I publicly thank. A year later, in the reshuffle of January 2021, a position of deputy minister with responsibility for integration and unaccompanied minors was created in our ministry. A mission that the Prime Minister did me the honor to entrust me with and in which I have as helpers both the special secretary Mr. Moskov, as well as the general secretaries of the ministry, Patroclos Georgiadis and Manos Logothetis, the special secretary of stakeholders Vangelis Konstantinou and our service secretaries Fotini Koulouri until recently and Rania Stavropoulou who succeeded her. Everything we achieve I say and I say it again and we have discussed it many times with the Minister, everything we achieve is the result of collective work and I believe in collective work. Even more because the refugee crisis is multifactorial. The mission of each of us does not go into boxes, the work of one affects the other, and horizontal cooperation is required. As border protection policy has become productive, we could now talk about accession and implement accession policies. Although unfortunately my term of office to date has coincided with non-existence, lack of European funding and many times we have had to improvise, devise solutions and resort to national funding we publicly thank the Ministry of Finance - an effort in which we had on our side the international organizations, the international organization for migration, the UNHCR, Unicef. We had the support of DG HOME and EOAM. We have understood our non-governmental partners. Nevertheless, and with everyone's contribution, we managed, even by stunting, to keep our accession programs alive and create new ones. Even more so since the refugee crisis from Ukraine has also arisen in the meantime, so we really had to join forces to respond to such a crisis as the one caused by Russia's invasion of Ukraine. We had as a tool the new national strategy for accession that offers the ideological background for the accession process that we have chosen. A process that aims at real integration and not at the creation of parallel social systems, ghettos, marginalization, radicalization and ultimately with serious consequences for society. To date, we have made full use of the European Union's financial instruments and put on the rails a system that, with the launch of the new financial program, will help to enter a virtuous and effective accession cycle. We can now see the usefulness of mixing different tools that combine to create and complement each other and thus increase their effectiveness in terms of the intended accession objective. In the framework of this new programming period 2021-2027, the Ministry of Migration and Asylum, through the Directorate of Social Integration, has submitted since April 2021 proposals for integration into both the European Social Fund and the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), which are the main funding sources for public social inclusion policy. These proposals amounting to more than EUR 300 million relate to a total of 23 actions allocated per Fund based on the eligibility of the above-mentioned funding sources, as well as the related enabling conditions set out under the new Financial Regulation of the Funds. Specifically, about AMIF, actions related to early inclusion, pre-integration and are in line with the new national strategy for 2021, but also with the new action plan of the European Commission that emphasizes early action, have been proposed. What we in the ministry of early Action. For third-country nationals, the exercise of public social inclusion policy in Greece is exercised through the rules of law and our laws, but also through the elaboration of our national strategy. This national strategy is prepared by the Ministry of Migration and Asylum and is implemented with the cooperation of agencies and services at central, regional, and local level. Integration Policy, which is now under the responsibility of the Deputy Minister of Migration and Asylum responsible for social integration, has as its operational objective the planning, monitoring of the implementation and implementation of the integration policy as well as the national strategy for social inclusion and the cooperation with ministries, local authorities, international organizations, civil society actors active in the field of integration. Briefly, I will mention some important actions that were implemented in recent years after 2019 or are on track for implementation. In fact, most of them have already been planned and are waiting for European funding to start. So, as I told you, we have created the new national social inclusion strategy which has been published since November 2021. It concerns the integration of asylum seekers and recognized beneficiaries of international protection and introduces a new pre-accession process for those with a refugee profile. So, it is divided into four sections. Essentially, the first part of it contains the pre-accession of asylum seekers. This includes defending rights and promoting the European way of life and the rule of law. And of course, prevention and effective protection from all forms of violence. We have the social integration of beneficiaries of social protection, which must now also be facilitated in vocational employment integration programs. And we also have a third pillar, which is the prevention and effective protection against all forms of violence, exploitation, abuse by strengthening the reporting mechanisms, and of course there is as a fourth important pillar the monitoring and supervision of the accession process. Our emblematic plan, as you know, our integration plan, is the HELIOS program. This concerns supporting the transition of beneficiaries of international protection from the reception stage to the integration process. It is implemented by the International Organization for Migration and its partners with funding from our ministry. It now concerns the program, in addition to beneficiaries of international protection and Ukrainian beneficiaries who have been granted temporary protection status since the start of the war. The purpose of this program, the responsible authority of which is the Directorate of Social Integration of our Ministry, is the integration of beneficiaries of international and temporary protection through the housing subsidy, which is very important, through integration courses that include courses of Greek language and elements of Greek culture, training in social skills, with courses, facilitating access to the labor market where individual career guidance and guidance sessions are also provided there and systematic monitoring of the beneficiaries' integration process, as well as raising awareness of local communities. At this stage, the program is being implemented, as I told you, with funding from our Ministry through the Public Investment Program, while it is being designed by the Directorate of Social Inclusion in cooperation with the special coordination service for monitoring actions of the European Social Fund. A second action is to promote the integration of the refugee population into the labour market. Greece is currently the only European country to use recovery fund funds for accession. The implementation of the action has already started in 2022. Its aim is to train refugees and legal migrants in critical sectors of the Greek economy that need workers such as agriculture, tourism, construction, manufacturing. This action will last three years, will cost EUR 36 million and will be able to serve up to 18 thousand beneficiaries. The subprojects of the action are linked to eight different sectors. I have already mentioned the four emblematic ones, but of course it also includes preventing and combating trafficking in human beings, protecting the environment, civil protection by dealing with extraordinary circumstances. All these areas include all these subprojects and there is also a mapping of the professional profile of the beneficiaries. I must tell you that it is a difficult job, a difficult equation for which we had to consume an unknown number of working hours and for which the Directorate of Social Integration headed by Nasos Vitsentzatos, Dr. Vincenzatos, Kalliopi Saini and all those serving in the Directorate of Social Integration and in my office. We are preparing for our next important flagship action, which is the social inclusion of former unaccompanied minors in Greece. It is the HELIOS Junior program.The Prime Minister also mentioned earlier, the children who come of age and this action which we have called HELIOS Junior will be funded by the Asylum, Migration and Integration Fund. It will affect 2,000 people for about three years, and they will be children who have reached the age of 18. Another action is to promote the inclusion of children through sport. We have a very good cooperation with the Hellenic Olympic Committee. Students of the faculty of physical education and sports science who carry out their internship and constantly come into contact with children and give them, offer them the joy of sports. Our memorandum of cooperation with the Olympic Committee was signed in June 2021 and by June 2022, 700 refugee and migrant children had already benefited. There are the memoranda of cooperation for social inclusion actions of third-country nationals, other memoranda, one of which concerns our memorandum with Unicef which is also being implemented. It is called "all children in education" and essentially acts as a bridge between informal education and formal education, i.e. the transition of children to public school. Another memorandum of cooperation that we have signed is the one between the International Organization for Migration and our Ministry. It concerns issues of independent living of recognized refugees in Greece and we have agreed to coordinate our activities within the framework of everything possible. But we succeed with Mr. Rocco and make the impossible possible. And this is an effort to achieve maximum cooperation and eliminate unnecessary duplication, bureaucratic obstacles and other such dysfunctions. We also have a memorandum of cooperation with UNHCR, which aims to further support the government's accession actions and design new pilot initiatives in this direction. We also have a very good cooperation with Maria-Clara Martin who has even proceeded to a pioneering mapping of refugees' skills and is a project that will be strengthened and utilized. We have a memorandum of cooperation with the Greek universities, with the Kapodistrian for a curriculum aimed at familiarizing them with the European way of life, democratic institutions and the rule of law and with Panteion, which we will expand and our cooperation mainly on issues of familiarization with gender equality - very important for our own populations - and the prevention and effective protection from domestic and all forms of violence..Let me also say, so as not to bore you, that we have received two technical aids from the European Commission. Public thanks because it was back-to-back technical help, one on top of the other and we are really very pleased that we were able to get this aid approved, one of which also concerns Ukrainian refugees. The famous UN DESA program. And I would like to say, to note that as a support for our policies and the initiatives we are taking on integration, the European Asylum Support Office plays a very important role. The former EASO now called EUAA. For the first time in the history of this important organization, the provision of staff to support our programs in the field of pre-integration was included. We have also done important exercises and trainings on dealing with natural disasters and trafficking, with significant participation of embassies and international organizations. Consider that our exercise on Samos was attended by a total of almost 6,000 people from 11 countries. And we are also very proud of the Medusa 2022 exercise where more than 800 people participated in 22 European locations, six diplomatic missions and 15 Greek national authorities and international and European organisations. My friends, I would like to conclude this reflection by thanking the Commission and Beate Gminder, EUAA and Ina Gregory, the International Organization for Migration and Gianluca Rocco, UNHCR and Maria Clara Martin, Unicef and Luciano Calestini. All our colleagues, all the secretaries of our ministry, the heads and staff of all the directorates of our ministry and all the services and, of course, our friend minister Notis Mitarakis. I believe that the sequel will proceed along less rough paths and will be even more exciting. Thank you very much.

Patroclos Georgiadis: We thank the Deputy Minister Mrs. Voultepsi very much for what she told us and informed us both in an account and for what is going to be done in terms of the specialization of the new program 2021-2027 that will be 2023-2029. As you may have heard in our ministry, there is now a human rights commission headed by Mr. Solkidis who is essentially the man who will run all these issues. The new FRO that is. So here today we have the honor of hosting the Head of the Fundamental Rights Office of the Frontex Agency, Mr Jonas Grimheden. Thank you very much for being here. And we will invite him a little bit to explain something that concerns our committee, that concerns the monitoring committee. explain to us a little bit the new challenges we have to face in the new programming period in relation to our own compliance in the area of fundamental human rights. Mr Grimheden, you have the floor.

Jonas Grimheden: Thank you very much. Dear ministers, members of the committee, ladies, and gentlemen, I am very happy to be here and to speak in English, and I apologize for that, and I would like to thank the interpreters for their services. Article 39 of the provisions of the fund regulation says that of course we are working together, we already know that, that this cooperation exists. We're already doing that and I'm very glad it's happening. I want to talk about three things. On the funds, fundamental rights and frontex and I will start with fundamental rights. So why are fundamental rights important? Of course, we understand that it is clear, but I will say a few things. Border management must ensure their security, and that is why we naturally also need a mechanism to protect people. Border management should provide modern services that allow the movement of the population and services that comply with national, international, and European law. Fundamental rights are also important because of the sensitivity of the issue we are talking about. Some of you may remember the act of Europe 35 years ago, when the internal borders of the European Union were wiped out. Therefore, from this point of view of legal obligations, the protection of the external borders is an obligation for all of us because they affect all of us. And that is what I wanted to say about fundamental rights. I will talk about the funds later. Now I want to talk about frontex. About 20 months ago I started taking up my duties on the basis of the 2019 regulation which of course gives me a lot of freedom and a lot of resources. And I'll get back to that. I would like to stress the importance of the European Union and the Member States in border management and fundamental rights. So the regulation on European borders talks about human rights and mentions them as important elements for real border management. This is from the Frontex regulation. The regulation is therefore very clear on fundamental rights and not only on Frontex but also on the Member States and concerns both European law and international law. I would also like to say that the regulation governing the operation of border protection often mentions fundamental rights. Ten times to be clearer. So the Frontex regulation mentions them, I think you will not find it, we are talking about more than 200 times. So it does not just make a reference to human rights. Their presence in its rules of procedure is very strong. And I'm moving on, you know I don't have much more to say, border management at Frontex created a very good strategy about a year ago. In addition to various acts that existed for the agency itself, there were also 10 targets for member states in terms of border guarding. Concrete actions need to be taken to ensure that fundamental rights are respected in the actions and work of Frontex, and we are also talking about objectives that are also governed by national law and national strategies for safeguarding borders. The third thing I want to go to the funds, to talk about the funds. The common regulation is an excellent tool for guaranteeing fundamental rights and for the work that the committee has to do on this and for the way in which funding and funds are used. We are also talking about the horizontal treaties, and it is not just about the committee. We are talking about other obligations, about how the resources from the funds are used. And I'm really happy to be here because we're going to talk about these things. We have two conditions, horizontal conditions. The first is compliance with the Charter of Human Rights and includes 50 provisions extending to all civil, economic rights. We are talking about a very advanced legal text. The regulation also requires reports to the committee in case of non-compliance and similarly the International Convention on Persons with Disabilities which is European law and was confirmed by the European Union. In relation to this contract, therefore, measurable goals, data and compliance are mentioned. Here again there is a requirement to have some regulation in case of non-compliance and I am glad that there is this Committee on Fundamental Rights in the Ministry. Of course there are provisions for people with disabilities, for complaints. And I would like to close with a few suggestions and examples possibly. I want you to keep the importance of human rights, fundamental rights and their connection with frontex and the funds in the light of international, European and national laws. So let me finish with two things. The first, since the funds must be managed with a focus on fundamental rights, then there must be a link in the work with Frontex, with the human rights committees. We should also see what is missing. Cooperation with the European Ombudsman, and possibly with my own office. Things we see we have to take into account, evaluate them and make decisions about the funds. But even from other fund staff, from immigration and asylum services, Europol, they should all be taken into account and involved. Greece has also taken initiatives and is contributing and must contribute to the important issues that we see happening at the European borders. And one of those steps is really the service for fundamental rights that already exists. And secondly, the national financial mechanism. There is, of course, a huge advance from the previous situation. And I think it is very important also to ensure that the services dealing with borders are committed on the basis of the resources they have and the financial resources of the European Union. There is a deadline of 16 March for working with one or more member states to provide work and results on fundamental rights. So Frontex has its strategy and that is what we are following, and I hope that the Greek authorities really see this opportunity and create something, come up with something creative. And also the monitoring mechanism, and this should be taken into account and we should bear in mind. It is a really positive thing that we have in our hands.[01:32:40] Europe's Commission on Human Rights. There are significant reports of 2020. All the human rights bodies, Croatia for example was able to provide training on this and saw the results that this training has had and that is important for the Commission. For complaints and outstanding issues, when they are identified then know that they have a direct impact on the operation of the funds. So there are links between the funds, common values, common boundaries and it is important that we meet our legal obligations. These mechanisms allow us to prevent violations and to have preventive measures. We are not talking about a problem that concerns only me or Mr Solkidis. It is an issue that concerns all of us, an issue that concerns the committee, Greece, the European Union and Frontex. And that's how I'm going to end my speech. Thank you.

Patroclos Georgiadis: Thank you for the placement and the presentation. We are now proceeding in succession, Mr Papadopoulos, the head of the managing authority, will speak. Mrs. Vokotouzi, the head of the General Directorate of E.Y.SY.D.M.E.Y., will follow. Mrs. Volfova from Brussels, from the European Commission, will then intervene and Mr. Oprianos from the intermediary body from YDEAP will be closed. Mr. Papadopoulos will propose on the state of implementation of the 2021-2027 funds the new management and control system and the consultation with the bodies that make up the partnership of the migration and asylum funds. It will suggest the specification of the programmes and the timing of the planned calls. It will propose the funds' communication strategy for this year. It will make a recommendation on the petition regarding the fulfillment of the necessary conditions of paragraph 2 of article 2 of ministerial decision 737910/2022 which has been published in Government Gazette B 6238 ́. And it will also make recommendations on the measures taken by the managing authority for the effective implementation of the programs. So, Mr. Papadopoulos, you can start.

Theofanis Papadopoulos: Thank you, President. I would also like to welcome you to today's event. It is a very big moment for a manager to announce through an event like this the beginning of a programming period that it negotiated and succeeded in accomplishing and great joy to do so in a place like Zappeion. The first point I will raise is firstly as to the state of implementation of the programs. It is as the Secretary-General said and was also mentioned by the political leadership of our ministry, today there is a very great need to quickly activate the migration and home affairs funds for the country. As has already been said in previous meetings and in the previous programming period, these funds are being negotiated from 2021 and approved as announced in November 2022.I would like to remind you that the regulation says that in three months' time the monitoring committee must be convened. We are already without the quarter having passed the second meeting, which means that we have the machines possible, not only to approve the funds but also to move implementation forward because it is very, very important for all policy areas. The necessary conditions, which are one of the subjects of my report, which must be fulfilled throughout the course, throughout the programming period, are threefold. It is compliance with the rules of public procurement, it is compliance with fundamental rights and it is, of course, also respect for the issues of people with disabilities. We managed a positive evaluation because what our country has provided for all three conditions was considered by the European Commission to be met. This, of course, is the role of this committee to monitor this in the course of the programming period. Today, I, as a managing authority, have to say that there has still been no complaint of a breach of any enabling condition because that is formally what needs to be said in the monitoring committee. Of course, a whole programming period is still ahead of us. We believe that it will go smoothly, and we will have all the necessary things, all the guarantees for all three enabling conditions that this committee must monitor. On the next subject, I would like to present the funds a little, not as President mentioned them in detail, but very briefly. for three funds, such as the migration and home affairs funds, with a budget of two billion euros. The largest budget of which is in the border fund. And of course, the asylum, immigration, and integration fund with a budget of EUR 525 million which, as you can see in this slide, the bulk is Community participation and 25% is national resources. The next issue I would like to present is the new management and control system and the course we have embarked on in relation to the consultation. It is the responsibility of the managing authority to consult throughout the programming period the bodies making up the system and the beneficiaries. Before the start of the funds, with the aim of building a management and control system that can cope with the demands of the migration issue, we decided to open the dialogue and we have already started with the public bodies and invited everyone for discussion, and we have received from all stakeholders their views and we are studying them. We will already be announcing the results of this consultation in two to three weeks' time. In the meantime, consultation with the civil society actors that make up the partnership and international organizations is currently under way. We expect their views by the end of January and will take them into account. So, the goal for us is quickly to build a management and control system that will start as a basis from the previous one we have, improving what problematic points we found from the experience of 2014-2020 and of course listening to the views of all stakeholders. In relation to specialisation, which is a matter to be presented to this committee. Specialization is a requirement of the new NSRF law, which part of the law is our own funds. It has to do with how exactly the program will be implemented in relation to the course of development. In other words, it is a decision taken by the managing authority and communicated to this committee, it is presented and of course this committee has an opinion on the matter, and it has to do with what are the priorities that the management has set for the immediate future. This is, of course, a decision that can be updated at any time. So you will now see the second specialization which is integrated with the first, i.e. specialization is a decision. I am not going to go into too much time because there are too many actions that we are going to adopt. They are actions to meet the needs of all services. It is divided by fund and by objective In Objective 1, which is the common European asylum system, we approve of the actions proposed by the asylum service, which are the basic needs for interpretation, for Dublin transfers, for legal aid. For the reception and identification service, the integration into the new programming period of ESTIA that has been closed and of course interpretation needs, the Facility management which is cleaning, guarding for the inland structures and feeding, as well as the CASH program. Also, movements of third-country nationals, health services, the new program for health services like this will run within this year. Fixed-term contract workers to meet the needs and actions for the vulnerable. A housing action plan for the vulnerable which will be called SUPPORT, which will be an open call that will come out of the managing authority to submit proposals from civil society bodies. There is a special action that has already been approved for training seminars by the International Organization for Migration. And of course there is the PHILOS program which is already running and is being completed and is the previous program of Hippocrates which will be the continuation of emergency health. In the goal of legal migration there are actions for the Directorate of Migration Policy which are the centers for receiving biometric data.58 one stop shop centers and of course the maintenance of the MIS for legal immigration. For unaccompanied minors, who are the immediate priority, there is guardianship, there are emergency accommodation structures, the continuity of accommodation facilities for unaccompanied minors and of course semi-autonomous living. Social inclusion was mentioned earlier by the Secretary of State. HELIOS Junior that continues and language education action. And of course, a special action that has already been approved by the European Commission by the National Solidarity Centre for the protection of victims of trafficking in human beings. In the objective of repatriation, we have the assisted voluntary returns which will also start and will succeed the previous program of the previous period. A successful program run by IOM. And then there are the actions that will be assigned to the intermediate management body, to YDEAP for the forced returns, for the structures and for the functionality of the PROKEKA. (pre-removal detention centres) and services for PROKEKA and a monitoring system to be set up for forced returns. For BMVI here we have approved all the actions that we have almost put into the program. I think we have omitted none. It is the support of operational means, supply of high-speed vessels, capacity enhancement, multipurpose ships, helicopters. You see them, I don't have to say everything in detail. Also for the Ministry of Defense we have all-terrain surveillance vehicles, maritime border surveillance, unmanned vessels and other very interesting actions that will strengthen border surveillance. For the Ministry of Foreign Affairs, we have a great many information systems, ETIAS, VIS, EES, which will also be financed in this programming period and we will thus be able as a country to pay very important requirements from the regulations. There is the Reaction which we have already announced at DETH, which is a special action for artificial intelligence for border surveillance and of course actions of the reception and identification service which is for certification in the border process, which are equivalent to the mainland, Facility, interpretation and the rest covered by the BMVI. Actions for the Hellenic Police that will be managed by the management service, YDEAP, the intermediate body. I imagine that guards, vehicles and even boats for the ports at the Evros border. I am not going to go into too much time, there are too many actions. I imagine YDEAP will present it next. And of course one last action that is in goal 1 of the BMVI which is for cyber security infrastructures for information systems. In Objective 2, which is the common visa policy, we have all the actions that have been proposed by the Ministry of Foreign Affairs in relation to the Visa policy. We have actions for field workers, information systems and security officers in consulates and digitization of archives. All these actions are very important because they will meet the requirements of European regulations. The third fund, which is the internal security fund, is a fund which will be managed almost entirely by the intermediary. It has many important actions, relating to the exchange of information, cross-border cooperation and the prevention and fight against crime. The coast guard has an action that it has proposed, which concerns protective equipment and that will be the only action, I think, that our service will manage in the internal security fund. I imagine YDEAP will say this in more detail in the future. A few words about the communication strategy of our funds. In this programming period our service has decided to have a more targeted strategy on how it manages the visibility of funding from the European Union that is our obligation. We have carried out a study of the strengths and weaknesses of the situation in migration and home affairs. I will not speak for long; they have been mentioned in the speeches today at the event. Our country has many strengths to show and a few weak points that must do mainly with its geopolitical position and external factors. The opportunity of our funds is very important because it will have to respond and can respond to cover all the shortcomings that may appear, exist, but also for the continuation of the good practices that exist from the previous period. So for us it is very important to pass all this on as a communication strategy on how the funds can respond in this direction. So the strategic positioning of the funds responds precisely to this policy, that there is a fair but strict immigration policy which has to do with effective surveillance of borders, which are also Europe's borders. We give emphasis on legal migration just as the fund regulations stipulate. And of course, we support the empowerment of vulnerable groups and promote meaningful inclusion and integration. All this, of course, in a context of European values, solidarity and with an emphasis on the common European asylum policy. Our goals are first to introduce the new funds as a brand. The TAMEY should introduce itself to public opinion, to form this unified identity, because as the chairman of the monitoring committee said in his opening speech, that they are complementary to each other. It is not three funds alone that each do some things. They are complementary to each other. Their role and, of course, the European dimension of migration management should be highlighted. And of course, to communicate all the positive results of the previous period. So let's explain to you a few words about the new logo of our funds. It consists of the shield which is for protection and security which is precisely the targeting of the funds. The three lines that refer to the Greek flag and of course are all three-box office. And the managing authority's statement 'safety for all', which, as the President of the monitoring committee has described, is security for the citizens of third countries, for the local community, security for Europe, security for all. Here you have seen our first advertising campaign which runs on posters, it is also around us today. Our new visual identity, each for every single fund. Of course the contact forms that the two already shared with you today. One for the previous period and the other for the new one. And of course, it will come at a later time, we are working on this, and the communication guide that explains all the requirements that beneficiaries must have on how to view funding from the funds. This event today is part of the promotion and communication actions of the new period. As announced, the 2nd European conference on border management will take place. There will be other publicity actions which are under discussion. I have them here on transparency, but they are something that we are planning, they have not yet been completed. Of course, the Administrative Committee participates in DETH and the publication of our magazine "Migration and borders funds review" will continue. Closing, I will say that the new programming period begins for us with an effort to help and help all together. It is very important and requires the management committee to inform the monitoring committee what measures it is taking for effective management. And we would like to announce today that our main problem is that we have tried to listen to the beneficiaries in all their problems, which is why we have had all these open discussions. Both on the drawing up of the programs and on the management and control system, and we intend to have such discussions during the programming period, including, of course, within this committee, but also not only exhaustively. We have already signed the framework agreement for a technical adviser last week, which is a very big innovation for our own funds. As we now could provide technical support, apart from us who did it for so long, but also to the intermediate bodies and the other bodies of the system and the implementing bodies. This is very important for cases of beneficiaries who have any bureaucratic issue and cannot manage some issues related to the management and control system. We have already signed the contract for four years and it is a great success that we have achieved this and we will be able from now on to support the implementing bodies in this way as well. And last but not least, last week the National Centre for Public Administration (EKDDA) - the Training Institute (INEP) approved two training programs that we have jointly negotiated with EKDDA, which concern the management and control system on the part of the beneficiary. That is, the beneficiary public bodies, and their executives will be trained for the management and control system. There are four cycles of seminars and one cycle of seminars that will be held for the executives of the managing authority and the intermediate bodies in relation to the management and control system. It is a measure that we agreed with EKDDA and we implemented it and it has already moved forward. The first five seminars will already take place this year. That's all from me. Thank you very much.

Patroclos Georgiadis: Thank you very much, Mr. Papadopoulos. I now give the floor to the Director-General, Mrs. Vokotouzi, Mrs. Florentia Vokotouzi, who will present to us the methodology and criteria for the evaluation of operations in accordance with paragraph 3 of article 2 of ministerial decision 737910/2022 which was published in issue B ' with number 6238. Mrs. Vokotouzi. 

Florentia Vokotouzi: Good morning to everyone. Good start to the programming period. As already mentioned, we already managed to be at the second meeting. And although most of you have worked with the national program before, it is important to say the evaluation criteria and the methodology that this will be done and how we will be led to the selection and approval of operations .One reason why this is important is precisely because it was preceded by all this funding from the European Commission which he mentions, and everyone has given their thanks, in turn too. But because this funding came with a slightly different methodology because the European Commission had a different regulatory framework a little different from ours, and there remained other sources of funding that were not linked to the national program. it had led the operators a little bit to confuse the ways in which proposals are selected. So it is good to recall clearly how the national program works. At the same time, I would like to remind you that it is advisable not to confuse the eligibility rules and the method of evaluation and the criteria for including something in the National Program, with the way in which it is implemented within the framework of funding, but also with the legal framework that applies to all public services. And by extension for the other bodies that are funded because since they are financed to such a large extent by public money, they must also follow the same procedures. So, the fact that there is an institutional framework governing this national program does not in any way mean that all those who are financed by the funds should not follow the public accounting. Essentially the way of evaluation is either direct evaluation or comparative. What does this mean? It means that after this meeting here today the proposals to be submitted will have been selected, the invitations that are actually going to be issued and in them one will be able to participate, either by direct evaluation which means, in simple terms, that a starting date for the submission of proposals is set and there is the possibility of having a closing date and also of the call being open. Organizationsmaysubmittheirproposalsduringthedurationofthiscall. And they do not have to wait until everyone else submits them, but immediately the Administrative Committee can process the proposal and proceed to integration. This is perhaps a quicker way, a more direct one, but it is more appropriate for bodies that we know have sole responsibility for implementing this particular action. Because when this may concern more operators, we have seen in the past that it has led to a rapid exhaustion of the budget, so other proposals that were also very quickly put forward have not been able to be funded, and this has created a great deal of grumbling and sadness among the operators. So for these cases, where there are many entities that can ask for the same money, we choose benchmarking. This is good because after this process, although it takes a little more time, a better-documented proposal can come out that has already been consulted at an early stage enough with the managing authority to start implementing successfully. In this case, the point in time from which the submission of proposals begins and ends needs to be clearly described. And the evaluation cannot begin before this period has been completed. From the suggestions I sent you late last night, I don't know if you've had time to see them. In total it will essentially be 127 invitations and sometime later more will be added. Of these 127, 126 have been selected to be evaluated by direct evaluation and only one will be the one that will have a comparative evaluation which is the STIXIS program which is a continuation of a good practice developed with ESTIA and will concern limited places for people who have a very high vulnerability mainly for health issues but also others. This will be an invitation open to all bodies that have the administrative capacity to do so. I would like to think that there will be enough interest because it is something very, very useful. In a second year, similar proposals that will concern unaccompanied minors mainly, will come with a comparative assessment and it is also a program that will come out with the cooperation with the RIS (Reception and Identification Service) that will concern the care within the closed accommodation centers. This is the one and the main one. The good thing is that there is a timeframe within which they need to have been evaluated and have led to a grant agreement. Of course, only from the number 127 that is going to increase in 2023 does anyone understand that all of us will have a lot of work to do, since we are talking about practically no dozen invitations in the same year. So, I would suggest that you start helping us now, so that we can help you to start consumption successfully. While one of the other things we have to say about this is that it is very important that it is clear to you what competence a service can - now I am talking mainly about public bodies - that a service can carry out a project.There are many timesmainly due to the great restructuring that has taken place in the migration as described by the Prime Minister previously, that services have found themselves in a dilemma and are not entirely sure who has undertaken what. I will give you a simple example which is the PRO.KE.KA. (pre-removal detention centers) located [02:05:58]. In the past there was an issue due to the transitional period when competence left one agency and went to another. I say this because civil servants often move from one department to another. So now that it is the beginning of the period it is good to sit down and clarify these things that need to be declared to the Management and to clearly presume the role of the beneficiary. The other thing I want to say is about the other places that are private entities or NGOs, since they have their basic obligations which are to participate in the register of NGOs. There is no prioritization of one body over the other. As long as you have a complete and formally correct proposal, evaluate in exactly the same fair manner and in fact the system has taken care to ensure that there is a conflict of interest and that the officials dealing with your case, regardless of what level they are, from the official to the director-general, do not in any way represent another implementing body or anything. So it's important to say this now that the period is starting again. The need for funding is very many. Mrs Gminder also mentioned that in the past three billion were given and now again we have almost 2 billion. However, the needs are much greater. As a result, many times there is perhaps someone who does not want to say a fight, one more claim from each service to get as much money as it can for the needs of its own institution. However, the fact that there is money available in this program does not mean that one can ask for anything to be funded. The things that you mature as proposals and ask to be funded should fall under the program and support the more general that the European Commission wants to create in the field of migration. So we cannot ask to cover consumable needs or anything, as long as these are not linked to the real objectives of the program. Many times we have had painful discussions. You know, I'm not used to being pleasant. I call them axes. Here we have avoided this with most of the proposals we have presented. We understand that there are needs, but frankly we need them to be essential to the beneficiaries and to create things that will stay for the future. Because we need with each programming period to build on what we found from the previous one and carry with us only the good practices. Now the way of implementation precisely because a period of funding gap and transfer from program to program has passed, that is, we did funding hopping, and we were going from [02:09:17] national programs to a little EDP. It may also have left some residue and forgotten how the national program works. That is why I would like to ask from the very beginning, from the very first day of implementation, to be in cooperation with the executives of the Management, to bombard with questions. It's a good idea to send them all in one mail and not look for people on the phones. And in this way you manage from the beginning to get a clear answer on how the project should be implemented in order to avoid mistakes in the future.I sound a bit like a teacher, I know but I think I have to say it. Well, another important issue is that what is essential for the proposals is the realism of the budget. And if you asked me how much money you want, I would say an astronomical amount because that's how civil servants have taught us to do. Always ask for more, let them exist. Unfortunately, this cannot be done and all of us have understood when September arrives, we run to see what we will be able to pay within the year. Money cannot stagnate because it is necessary. Money will be found as long as there are real needs, but under no circumstances can we give larger budgets than those that the agency is ready to absorb, and the same goes for the private sector and which realistically seems to be much more than its real needs. That is another thing I would like to say. Now, for the rest, as regards the institutional framework and everything else that needs to be done during the implementation period, these will have been clearly described in the call. The new SDE, the supporting documents, everything that will be posted. Transparency in the National Program is something that has already been consolidated from previous periods. There is no possibility, and one cannot say I did not know or was not told. Or even if you were not told we are obliged to tell you and you can ask for and get any information you want. On this I know for sure and I have great confidence in the service that everyone is there to help and if for some reason you cannot, you can always knock on my door and that of the political leadership and there is a help in this. Now the last thing I would like to talk about is human rights. When the whole human rights story began, I personally was a little surprised by the European Commission's insistence on discussing this issue because in my mind respect for human rights is something that we had as countries, as Member States before we joined the European Union and was even a prerequisite for entering the European Union. So I didn't understand that patience. Then, of course, while we were working with colleagues from Brussels and discussing the issue, I remembered various instances of sexism. I myself have experienced it in the workplace. I remembered colleagues of mine who, let's say, could not present a committee because they were a little more tender than he expected a male colleague to be. Because human rights are not only naturally racial. They also have to do with sexual orientation and many other things. I remembered that there are colleagues of mine who work in a building who have not seen it because there is no elevator in the building, and they are disabled. So they are left only on the ground floor. And then I realized that what is happening now is an opportunity to become better people, to become better civil servants and to start to understand that it is important to have empathy and provide better services to all. So I would like you to treat it not as another headache "oops we have to do this too" but as something substantial that may at the end of the period have created the possibility for really better services to the citizens and to ourselves. So in this respect too, I would like you to be open, to cooperate with the FRO and the relevant services that you yourself have in your ministries. That's basically it. And to thank the committee for forcing us to become better.

Patroclos Georgiadis: Thank you, Mrs. Vokotouzi. I would now ask for its intervention, on behalf of the European Commission, which will be done electronically. Mrs. Katrina Volfova and then to be followed by Mr. Oprianos on the side of the Hellenic Police.

Katrina Volfova: Good evening once again. Dear Chair of the Committee, dear Deputy Minister, dear colleagues, thank you very much for inviting me to join the Monitoring Committee for the 2021-2027 programming period. I am very happy to be able to attend this meeting from Brussels and thank you very much for the opportunity you are giving me. I would like to congratulate you for your efforts and for the good cooperation throughout this process concerning the issue of migration for the programming period 2021-2027. The monitoring committee is a continuation of everything that has been done so far. We thus have the opportunity to discuss the implementation of the programme through the active participation of all stakeholders and partners. And I think that we should meet at least once a year but it would be great if the meetings can be held more often because it shows the importance that the members attach to the successful implementation of the programme. So now the fund program is part of the regulation that gives accountability to the monitoring committee and the management authority. And the role of the monitoring committee is very important in terms of the financial management. It has to respect the conditions, the constraints that exist and ensure that everything is done in a timely manner. The budget that has been given to Greece for this new period needs more monitoring for the projects that will be carried out in this period, not only by the Managing Authority but also by the members of the Monitoring Committee. Being informed about the progress of the fulfilment of the conditions set is very important and the role of the monitoring committee is crucial in this respect. That is to say, monitoring the fulfilment of all the conditions of the programme. And in this context, the participation of important Greek authorities is very, very important for the implementation of the programme as a whole. Regarding cooperation, the Article 39 in particular, talks about the active participation of all partners in the programmes and other of course international organisations, non-governmental organisations, local and regional partners. So, their participation in the monitoring committee with voting rights is requested and this is important to ensure that the programme is implemented, carried out in the most effective way. A transparent process is needed in order to avoid any conflict of interest and as representatives of the committee in this forum we want to achieve this active participation of all parties in the monitoring committee. We are here to support the monitoring committee in the preparation of meetings and in the implementation of the decisions taken by the monitoring committee. We also encourage the managing authority to continue the good practices initiated in the previous programming period, and to implement whatever proposals it believes will enhance the committee in the future and serve the implementation of the programmes and the better use of the funds' resources. Thank you all. I hope you see this as an opportunity to collaborate.

Patroclus Georgiades: At this point, I would like to note that the minutes of the first meeting held on 16 December 2022, as well as the agenda of today's second committee, have been posted on the Diaylos system, the electronic system Diaylos to which all committees have access. Accordingly, we proceed to the last recommendation on the part of EDPD, the Hellenic Police, Mr. Oprianos. Thank you.

Oprianos: Thank you very much, Mr. President, Madam Secretary of State, general and special secretaries, ladies, and gentlemen. May I say good evening to you. First of all, I would like to wish a happy new year, strength, health and luck to all of us. YDEAP, the management service for European and development programs, was established in 2011. In other words, he has completed more than 10 years of operation, a sufficient period and in which he has carried out to the maximum extent what he wanted required and everything that has been requested by our service. For the new programming period, we are going to be appointed as an intermediary body and therefore we will have to manage part of the programs of the 3 funds. The Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Integrated Border Management Fund. I will give a relatively brief presentation of the funds, starting with the integrated border management fund through financial support for their management and visa policy for the new programming period. The general objective of the fund is, as it is titled, to finance policies related to supporting the effective management of the European Union's external borders. This is achieved through two specific objectives. Primarily with the first objective of integrated border management as such and the other, the second of the common visa policy on facilitating legitimate travellers entering the country. The total budget of this fund is about 383 million euros, which is further divided into the Greek police and the ESKEES, the National Coordination Center for border control and surveillance with the amounts you see. Some indicative categories of actions which will be financed with the above-mentioned amount have to do with the recruitment of staff and the annual renewal of mandate for FOCs, for fixed-term border guards in charge of border surveillance work. Training of Hellenic Police personnel, installation of the automated surveillance system, similar to the one that already exists and operates with very good results in the Evros region, on our northern border with Albania and the Republic of North Macedonia. A supply of means of transport for migration management purposes, with various means as you can see, vehicles, waterways for lakes and rivers which in a real operational environment really yield the maximum. Procurement of equipment in general for border surveillance, for example thermal imaging cameras, drones unmanned aircraft, elevated surveillance system. Balloons minutes which will carry some cameras. The enhancement of the effectiveness in the conduct of passport controls by the staff of the Hellenic Police. Development of an information system of services that develop operational responsibilities in the field of border management. Coverage of other operating expenses of the Hellenic Police and E.S.K.E.E.S. as I said before. And finally, some other actions aimed at complying with the recommendations that have taken place and are taking place whenever necessary, regarding the evaluation of the Schengen system. The second fund, the internal security fund as it appears from its title, supports actions that have to do with the security of our country and our country in particular in relation to threats that may arise from issues of terrorism, radicalization, serious and organized crime, cybercrime and in general the provision of assistance and protection to victims of crime. It is achieved through three specific objectives relating to the exchange of information, cross-border cooperation and the strengthening of capacities to prevent and combat crime in general. Here the budget amounts to around EUR 58 million. Beneficiaries of funding can be the headquarters of the Hellenic Police as well as the Coast Guard, KEMEA, the center for security studies, the national transparency authority, the office of the National Rapporteur on the fight against trafficking in human beings, two special actions related to the Institute of Child Mental Health and ARSIS and finally technical assistance. The amount that will be managed by YDEAP for funding is 52 million euros for beneficiaries other than the coast guard. Some actions indicatives in the fund in question. The first is the drug enforcement of the Attica Security Directorate. It is action to prevent and combat illicit drug trafficking. The second beneficiary is the Directorate of Criminal Investigations in relation to the extension and upgrade of the automated fingerprint recognition system. The upgrading of the joint contact center on the Bastion by the Directorate for International Police Cooperation. Actions to prevent and combat cybercrime from Cybercrime. The management of radicalization through the development of some education and cooperation systems by the Centre for Security Studies. Upgrading the operational capacity of the National Transparency Authority in its three main operational pillars, namely detection, prevention and awareness-raising. The strengthening of the operation of the EMA, the National Reporting Mechanism and referral for the protection of victims to the Office of the National Rapporteur at the Ministry of Foreign Affairs. And a coordinated and collaborative effort to prevent child sexual abuse at European level by the Institute of Child Mental Health. The third fund, the European Asylum, Migration and Integration Fund, the general objective and the general purpose is to support actions aimed at the efficient management of migration flows, the development of a broader common asylum policy and the general common migration policy, always in compliance with the international obligations, rules and regulatory acts of our country and always respecting fundamental rights. The specific objective to be achieved is the specific objective of returns, which aims to address irregular migration, enhance effective, safe and dignified return and readmission. The budget in this fund is 128 million euros, with beneficiaries the Headquarters of the Hellenic Police, the Ombudsman and AEMY, the Health Units SA. Some actions are indicative in this one, in the third fund. It is the carrying out of forced returns of irregular third-country nationals to their countries. The structures and functionality of pre-removal detention centers. The beneficiary is the Hellenic Police in a specific action. The beneficiary the other, the Public Defender of Rights on the external system for monitoring and controlling forced returns. And finally, the development of the services provided in the pre-departure detention centers by the Health Units SA. We also look at the budget. Thank you very much for your attention.

Patroclus Georgiades: Thank you very much Mr. Orpianos. Now let us give the floor to those who wish to speak. Mr Koutoulakis has asked to speak as far as I know and our technicians can help us in case there is someone who wants to speak online. Mr Koutoulakis, go ahead. Thank you very much to the Deputy Minister, Mrs Vultepsi, she is dismissed. She has put up with us for quite some time.

Koutoulakis: Mr. President, thank you very much. First of all, thank you very much for the participation and the excellent cooperation to reach this result. We represent here, together with the Commander of the Coast Guard, Dionysis Christofilis - as you know very well - the Ministry of Maritime Affairs and Island Policy, which has the responsibility of coordination and cooperation with the headquarters of the Coast Guard of the Greek Coast Guard, which represents one of the most critical operational sectors, to address the issues that have been mentioned many times by the Prime Minister himself today and by the Minister Mr. Mitarakis. What I just wanted to mention by way of introduction is that the Ministry of Maritime Affairs and Island Policy, in cooperation with your services, which deserve congratulations, and with the European Commission, in an open and frank dialogue, as Mr Papadopoulos and Mrs Vokotouzi mentioned, in an exemplary cooperation in the way this strategic plan was drawn up, has led to a comprehensive programme of renewal, significant renewal and equipment support for the Coast Guard, which as you can see is being carried out through intensive investment in the port sector. Because we are talking about supplies, difficult supplies, although they have already shown significant results since the previous programming period and have already upgraded the way in which border control is exercised. But of course with a view to protecting human life at sea, because protecting the maritime borders from any interference with the land part involves an extra difficulty and sensitivity, because you are dealing with the sea itself and with non-human factors that contribute to and exacerbate a dangerous environment for all of us.

This means that with the investments made by the Home Affairs Fund we are increasing the job security of the staff, but above all, the safety of people at sea through all these difficult procedures that we often experience along with Frontex and the European Commission. We stand there and in fact one of the flagship actions that we have already submitted in specialization concerns the supply of vessels with health equipment, floating ambulances -so to describe it-, really in search and rescue operations but also in the numerous issues that we face many times during incidents -which is better not to happen but unfortunately or fortunately the men and women of the Coast Guard are there to deal with and assist- there are many interventions that are already in place. We are talking a lot about tenders, we have found a very good way of making use of these resources, which are obviously never enough, but with a realistic approach we have managed to identify what we can ultimately satisfy in terms of the administrative process and at the same time talk about a radical renewal of water, land and air resources. And let me not forget here the effort that has been made in an organised manner and from your part in terms of digital transformation actions and interventions in the field of communications and the digitalisation of the way in which critical policies and surveillance services are exercised. A warm thank you. We are considered to be the third partner from an equal partnership, even though we are not carrying out management activities and services. I think you are doing extremely well and we have the ability and the capacity, and based on the personal relationships that have been built, but especially the service relationships, to deliver results. And I think that in the next period that we are already going through and we are happy to be among the first to bring potentially significant expenditures because of the forward actions that we have already run. But besides the management, in the visits with Mrs. Gminder of course and with her team both in Mytilene and in other regions it is visible how the resources of the European Commission and the Internal Affairs funds have an impact. And because you mentioned the communication part and I am here as the Secretary General not only of the Ministry of Maritime Affairs but also of Island Policy, believe me that people need to know and need to understand how this has improved everyday life and how Europe can turn a theoretically negative development result, as it has been unfortunately for our islands for many years, into a positive intervention to upgrade the capacities of European services. We are a service, the Greek coastguard, which is assisting along with Frontex at the European borders. We keep this and once again thank you very much for the excellent cooperation.

Patroclus Georgiades: Thank you Mr Koutoulakis. I keep what you said at the end. You know that many times we are used to talking only about the bad things in our common home, which is Europe, and we rarely talk about the good things. These asylum and home affairs funds are proof of European solidarity within the framework of the reallocation of a budget for problems that we are facing. And it is appropriate, at least in the programming period, to finally tell the truth about the positive contribution of our European family, so that we do not just complain about what goes wrong. Is there another colleague?

Gaitani: Thank you very much, Mr. General. From the Ministry of Foreign Affairs, my name is Gaitani. I am representing our Secretary General today. We want to thank you for the invitation and congratulate the Department of Immigration and Asylum for the work that has been done so far. We have a very close working relationship with you which has helped us achieve our common goals. We believe that the national programme that has been submitted is sound and that will meet the needs that all the relevant bodies have for the next funding period. I would like to refer a little bit to the VIS. We have heard very little about the information system. It is a small part of the programme compared to all the other projects. Nevertheless, I would like to mention that we have a success story in the Ministry of Foreign Affairs. In what sense? Every year our information system needs 800,000 euros to operate and brings 33 million euros to Greece from consular fees for visas alone. In the midst of the coronavirus Greece was the third country in issuing visas which shows that there is a huge potential to boost the national economy and tourism through the VIS information system. So we want to send the message that, although the issue of migration management exists, this programme has a developmental dimension for all the institutions, but also for the Ministry of Foreign Affairs. We also want to assure Frontex, whose representative is here today, that we will do everything we can to ensure that we have a high level of security for the personal data of the citizens that we manage through these huge information systems. The VIS, the ETIAS that is coming up shortly. That we will do everything we can to ensure that there is cyber security in our systems and that we and the relevant ministries will meet the recommendations of the Schengen evaluation. Because it is our priority at least in the recommendations that we have had in terms of our consular authorities, we have made it a priority to meet those needs. And we want to assure the European Commission that all this will be covered by these important investments. Thank you very much.

Patroclus Georgiades: We thank you.

(....): If you'll allow me. I know you're all in a hurry and we're already late. I won't waste too much of your time. I just wanted, since we are meeting today in person, to explain briefly the role of the National Commission on Human Rights in this new programming period. My name is Vatzavala for those of you who don't know me and I represent the National Commission for Human Rights, which is the state's independent advisory body on human rights issues and the national institution for the protection and promotion of rights in our country. He explained everything very well, which is why me, the representative of the European Commission and the fundamental rights officer of Frontex do not need to mention that the national institutions have an enhanced role in this new programming period under the European regulation, both in the consultation, implementation and post-evaluation of the absorption of funds from European funds. So we are here and we are going to act independently. We will rather contribute with our expertise in terms of fulfilling the necessary condition 3 concerning the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights. This is something new for us as well, this is a new responsibility that the state and the European Union has assigned to us, and we already have a good cooperation with the General Secretariat for Investment and Development as well, in terms of compliance with the Charter of Fundamental Rights of the NSRF programmes. And we are also in good cooperation with the General Secretariat for Migration Policy. So we have some proposals that we shall bring to the attention of both the Committee and the General Secretariat for strengthening. Important institutional safeguards have already been put in place to ensure compliance, but the best is the enemy of the good and that is why we are here to contribute our bit. And thank you very much.

Patroclus Georgiades: You are very kind, thank you. And we will have the opportunity very soon, both bilaterally and with the President and with those who wish, along with our own General Secretariat, to have a meeting and to put some issues on the table regarding technical issues and to see how we can improve our cooperation at every level. Is there any other lady/gentleman colleague who would like to speak?

Vokotouzi: I would like to say to my colleague from the Ministry of Foreign Affairs (MFA) that not only have we not forgotten about you, but there is an obligation in the fund for a 10% contribution for visa issues. That is why, after all, the BMVI has the word visa in it. It is very, very important, it is exactly what we mentioned about the convergence anyway and the obligations arising from the regulations and the funds. Because the time when all Member States will have to come together and have a common system for dealing with visas is coming, and that is exactly what this programming period will bring and fulfil. So not only have we not forgotten you, but we are also counting on you, as you are an active branch in the Ministry of Foreign Affairs, to do some great things together.

Patroclus Georgiades: From the online platform here, is there anyone who wants to speak? Now after the approval of the decisions that we are taking today, you should all be aware that these decisions will be posted on the website of the responsible authority and on the Diavlos platform, which I think you are all aware of by now. Two cases have been suggested here, I will choose to tell you the second one. It is the final text including any comments you may send that will be sent for approval by the members within the next five working days. Because I believe that in this committee - in addition to the first committee - this second committee is where decisions are made that will commit the management authority and the policy of the country on this issue for the next seven years. Therefore I would prefer that you read the decisions and the texts carefully so that we can do as good of a job as we can. For those who know me I rarely do this, but for this case I prefer it so that we can get the best possible results. I want to thank Mrs Gminder for being here throughout our meeting this morning. I want to thank you all for your presence. And next time, the next committee that I'm aiming to do before the election, we'll make sure that we're in a more private place in our ministry where we have a nice auditorium so that we can be a little more cozy. Thank you very much. Take care.

Παρουσίασες ομιλητών

Παρουσίαση του Θεοφάνη Παπαδόπουλου Προϊσταμένου της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ:

2nd_Monitoring_Committee_2021-2027

Παρουσίαση του Αθανάσιου Οπριανού Προϊσταμένου της ΥΔΕΑΠ:

Παρουσίαση ΥΔΕΑΠ

Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 737910/07.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6238), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14880/10.01.2023 υπουργική απόφαση (Β’ 109) και ισχύει, συνήλθε σε 2η  Συνεδρίαση στις 17 Ιανουαρίου 2023, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 15294/10.01.2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέστησαν εκπρόσωποι 28 μελών με δικαίωμα ψήφου (εκ των οποίων 25 με φυσική παρουσία και 3 απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης) επί συνόλου 31 μελών, καθώς και 2 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο συμμετεχόντων (Παράρτημα 1). Επίσης, στις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης συμμετείχαν ως παρατηρητές μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκπροσωπήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, κ. Beate Gminder.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη η Ημερήσια Διάταξη της 2ης Συνεδρίασης με τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έναρξη, έλεγχος απαρτίας, Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης, Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης
 2. Τοποθέτηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα την Κοινωνική Ένταξη
 3. Τοποθέτηση του Fundamental Rights Officer της Frontex σχετικά με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 4. Παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ):
  • Της πορείας υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την Εταιρική Σχέση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (παρ. 2(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  • Της εξειδίκευσης των Προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων (παρ. 2(θ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  • Της στρατηγικής επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας έτους 2023 (παρ. 2(στ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  • Της αναφοράς σχετικά με την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων (παρ. 2(η) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
  • Των μέτρων που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων (παρ. 2(β) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238))
 5. Παρουσίαση από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΥΔ-ΜΕΥ της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων (παρ. 3(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 (Β’ 6238)) για:
  1. το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) 2021-2027
  2. το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/BMVI) 2021-2027
 • το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) 2021-2027
 1. Τοποθέτηση Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 2. Παρουσίαση από τον Διευθυντή του Ενδιάμεσου Φορέα (ΥΔΕΑΠ) του ρόλου του Ενδιάμεσου φορέα και των δράσεων που θα διαχειριστεί στο πλαίσιο της 2ης Εξειδίκευσης Δράσεων
 3. Τοποθετήσεις των λοιπών μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης - Συζήτηση
 4. Παρουσίαση του Σχεδίου Αποφάσεων

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κος Πάτροκλος Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων τη βαρύνουσα σημασία του έργου της Επιτροπής κατά τη 2η Συνεδρίαση βάσει της νέας εξειδίκευσης μεγάλου αριθμού δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα τρία Ταμεία.  

Κατόπιν της εισαγωγικής ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σοφία Βούλτεψη παρουσίασε τη σημαντική ανάπτυξη και προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης κατά την τελευταία τριετία καθώς και το σχεδιασμό των δράσεων κοινωνικής ένταξης για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), κ. Jonas Grimheden, στην παρουσίασή του εστίασε τόσο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο σχετικό ρόλο της Frontex.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., κου Θεοφάνη Παπαδόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την εξέλιξη της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την Εταιρική Σχέση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027. Σχετικά με την εξειδίκευση των Προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων έγινε μία συνοπτική αναφορά και κατηγοριοποίηση των δράσεων που συμπεριελήφθησαν στη 2η έκδοση της εξειδίκευσης των τριών Προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά στους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης, τις ομάδες-στόχο αυτών (π.χ. ευάλωτοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι κλπ), στις ειδικές δράσεις αλλά και σε αυτές για τις οποίες τον προγραμματισμό και παρακολούθηση θα αναλάβει ο ενδιάμεσος φορέας κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στρατηγική επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας έτους 2023, η οποία αναμένεται να είναι ενισχυμένη και περισσότερο στοχευμένη κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και παρουσίασε τα νέα λογότυπα των Ταμείων 2021-2027. Επίσης, αναφέρθηκε στα ζητήματα σχετικά με την εκπλήρωση των αναγκαίων όρων των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων κατά την αμέσως επόμενη περίοδο.

Στη συνέχεια, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. παρουσίασε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια ένταξης πράξεων των προσκλήσεων της 2ης έκδοσης της εξειδίκευσης και του προγραμματισμού των προσκλήσεων των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027. Κατά την εισήγησή της εστίασε στη σημασία ρεαλιστικής διαμόρφωσης των προϋπολογισμών των προτεινόμενων δράσεων και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κατόπιν, το λόγο πήρε μέσω τηλεδιάσκεψης η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Katerina Wolfowa, η οποία τόνισε τον καίριο ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και τις αυξημένες, βάσει του νέου Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, ανάγκες στενής παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης όλων των δράσεων συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής και τήρησης των αναγκαίων πρόσφορων όρων των τριών Προγραμμάτων. 

Τέλος, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Αθανάσιος Οπριανός, παρουσίασε το ρόλο της Υ.Δ.Ε.Α.Π. ως ενδιάμεσου φορέα καθώς και στο σχεδιασμό των δράσεων που θα διαχειριστεί η ΥΔΕΑΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, βάσει της 2ης έκδοσης της Εξειδίκευσης, οι οποίες εκτείνονται στο φάσμα και των τριών Προγραμμάτων (ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ, ΤΕΑ).

Ακολούθησε συζήτηση και οι τοποθετήσεις των κάτωθι μελών:

 • Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Τρισεύγενη Γαϊτάνη, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Εύα Τζαβαλά, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κατόπιν της συζήτησης η επιτροπή αποφάσισε:

 1. Ομόφωνα την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 2ης Συνεδρίασης.
 2. Ομόφωνα την έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 16.12.2022.
 3. Ομόφωνα την έγκριση της στρατηγικής επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027.
 4. Ομόφωνα την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων για το Πρόγραμμα ΤΑΜΕ, για το Πρόγραμμα ΜΔΣΘ και για το Πρόγραμμα ΤΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 36 του ν. 4914/2022.

Συνημμένα:

Απόφαση: 6ΗΔ146ΜΔΨΟ-Χ43

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑ: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης: 
Μεθοδολογία ΤΑΜΕ Ιαν 2023
Μεθοδολογία ΜΔΣΘ Ιαν 2023
Μεθοδολογία TEA Ιαν 2023