Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να δημιουργεί προσκλήσεις για τις νέες θέσεις που θα προκηρύσσονται από τους Δικαιούχους των ΤΑΜΕΥ2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ή έργου. Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε server που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σε subdomain του domain tamey.gov.gr το οποίο λειτουργεί ως σελίδα για τα ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

57850 €

Προϋπολογισμός:

71734 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

11/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο