5η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

5η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ

Α/Α:

5

Ποσό (με ΦΠΑ):

391480 €

Διάρκεια (μήνες):

10

Ημ. Λήξης:

30/06/2024

CPV:

79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2-Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79970000-4-Υπηρεσίες δημοσιεύσεων

ΑΔΑΜ σύμβασης:

23SYMV011983405

Περιγραφή:

5η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΑΔΑΜ: 23SYMV011983405) για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Φυσικό αντικείμενο:

Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή
Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης
Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων
Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων

Αντικείμενο της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης είναι το ΥΠΟΕΡΓΟ για τη Θεματική Ενότητα 1 και συγκεκριμένα οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας για τη Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής και επικοινωνίας αφορούν τη Δημοσιότητα των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και αναλύονται ως ακολούθως:
• Δράση 1: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εκδηλώσεις – Ημερίδες- Workshops)
• Δράση 2: Υποστηρικτικές και προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας σύμβασης και θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης Νο. 1/2023 Συμφωνίας – Πλαίσιο και της προσφοράς του αναδόχου.
Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή.
Αναλυτική περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας σύμβασης.

Ο Κωδικός των ανατιθέμενων υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary – CPV, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) είναι:
79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79970000-4: Υπηρεσίες δημοσιεύσεων

Ανάδοχοι:

α)PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
β)DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
γ)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα της Εκτελεστικής Σύμβασης αποτελούνται από απολογιστικές εκθέσεις μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης / υποστηρικτικής και προωθητικής ενέργειας (Δράση 1 και Δράση2), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ως άνω νόμου.
Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσότητα και ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο