2η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

2η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

Α/Α:

2

Ποσό (με ΦΠΑ):

1854792 €

Διάρκεια (μήνες):

3

Ημ. Λήξης:

22/06/2023

CPV:

79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79800000-2-Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Περιγραφή:

2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Φυσικό αντικείμενο:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποστήριξης για τις Θεματικές Ενότητες 2, 3 και 4 προς τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ όπως αυτές προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας (εφεξής οι «παρεχόμενες υπηρεσίες»). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα

Ανάδοχοι:

α)PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
β)DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
γ)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραδοτέα:

Το παραδοτέο της Εκτελεστικής Σύμβασης είναι τρίμηνη έκθεση απολογισμού έργου που αναφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους ανθρωπομήνες που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η έκθεση αυτή θα παραδοθεί στην Επιτροπή Παραλαβής στο τέλος του τριμήνου από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Η παραλαβή του παραδοτέου γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ως άνω νόμου.
Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσότητα και ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο