Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Νομική Βάση Πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”

Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Νομική Βάση Πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”

Περιγραφή

Η πρόσβαση αυτή θα αφορά το σύνολο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Νομολογίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση, αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις (το σύνολο των αποφάσεων του Α.Π. πολιτικές και ποινικές, του ΣτΕ, του ΝΣΚ και του ΕΣ) καθώς και στο Δίκαιο της Ε.Ε (Κανονισμοί, Αποφάσεις, Οδηγίες, κλπ) στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη Νομοτέλεια βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επιπλέον θα παρέχεται και λοιπό πληροφοριακό υλικό όπως εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ., των ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), των Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλων Υπουργείων και Οργανισμών που δημοσιεύονται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποφάσεις Ανεξαρτήτων Αρχών κλπ. Αναλυτικότερη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, του περιεχομένου της νομικής βάσης της εταιρείας (θεματική ανάλυση) αλλά και του τρόπου λειτουργίας και αναζήτησης εγγράφων περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ» που επισυνάπτεται στην προσφορά της εταιρείας.
Στην Υπηρεσία θα δοθούν τρεις (3) κωδικοί πρόσβασης, όπου ο κάθε κωδικός θα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συσκευές αλλά από έναν και μόνο χρήστη την κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν και μόνιμη υποστήριξη της Υπηρεσίας από την εταιρεία για την επίλυση οποιουδήποτε λειτουργικού προβλήματος της βάσης τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Η εφαρμογή θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και μηχανές αναζήτησης και θα είναι σε περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, ενώ αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στην βάση δεδομένων της εταιρείας αλλά και αναζήτησης των ζητουμένων λημμάτων δίδονται με το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» που έχει επισυνάψει η εταιρεία στην προσφορά της.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

1100 €

Προϋπολογισμός:

1364 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

13/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο