Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης

Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης. Ειδικότερα, ο Ορκωτός Λογιστής θα αναλάβει τη σύνταξη και υπογραφή τριών (3) Πιστοποιητικών Ελέγχων που θα συνοδεύουν τις τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης σύμφωνα με τα Υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Συμφωνίας Επιδότησης (Grant Agreement) και συγκεκριμένα για τα κάτωθι:

– Αριθμός Συμφωνίας HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099 – Πρόγραμμα ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία,
– Αριθμός Συμφωνίας HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129 – Πρόγραμμα ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία
– Αριθμός Συμφωνίας ΗΟΜΕ/2020/ΑΜIF/AG/EMAS/0132: Ενίσχυση του Συστήματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΣΑΑ) στην Ελλάδα.

Προϋπολογισμός:

21333333 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

13/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο