Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ορίζεται ως το σύνολο των διοικητικών Αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες, με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Η Δομή αυτού του Συστήματος περιλαμβάνει τις Αρχές/ φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014. Προσδιορίζονται στο Νόμο 4375/2016 και είναι:

  • Υπεύθυνη Αρχή (ΥΑ) των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.). Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού.

  • Αρχή Ελέγχου είναι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΕΔΕΛ λειτουργεί ανεξάρτητα από την Υπεύθυνη Αρχή και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και την κατ’ έτος έκδοση γνώμης για την αληθή και ακριβή εικόνα, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται από την ΥΑ στο ετήσιο αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. 514/2014, τα άρθρα 2 και 12 του Καν. 1042/2014.

  • Εντεταλμένες Αρχές, οι οποίες, υπό την ευθύνη της Υπεύθυνης Αρχής, εκτελούν ορισμένα καθήκοντα για λογαριασμό της, ορίζονται οι:
    • Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εφεξής ΥΔΕΑΠ, η οποία, αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων της υπεύθυνης αρχής για τη διαχείριση μέρους των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020, όπως αυτά εξειδικεύονται με το άρθρο 4 του Καν. 1042/2016. Η ΥΔΕΑΠ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
    • Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής που αφορούν στην κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου των άρθρων 40 και 44 του Καν. 514/2014 για τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή.

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το “Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ”, το οποίο παρέχεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου περιγράφεται στα ακόλουθα παραρτήματα:

 

Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Υποστηρικτικά Έγγραφα

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Περιγραφή ΟΠΣ

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο